Faculteit
НазваниеFaculteit
страница1/33
Дата05.10.2012
Размер2 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Faculteit


Wiskunde en Informatica
Lotgevallen


Facultair Verslag


1996


INHOUDSOPGAVE


1 Algemeen 1

1.1 Onderzoek 1

1.2 Onderwijs 1

1.3 Organisatie 2


2 Onderwijs 3

2.1 Inleiding 3


2.I.1 De vakgroep Informatica 3

2.I.2 Eerste fase onderwijs 3

2.I.3 Het tweede fase onderwijs vakgroep Informatica 9

2.I.4 Post Academisch Onderwijs 9


2.W.1 De vakgroep Wiskunde 9

2.W.2 Eerste fase onderwijs 10

2.W.3 Tweede fase opleidingen 14

2.W.4 Cursussen in de derde geldstroom 15

2.W.5 Kwaliteitsbewaking 15


3 Onderzoek 17

3.1 Beschrijving van het gevoerde onderzoekbeleid op facultair niveau; algemeen 17

3.2 Onderzoekscholen 18

3.3 Bevordering en beheersing van de onderzoekkwaliteit 19

    1. Instellingsbeleidsruimte en beleid ten aanzien van tweede en derde
      geldstroom 19

3.4.1 Instituut Wiskundige Dienstverlening (IWDE) 19

3.4.2 Eindhoven University Software Technologie Expertise Centrum (EUSTEC) 21

3.5 AIO-beleid 21

3.6 Verantwoording van de onderzoekinput 21

3.7 Tabellen wetenschappelijke input 22


3.8 Overige programma's en of thema's 37

3.8.1 Computers In Mathematical Education 37


3.9 Vakgroepenoverzicht 37

3.9.1 Sectie Analyse (A) 37

3.9.2 Sectie Besliskunde & Stochastiek (B&S) 38

3.9.3 Sectie Discrete Wiskunde (DW) 39

3.9.4 Vakgroep Informatica (I) 39


4 Beheer 40

4.1 Ondersteuning en beheer 40

4.2 Personeel en organisatie 40

4.3 Apparatuurbeleid 41


5 Exploitatierekening 42


Bijlage A. Voortgang onderzoek 44


1.1 Verslag BETA en Stieltjes Instituut 45

1.2 Verslag DISC 52

1.3 Verslag EIDMA 55

1.4 Verslag STEVIN Centrum 61

1.5 Verslag Tinbergen Instituut 68

1.6 Verslag IPA 69

1.7 Verslag SIKS 73


Bijlage B. Onderzoekresultaten 75


1 Onderzoekscholen Sector Wiskunde 76

1.1 BETA 76

1.2 BETA/STIELTJES 78

1.3 DISC 83

1.4 EIDMA 85

1.5 STEVIN Centrum 90

1.6 Tinbergen Instituut 94


2 Onderzoekscholen Sector Informatica 95

2.1 IPA 95

2.2 SIKS 103


3 Vakgroepen 105

3.1 Vakgroep Wiskunde 105

3.2 Vakgroep Informatica 121


Bijlage C. Overige onderwijs- en onderzoekactiviteiten 128


1 Symposia, cursussen, gastdocentschappen, advisering 129

2 Promoties 134

3 Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 136

4 Ontvangen gasten 144

5 Onderscheidingen 146


Bijlage D. Organisatorische en/of commissiewerkzaamheden buiten de

faculteit 147


1 Vakgroep Wiskunde 148

2 Vakgroep Informatica 153


Bijlage E. Colloquia 158


1 Werkseminarium Numerieke Wiskunde 159

2 Colloquium Numerieke Methoden voor het oplossen van Stokes

en Navier-Stokes vergelijkingen 160

3 Colloquium Numerieke Methoden voor Singulier Gestoorde

Differentiaalvergelijkingen 160

4 Wiskunde-Informatica colloquium 161

5 Stevin Colloquium 161

6 Colloquium 161

7 Eindhoven Optimization Seminar 1996 161

8 Seminar Probability Theory and Statistics 163

9 ZIC colloquia 164

10 Seminar Combinatorial Theory 164

11 Seminar Coding, Crypto & Information Theory 166

12 Symposium i.v.m. jubileum prof.dr. M. Rem 167


Bijlage F. IWDE/EUSTEC 169


IWDE 170

EUSTEC 176

Bijlage G. Ontwerpersopleidingen 178


1 Wiskunde voor de Industrie 179

2 Technische Informatica 185


Bijlage H. Personalia 191


1 Bestuur en beheer 192

2 Personeelsleden faculteit Wiskunde en Informatica 193

3 Ontwerpersopleidingen 198

4 Bureau van de faculteit 200

5 Faculteitscommissies 201


Bijlage I. Sociaal Verslag 204


3 Personeelslasten 1996 205

3.1 Specificatie van de personeelslasten over 1e en 2e/3e geldstroom 205

3.2 Specificatie overige personele lasten 205

4 Cijfermatige gegevens 206

4.1.1 Bezetting naar leeftijdscategorie 206

4.1.2 Bezetting naar functiecategorie 206

4.1.3 Verdeling deeltijdfuncties in fte's 207

4.1.4 Bezetting naar functiecategorie 208

4.2 Instroom naar functiecategorie 209

4.3 Vacatures en sollicitaties 209

4.4 Interne mobiliteit 210

4.5 Wijzigingen in salarisschaal 210

4.6 Bijzondere beloningen 211

4.7 Studiefaciliteiten 212

4.8 Ziekteverzuim 213

4.9 Verloop 213

4.10 Reden verloop 213


Bijlage J. Verenigingen van (oud-)studenten 214


1 Gemeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten (GEWIS) 215

2 Vereniging van Informatica-ingenieurs Eindhoven (VIE) 217

3 Vereniging voor Wiskundig ingenieurs Eindhoven (WIRE) 221


1. Algemeen


1996 stond voor de faculteit Wiskunde en Informatica in het kader van de uitvoering van de reorganisatie die gezien het financiële perspectief onvermijdelijk was. Begin 1996 heeft de faculteit toestemming gekregen over te gaan tot implementatie van de reorganisatie. Aan het eind van het verslagjaar was de reorganisatie nog niet afgerond.


1.1 Onderzoek


De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek zijn de volgende:


Speerpunten

De faculteit heeft in het verslagjaar op verzoek het College van Bestuur 4 speerpunten gedefinieerd, geïnspireerd door maatschappelijke problemen, te weten:

grootschalig rekenen

produktie en logistiek

digitale communicatie

embedded systems

De discussie over de verkaveling van het onderzoek over deze speerpunten was in het verslagjaar nog niet afgerond.


Onderzoekscholen

Het onderzoek van de faculteit is merendeels ondergebracht in onderzoekscholen. De faculteit is penvoerder van EIDMA en IPA. Daarnaast participeert de faculteit in het begin van het verslagjaar in DISC, BETA, Stieltjes, SIKS en Stevin. De deelname aan Stevin als onderzoekschool is in het verslagjaar afgebouwd en deels vervangen door deelname aan Engineering Mechanics (EM) Het beleid is erop gericht om al het onderzoek van de faculteit onder te brengen in onderzoekscholen.

Erkenning door de KNAW van IPA en BETA is in het verslagjaar voorbereid.


Onderzoekvisitatie

De visitatie van het onderzoek van de faculteit is in 1996 voorbereid en uitgevoerd. Het rapport van de visitatiecommissie wordt in de loop van 1997 verwacht.


1.2 Onderwijs


De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn de volgende:


5-jarig curriculum

In het kader van de opzet van het 5-jarig curriculum is de opleiding Technische Wiskunde grondig gewijzigd. De opleiding profileert zich op drie gebieden die nadrukkelijk gericht zijn op de arbeidsmarkt, te weten: Digitale communicatie, Techniek, Bedrijfsvoering.

Binnen de initiële opleiding Technische Informatica is gewerkt aan de verdere uitbouw van de twee aangeboden varianten: Technische Informatica en Bedrijfs Informatica.


Onderwijsvisitatie

Beide opleidingen zijn in 1995/1996 gevisiteerd. Het rapport van de visitatiecommissie is in de loop van 1996 gepubliceerd. Beide opleidingen zijn positief beoordeeld: er worden afgestudeerden afgeleverd die voldoen aan de op het punt van kennis, vaardigheden en attitude te stellen eisen. De punten van kritiek worden meegenomen bij de verdere vormgeving van de 5-jarige curricula.


Voorbereiding implementatie MUB

In het kader van de voorbereiding van de invoering van de MUB zijn diepgaande discussies gevoerd over de organisatie van het onderwijs. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de organisatorische inbedding van opleidingsinstituten in de faculteit en aan de organisatie van het service-onderwijs. Besluitvorming heeft in het verslagjaar nog niet plaatsgevonden.

1.3 Organisatie

In het kader van de reorganisatie alsmede in anticipatie op de invoering van de MUB is de organisatie van de faculteit op diverse punten aangepast. De belangrijkste ontwikkelingen zijn de volgende:


Aantal formatieplaatsen

Inzet van de reorganisatie was om ten opzichte van de formatie 1994 het aantal 1e geldstroom formatieplaatsen met 37,9 plaatsen te reduceren tot 113,3.


Aantal vakgroepen en leerstoelen

Het aantal vakgroepen Wiskunde is teruggebracht van 3 naar 1. De vakgroepstructuur binnen Informatica is ongewijzigd gebleven. Het aantal kernleerstoelen Wiskunde is teruggebracht van 14 tot 8. Het aantal Informatica leerstoelen is gehandhaafd op 6.


Organisatie extern gefinancierde activiteiten

De extern gefinancierde activiteiten van de faculteit zijn ondergebracht bij het nieuw opgezette Instituut voor Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) voor wat betreft Wiskunde en het Eindhoven University Software Technology Expertise Centrum (EUSTEC) voor wat betreft Informatica. Voor beide werkeenheden is extra formatie gecreëerd.


Samenstelling bestuur / CWB

Het bestuur is gereduceerd tot 2 personen; de decaan en de vice-decaan. De taak van de commissie voor de wetenschapsbeoefening is overgedragen aan de vakgroepvoorzitters.

2 Onderwijs


2.1 Inleiding


In dit verslag zijn een aantal statistische en kwalitatieve gegevens over de opleidingen opgenomen. Hiervoor is een selectie gemaakt uit de gegevens van het Statistisch Jaarboek TUE 1996. De voor de minister relevante gegevens/kengetallen zullen bovendien opgenomen worden in het Onderwijs Verslag TUE 1996. Voor uitvoeriger cijfermateriaal wordt dan ook verwezen naar genoemde edities.

Waar relevant wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in het verslagjaar.


2.I.1 De vakgroep Informatica


De vakgroep Informatica verzorgt de eerste fase opleiding Technische Informatica, een geringe hoeveelheid service-onderwijs voor andere opleidingen, tweede fase onderwijs en contractonderwijs. In 1996 is de 4 jarige eerste fase opleiding gevisiteerd. Het rapport verscheen in juni 1996 in de VSNU reeks “De kwaliteit van het universitair onderwijs”. De commissie heeft de opleiding positief beoordeeld maar op een aantal zwakkere punten de vinger gelegd. Bij de programmering van het nieuwe curriculum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanbevelingen van de visitatiecommissie.


2.I.2 Eerste fase onderwijs


Initiële opleiding tot informatica-ingenieur.

De verlenging van de studieduur met ingang van het studiejaar 1995-1996 heeft voor de opleidingen die binnen de sector Informatica worden aangeboden de volgende consequenties:

- de gewone 4-jarige opleiding tot informatica-ingenieur, met na het eerste jaar een keuze mogelijk­heid voor de studievariant Bedrijfsinformatica, wordt omgevormd tot een 5-jarige opleiding;

- de 3-jarige opleiding tot informatica-ingenieur voor afgestudeerden van een HTO-opleiding Technische Computertechniek wordt omgevormd tot een opleiding van 3 jaar en 2 trimesters;

- de 2-jarige opleiding tot informatica-ingenieur voor afgestudeerden van een HIO-opleiding wordt omgevormd tot een opleiding van 2 jaar en 1 trimester.

Het nieuwe 5-jarige curriculum voor de informatica-opleiding is gestart in september 1995. Het eerste jaar heeft geen drastische wijzigingen ondergaan ten opzichte van het oude eerste jaar. Om de studeerbaarheid van het programma te verbeteren bevatten het tweede en derde jaar 3 vakken minder dan het oude curriculum en zijn de gehanteerde onderwijsvormen beter afgestemd op de beoogde leerdoelen. Eind 1996 waren de plannen voor het nieuwe derde jaar in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. In het nieuwe curriculum omvat de onderbouw de eerste 3 jaren van de studie; deze fase wordt afgesloten met een PP-1 examen. De jaren 4 en 5 zijn inmiddels in grote lijnen ontworpen en worden achtereenvolgens ingevoerd. Bij de herziening van het curriculum is met name veel aandacht besteed aan een betere samenhang en opbouw van de praktische component.

Gelijk met de herziening van het curriculum voor de variant Technische Informatica wordt het 5-jarig curriculum voor de variant Bedrijfsinformatica ontwikkeld en ingevoerd. Voor de tussengeneratie (één jaargang) Bedrijfsinformatica-studenten die nog het 4-jarig programma volgen zijn speciale regelingen van kracht. De verkorte opleidingen die grotendeels bestaan uit vrijstellingsregelingen sluiten aan op het nieuwe 5-jarige programma. De verantwoordelijkheid voor het 1e fase onderwijs en dus mede voor de her-programmering van het curriculum berust bij de curriculumcoördinator.

Het grote belang dat de maatschappij heeft bij hooggekwalificeerde informatica-ingenieurs rechtvaar­digt ten volle de extra inspanningen die de faculteit zich getroost om voornoemde 2- en 3-jarige opleidingen in stand te houden.

Sinds het studiejaar 1990-1991 bestaat voor studenten de mogelijkheid om een gecombineerde propedeuse Wiskunde en Informatica te volgen. De verlenging van studieduur brengt hierin geen verandering.


Service-onderwijs

Naast de opleiding tot informatica-ingenieur wordt service-onderwijs in de informatica gegeven voor de andere opleidingen van de TUE. De faculteit beschouwt dit als een uiterst belangrijk onderdeel van haar taak. De omvang van het service-onderwijs bedraagt thans ongeveer 3,5 fte. Er zijn verschil­lende soorten

in dit onderwijs te onderscheiden:

- inleidend programmeeronderwijs (voor alle faculteiten behalve N)

- een substantiële bijdrage aan verplichte vakken en keuze vakken in een studierichting (IT, Wsk en BDK)

- min of meer losse vakken, gekozen door enkele studenten uit andere studierichtingen.

Sommige opleidingen neigen ertoe om hun eigen inleidend informatica-onderwijs te (gaan) verzor­gen. De faculteit vindt dit geen goede zaak en wordt in deze opvatting gesteund door de Visitatie commissie Informatica (1996). Op het gebied van informatica-onderwijs in de latere fase van de studie meent de faculteit de andere studierichtingen meer te kunnen bieden dan nu wordt gevraagd. De toenemende informatisering van de maatschappij vraagt immers een steeds meer geavanceerde informaticakennis van de afgestudeerden van alle opleidingen. De faculteit staat open voor overleg hierover. In dit overleg heeft de faculteit een open oog voor de wensen van de andere opleidingen. Voor het met succes volgen van keuzevakken in de informatica is het echter onontbeerlijk dat de basiskennis door de faculteit Wiskunde en informatica wordt aangebracht.


Instroom en doorstroom opleiding Technische Informatica


In figuur 1 zijn de aantallen eerstejaars studenten informatica over de afgelopen 11 jaar weergege­ven.

Uit het overzicht blijkt dat de instroom sinds 1987 afneemt maar in 1995 weer een toename vertoont. Het dieptepunt was 1994 met een instroom van 68 eerstejaars. De TUE als totaal kende tot nu toe in 1990 de grootste instroom. De daling van het aantal eerstejaars informati­ca-studenten kan toege­schreven worden enerzijds aan de afname van de eerstejaars populatie, anderzijds aan een afne­mende belangstelling voor exacte studies bij aankomende studenten. Sinds 1994 is de instroom weer groeiend en niet verder teruggelopen en de vooraanmeldingscij­fers voor 1997 duiden op een verdere toename van het aantal eerstejaars. De sterk aangetrokken arbeidsmarkt voor informatici en de succesvolle voorlichting en PR zijn hieraan wellicht debet.

In 1996 zijn 3 vrouwelijke studenten gestart met de opleiding. Gemiddeld over de laatste 11 jaar bedraagt het percentage vrouwelijke 1e jaars 8.

In de jaren 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 en 1996 zijn respectievelijk 4, 13, 14, 10, 16, 17 en 18 studenten gestart met het gecombineerde propedeuse-programma. In § 2.W.2.1 is aangegeven welke resultaten deze studenten behaald hebben.


Figuur 1


Aantallen 1e jaars studenten opleiding P-fase (1e jaars CUR)TECHNISCHE INFORMATICA 1 december gegevens CBS (Statistisch Jaarboek TUE 1996: tabel 1.1)


mannen

vrouwen

totalen


1986

127

12

139


1987

163

7

170


1988

139

24

163


1989

124

12

136


1990

115

10

125


1991

107

6

113


1992

82

5

87


1993

85

5

90


1994

68

0

68


1995

78

2

80


1996

82

3

85


Faculteit Wiskunde en Informatica

Frequentieverdeling gemiddeld VWO eindexamen cijfer


In figuur 2 is de frequentieverdeling van het gemiddelde VWO eindexamen cijfer van de eerstejaars studenten informatica met een VWO opleiding weergegeven.

Uit het overzicht blijkt dat de informatica-opleiding studenten trekt met een hoger gemiddeld eind­examen cijfer dan de gemiddelde TUE eerstejaars student. Toch heeft 32.3% van de eerstejaars een gemiddeld eindexamen cijfer onder de 7.

Voor de exacte vakken die alle informatica-eerstejaars met VWO gevolgd hebben is de situatie als volgt: voor natuurkunde heeft 15.5% minder dan een 7, voor wiskunde B heeft 29,6% minder dan een 7. Van de 61 eerstejaars die scheikunde in hun pakket hadden heeft 13.1% minder dan een 7. Van de 30 eerstejaars die biologie in hun pakket hadden heeft 26.7% minder dan een 7.

De waarschuwing van de Technische Universiteiten aan aspirant-studenten voor de geringe slaag­kans bij een cijfer lager dan een 7 voor de wiskunde en/of exacte vakken is blijkbaar ook dit jaar door een niet onaanzienlijk deel van de eerstejaars genegeerd.


Op grond van dit verschijnsel heeft de visitatiecommissie Wiskunde en Informatica in 1990 gecon­cludeerd dat men moet verwachten dat het studierendement geen maatstaf is voor de kwaliteit van het onderwijs. In 1996 heeft de visitatiecommissie geconstateerd dat het P-rendement laag maar het PP rendement uitstekend is, daarmee impliciet aangevend dat de selecterende werking van de propedeuse goed is. De vrije studenteninstroom impliceert tevens dat het hanteren van streefrendementen voor het propedeutisch examen op basis van de instroom niet erg zinvol is.


Figuur 2


Frequentieverdeling van het gemiddelde VWO-examencijfer (in %) van de 1e jaars studenten WO met

VWO-opl. voor WSK, Inf en TUE-totaal (SJS tabel 2.2a)9.5<=X<=10.0

9.0<=X<9.5

8.5<=X<9.0

8.0<=X<8.5

7.5<=X<8.0

7.0<=X<7.5

6.5<=X<7.0

6.0<=X<6.5

0.0<=X<6.0


WSK

0.0

9.5

9.5

9.5

9.5

33.3

14.3

14.3

0.0


INF

0.0

2.8

5.6

15.5

23.9

19.7

23.9

7.0

1.4


TUE-totaal

0.0

0.6

2.7

9.8

15.0

24.2

25.5

21.2

1.0

Faculteit Wiskunde en Informatica


Aantal ingeschreven studenten.

In figuur 3 is het aantal ingeschreven studenten informatica van de laatste 11 jaren weergegeven. Na een piek in 1988 daalt dit aantal gestaag. Gezien de sinds 1995 aantrekkende aantallen 1e jaars is de verwachting dat het aantal ingeschrevenen weer zal toenemen.

Figuur 3


Aantallen ingeschrevenen TECHNISCHE INFORMATICA

1 decembergegevens CBS (Statistisch Jaarboek TUE 1996: tabel 1.2)mannen

vrouwen

totalen


1986

449

42

491


1987

531

35

566


1988

545

49

594


1989

534

45

579


1990

511

42

553


1991

493

37

530


1992

461

33

494


1993

407

28

4351994

352

18

370


1995

334

13

347


1996

317

12

329

Faculteit Wiskunde en Informatica


Rendementen


De P-rendementen


In figuur 4 zijn de P-rendementen van de afgelopen 7 jaren weergegeven. Het P-rendement na 1 jaar varieert tussen 26% en 47%. Het P-rendement na 1 jaar van de TUE varieert over deze jaren tussen 24% en 28%. Het P-rendement na 1,5 jaar wijkt de laatste jaren nauwelijks af van het P-rendement na 1 jaar. Dit komt omdat de studenten worden aangemoedigd zoveel mogelijk herkansingen te benutten in de zomer. Bij vakken die overblijven zijn vooral vakken uit het lentetrimester die dán getentamineerd worden.

Het P-rendement na 2 (of meer) jaren fluctueert rond de 60%.


Figuur 4


P-rendementen TECHNISCHE INFORMATICA cohorten 1989 t/m 1995 Statistisch Jaarboek TUE 1996 tabel 3.2


na 2 jaar

binnen 2 jaar

binnen 1.5 jaar

binnen 1.0 jaar1989

58

54

53

35


1990

66

64

62

39


1991

61

59

58

39


1992

57

56

49

40


1993

59

59

49

28


1994

59


56

50


1995

29

Faculteit Wiskunde en Informatica

Cohortdefinitie: propedeuse studenten die niet eerder als student voor Wiskunde

aan de TUE ingeschreven zijn geweest


PP-rendementen


In figuur 5 zijn de PP-rendementen van P-geslaagden vanaf 1987 weergegeven.

Uit de figuur blijkt dat slechts een gering percentage van de studenten erin slaagt de PP-fase in de nominale tijd te doorlopen (tussen de 11% en 18%). Het merendeel van de studenten heeft 4 jaren nodig om de PP-fase te doorlopen en een niet onaanzienlijk deel zelfs 5 jaren of meer. Redenen hiervoor zijn dat sommige trimesters overvol zijn (b.v. trimester 3.2) en dat het afstudeerwerk veelal langer duurt dan de nominale 6 maanden. Met de verlenging van de studieduur tot 5 jaar en de afstemming daarop van het curriculum wordt beoogd de nomina­le en werkelijke studieduur bij elkaar te brengen. Vanaf het eerste cohort (generatie 1983 volgens de gehanteerde definitie) is het PP-rendement na 5 jaren of meer nooit lager dan 80% geweest.

Figuur 5


PP-rendementen TECHNISCHE INFORMATICA cohorten 1987 t/m 1994

Statistisch Jaarboek TUE 1996 tabel 3.5meer dan 5 jaar

binnen 5 jaar

binnen 4 jaar

binnen 3 jaar

binnen 2 jaar


1987

88

79

59

11

0


1988

91

79

56

15

0


1989

96

88

63

12

2


1990

85

81

59

15

12


1991


71

53

18

1


1992


58

16

8


1993


12

12


1994


5

Faculteit Wiskunde en Informatica

Cohortdefinitie: studenten in de periode 1 dec. x-1 en 30 nov. studiejaar x aan de

TUE het P-getuigschrift hebben behaald of daarvoor zijn vrijgesteld en vervolgens

in de PP-fase zijn ingestroomd


Afgelegde examens


In de periode 01-09-1995 - 31-08-1996 hebben 43 studenten (41 mannen en 2 vrouwen) hun propedeutisch examen en 51 studenten (49 mannen en 2 vrouwen) hun post propedeutisch examen behaald.

Ten opzichte van het voorgaande jaar daalde het aantal behaalde propedeutische examens van 65 tot 43. Het aantal behaalde postpropedeutische examens daalde van 66 tot 51.


Kwaliteitsbewaking


Bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs speelt de Opleidingscommissie een belangrijke rol. Jaarlijks evalueert de Opleidingscommis­sie Informatica (OCI) het curriculum volgens een in 1993 ingevoerde opzet. Het evaluatierapport geeft inzicht in het selecterende, oriënterende en verwijzende aspect van de propaedeuse en de onderwijskwaliteit en de studeerbaarheid in het basisdeel. Middels dit instrument kunnen belemme­ringen in de studievoortgang van de studenten opgespoord en verminderd worden.


Bestaande plannen voor een aanpassing van het curriculum ter verbetering van de studeerbaarheid zijn ingepast in het nieuwe programma voor de 5-jarige cursusduur. Het 5-jarig curriculum is gestart in september 1995.

De intensieve begeleiding van de eerstejaars studenten is met ingang van het studiejaar 1994-1995 vorm gegeven in het zogenaamde tutor-systeem. De eerste­jaars worden in groepjes begeleid door een staflid tijdens wekelijkse bijeenkomsten. Doel is de studenten te stimuleren vanaf het begin serieus te studeren. Bijkomend voordeel is dat zeer snel ingegrepen kan worden als er zich problemen voordoen t.a.v. studiemateriaal, docenten of roosters. De ervaringen met dit begeleidingssysteem zijn positief en hebben geleid tot een verdere uitbouw ervan. De vermindering van de begeleiding vanaf het derde jaar (minder instructies) heeft geen negatieve effecten teweeg gebracht en is eveneens voortgezet.

In het verslagjaar zijn de eerste plannen in het kader van Kwaliteit en Studeerbaarheid ontwikkeld. Voor informatica zijn twee projecten van belang: “Introductie van PGO in het Informatica curriculum” en “Verbetering van het systeem van kwaliteitszorg”. Beide projecten komen tegemoet aan adviezen van de visitatiecommissie. Naar verwachting kunnen deze projecten in 1997 gestart worden.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconUniversiteit Gent Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Vakgroep plantaardige productie

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница