Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003
НазваниеЛитература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003
страница28/187
Дата19.03.2013
Размер5.64 Mb.
ТипЛитература
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   187


Студијски програми:

Рударско инжењерство

Инжењерство нафте и гаса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета:

Заштита животне средине


Наставник:

Томанец А. Рудолф

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби након чега решавају тестове (5), раде домаће задатке - семинарске радове (2) у форми контролисане самосталне активности.

Циљ предмета

Циљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин.

Исход предмета

Студенти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине.

Садржај предмета
Теоријска настава, Практична настава:

Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему.

Литература

1. Томанец Р., 2007: Wеб Сајт Факултета – сва предавања у формату Мицрософт Повер Поинт презентације, као и копије текста – Белешке са предавања.

2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.

3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. –Pearson, San Francisko.

4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. –ибид.,4.

6. Миљковић М., 2000: Заштита радне и животне средине. – ибид.,4.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања-видео бим (Microsoft Power Point), DVD.

Оцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

max. 10

писмени испит

4 x 7 = маx. 28 бода

тест, колоквијум-и

4x10 = маx. 40 бод.

усмени испит
писање семинара и одбрана

2x11 = 22 бод.

одбрана вежби


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   187

Похожие:

Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература по математике) Экземпляры: всего: 5 ч з.(3), аб.(2) 22. 18 А44
Основы теории чисел : учеб пособие/ И. М. Виноградов. 12-е изд., стер спб.: Лань, 2009. 176 с. (Классическая учебная литература по...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconГотовимся к тестированию по математике для старшеклассников, учителей и абитуриентов Владивосток Издательство Дальневосточного университета 2003
П 13 готовимся к тестированию по математике. Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2003, 24 с
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 1982
Галицкий М. Л., Гольдман А. М., Звавич Л. И. Сборник задач по алгебре. Учебное пособие для 8 – 9 классов с углубленным изучением...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconКонкурсов по математике
...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Литература из курса лекций (Электронная версия)
Городецкий А. Я. Информационные системы. Вероятностные модели и статистические решения. Учеб пособие. Спб: Изд-во Спбгпу, 2003. 326...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература 10 класс 136 часов. Программа: Программы общеобразовательных учреждений: Литература. 5 11 кл
Программа: Программы общеобразовательных учреждений: Литература. 5 – 11 кл./ Под ред. В. Я. Коровиной. – 4 – е изд. – М.: Просвещение,...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Основная литература
Никулин, Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики:[Учеб пособие для студ вузов и спец.]/Е. А. Никулин. Спб.: Бхв-петербург,2003....
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconДипломирао-ла: година: 1994 факултет: Технолошко-металуршки, Београд
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (уз доношење...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература Устное народное творчество
...
Литература Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003 iconЛитература к курсу тема предложение труда (4 часа)
Рощин С. Ю. Предложение труда в России: микроэкономический анализ экономической активности населения. Препринт wp3/2003/02. Серия...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница