Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
Скачать 459.61 Kb.
НазваниеКурс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
страница5/5
Дата15.03.2013
Размер459.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5


Лектор: Федотов Валерій Олександрович, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Інститут машинобу­дування та транспорту (ІнМТ), кафедра опору матеріалів та прикладної механіки, тел. (0432)440-465, (0432)440-014.

МЕТА: надання студентам знань законів, принципів, методів вивчення, розрахунку, оцінки поведінки механічної системи в статичному чи динамічному стані, що дозволить майбутньому спеціалісту передбачати, проектувати , жорсткість і стійкість елементів машин, споруд, конструкцій, що використовуються в машинобудуванні і в автоматиці.

ПРОГРАМА

Прицип Д’Аламбера.Сила. Момент сили. Сили інерції. Приведення сил інерції до головного вектора та головного моменту. В’язі. Класифікація в’язей. Принцип Д’Аламбера-Лагранжа. Узагальнені координати та сили. Рівняння Лагранжа першого роду. Тотожності Лагранжа. Рівняння Лагранжа другого роду. Рівняння Лагранжа другого роду для консервативних сил.

Вираз кінетичної енергії матеріальної системи через узагальнені координати та швидкості. Узагальнений інтеграл енергії. Канонічні змінні. Канонічні рівняння динамики. Загальні методи інтегрувань Гамільтонових рівнянь. Вираз потенціальної енергії системи через узагальнені координати. Стійкість положення рівноваги. Теорема Лагранжа-Дірихле. Критерій Сильвестра Мали коливання системи біля положення стійкої рівноваги. Малі коливання системи з двома степенями вільності біля положення стійкої рівноваги. Електродинамічні аналогії. Рівняння Лагранжа-Максвелла.

Теоретичний практикум:

Прицип Д’Аламбера

Прицип Д’Аламбера-Лагранжа

Рівняння Лагранжа другого роду

Дослідження консервативних систем.

Стійкість положення рівноваги

Малі коливання матеріальної системи біля положення стійкої рівноваги.

БІБЛІОГРАФІЯ

1.Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник,-К. Техніка,2002.512с.

2.Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: УП дляТВУЗ. Под ред.А.А. Яблонского.-4-изд.М.: ВШ, 1985.-376с.

3.Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике:УП.- 36-е изд./под ред Н.В.Бутенына и др.- М.: Наука. Гл.ред.ф-м. лит., 1986,448с.

4.Лурье А.И. Аналитическая механика.-М.: Гос.изд.ф-м. лит.1961.-824с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ Протягом триместру студенти проходять два модульних контролі в яких студент повинен виконати 2 письмові колоквіуми на 7 та 15 тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів та в роботы на практичних заняттях. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту або складає його на зага­льних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містять два практичних та одне теоретичне питання.

Письмові колоквіуми та іспит розраховано на 90 хвилин роботи.

ПЕРЕДУМОВИ: Фізика (механіка), вища математика (функціональні залежності і теорії границь, векторний аналіз та тензорне числення, диференціальне та інтегральне числення, ряди, функції кількох змінних, комплексні числа, диференціальні рівняння, варіаційне числення), теоретична механіка

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом лекцій студентами ведеться конспектування з актуальної тематики.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Виконуються розрахунково графічні завдання.

Тематика першого та другого завдань пов’язана з рішенням задач в яких розглядається застосування:

Принципу Д’Аламбера.

Загальних рівнянь динаміки.

Тематика третього та четвертого завдань:

Рівняння Лагранжа другого роду,

Стійкість положення рівноваги,

Коливання.

Методика іспиту: (Письмовий іспит, за призначенням)

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 44-04-58

Реєстрація на іспит: З лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: Лекції підходять для студентів які навчаються за напрямком „автоматика і управління".


Дисципліна: Основи екології

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: перший

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр


2
Лекції (год..)

28

2

Практичні заняття(год..)

-

-

СРС (інд. заняття)

26

1,86

Всього(год./кредитів)

54:1,5
Іспит(трим)Залік(трим)

2 (1,5), 5 (2), 7 (6), 9 (3,4)
КОД:

НФД 10

Лектори: Звенигородський Едуард Леонідович, к.б.н., доцент

Петрук Василь Григорович, д.т.н., професор

Бобко Олександр Олексійович, к.с.-г.н., доцент

Євсєєва Марія Василівна, к.х.н., доцент

21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), факультет комп'ютеризованих систем автоматизації, екологічних систем та електроприводу, кафедра хімії та екологічної безпеки, тел. 8-0432-59-84-95.

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ: формування систематичних знань студентів з основ екології, вивчення основних концепцій та законів біосфери та біогеохімічних кругообігів, особливостей функціонування екосистем, основних джерел забруднення довкілля; явищ, що викликані забрудненням атмосфери, гідросфери, літосфери; методів та засобів охорони навколишнього середовища; закономірностей еволюції біосфери, ноосфери; основ екологічного моніторингу та менеджменту природних ресурсів, правових основ захисту довкілля та природокористування; екологічних проблем України та Подільського регіону.

ПРОГРАМА: Наука екологія. Концепція екосистеми. Системний підхід в екології. Екологічні методи та моделі. Основні екологічні змінні та лімітуючі фактори. Перетворення енергії та інформації в екосистемах. Зв'язки екосистем з довкіллям та екологічні кругообіги. Основні типи природних екосистем біосфери. Популяція як компонент екосистеми. Вид та особина в екосистемі. Поведінка екосистем у часі та просторі. Глобальні проблеми екології. Принципи та моделі управління біоресурсами. Структура та функції агро екосистем. Вплив промисловості на екосистеми. Екосистеми урбанізованих територій. Принципи, системи та технології утилізації відходів. Загальні проблеми екології людини. Основи екологічного моніторингу. Космічна екологія. Екологічний менеджмент та маркетинг. Стратегія раціонального природокористування.


БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- К.: Либідь, 1995.-368 с.

 2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.- Симферополь: СОНАТ, 1998.-224 с.

 3. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорони навколишнього середовища.-Львів:Афіша, 2000.-272 с.

 4. Кучерявий В.П. Екологія.-Л.: Світ, 2000.-500 с.

 5. Одум Ю. Экология: В 2-х т. М.: Мир, 1986. Т. 1. - 326 с.; Т. 2. - 376 с.

 6. Антропогенные проблемы экологии: Методическое пособие.–К.: Выща школа,1997.–179 с.

 7. Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Худолій М.М. Транспорт і навколишнє середовище. - К.: Урожай, 1992. - 144 с.

 8. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. - М.: Наука, 183. - 260 с.

 9. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.: Вища школа, 2000.-327 с.

 10. Основы промышленной экологии: Учебное пособие / Челноков А.А., Ющенко Л.Ф.-Минск.: Высшая школа, 2001.-343 с.

 11. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь- справочник.- М.: Просвещение, 1992. - 320 с.

 12. Филин В.А. Відеоекологія.-М.: МЦ “Видеоэкология”. 1997.-320 с.

 13. Черныш В. Введение в экологическую кибернетику.-М., 1990. 568 с.

 14. Чайка В.Є. Основи екології.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1995.-192 с.

 15. Чайка В.Є. Урбоекологія.-Вінниця: Вид-во ВДСУ, 1999.-368 с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Протягом триместру студент проходять по два модульних контролі і повинен скласти 2 письмові колоквіуми на 7 та 14 тижнях. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з заліку або складає його на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: Курс базується на знаннях з біології, фізики, математики та географії на базі середньої школи та на знаннях з хімії.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.

Для підготовки до колоквіуму та заліку використовуються :

1.Євсєєва М.В. Основи екології. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2000.2.Петрук В.Г., Гаркушевський В.С., Копецький В.П. Методичні вказівки "Радіація і радіоактивне забруднення" з курсу ХОЕ для студентів технічних спеціальностей. – Вінниця: ВДТУ, 1997.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:

 1. Парниковий ефект, його фізичний та хімічний зміст

 2. Озонові дірки, їх властивості.

 3. Методи очищення в різних природних середовищах: механічні, фізико-механічні, хімічні, біологічні, їх суть.

 4. Особливості роботи основних міжнародних екологічних установ, громадських екологічних організацій та рухів.

 5. Основні екологічні проблеми та підприємства-забруднювачі Подільського регіону.

 6. Проблеми утилізації вторинної сировини, непридатних пестицидів та інших відходів у Вінницькій області.

 7. Екологічне анкетування підприємств та організацій Подільського регіону.

 8. Кількісні та якісні оцінки біорізноманіття районів Вінницької обл.

Методика іспиту: залік, за призначеннями.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська
1   2   3   4   5

Похожие:

Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon9. Виробниче освітлення 1,9 2 години Тема 10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація на виробництві 1,9 2 години
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconЯк працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconСпостерігачі гм «опора»: абітурієнти-математики користувалися мобільними телефонами та забували документи
Та 22 травня 2012 р відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У 16 областях України за дотриманням процедури зно вели...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас)
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПрограма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія» для здобуття окр бакалавра. Мета
Програма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
«Гідрогеологія». Вона читається у четвертому семестрі в обсязі 1,5 кредиту, в тому числі 54 години аудиторних занять, із них 34 години...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon2. Поняття І сутність процесу навчання 7 Тема Принципи навчання 8
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница