Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/57
Дата20.03.2013
Размер2.21 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centramPIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vidusskolas matemātikas skolotājs”


Studiju programmas kods


42141


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

5 gadi jeb 10 semestri pilna laika

klātienes studijās

200 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi


Vispārēja vidējā izglītība


Iegūstamā kvalifikācija

Vidējās izglītības matemātikas skolotājs

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Rīgā Zeļļu ielā 8

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Asoc.prof. Jānis Mencis

studiju programmas direktors


LU FMF dekāns

Prof. Mārcis Auziņš

Vidusskolas matemātikas skolotāja

profesionālās studiju programmas

direktors


Asoc.prof. Jānis Mencis

LATVIJAS UNIVERSITĀTE


2.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

VIDUSSKOLAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS (kods: 42141 )

Vidējās izglītības matemātikas skolotāja KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI


Programme of professional studies „ Teacher of Mathematics for Secondary School” for recieving the qualification of teacher of „ Teacher of Mathematics” for secondary education


APSTIPRINĀTA Programmas direktors:

LU Pedagoģijas studiju programmu Jānis Mencis,

padomes sēdē ...... asoc.prof., Dr.paed.

protokola .....

padomes priekšsēdētājs

J. Mencis


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU FMF studiju programmu Fizikas matemātikas fakultātes

padomes sēdē ...... Domes sēdē .....

protokola Nr..... protokola Nr.....

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

U .Raitums


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē __.__.2007. __.__.2007.

protokola Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš M.Auziņš


Satura rādītājs


Vidusskolas matemātikas skolotāju profesionālā studiju programma

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 1

Augstākās izglītības iestādes nosaukums 1

1. LU Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu 6

2 Studiju programmas anotācija 7

3 studiju programmas vispārējais raksturojums 8

3.1 Studiju programmas mērķis, uzdevumi, rezultāti 8

3.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 9

Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma ir neatņemama Latvijas universitātes komponente, bez tās nav iedomājama skolotāju sagatavošana Latvijas Republikā. Latvijas Universitātes vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma balstās uz starptautiski nozīmīgām akadēmiskām un profesionālām tradīcijām, kuras bagātinājušās atbilstoši 19. un 20. gadsimtu mijas Eiropas vēsturisko izmaiņu diktētajām prasībām. Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā izveidota vienota akadēmiskā bāze matemātikā un matemātikas didaktikā. Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālā programma atbilst Noteikumiem par valsts profesionālās izglītības standartu (LR MK Noteikumi Nr2, Rīgā, 03.01.2002) un Skolotāju standartam, par ko liecina sekojoša analīze: 9

3.3 Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām 11

3.4 Studiju programmas organizācija 11

3.5 Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 12

3.6 Imatrikulācijas nosacījumi. 13

3.7 Studiju programmas praktiskā realizācija 13

3.8 Vērtēšanas sistēma 14

Kvalifikācijas pārbaudījumi. Augstākās profesionālās izglītības diploma iegūšanai studentiem ir jāizpilda studiju programma, jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs diplomdarba apjoms 10 kredītpunkti, tēmas studentiem piedāvā katedras un tās tiek apstiprinātas latvijas universitātē noteiktajā kārtībā. Diplomdarbam izvirzītās prasības un vērtēšanas kritēriji atbilst matemātikas bakalaura darba prasībām, kas atspoguļotas izdevumā “metodiski norādījumi matemātikas bakalaura darba izstrādei” kā arī lu norādījumos. 14

3.9 Studējošie 15

3.10 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 16

3.11 Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 19

3.12 Struktūrvienību uzskaitījums 19

3.13 Ārējie sakari 20

3.14 Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 20

3.15 Studiju programmas SVID analīze 21

4. studiju vietas bāzes izmaksu aprēķins 23

5. Studiju plāns (2007.- 2013.gadam) 27

5.1 Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, pilna laika forma ( 10 semestri) 28

5.2 Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju programma, nepilna laika forma ( 12 semestri) 32

6 Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 34

Matemātikas didaktika 132

Matemātikas didaktika 135

Pedagoģiskā prakse I 135

KURSA ANOTĀCIJA 138

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 138

7. informācija par studiju programmu realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 143

7.1 Programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts 143

7.2 Akadēmiskā personāla CV 145

Personas dati: 199

E-pasts 199

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 199

Izglītība: 199

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 199

Zinātniski pētnieciskā darbība: 199

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 200

Nodarbošanās kopš 2004. lektore LU PPF 205

2001.- 2003. lektore LU PPI 205

1995.–2000. lektore RPIVA 205

205

Promocijas darbs 205

2004. Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā universitātē. 205

Publikācijas recenzētos izdevumos (2000 – 2004) 10 206

Līdzdalība mācību grāmatu izstrādē (2000 – 2004) 7 206

Darbība nevalstiskajās organizācijās 207

IRĒNAS ŽOGLAS 209

III. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem sešiem gadiem): 210

8. studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi 212

8.1 Aptauju materiāli 212

18.2 Anketu paraugi 216

9. prakses līgumi 220

NOLIKUMS 222

PEDAOĢISKĀS PRAKSES DARBA PROGRAMMA 226

10. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos 228

11. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 231

12. Bakalaura, maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība 238

13. Latvijas un ES valstu studiju programmas (studiju plāni), ar kurām veikta salīdzināšana 253

13.1 Tallinas universitātes matemātikas skolotāju programmas studiju plāns 253

Name of the curriculum in English 253

teacher of mathematics 253

Preparatory Professional Placement*** 255

Professional Placement I*** 255

P-F 255

Professional Placement II 255

G 255

Choose 4 ECTS 256

Master Thesis 256

13.3. Nolikums par skolotāju profesionālām studijām Vācijā 257

A r c h i v e d  I n f o r m a t i o n 257

Chapter 5
Teachers and the Teaching Profession in Germany
(Part 2 of 4) 257

Teacher Training and Professional Development 257

Overview of Teacher Education Programs 257

University Studies 259

Student Teaching 262

14. Atsauksmes no latvijas un ārvalstu augstskolām 266

15. atsauksmes no profesionālām organizācijām 269

16. Skolotāja profesijas standarts 271

17. Reklāmas un informatīvie materiāli par studiju iespējām 279

Matemātikas bakalaura programma 2005 281

Informācija par fakultāti 2007.gadā 283

Studentu Ēnu dienām sagatavotā materiāla Fragments 285

Informācija matemātikas maģistrantūras studiju reflektantiem 2005./2006 288  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница