Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
НазваниеOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
страница1/53
Дата06.10.2012
Размер2.53 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS

AKADĒMIJA


Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma


Matemātikas un informātikas didaktika


Kods (46 141)


Akreditācijas dokumentu kopa


2008

SATURSPašnovērtējuma ziņojums

3

PielikumiLPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu

25Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts

27Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (curriculum vitae)


32Studiju kursu programmas

113Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs


210Studiju programmas tipveida plāns

213Studiju satura un realizācijas apraksts

216Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti

221Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu

247

Liepājas Pedagoģijas akadēmija


Augstākās profesionālās maģistra izglītības studiju programma

Matemātikas un informātikas didaktika”

( kods 4 6 141)


Pašnovērtējuma ziņojums


Liepāja 2007

Darba grupa:


Programmas direktors:

Edvīns Ģingulis,

profesors, pedagoģijas doktors


Matemātikas un informātikas katedras vadītājs:

Dzintars Tomsons,

datorzinātņu maģistrs


Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekāne:

Māra Zeltiņa

bioloģijas doktore


Apstiprināts LPA Senāta sēdē 2007. gada 18. jūnijā.

Protokola Nr. .....


Senāta priekšsēdētāja ................................ Dr.paed., prof. A.Samuseviča

Saturs


1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 8

2. Studiju programmas organizācija 8

3. Studiju programmas apraksts 9

4. Vērtēšanas sistēma 11

5. Programmas praktiskā īstenošana 11

6. Programmas perspektīvais novērtējums 13

6.1. Atbilstība akadēmiskās un profesionālās izglītības, kā arī profesijas standartam 13

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 17

7. Studējošie 17

7.1. Studējošo skaits studiju programmā 17

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 18

7.3. Absolventu skaits. 18

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 18

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 18

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 18

8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 19

8.1. Akadēmiskā personāla skaits. 19

8.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija 19

2.3. Zinātņu doktori vai profesori 19

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem 6 gadiem. 19

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade. 21

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 21

10. Ārējie sakari 23

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 23

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 23

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā 24

12. Secinājumi 24

1. LPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu 28

2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 30

2. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 35

/B.Bērztīse/ 40

/ K.Ģingule/ 55

/K.Ģingule/ 56

/ V.Kārkliņa/ 62

/A.Kukuka/ 66

3. 2003.g. 10. novembris - 2004.g. 29. marts – LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Sertifikāts par kursu "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse" apgūšanu. 72

3. Pārvalda svešvalodas: angļu - labi, krievu - labi 90

4. Studiju kursu programmas 116

4. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 214

5. Studiju programmas tipveida plāns 217

6. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas „Matemātikas un informātikas didaktika” studiju satura un realizācijas apraksts 220

7.1. uzņemšanas nosacījumi 221

7.2. iestājpārbaudījumi 221

7.3.studiju ilgums 221

7.4. programmas apjoms kredītpunktos 221

7.5. programmas struktūra (obligātās izvēles A daļa, ierobežotās izvēles B daļa, brīvās izvēles C daļa) 221

7.6. iegūstamais grāds un kvalifikācija 221

7.7. iegūstamais augstākās izglītības diploms 221

7.6. prasības akadēmiskā grāda/profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei (jāapraksta saskaņā ar 4.2. punktu – diploma pielikums) 222

7.7. studiju formas 222

7.8. darbības formas 222

7.9. pārbaudes formas (ieskaite vai eksāmens) 222

7.10. programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā 222

7.11. palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 223

7.12. materiālās bāzes raksturojums 223

7.13. programmas izmaksas 223

7. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 225

7.1. studiju programmas licences lapa 226

3.1. 8.2. studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai augstskolā 228

8.3. apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai 231

3.2. 8.4. atsauksmes par studiju programmu 237

8.5. LPA reģistrācijas apliecība 241

3.4. 8.6. profesijas standarts 243

APSTIPRINĀTS 244

Zināšanas 249

8. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu 251

10. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 253

vārds uzvārds 254

personas kods 254

13. Programmas attīstības plāns .....................................................................................21

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Похожие:

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconLr izm augstākās izglītības departamentam

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconAugstākās izglītības un zinātnes departa menta

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iconAugstākās izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000218

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница