Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo
НазваниеStudiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo
страница11/31
Дата15.03.2013
Размер1.62 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

The origins of Europe Union (EU). Structure and characteristic of the EU. Experience of EU in the agriculture informatization. Development of the agricultural information systems. The Farm Accountancy Data Network (FADN). EU statistical office (EUROSTAT). EU Common Agricultural Policy (CAP). Sectoral Production and Income Model for Agriculture (SPEL). Integrated Administration and Control System (IACS). ANIMO – coordination system of the Veterinary service.Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Iepazīties ar ES lauksaimniecības informācijas sistēmām.


Statistika genētikā

Statistics in genetics

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra

Faculty of Information technologies, Department of Control Systems


Lauksaimniecības fakultāte, Dzīvnieku zinātņu katedra

Faculty of Agriculture, Department of Animal science


VASI

DZIN

Statistika genētikā. Doc. L.Paura

3 KP (48 h): lekc. 32 h, prakt. d. 16 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

I k. 2. semestrī (nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Kursa galvenais uzdevums iepazīstināt studentus ar gēnu kartēšanas statistiskām metodēm, t.i. noteikt gēna atrasšanos hromosomā. Bieži vien tas ir saistīt ar slimībām. Galvenās metodes ir saistību parametriskās un neparametriskās analīžu metodes un kvantitatīvo pazīmju lokusu metode (QTL). Studenti iepazīstas ar biežāk lietojamā datorprogramma ģenētisko problēmu risināšanai.

Course of study annotation

The basic notions of probability and statistical inference theory underlying the presented methods are introduced when considered vital for the understanding of the course material. Parametric linkage analysis is discussed, including definition of allele frequencies, penetrances, recombination fractions and lod score statistics. The treatment of nonparametric linkage analysis introduces affected relatives methods, the identical-by-descent (IBD) notion, inheritance vectors and nonparametric score statistics. Further, methods for mapping of loci governing the expression of quantitative traits are considered, including an introduction to quantitative genetics. Finally, we discuss several methods for association analysis, both in a case-control setting and using family based designs.


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Apgūt gēnu noteikšanas statistiskās metodes, lai tās sekmīgi izmantotu inženierzinātņu maģistra darbu izstrādē informācijas tehnoloģijas biosistēmu jomā.


Populācijas ģenētika

Population genetics

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Lauksaimniecības fakultāte, Dzīvnieku zinātņu katedra

Faculty of Agricuture, Department of Animal Science


DZIN 518

Pētījuma metodoloģija. Doc. Z. Grīslis

2 KP (24 h): lekc. 12 h, prakt. d. 12 h, ieskaite.

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras studentiem

I.k. 1. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Populāciju ģenētiskā struktūra, tās raksturošanas iespējas. Ģenētiskais līdzsvars populācijā, to pārmainošie faktori. Populāciju ģenētiskās struktūras sistemātisko pārmaiņu kvantitatīvas raksturošanas principi un parametri. Stohastiskais process, kā populāciju iedalīšanas sekas. Mazu populāciju ģenētiskās struktūras raksturojums gēnu biežumu un inbrīdinga terminos. Populāciju efektīvais lielums un tā saistība ar ģenētiskajiem procesiem populācijā. Izlases un citu populācijas ģenētisko struktūru pārmainošo faktoru darbības sekas mazās populācijās. Izcelšanās kontroles nozīme reālu populāciju raksturošanā. Inbrīdinga un krustošanas sistēmas

Course of study annotation

Genetic constitution of a population. Possibilities to characterize the genetic structure of populations. A frequencies of genes and genotypes. Genetic equilibrium, forces which can bring a change in gene frequency. The systematic processes of populations: quantitative description of mutation, migration and selection. Genetic processes in the small populations. Means for description of the genetic process in a small populations in terms of gene frequency and inbreeding characteristics. Effective population size. The role of selection and other systematic factors in small populations. Check of descendents, its role in characteristic of real populations. The inbreeding and crossbreeding systems.


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Bioloģisku objektu populāciju ģenētiska uzlabošana iedomājama galvenokārt kā šo sugu populāciju izkopšana, mērķtiecīgi pārmainot populāciju ģenētisko struktūru, palielinot vēlamo gēnu un genotipu biežumus tajās. Pamatojoties uz to, populāciju ģenētiku var dibināti uzskatīt par vienu no selekcijas teorētiskajiem pamatiem. Selekcijas procesa informatīvā nodrošinājuma interesēs ir nepieciešama izpratne par ģenētiski matemātiskajiem parametriem ko izmanto šajā darbā populāciju raksturošanai un to uzlabošanas vadīšanas kontrolei.


Riska analīze lauksaimniecībā

Risk analysis in agriculture

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra

Faculty of Information technologies, Department of System Control


VASI

Riska analīze lauksaimniecībā. Asoc. prof. I. Arhipova

2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Ievads riska vadīšanā. Lēmuma pieņemšana riska apstākļos. Riska vadīšanas process. Riska identifikācija. Riska analīze: briesmu noteikšana, varbūtību analīze, seku analīze, riska novērtējums. Riska analīzes metodes: lēmuma koki, Monte-Carlo simulācija, diagrammu metode. Riska ranžēšanas matrica, riska karte un riska profils. Kvantitatīvā riska novērtēšanas matemātiskie modeļi. Varbūtību sadalījumi riska analīzē. Riska kontrole. Riska pārraudzība. Riska analīzes standarta uzdevumi lauksaimniecībā: augu veselības riska izvērtējums, dzīvnieku veselības riska faktoru izvērtējums, pārtikas drošuma riska izvērtējums. Riska analīze IT projektos.

Course of study annotation

Introduction to risk management. Decision – making under the risk conditions. The risk management process. Risk identification. Risk analysis: hazard identification, probability analysis, consequence analysis, risk evaluation. The methods of risk analysis: decision trees, Monte Carlo simulation, diagramming method. Risk ranging matrix, risk map and risk profile. Quantitative risk evaluation mathematical models. Probability distributions in risk analysis. Risk control. Risk observation. Risk analysis standard tasks in agriculture: plant health risk evaluation, animals’ health risk evaluation, food safety risk analysis. Risk analysis in IT projects.


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Apgūt riska analīzes metodes, lai tās sekmīgi izmantotu inženierzinātņu maģistra darbu izstrādē informācijas tehnoloģijas jomā.


Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās

Neural Networks and Control Systems

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra.

Faculty of Information Technology. Department of Computer Systems.


DASI

Mākslīgie neironu tīkli vadības sistēmās. Prof. P.Rivža

2.0 KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16 h., ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

II.k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II.k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)


Studiju priekšmeta anotācija

Ievads un pamatjēdzieni par mākslīgiem neironu tīkliem. Mākslīgo neironu tīklu arhitektūra: tīkli ar tiešo izplatību; tīkli ar atgriezenisko saiti. Mākslīgo neironu tīklu apmācība: apmācība ar skolotāju; apmācība bez skolotāja. Neironu datori. Mākslīgo neironu tīklu lietojums vadības sistēmās: pamatprincipi un uzdevumi. Mākslīgie neironu tīkli lēmumu pieņemšanas uzdevumos. Mākslīgie neironu tīkli dažādu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju uzdevumu risināšanā.

Course of study annotation

Introduction, background and characteristics of artificial neural networks. Architecture of artificial neural networks. Training of artificial neural networks: algorithms and methods. Neurocomputers. Neural networks and computer control systems. Neural networks and decision analysis. Neural networks approach to solve the problems of information technology and telecommunication.


Psiholoģija

Psychology

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

LLU Izglītības un Mājsaimniecības institūts

LUA Institute of Education and Home-Economics


IZMA

Psiholoģija. Prof., Dr. paed. L.Pēks.

2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 3. semestrī (nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Sevis izzināšana un pašpilnveidošanās. Pašapziņas stiprināšana. Personības struktūra, tās virzība un pieredze. Personības attīstības iespējas laukos. Prasme strādāt grupā. Grupu veidi, mērķi, uzdevumi, normas, motivācija. Saskarsme grupā. Konfliktu risināšana.

Karjeras veidošana atbilstoši personībai. Vadīšana, vadīšanas stili, vadītāja spējas un pašnovērtējums. Konsultatīvā darbība laukos. Klientcentrētu attieksmju veidošana. Pieaugušo izglītība. Psihiskās veselības aizsardzība. Psiholoģiskā situācija laukos. Psihiskā palīdzība. Stresa optimizācija.

Course of study annotation

Self-cognition and self-understanding. Structure of a personality and experience. Possibilities of the development of the personality in the countryside. Group-work skills. Kinds of groups, aims, tasks, norms, motivation. Interpersonal relations in the group. Solving of conflicts. Carrier development in accordance with the peculiarities of a personality. Management and its styles. Aptitudes and self-evaluation of a manager. Advisory work in the country. Development of client-centered attitudes. Adult education. Protection of psychical health. Psychological situation in the countryside. Psychical assistance. Optimization of stress.


Studiju priekšmeta pamatojums un mērķis:

Kompetence lietišķajā psiholoģijā nepieciešamā, lai sekmīgi veidotu darbības mērķiem un uzdevumiem atbilstošu komandu, vadītu to un strādātu tajā, kā arī strādātu ar klientiem, risinātu personīgās problēmas un sadarbotos ar psiholoģijas speciālistiem.

Priekšmeta mērķis:

1. prast izmantot apgūstamās psiholoģijas daļas elementārākās metodes savas personības pilnveidošanai, kā arī psiholoģisko problēmu risināšanai ģimenē, sadzīvē un profesionālās darbības jomā;

2. prast izvēlēties literatūru un nodarbību veidus tālākām psiholoģijas studijām;

3. prast izvēlēties psiholoģijas speciālistus un sadarboties ar tiem konkrēto uzdevumu risināšanā;

4. apgūt intensīvā grupu darba dalībnieka elementārās iemaņas;

5. zināt grupu darba ētikas noteikumus.


Socioloģiskie pētījumi

Sociological research

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra

Faculty of Social Sciences, Department of Sociology


SOCI

Socioloģiskie pētījumi. Lekt.A.Skubiļina

2KP (32 h): lekc. 16h, prakt. d. 16 h. Ieskaite.

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

I k. 2. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 3. semestrī (nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Socioloģijas priekšmets. Īss ieskats socioloģijas vēsturē. Socioloģisko pētījumu organizācija un metodika. Kultūra. Sociālā mijiedarbība. Mūsdienu sabiedrības sociālās struktūras īpatnības. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. Sabiedrības formālā organizācija. Etniskās grupas un etniskās attiecības. Politiskā vara. Valsts. Politiskās partijas. Politiskie režīmi un demokrātija. Sociālās institūcijas: ekonomika, ģimene, izglītība, dzimums, reliģija. Sociālā politika. Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā: deviance un noziedzība, vides problēmas, iedzīvotāji un reģionālā plānošana.

Course of study annotation

Subject of sociology. Short history of sociology. Methodology and organization of social survay. Culture. Social interaction. Social structure of contemporary society. Social stratification. Social mobility. Formal organization of society. Ethnic groups and relations. Political power. State. Political parties. Political regimes and democracy. Social institutions: economics, family, education, gender, religion. Social policy. Social problems of contemporary society: deviance and crime, environmental problems, population and regional development


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Mācību kursa SOCIOLOĢIJA mērķis - veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem. Šajā kursā apgūstamās zināšanas palīdz veidoties par pilsoniskās sabiedrības locekli, kas brīvprātīgi un apzināti iesaistās sociālajās norisēs. Sociālās zināšanas ir speciālista profesionālās kultūras sastāvdaļa.


Retorika

Rhetoric

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma


Sociālo zinātņu fakultāte. Filozofijas katedra.

Faculty of Social Sciences. Department of Philosophy.


FILO

Retorika. Dr. psih.V.Bariss

2 KP (32 h): lekc. 16 h, prakt. d. 16 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)Studiju priekšmeta anotācija

Kursa mērķis – veidot studentiem labākas verbālās komunikācijas prasmes. Retorikas studijas sniedz zināšanas par izziņas procesa struktūru un funkcijām, iepazīstina ar oratora un auditorijas saskarsmes psiholoģiju un trenē atbilstošas prasmes, palīdz izkopt runas kultūru un argumentācijas prasmes, praktiski modelē publiskas uzstāšanās situāciju.

Kursa metodika ir balstīta uz mācīšanos no pieredzes; apmēram 70% laika tiek veltīti praktiskajiem darbiem (situāciju analīzes, lomu spēles u.c.)

Course of study annotation

The objective of a course – to develop better verbal communication skills. The rhetoric course imparts knowledge about structure and functions of communication process, gives introduction in psychological (``soft``) side of communication and train appropriate skills, helps to accomplish presentation and argumentation technics by modeling practical situations. The main study method – learning from experience, apjroximately 70% time is devoted to practical exercises (case study, role playing e.t.c.).


Priekšmeta studēšanas pamatojums.

Oratora prasmes nepieciešamas jebkuram speciālistam uzstājoties auditorijas priekšā, prezentācijās, kā arī darbā ar padotajiem. Tekstu veidošanas un analīzes metodika ir nepieciešama, sagatavojot referātus, publikācijas, maģistra darbu u.t.t.


Priekšmeta studēšanas mērķis.

Veidot maģistrantiem labākas verbālās komunikācijas prasmes.


Vadīšana

Management

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas katedra

Faculty of Social Sciences, Department of Sociology


SOCI

Vadīšana, lekt. I.Zalāne

2 KP (32 h) : lekc. 16 h, lab. darbi 16 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras studentiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas, pārkvalificēšanas procesu, ļauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmību organizāciju kvalitatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas tajā ņemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā.

Course of study annotation

Management and manager. Planning, problem solving and decision making. Strategical planning and leadership. Organization structure. Authority, authorization, centralized and decentralized organizations. Staff management. Changes in organizations. Motivation. Leadership style. Organizing Individual Work. Public Relation.


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Iepazīt vadībzinātnes svarīgākos aspektus no teorētiskā viedokļa un salīdzināt to ar praktisko pielietojamību Latvijas uzņēmumu darbības attīstībā, par pamatu izvirzot uzņēmuma vadītāja lomas izpēti saistībā ar uzņēmuma attīstību.


Starptautiskie ekonomiskie sakari

International Economic Relations

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Ekonomikas fakultāte, Ekonomikas katedra

Faculty of Economics, Department of Economics


EK

Starptautiskie ekonomiskie sakari. Lekt. S.Ancāns

2 KP (32 h): lekc. 24 h, prakt. d. 8 h, ieskaite

Izvēles studiju priekšmets ITF maģistrantūras maģistrantiem

II k. 3. semestrī (pilna laika un nepilna laika studijās)

Studiju priekšmeta anotācija

Studiju priekšmets balstās uz bakalaura līmenī iegūtām zināšanām starptautiskajos ekonomiskajos sakaros aplūkojot starptautiskās tirdzniecības modeļus, kas pamato starptautisko tirdzniecību izraisošos cēloņus; starptautisko tirdzniecību ierobežojošās barjeras: tarifi, kvotas, tarifu kvotas; netarifu barjeras; starptautisko tirdzniecību veicinošās valdības subsīdijas. Tirdzniecības barjeru ietekme uz ražotāju, patērētāju un tās radītais tīrais ekonomiskais efekts. Mūsdienu ārzemju valūtu tirgus, tā darbības principi un attīstības tendences.

Course of study annotation

The study course is based on the knowledge gained during undergraduate studies dealing with international trade models explaining the causes of trade among countries, as well as trade barriers: tariffs, quotas, tariff rate quotas, non-tariff barriers, government subsidies promoting international trade. The effect of trade barriers on producers, consumers and the net social welfare. Foreign exchange market, its performance principles and development trends.


Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis:

Izprast starptautiskās tirdzniecības likumsakarības, valdības politikas nozīmi un atbildību starptautiskās tirdzniecības veicināšanā vai ierobežošanā.


Informācijas sistēmu ekonomikas pamati

Economic basics of information systems

Maģistrantūras studiju priekšmetu programma

Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datoru sistēmu katedra

Faculty of Information technology, Department of Computers systems


DASI

IS ekonomikas pamati, Asoc. prof. A.Gailums

2KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 16h., ieskaite

Brīvās izvēles kurss ITF maģistrantūras maģistrantiem

II k. 3. semestrī (pilna laika studijās)

II k. 4. semestrī (nepilna laika studijās)
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

Похожие:

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Doc. Aleksejs avots

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconStudiju programmas „sabiedriskās attiecības” akreditācijas dokumenti

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo icon3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconI studiju programmas pašnovērtējums 4

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo icon8. Studiju programmas studējošie. 1

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo icon4. Studiju programmas apraksts

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconStudiju programma vizuāLĀs saziņas līdzekļu māksla / kods 452124 / akreditācijas dokumentu kopa

Studiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница