Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович
НазваниеОдеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович
страница1/9
Дата18.03.2013
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ


На правах рукопису


Барський Вадим Рудольфович


УДК 352.075.1 (477)


НОРМОТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ


Спеціальність 12.00.02 – конституційне право


Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Науковий керівник – Орзіх М.П.

доктор юридичних наук, професор


Одеса - 2006

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………................3

Розділ 1. Теоретичні основи нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування……………………………………………………....11

1.1. Муніципальна нормотворчість як форма здійснення місцевого самоврядування………………………………… ………………………..11

1.2. Нормотворчість як спосіб реалізації компетенції представницьких органів місцевого самоврядування...…………….....................................33

1.3. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування як юридичний процес.......……………..........................53

Висновки до розділу 1…………………………………………………….71

Розділ 2. Організаційно-правове забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування...…….............................74

2.1. Інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування..............................74

2.2. Організаційно-правові форми нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування..............................89

2.3. Правове регулювання нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.............……….................................104

Висновки до розділу 2…..……………………………………………….119

Розділ 3. Технологія нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування……………………………………………………………...…123

3.1. Підготовка проекту нормативно-правового акта.…………...........123

3.2. Офіційне внесення проекту нормативно-правового акта до представницького органу місцевого самоврядування….......................146

3.3. Нормотворче провадження в представницькому органі місцевого самоврядування...…………….………….……………………….......….159

3.4. Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта……............172

Висновки до розділу 3..……….…………………………………………186

Висновки…………………………………………………………………….....189

Список використаних джерел……………….................................................192

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України місцеве самоврядування — це інститут, що має вирішальну роль у формуванні громадянського суспільства та демократичної, правової держави. Це підкреслив у своєму інавгураційному виступі Президент України В.А. Ющенко, говорячи „про націю самоврядних громад” [1, c. 3].

Зростаюча роль місцевого самоврядування вимагає оновлення муніципального законодавства, що обумовлює необхідність усебічного дослідження як нових правових інститутів, так і тих, які існували раніше і які в сучасних умовах одержали нового змісту. Одним із таких інститутів є нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування.

Нормотворчість Рад народних депутатів (представницькі органи влади на місцях у СРСР) активно досліджувалася радянськими правознавцями [2-8]. Положення і висновки, що містяться в наукових роботах того періоду, частково можуть бути застосовні в сучасних умовах до нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування. Разом із тим, ці дослідження здійснено на основі якісно іншого (радянського) законодавства та іншого фактичного матеріалу, і тому вони не можуть розкрити особливостей нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування, зокрема її змісту та суб’єктно — діяльнісних характеристик. Однак ці питання часто виникають у публічно-самоврядній практиці і потребують наукового обґрунтування і чіткого правового регулювання.

Недосконалість вітчизняної законодавчої бази із цих питань є загальновизнаним фактом, який негативно впливає на вирішення проблем різних сфер суспільного життя.

Досягти ж глибокого розуміння цих проблем можна тільки шляхом наукового пізнання теоретичних основ, організаційно-правового забезпечення та технології нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування.

На цій основі буде реальним свідоме вироблення заходів, які необхідні для впорядкування нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування в Україні, її послідовного вдосконалення.

Попри значну увагу вітчизняних правознавців до різних аспектів місцевого самоврядування, у вітчизняній науковій літературі досі бракує розгорнутих досліджень феномена муніципальної нормотворчості. Уявлення про цей предмет зводяться, як правило, до окремих питань, які пов’язані з правовим статусом представницьких органів місцевого самоврядування. Пізнання муніципальної нормотворчості обмежується розглядом переліку правових актів місцевого самоврядування (Б.М. Свірський [9, с. 239]) або вказівкою на те, що прийняття органами місцевого самоврядування правових актів є формою реалізації їх компетенції (О.Д. Лазор [10]).

Відсутність ґрунтовних спеціальних досліджень нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування негативно позначається на науці теорії держави та права, в якій фактично не знаходиться місця для хоча б короткої характеристики цього важливого феномена правового життя. Натомість одні автори обмежуються загальною характеристикою нормотворчості місцевих рад як діяльності компетентних органів місцевого самоврядування, змістом якої є встановлення, зміна чи скасування юридичних норм, формування юридичного об’єктивного права (В.В. Сухонос [11, с. 383]), інші автори уникають характеристики нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування, розглядають її у сукупності з іншими видами підзаконної нормотворчості (М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома [12, с. 363], П.М. Рабінович [13, с. 106]). Відтак залишаються без відповіді принципові питання, важливі для більш-менш глибокого усвідомлення сутності зазначеного явища та виявлення його ознак та властивостей у конкретних умовах існування держави і суспільства. Без цього нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування позбавляється чітких орієнтирів, здійснюється стихійно, методом спроб і помилок; непродуктивно витрачаються інтелектуальні, психічні зусилля учасників муніципальних нормотворчих правовідносин, не кажучи вже про негативні соціальні наслідки існування недосконалих нормативно-правових актів представницьких органів місцевого самоврядування як кінцевого правового результату (продукту) нормотворчої діяльності місцевих рад.

Разом із тим, невиправдано мало уваги приділяється дослідженню таких актуальних проблем нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування як визначення предмета нормативно-правових актів місцевого самоврядування, співвідношення прямої нормотворчості територіальної громади та нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування. Важливо не лише знати суб’єктно — діяльнісні характеристики нормотворчості місцевих рад (хто і як творить нормативно-правові акти місцевого самоврядування), але й чому саме у такий, а не інший спосіб, чому саме такі, а не інші правові акти приймаються або не приймаються у певний період. Нарешті, потрібні прогнозування і планування муніципальної нормотворчості, ефективне керування нею на підставі пізнання її властивостей. Вирішити ці завдання можливо за умови всебічного наукового обґрунтування концепції нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування та перевірки на можливість реалізації сформульованих висновків і пропозицій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження є частиною загальної проблеми, за якою працювала Одеська національна юридична академія: „Правові проблеми становлення і розвитку сучасної Української держави” (реєстр. номер 0101U0001195) і республіканської програми, за якою працювала кафедра конституційного права Одеської національної юридичної академії „Місцеве самоврядування в умовах формування правової держави” (реєстр. номер Державного комітету України з питань науки і технологій - 08.06.03 / 001-93).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексний науковий аналіз нормотворчості представницьких органів МСВ; розробка рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства.

Відповідно до вказаної мети у дисертації поставлено такі задачі:

дослідити місце і роль муніципальної нормотворчості у правовій реальності сучасної України;

проаналізувати властивості муніципальної нормотворчості як форми реалізації МСВ;

визначити коло повноважень представницьких органів МСВ, способом реалізації яких є прийняття нормативно-правових актів;

дослідити процедурно-процесуальну форму муніципального нормотворчого процесу;

проаналізувати стан організаційно-правового забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів МСВ і сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення;

дослідити технологію нормотворчості представницьких органів МСВ.

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин, що пов’язані з підготовкою і прийняттям нормативно-правових актів МСВ.

Предметом дослідження є муніципальний нормотворчий процес та його правові результати.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Як загальнонауковий було використано діалектичний метод, завдяки якому нормотворчість представницьких органів МСВ розглянуто як різновид правотворчості, що знаходиться у постійному розвиткові і одночасно відображає конкретно-історичний етап розвитку суспільства. Історико-правовий метод було використано при дослідженні розвитку організаційно-правового забезпечення нормотворчої діяльності місцевих рад (підрозділи 1.3., 2.1., 2.3.). Системний метод дозволив дослідити МСВ як систему, що складається з підсистем із притаманними їм властивостями (підрозділ 1.2.). Порівняльно-правовий метод використовувався для з’ясування зарубіжного досвіду правового регулювання нормотворчості представницьких органів МСВ (підрозділи 1.1., 1.2., 3.6.). Методи класифікації та групування було використано для визначення представницьких органів у системі органів МСВ, стадій муніципального нормотворчого процесу (підрозділи 1.2., 1.3.). Функціональний метод було використано при дослідженні нормотворчості місцевих рад як способу реалізації їхньої компетенції (підрозділ 1.2.).

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали роботи радянських державознавців О.В. Годунової, В.М. Горшенєва, Б.В. Дрейшева, К.І. Козлової, О.О. Кутафіна, Б.М. Лазарєва, Н.О. Міхальової, В.В. Онохова, В.С. Основіна, А.С. Піголкіна, Ю.О. Тихомирова, К.Ф. Шеремета; сучасних українських учених-юристів М.О. Баймуратова, П.Д. Біленчука, І.В. Дробуша, В.М. Кампо, В.С. Ковальського, І.П. Козінцева, М.І. Корнієнка, О.В. Корпаня, В.В. Кравченка, А.Р. Крусян, Б.А. Пережняка, М.В. Пітцика, О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, М.П. Орзіха, М.В. Підмогильного, В.Ф. Погорілка, М.О. Пухтинського Б.М. Свірського, В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, Р.Б. Хоменця, В.М. Шаповала; сучасних зарубіжних науковців Р.В. Бабуна, О.В. Берга, М.А. Васильєва, Сюзан Л. Броді, С.В. Кабишева, Є.М. Ковєшнікова, С.Н. Лопатіна, Т.С. Масловської, Карін Плоккер, В.К. Сидорчука, В.В. Таболіна, Фурманна Урсуса, В.І. Фадєєва, Гай Холліс, В.В. Чернікова, К.С. Шугріної та ін. Особливої уваги було приділено роботам сучасних вітчизняних авторів, які розробляють проблематику правового регулювання діяльності представницьких органів влади, зокрема В.С. Журавського, Н.В. Ганжі.

Нормативну основу дослідження склали Конституція України, законодавство України, що визначає систему МСВ і компетенцію місцевих рад, практика Конституційного Суду України із цих питань. Емпіричну основу дослідження становлять матеріали нормотворчої практики Дніпропетровської, Житомирської, Львівської, Нікопольської, Рівненської, Харківської, Чернівецької міських рад; Луганської, Одеської, Сумської обласних рад. Значне місце в роботі приділено досвіду організаційно-правового забезпечення нормотворчої діяльності Одеської міської ради. В роботі використано законодавства зарубіжних країн та міжнародно-правові акти, які дають змогу оцінити правове забезпечення нормотворчості представницьких органів МСВ у порівняльно-правовому аспекті.

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є першим у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням нормотворчості представницьких органів МСВ в Україні. У результаті здійсненого дослідження закладено основи концепції нормотворчості представницьких органів МСВ, надано пропозиції щодо вдосконалення її правового регулювання нормотворчості місцевих рад, сформульовано нові положення і висновки, до найбільш значущих з яких належать:

уперше:

визначено місце і роль муніципальної нормотворчості у правовій реальності сучасної України як самостійного виду правотворчості;

сформульовано авторські критерії, за якими муніципальна нормотворчість відрізняється від законотворчості та підзаконної нормотворчості органів держави: цілі, принципи, зміст, етапи, коло суб’єктів нормотворчих правовідносин;

досліджено вплив функціонального призначення МСВ на властивості муніципальної нормотворчості як форми його реалізації;

узагальнено вітчизняний досвід організаційно-правового забезпечення і технології нормотворчості представницьких органів МСВ;

удосконалено:

змістовну характеристику муніципальної нормотворчості, яка полягає у матеріально-технічних діях з виявлення волі територіальної громади, формування відповідно до неї владних імперативів, закріплення цих імперативів у нормативно-правових актах МСВ;

систематизацію нормативно-правових актів представницьких органів МСВ, поряд із самоврядними актами виокремлено регуляторні акти;

набули подальшого розвитку:

дослідження ознак нормативно-правових актів МСВ;

положення про суб’єктний склад муніципальних нормотворчих правовідносин, зокрема визначено, що до нього входять суб’єкт нормотворення (представницький орган МСВ) та інші суб’єкти права, які мають статус учасників нормотворчої діяльності;

аргументи на користь прийняття закону про нормативно-правові акти, Кодексу законів про місцеве самоврядування (Муніципального кодексу), Модельного регламенту представницького органу МСВ.

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані в дисертації пропозиції можуть бути використані у:

науково-дослідній сфері - для подальшої розробки проблеми нормотворчості представницьких органів МСВ;

правотворчості - для удосконалення законодавства;

правозастосуванні - для оптимізації форм і методів нормотворчої діяльності місцевих рад;

навчальному процесі - для підготовки підрозділів навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій для навчальних курсів „Конституційне право України”, „Муніципальне право України”.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації обговорювалися на теоретичних семінарах і засіданнях кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії; міжнародній науково-практичній конференції „Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція” (Одеса, 2000 р.); IV (56-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ОНЮА (Одеса, 2001 р.); громадських слуханнях з обговорення проекту Закону України від 13 грудня 2000 р. № 6287 Кодекс законів про місцеве самоврядування (Муніципальний кодекс) (Одеса, 2001 р.); V (57-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ОНЮА (Одеса, 2002 р.); VI (58-й) звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ОНЮА (Одеса, 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Конституційні права і свободи людини і громадянина як вища цінність демократичної правової держави” (Тирасполь, 2005 р.).

Публікації. Основні положення, результати та висновки дисертації викладено у 6 наукових статтях, 3 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису мельничук тетяна володимирівна
Спеціальність 12. 00. 08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису
Можна говорити про наявність особливого правового часу, пізнання специфіки якого відкриває нові можливості для юриспруденції І має...
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2012 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2012
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Непийвода Василь Петрович
Вступ
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства на правах рукопису
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconУкраїнської держави (квітень грудень 1918 р.) Видавництво Університету внутрішніх справ Харків 2000
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconНаціональна академія наук україни інститут історії україни на правах рукопису
Розділ Використання мережі Інтернет в історичних дослідженнях: історіографія проблеми 12
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Одеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Розділ Неотомізм у католицькій філософії права: соціально-історичний контекст
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница