П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне
НазваниеП. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне
страница6/34
Дата18.03.2013
Размер5.11 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
ХАРТІЯ КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД ЄВРОПИ (КМРВЄ)

(Ухвалена Комітетом Міністрів 14 січня 1994 року на 506-х зборах заступників Міністрів)

Стаття 1

Цілі КМРВЄ визначені у статті 2 Статутної резолюції (94)3 «Про заснування Конгресу місцевих і регіональних влад Європи». Стаття 2 1. КМРВЄ складається з представників, які повинні бути об-

' Переклад здійснено Центром інформації та документації Ради Європи і Україні 16.02.1996.

59

рані з-поміж тих, хто обіймає виборну посаду в місцевих чи регі­ональних владах, або осіб які. безпосередньо підпорядковані ви­борному місцевому чи регіональному органу.

2. Членство в КМРВЄ делегації кожної держави-члена має
бути таким, щоб забезпечувалось:

а. збалансоване за географічним розподілом представництво
представників з територій держав-членів;

б. пропорційне представництво різних видів місцевих та регі­
ональних влад держав-членів;

в. пропорційне представництво різних політичних сил органів
місцевих та регіональних влад держав-членів;

г. пропорційне представництво жінок і чоловіків з органів мі­
сцевих та регіональних влад держав-членів. "' [

 1. Кожна держава-член має право на таку кількість місць в
  КМРВЄ, яку вона має в Парламентській Асамблеї Ради Європи.
  Кожна держава-член може надсилати таку ж кількість заступни­
  ків, скільки вона має представників. Заступники можуть бути
  членами палат, маючи однакові з представниками повноваження.

 2. Регламент і процедура щодо порядку вибору представників
  до КМРВЄ в однаковій мірі застосовуються і для вибору заступ­
  ників.

 3. Представники та заступники надсилаються на період двох
  регулярних сесій КМРВЄ і виконують свої функції до часу від­
  криття наступної за цим сесії. У випадку смерті або відмови пред­
  ставника чи заступника, або через втрату ними повноважень, про
  які йшла мова у викладеному вище параграфі 1, відбувається за­
  міщення на термін до закінчення мандату попередника, у відпові­
  дності з тими самими регламентом і процедурою.

Стаття З

 1. Представники та заступники призначаються до КМРВЄ
  згідно офіційній процедурі, яка існує в кожній державі-члені Ради
  Європи, і є властивою саме для цієї держави. Кожний уряд пові­
  домляє Генерального Секретаря Ради Європи про таку процедуру.
  Ця процедура має бути схвалена КМРВЄ згідно з принципами, які
  визначені в його внутрішніх процедурних правилах.

 2. Кожна держава-член, повідомляючи Генерального Секре­
  таря про склад делегації, визначає тих представників та заступни­
  ків, хто буде членом Палати місцевих влад, та тих, хто буде чле­
  ном Палати регіональних влад.

Стаття 4

 1. Міжнародні асоціації місцевих та регіональних влад, які
  мають консультативний статус при Раді Європи, мають також
  статус спостерігачів при КМРВЄ. Інші організації можуть, на їхнє
  прохання, одержати статус спостерігача при КМРВЄ, якщо таке
  рішення прийме постійна комісія, або одна з палат, відповідно до
  внутрішніх процедурних правил.

 2. КМРВЄ може надавати статус «спеціального гостя», зва­
  жаючи на прохання делегацій місцевих та регіональних влад єв­
  ропейських країн, які не є членами Ради Європи за умови, якщо ці
  делегації мають такий статус в Парламентській Асамблеї Ради

60

Європи. Бюро КМРВЄ надає кожній делегації, яка має статус «спеціального гостя», таку ж саму кількість місць, яку ця делега­ція має в Парламентській Асамблеї. Надання повноважень деле­гаціям, які мають статус «спеціального гостя», здійснюється згід­но критеріїв, викладених в статтях 2 і 3.

3. Спостерігачі та члени делегацій, про яких згадується в па­раграфі 2, беруть участь у засіданнях КМРВЄ та його палат з пра­вом виступу, після дозволу на це Президента, але без права голо­су. Інші умови участі в постійній комісії та робочих групах визна­чаються внутрішніми процедурними правилами КМРВЄ .

Стаття 5

 1. КМРВЄ збирається на регулярні сесії один раз на рік. Регу­
  лярні сесії відбуваються в приміщенні штаб-квартири Ради Євро­
  пи, якщо немає іншого рішення, прийнятого як спільна угода між
  КМРВЄ або його постійною комісією та Комітетом Міністрів.

 2. Сесії кожної з двох палат передують та/або відбуваються
  відразу після сесії КМРВЄ. За пропозицією бюро КМРВЄ кожна з
  палат може проводити інші сесії за попередньою домовленістю з
  Комітетом Міністрів.

Стаття 6

 1. КМРВЄ організовує свою роботу через роботу обох палат:
  Палати місцевих влад і Палати регіональних влад. Кожна палата
  складається з такої кількості місць, яке є в розпорядженні у само­
  му Конгресі.

 2. Кожна палата обирає своє бюро, яке складається з прези­
  дента палати і шести членів, дотримуючись, по можливості, про­
  порційного географічного представництва держав-членів. Жодна
  держава-член не може мати більше одного представника в бюро
  кожної з палат.

Стаття 7

 1. Завдання постійної комісії забезпечувати послідовність у
  роботі КМРВЄ та в міжсесійний період діяти від його імені. Ко­
  місія повинна, зокрема, брати участь в різних напрямках міжуря­
  дової діяльності Ради Європи.

 2. До складу постійної комісії входять по два представники
  від кожної національної делегації. В число цих представників
  мають входити члени бюро КМРВЄ. Держави, які мають предста­
  вників лише в одній з палат, мають в постійній комісії тільки одне
  місце.

Стаття 8

 1. Два бюро разом складають бюро КМРВЄ, яке відповідає за
  підготовку пленарної сесії КМРВЄ і координацію роботи обох
  палат; йдеться, зокрема, про розподіл питань між обома палата­
  ми, підготовку бюджету та розподіл бюджетних ресурсів.

 2. Головою бюро КМРВЄ є Президент конгресу, однак він не
  має права голосу на бюро.

Стаття 9

1. Після розподілу питань між двома палатами згідно статті 8, бюро палати, якій доручено підготовку питання, може створюва­ти спеціальні (ad Hoc) робочі групи з обмеженою кількістю чле-

61

нів (максимум - одинадцять); ця група отримує спеціальні повно­важення (підготовка доповіді, організація конференції, участь у програмі співробітництва або в спеціальній міжурядовій діяльно­сті Ради Європи). Організація роботи спеціальних робочих груп визначається внутрішніми процедурними правилами.

 1. Якщо питання належить до компетенції обох палат, бюро
  КМРВЄ може спільно з обома палатами утворити змішану робочу
  групу.

 2. КМРВЄ та обидві його палати відповідно до положень, що
  визначаються їхніми внутрішніми процедурними правилами, мо­
  жуть надавати консультації представникам міжнародних асоціа­
  цій місцевих та регіональних влад, про яких зазначено в статті 4,
  а також представникам національних асоціацій місцевих та регіо­
  нальних влад, яких визначають національні делегації. Витрати за
  участь у таких консультаціях відноситься на рахунок цих органі­
  зацій або асоціацій.

Стаття 10

 1. Всі рекомендації та звернення, які адресовані Комітету Міні­
  стрів та/або Парламентській Асамблеї, так само як і резолюції, які
  адресуються всім місцевим та регіональним владам, приймаються
  під час пленарного засідання КМРВЄ або ж постійною комісією.

 2. Якщо ж одне з питань оцінюється Бюро КМРВЄ як таке,
  що належить до виняткової компетенції однієї з палат, то:

а. адресовані Комітету Міністрів та/або Парламентській Аса­
мблеї рекомендації та звернення у цьому питанні приймаються
постійною комісією; якщо в цьому існує необхідність, то отриму­
ється думка другої палати, але вже без детального вивчення;

б. резолюції з цього питання, адресовані всім місцевим та ре­
гіональним владам, які представляє ця палата, приймаються
постійною комісією без детального вивчення.

Стаття 11

Умови, за яких Комітет Міністрів Ради Європи та Парламент­ська Асамблея Ради Європи можуть бути колективно представле­ні під час засідань КМРВЄ або однієї з його палат, а також умови, за яких окремі представники Комітету Міністрів та Парламентсь­кої Асамблеї можуть брати слово для виступу під час роботи кон­гресу чи однієї з його палат, визначаються Комітетом Міністрів після консультацій з КМРВЄ та вносяться в розпорядок роботи конгресу.

Стаття 12

І. КМРВЄ та кожна з палат приймають внутрішні процедурні правила. У цих правилах фіксується:

а. кворум;

б. питання відносно права голосу та необхідної більшості при
голосуванні - під цим мається на увазі, що рекомендації та звер­
нення, адресовані Комітету Міністрів та Парламентській Асамб­
леї Ради Європи, приймаються більшістю в дві третини від кіль­
кості членів, які є присутніми і беруть участь у голосуванні;

в. процедура виборів президента, віце-президента та інших
членів бюро;

62

г. процедура визначення розпорядку дня і оповіщення делега­
тів про цей розпорядок;

д. організація роботи у спеціальних (ad Hoc) групах.

2. Крім того, внутрішні процедурні правила КМРВЄ визна­чають терміни та спосіб затвердження представників та їхніх за­ступників і процедуру визначення їхніх повноважень, з посилан­ням, зокрема, на статті 2 та 6 цієї Хартії.

Стаття 13

 1. Конгрес обирає свого президента із числа членів, кожної з
  палат на альтернативній основі, чергуючи представників від кож­
  ної з палат. Мандат президента дійсний на час двох регулярних
  сесій.

 2. Кожна палата КМРВЄ обирає з числа своїх членів свого
  президента, який наділяється повноваженнями президента на
  термін двох регулярних сесій.

Стаття 14

Служби секретаріату КМРВЄ знаходяться на забезпеченні Генерального Секретаря Ради Європи

СТАМБУЛЬСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПРОБЛЕМ ПОСЕЛЕНЬ ЛЮДЕЙ

(Витяг) ЧАСТИНА ПЕРША

 1. Ми, глави держав, урядів та офіційних делегацій, які
  зібрались на конференції об'єднаних націй з проблем поселень
  людей «Хабітат II» (habitat И) з 3 по 14 червня 1996 року в
  м. Стамбулі (Турція), користуємося можливістю підкреслити
  свою підтримку загальних цілей забезпечення достойним житлом
  усіх людей та перетворення населених пунктів на безпечніші та
  більш налаштовані для нормального здорового життя громад, а
  також створення в них необхідних умов для справедливості,
  стабільного розвитку та виробництва. Обговорення двох головних
  тем конференції - гідне житло для всіх та стабільний розвиток
  поселень людей в умовах світової урбанізації — було надихнуте
  хартією об'єднаних націй та спрямоване на підтвердження
  існуючих і встановлення нових форм партнерства для діяльності
  на міжнародному, національному та місцевому рівнях з метою
  поліпшення середовища нашого життя, ми повністю поділяємо
  цілі, засади та рекомендації, зазначені у програмі «Хабітат», і
  урочисто обіцяємо нашу взаємну підтримку у їх втіленні.

 2. Зважаючи на її невідкладність, ми розглянули проблему
  триваючого погіршення житлових умов у поселеннях людей.
  У той же час ми визнаємо, що великі і малі міста є осередками
  цивілізації, економічного розвитку, а також соціального, культур­
  ного, духовного та наукового прогресу. Ми повинні більш повно
  використовувати можливості, що надають нам наші поселення,

63

і зберегти їхню розмаїтість та своєрідність для сприяння зміцнен­ню солідарності між нашими народами.

 1. Ми підтверджуємо свої зобов'язання щодо сприяння під­
  вищенню життєвого рівня в умовах більшої свободи для всього
  людства. Ми згадуємо першу Конференцію Об'єднаних Націй з
  питань поселень людей, яка відбулася у м. Ванкувері (Канада),
  святкування Міжнародного року житла для бездомних, а також
  Глобальну стратегію забезпечення житлом до 2000 р. Кожна з цих
  подій стала вагомим внеском у поглиблення розуміння проблем
  людських поселень у всьому світі і закликала до дій у справі до­
  сягнення повної забезпеченості всіх людей достойним житлом.
  Порядок денний останніх всесвітніх конференцій Об'єднаних
  Націй, зокрема, Конференції Об'єднаних Націй з питань навко­
  лишнього середовища та розвитку, всебічно відображає проблеми
  досягнення справедливого миру, правосуддя та демократії, побу­
  дованих на основі економічного, соціального розвитку та охорони
  навколишнього середовища як взаємопов'язаних і взаємозміц-
  нюючих складових частин стабільного розвитку. Ми прагнули
  об'єднати підсумки цих конференцій в програмі «Хабітат».

 2. Для покращання якості життя в поселеннях людей ми по­
  винні боротися з погіршенням його умов, яке в більшості випад­
  ків, особливо в країнах, що розвиваються, досягло кризових про­
  порцій. У зв'язку з цим ми повинні серед інших всебічно розгля­
  нути такі проблеми, як нежиттєздатні моделі споживання та
  виробництва, особливо в індустріалізованих країнах; нераціо­
  нальні зміни серед населення, включаючи його структуру та роз­
  поділ; в першу чергу, необхідно звернути увагу на тенденцію до
  надмірної його концентрації, а також такі явища, як бездомність,
  зростання злиднів, безробіття, соціальна ізоляція, нестабільність
  сім'ї, недостатні ресурси, брак основної інфраструктури, послуг
  та відповідного планування, зростання злочинності та насильства,
  погіршення умов навколишнього середовища та підвищена ураз­
  ливість від різних нещасть.

 3. Випробування, які постають перед поселеннями людей, но­
  сять глобальний характер, але окремі країни та регіони також
  стикаються зі специфічними проблемами, які вимагають специфі­
  чних рішень. Ми усвідомлюємо необхідність інтенсифікації на­
  ших зусиль та співпраці для покращання умов життя у великих та
  малих містах, селах у всьому світі, особливо в країнах, що розви­
  ваються, де ситуація особливо тяжка, а також у країнах з перехід­
  ною економікою. У цьому зв'язку ми визнаємо, що глобалізація
  світової економіки надає широкі можливості та шляхи для процесу
  розвитку, але також ставить проблеми ризиків і невизначеності;
  досягненню мети програми «Хабітат» сприятимуть такі фактори, як
  позитивні дії в сфері фінансування розвитку, зовнішнього боргу,
  міжнародної торгівлі та передачі технологій. Наші міста повинні
  стати осередками, де людські істоти будуть проходити свій життє­
  вий шлях у гідності, доброму здоров'ї, безпеці, щасті та надії.

 4. Сільські та міські райони взаємозалежні у своєму розвитку.
  Як додаток до поліпшення міського життєвого середовища ми

64

також повинні працювати над розширенням адекватної інфраст­руктури, сфери обслуговування та наданням можливостей для працевлаштування у сільських районах для збільшення їхньої привабливості, розвивати інтегровану мережу поселень і звести до мінімуму міграцію у міста населення сільських районів. Особ­ливої уваги потребують малі та середні за міста.

 1. Оскільки людина є головним об'єктом нашої турботи в ас­
  пекті стабільного розвитку, вона являється основою для наших
  дій у впровадженні програми «Хабітат». Ми визнаємо особливі
  потреби жінок, дітей та молоді у надійних, здорових і безпечних
  умовах життя. Ми сконцентруємо наші зусилля на викоріненні
  злиднів та дискримінації, підтримці та захисті прав людини і ос­
  новних свобод для всіх, забезпеченні таких головних потреб лю­
  дини, як освіта, харчування, охорона здоров'я протягом усього її
  життя і, особливо, достойне житло для всіх. У зв'язку з цим ми
  зобов'язуємося поліпшувати умови життя в поселеннях людей
  шляхами, які відповідають місцевим потребам та реаліям, і усві­
  домлюємо необхідність звернутися до тенденцій світової еконо­
  міки, соціального життя та охорони навколишнього середовища,
  щоб забезпечити створення кращих життєвих умов для всіх лю­
  дей. Ми також забезпечимо повноцінну та рівноправну участь
  усіх жінок та чоловіків, активну участь молоді в політичному,
  економічному та соціальному житті. Ми будемо сприяти наданню
  повноцінного доступу людям з фізичними вадами, а також стате­
  вого рівноправ'я для участі в політичних акціях, програмах та
  проектах з питань житла та життєздатного розвитку поселень лю­
  дей. Ми заявляємо це, насамперед, згадуючи більш як один мі­
  льярд людей, які живуть в абсолютних злиднях, та тих, що нале­
  жать до уразливих та неблагополучних груп населення, зазначе­
  них у програмі «Хабітат».

 2. Ми знову підтверджуємо наше зобов'язання щодо повної та
  послідовної реалізації права на достойне житло, передбачене
  міжнародними актами. У зв'язку з цим ми будемо прагнути акти­
  вної участі наших громадських, приватних та неурядових партне­
  рів на всіх рівнях у забезпеченні правової охорони володіння
  майном, захисту від дискримінації, рівноправного доступу до по­
  сильного та достойного житла для окремих осіб та їх сімей.

 3. Ми будемо працювати над збільшенням матеріальної під­
  тримки будівництва житла, вартість якого була би в розумних
  межах, шляхом надання можливості ринковим структурам ефек­
  тивно працювати при їх відповідальному ставленні до соціальних
  аспектів та навколишнього середовища, полегшення доступу до
  землі та кредитів, а також допомоги тим, хто не має можливості
  брати участь у діяльності на ринках житла.

10. Для збереження навколишнього середовища у всьому світі
та поліпшення якості життя в наших населених пунктах, ми зо­
бов'язуємося застосовувати раціональні моделі виробництва,
споживання, перевезень та розвитку поселень, запобігання забру­
дненню навколишнього середовища, урахування пропускної
спроможності екосистем та збереження ресурсів для наступних

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Похожие:

П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconЛокачинською райдержадміністрацією
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" районна державна адміністрація здійснює повноваження місцевого...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconХмельницька обласна рада
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconПро виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2005 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconПрограма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності
Участь органів місцевого самоврядування у програмах міжнародної технічної допомоги
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconР І шенн я
З метою подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу Фастівського району, розглянувши подання Фастівської...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconПро відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вшанування подвигу народу у боротьбі за свободу...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconУкраїна хмельницька обласна рада
Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconУкраїна хмельницька обласна рада
Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне icon№319 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету
Відповідно до статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, Чернівецька...
П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне iconШостого скликання
«Про скасування регуляторних актів, що втратили чинність», з метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини, керуючись...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница