Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/37
Дата20.03.2013
Размер1.45 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centramPIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vidusskolas matemātikas skolotājs”


Studiju programmas kods


46141


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika

klātienes studijās

80 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi


Augstākā izglītība


Iegūstamā kvalifikācija


Vidējās izglītības matemātikas skolotājs


Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Rīgā Zeļļu ielā 8

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Asoc.prof. Jānis Mencis

studiju programmas direktors


LU FMF dekāns

Prof. Mārcis Auziņš

Vidusskolas matemātikas skolotāja

profesionālās studiju programmas

direktors


Asoc.prof. Jānis Mencis


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


2.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

VIDUSSKOLAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS (kods: 47141421 )

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS (KODS) IEGŪŠANAI


Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education


APSTIPRINĀTA Programmas direktors:

LU Pedagoģijas studiju programmu Jānis Mencis,

padomes sēdē ...... asoc.prof., Dr.paed.

protokola .....

padomes priekšsēdētājs

J. Mencis


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU FMF studiju programmu Fizikas matemātikas fakultātes

padomes sēdē ...... Domes sēdē .....

protokola Nr..... protokola Nr.....

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

U .Raitums


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē __.__.2007. __.__.2007.

protokola Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš M.Auziņš


Satura rādītājs


Vidusskolas matemātikas skolotāju profesionālā studiju programma

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 1

Augstākās izglītības iestādes nosaukums 1

1. LU Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu 6

2 Studiju programmas anotācija 7

3 studiju programmas vispārējais raksturojums 8

3.1 Studiju programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti 8

3.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 9

Tā kā Latvijā vidusskolās par matemātikas skolotājiem strādā skolotāji ar augstāko izglītību, bet pēc likuma neatbilstošu, tad divgadīgā vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā studiju programma dod iespēju skolotājiem iegūt atbilstošo izglītību. Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma ir neatņemama Latvijas universitātes komponente, bez tās nav iedomājama skolotāju sagatavošana Latvijas Republikā. Latvijas Universitātes vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma balstās uz starptautiski nozīmīgām akadēmiskām un profesionālām tradīcijām, kuras bagātinājušās atbilstoši 19. un 20. gadsimtu mijas Eiropas vēsturisko izmaiņu diktētajām prasībām. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā izveidota vienota akadēmiskā bāze matemātikā un matemātikas didaktikā. Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma atbilst Noteikumiem par valsts profesionālās izglītības standartu (LR MK Noteikumi Nr2, Rīgā, 03.01.2002) un Skolotāju standartam, par ko liecina sekojoša analīze: 9

3.3 Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām 11

3.4 Studiju programmas organizācija 11

3.5 Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 12

3.6 Imatrikulācijas nosacījumi. 13

3.7 Studiju programmas praktiskā realizācija 13

3.8 Vērtēšanas sistēma 14

Kvalifikācijas pārbaudījumi. Augstākās profesionālās izglītības diploma iegūšanai studentiem ir jāizpilda studiju programma, jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs diplomdarba apjoms 10 kredītpunkti, tēmas studentiem piedāvā katedras un tās tiek apstiprinātas Latvijas Universitātē noteiktajā kārtībā. Diplomdarbam izvirzītās prasības un vērtēšanas kritēriji atbilst matemātikas bakalaura darba prasībām, kas atspoguļotas izdevumā “metodiski norādījumi matemātikas bakalaura darba izstrādei” kā arī lu norādījumos. 14

3.9 Studējošie 14

3.10 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 15

3.11 Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 19

3.12 Struktūrvienību uzskaitījums 19

3.13 Ārējie sakari 20

3.14 Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 20

3.15 Studiju programmas SVID analīze 21

4. studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins 23

5. Studiju plāns (2007.- 2013.gadam) 27

5.1 Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, pilna laika forma ( 4 semestri) 28

6 Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 32

Matemātikas didaktika 59

Matemātikas didaktika 62

Pedagoģiskā prakse I 62

KURSA ANOTĀCIJA 65

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 66

7. informācija par studiju programmu realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 68

7.1 Programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts 68

7.2 Akadēmiskā personāla CV 69

Akadēmiskā personāla CV 69

Personas dati: 92

E-pasts 92

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 92

Izglītība: 92

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 92

Zinātniski pētnieciskā darbība: 92

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 93

Nodarbošanās kopš 2004. lektore LU PPF 98

2001.- 2003. lektore LU PPI 98

1995.–2000. lektore RPIVA 98

98

Promocijas darbs 98

2004. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā universitātē. 98

Publikācijas recenzētos izdevumos (2000 – 2004) 10 99

Līdzdalība mācību grāmatu izstrādē (2000 – 2004) 7 99

Darbība nevalstiskajās organizācijās 100

8. studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi 102

8.1 Aptauju materiāli 102

18.2 Anketu paraugi 106

9. prakses līgumi 110

NOLIKUMS 112

PEDAOĢISKĀS PRAKSES DARBA PROGRAMMA 116

10. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos 118

11. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 121

12. Bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība 128

13. Latvijas un ES valstu studiju programmas (studiju plāni), ar kurām veikta salīdzināšana 143

13.1 Tallinas universitātes matemātikas skolotāju programmas studiju plāns 143

Name of the curriculum in English 143

teacher of mathematics 143

Preparatory Professional Placement*** 145

Professional Placement I*** 145

P-F 145

Professional Placement II 145

G 145

Choose 4 ECTS 146

Master Thesis 146

13.3. Nolikums par skolotāju profesionālām studijām Vācijā 147

A r c h i v e d  I n f o r m a t i o n 147

Chapter 5
Teachers and the Teaching Profession in Germany
(Part 2 of 4) 147

Teacher Training and Professional Development 147

Overview of Teacher Education Programs 147

University Studies 149

Student Teaching 152

14. Atsauksmes no latvijas un ārvalstu augstskolām 156

15. atsauksmes no profesionālām organizācijām 159

16. Skolotāja profesijas standarts 161

17. Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju iespējām 169

Matemātikas bakalaura programma 2005 171

Informācija par fakultāti 2007.gadā 173

Studentu Ēnu dienām sagatavotā materiāla Fragments 175

Informācija matemātikas maģistrantūras studiju reflektantiem 2005./2006 178  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница