Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas
НазваниеRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas
страница1/61
Дата18.03.2013
Размер3.98 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE


Inženierekonomikas fakultāte

Uzņēmējdarbības un cilvēku resursu vadīšanas katedra


Apstiprināta RTU Senāta sēdē

2008.gada 26.maijā, prot.Nr.523


Mācību prorektors ___________

U.Sukovskis


Bakalaura profesionālo studiju programmas

CILVĒKU RESURSU VADĪŠANAPašnovērtējuma ziņojums


www.ief.rtu.lv/

Sadaļa: Akreditācija


Rīga, 2008
IZM Studiju programmu akreditācijas komisijai

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS


AKREDITĀCIJAI

1. Studiju programmas CILVĒKU RESURSU VADĪŠANA

nosaukums:


2. Izglītības klasifikācijas kods: 4234519


3. Programmas apjoms un 160 kredītpunkti

īstenošanas ilgums: 4 gadi – pilna laika studijas

5 gadi – nepilna laika studijas


4. Programmas īstenošanas Rīga

vieta un veids: pilna laika (dienas) un

nepilna laika (klātienes, neklātienes) studijas


5. Prasības, sākot programmas vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība,

apguvi: 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība

cilvēku resursu vadīšanas jomā


6. Iegūstamais grāds un/vai bakalaura profesionālais grāds iestāžu darba

profesionālā kvalifikācija: organizācijā un vadībā un personāla vadītāja

kvalifikācija (PS 0204)7. Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte

Juridiskā adrese, tālrunis: Kaļķu iela 1, LV 1658. tālr. 7089300

Reģistrācijas apliecības nr.: 3341000709


8. RTU pilnvarotā persona, tās amats, telefons:

RTU Inženierekonomikas fakultātes profesors,

programmas direktors Dr.oec. Jānis Ķipsna

tālr.67089015;

e-pasts: janis.kipsna@rtu.lv
Rektors I.Knēts


IZRAKSTS

no IEF Domes sēdes protokola Nr.6

2008.gada 12.maijā


Domes locekļi – 24

Piedalās – 17


Klausījās: Dr.oec., profesora J.Ķipsnas informāciju par bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” pašnovērtējuma ziņojuma saturu.


IEF Dome nolēma: ieteikt RTU Senātam apstiprināt bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” pašnovērtējuma ziņojumu.


IEF Domes priekšsēdētājs R.Počs


Zinātniskā sekretāre N.Lāce


Saturs1.

Studiju programmas mērķi un uzdevumi ........................................................

6

2.

Studiju programmas organizācija ....................................................................

7
2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā ........................................................

7
2.2. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem ..........

7
2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ........................

8

3.

Studiju programmas apraksts ...........................................................................

9
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms ......................................

9
3.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi ...............................................

9
3.3. Studiju programmas īstenošanas vieta un veids ............................................

9
3.4. Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums ...........................................

9
3.5. Programmas daļu apraksti .............................................................................

9
3.6. Tiesības studiju turpināšanai .........................................................................

10
3.7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām .............................

11

4.

Vērtēšanas sistēma ..............................................................................................

11

5.

Programmas praktiskā īstenošana ....................................................................

13

6.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums .............................................

14
6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas

standartam ......................................................................................................


14
6.2. Darba devēju aptaujas ....................................................................................

16

7.

Studējošie .............................................................................................................

17
7.1. Studējošo skaits programmā ..........................................................................

17
7.2. Pirmā kursā imatrikulēto skaits .....................................................................

17
7.3. Absolventu skaits ...........................................................................................

17
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze ....................................................................

17
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze .................................................................

18
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ......................................

18

8.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ..........................

18
8.1. Akadēmiskā personāla skaits .........................................................................

18
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība .............................................

18
8.3. Studiju programmā iesaistīto zinātņu doktoru atbilstība studiju

programmas zinātnes nozarei ........................................................................


20
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības

politika ...........................................................................................................


20

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ...................................

20

10.

Ārējie sakari ........................................................................................................

21
10.1. Sadarbība ar darba devējiem ........................................................................

21
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju

programmu īstenošanā .................................................................................


21
10.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ES valstu augstskolās .....

21

11.

Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā .........................................

22

12.

Studiju programmas attīstības plāns ................................................................

22

Pielikumi ......................................................................................................................

25
1. Dokumentu, noteikumu, likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas


2. Studiju programmas studiju kursu saraksts, kursu apjoms, īstenošanas

plānojums un iesaistītais akadēmiskais personāls3. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

diploma pielikuma paraugs4. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts5. Bakalaura profesionālo studiju programmā „Cilvēku resursu vadīšana”

Iesaistītā akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumi (CV)6. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

salīdzinājums ar līdzīgām programmām augstskolās Eiropas Savienības

valstīs7. Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana”

studiju kursu programmas8. Līgums starp Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu un Rīgas

Tehnisko universitāti 1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi


Bakalaura profesionālo studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (1.pielikums, p.1.1.) apstiprināta RTU Senāta sēdē 2003.gada 15.decembrī, prot.Nr.482 (1.pielikums, p.1.2.). Programmā izdarītas izmaiņas ar RTU Mācību prorektora rīkojumu 2005.gada 25.maijā (rīkojums Nr.02/18) (1.pielikums, p.1.3.) un 2007.gada 12.martā (rīkojums Nr.02/12) (1.pielikums, p.1.4.) un ar RTU Senāta 2008.gada 25.februāra lēmumu (prot.Nr.520) (1.pielikums, p.1.5.).

Saskaņā ar Akreditācijas komisijas 2006.gada 11.janvāra lēmumu Nr.991 bakalaura profesionālo studiju programma „Cilvēku resursu vadīšana” (4234519) ir akreditēta līdz 2008.gada 31.decembrim, kas dod tiesības īstenot šo programmu un piešķirt profesionālā bakalaura grādu iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju (1.pielikums, p.1.6.).

Bakalaura profesionālo studiju programmas „Cilvēku resursu vadīšana” mērķis ir realizēt studiju programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu profesijas standartam (personāla vadītājs – PS 0204) (1.pielikums, p.1.7.) un otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Bakalaura profesionālo studiju programma paredz lekcijās, praktiskās nodarbībās, praksē un literatūras studijās apgūt vispārizglītojošos studiju kursus, nozares un teorētiskos pamatkursus, informācijas tehnoloģijas kursus, nozares profesionālās specializācijas kursus, kuru apguve ļauj (3.,4.,5.,6.sadaļas):

 • noteikt un formulēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē;

 • plānot un prognozēt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla resursus;

 • organizēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla struktūrvienības darbu;

 • nodrošināt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) ar nepieciešamo personālu;

 • piedalīties darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā, bet noteiktos gadījumos, kontrolēt darba aizsardzības sistēmas izveidi un veikt tās darbības kontroli;

 • sadarboties ar uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģijas mērķu sasniegšanā;

 • analizēt, novērtēt un pilnveidot uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) personāla vadības sistēmu;

 • sekot LR spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai uzņēmumā (iestādē, organizācijā u.c.);

 • izstrādāt un vadīt starptautiskos sadarbības projektus;

 • sagatavot un veikt savas struktūrvienības darba rezultātu analīzi un novērtēšanu.

Studiju programmas izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanai tiek izmantotas studentu aptaujas, eksāmenu un ieskaišu rezultāti, studiju darbu, prakses atskaišu un bakalaura darba vērtējums, studiju beidzēju un darba devēju aptaujas un atsauksmes.

Izpildot studiju programmā noteiktās prasības, absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas ļauj piešķirt profesionālā bakalaura grādu iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikāciju. 1. Studiju programmas organizācija
  1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā


Studiju programmas struktūra izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (1.pielikums, p.1.8.), RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmumu, protokols Nr.467 „Par otrā līmeņa profesionālo programmu struktūru” (1.pielikums, p.1.9.).

Ņemot vērā Akreditācijas komisijas aizrādījumus un pamatojoties uz RTU Senāta 2007.gada 29.janvāra lēmumu „Par precizējumiem profesionālo studiju programmu struktūrā” (1.pielikums, p.1.10), tika veiktas izmaiņas studiju programmā, saglabājot valsts noteikto struktūru:


 • ieviesti trīs studiju projekti („Datormācība ekonomistiem”, „Personāla vadīšana”, „Personāla plānošana, organizācija un vadīšana”) obligātās daļas (A) 3.sadaļā „Nozares profesionālās specializācijas kursi”;

 • no obligātās izvēles daļas (B) 1.sadaļas „Nozares specializācijas kursi” obligātā daļā (A) 3.sadaļā „Nozares profesionālās specializācijas kursi” iekļauti šādi studiju priekšmeti: Cilvēku resursu ekonomika; Darba motivāciju teorijas; Darba vadīšana; Saskarsmes psiholoģija; Projektu vadīšana;

 • obligātās izvēles daļā (B) 1.sadaļā „Nozares specializācijas kursi” ieviesti studiju priekšmeti: Uzņēmējdarbības loģistikas pamati un Mazā biznesa vadīšana.
  1. Studiju programmas plāna atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem


RTU mērķis ir nodrošināt studijas un zinātniskos pētījumus tās darbības galvenajās zinātņu nozarēs. Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam u.c. normatīviem aktiem un noteikumiem, tā, lai maksimāli veicinātu studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti.

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī darba kārtības noteikumi.

Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, kārtību un organizāciju ir:

- Rīgas Tehniskās universitātes Satversme;

- Augstskolas vadība un Senāts;

- Fakultātes vadība un Dome;

- Studiju programmas administrācija;

- Studentu pašpārvalde;

- Studiju programma;

- Studiju kursu programmas.

Imatrikulētajiem studentiem izsniedz RTU studentu identifikācijas kartes. No imatrikulācijas brīža studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti.

Studentiem ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citas augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.

Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie programmas administrācijas un arī RTU mājas lapā internetā.

Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā studiju gadā tiek apgūti obligātie studiju priekšmeti – vispārizglītojošie mācību kursi un kopējie nozares mācību kursi, kas veido bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaņu apguvei turpmāko studiju laikā. Uzsākot studijas, studenti saņem īsu informatīvo materiālu, kurš satur studentam svarīgāko informāciju par studiju organizāciju un praktisko realizāciju, kā arī noklausās nodarbības „Ievads specialitātē” viena kredītpunkta apjoma.

Studiju programmas “Cilvēku resursu vadīšana” īstenošana atbilst iesaistīto struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem.


  1. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē studiju programmas administrācija, katedra, kura realizē studiju programmu un iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde.

Kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas šādos virzienos:

 • studiju programmas kvalitāti nodrošina regulāra studiju programmas pārskatīšana un analīze studiju programmas administrācijas sēdē, katedras sēdē, fakultātes Nozaru studiju programmu komisijas sēdē, fakultātes Domes sēdē, kā arī RTU Senātā apstiprinot ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus;

 • studiju programmu direktori, katedru vadītāji, akadēmiskais un administratīvais personāls regulāri veido apspriedes par studiju programmas organizēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;

 • studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīta fakultātes studējošo pašpārvalžu biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē;

 • katru semestri studiju programmas administrācija veic studiju programmā studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Rezultāti tiek apspriesti studiju programmas administrācijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes Domes sēdē;

 • reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmu kursu anotācijas un kursu programmas, metodiskie materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu (referātu, kursa darbu, prakses atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi;

 • akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšana;

 • akadēmiskais personāls un studiju programmu administrācija piedalās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot aktualitātes nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to rezultātus.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Похожие:

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Doc. Aleksejs avots

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconStudiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Rīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница