Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
Скачать 459.61 Kb.
НазваниеКурс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
страница3/5
Дата15.03.2013
Размер459.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Б.В.Гнеденко. Курс теории вероятностей. М.1969.


 2. І.Д.Квіт. Випадкова зміна та випадковий процес. Львів, 1968.

 3. І.Д.Квіт Характеристичні функції. Львів, 1972.

 4. Г.Крамер. Математические методы статистики. М., 1975

 5. В.Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения.т.-1/2, М.1984.

 6. А.А.Афифи, С.Эйзен. Статистический анализ. М. "Мир".1982.

Оцінювання: проводиться два модульних контролі в яких виконуються 2 контрольні роботи на 7-му та 14-му тижні.


Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує на протязі триместру за результатами колоквіумів, виконання практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як математика, розділи математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, алгоритмічні мови та програмування.

Методичне забезпечення: лекції студенти ведуть конспекти лекцій з актуальної тематики, для виконання лабораторних робіт видається інструктивно-методична література.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Передбачає додаткові завдання в межах програми курсу які поширюють знання предмету (розв’язання задач обчислення характеристик випадкових величин та побудови законів розподілу, застосування критерію Пірсона в опрацюванні результатів експерименту, надається можливість отримати, відповідно вищу оцінку)

Домашня робота – підготовка до практичних занять і написання контрольних робіт по модулям.

Методика іспиту: Іспит складається усно. Завдання містять два теоретичних та одне практичне питання.

Письмові контрольні роботи розраховано на 90 хвилин роботи.

Реєстрація на курс: ІнАЕКСУ, аудиторія 5308; тел.:8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: курс для студентів всіх спеціальностей пов’язаних з використанням математичного апарату для опрацювання інформації.

Мова

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською

Предмет: Алгоритмічні мови та програмування


Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: І-ІІ

Триместр: 1/2/4
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1/2/4
Лекції (год.)

42/28/14

3/2/1

Практичні заняття (год.)

56

1/1/2

Лабораторні заняття (год.)

28/21/35
КП (КР) (трим/год/кредитів)

4/18/0,5
СРС (інд. заняття)

42/25/13
Всього (год./кредитів)

306/8,5
Іспит (трим)

2,4
Залік (трим)

1
КОД:

НПД 04


Лектори: Москвіна Світлана Михайлівна, к.т.н., доцент, каф. КСУ,

Грищук Тетяна Вікторівна, к.т.н., ст. викладач каф. КСУ.


Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5217б; тел.: 8-0432-59-82-22.


МЕТА:

Мета полягає в вивченні основ алгоритмізациї та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня, методики розробки програмних модулів та програмного забезпечення складних технічних систем та ознайомлення з головними тенденціями розвитку операційних систем та апаратних засобів комп’ютера.

ПРОГРАМА

Основи інформатики та обчислювальної техніки.

Основи програмування на алгоритмічній мові С.

Основи структурного програмування та його основні принципи.

Використання функції стандартних бібліотек мови програмування С.

Сучасні технології проектування програм.

Масиви та вкладені цикли.

Покажчики, основні поняття та визначення.

Символьна інформація і строки.

Структурні типи і структури.

Введення-виведення.

Особливості розробки програм з використанням графічних об’єктів.

Приклади розробки програм роботи з базами даних.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Довгаль С.И., Сбитнев А.И. Персональные ЭВМ: Турбо Паскаль 7.0, Объектное программирование, Киев, 1995, 150 с.

 2. Руденко В.Д. Макарчук О.М. Практичний курс інформатики, Київ, “Мін. Освіти”, 1997р., 348 с.

 3. Васюкова Н.Д. Тюляева В.В. Практикум по основам програмирования. Учебное пособие, Москва, ВШ., 1991, 175 с.

 4. Форонов В.В. Програмирование на ПК в среде TP , Москва, Из-во МГУ, 1991.

 5. Персональный компьютер: Диалог и программные средства: Учебное пособие/ под ред. В. Матюнка.-М.: Из-во УДК, 1991.

 6. Мизлохи С.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо-Паскаль.- Из-во МГУ, 1991.

 7. Подбельский В.В.Фомін С.С. Програмирование на языке С.-М.: “Финансы и статистика”, 2001.- 600с.

 8. Сван Т. Программирование на С. -М.,СПб.,К.”Издательский дом ”Вільямс”, 1999.-543 с.

 9. Страуструп Б. Язык программирования C++. –М.: Бином, 1999. - 991с.

 10. Подбельский В.В. Язык Си ++; Учеб.пособие.- М: Финансы и статистика, 2001.-500 с.

 11. Хэнкок Л.. Кригер М. Введение в програмирование на языке Си.-Мю: Радио и свіязь, 1986.- 192с.

 12. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язик програмирования Си для персонального комп’ютера.-М.: СП”Диалог”, 1990.- 384с.

 13. Тондо К., Вимпел С.Язик Си. –М.:Финансы и статистика, 1994.-164с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань студентів формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів. На основі цих оцінок кожен студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання заліку з цієї дисципліни.

Завдання на екзамен містить 2 теоретичних питання та одне практичне завдання.


ПЕРЕДУМОВИ: Дисципліна “Алгоритмічні мови та програмування” є початковою дисципліною для подальшого використання при вирішення розрахункових задач з застосуванням обчислювальних засобів в багатьох дисциплінах, і в першу чергу пов’язана з учбовими дисциплінами: “Обчислювальна техніка та програмування”, “Коп’ютерна графіка”, “Програмні засоби систем управління” та ін.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Виконання курсової роботи з дисципліни “Алгоритмічні мови та програмування” виконується тільки за індивідуальними завданнями. Воно повинно передбачати розробку структури програмного забезпечення КСУ або автоматизованого робочого місця фахівця, розробку алгоритмів та програм з використанням сучасних технологій програмування.


Методика іспиту: Письмовий, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська.


Предмет: Об’єктно-орієнтоване програмування

Факультет: АКСУ

Курс: ІІІ

Вид курсу: (обов’язковий)

Триместр: 7 / 9
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

16 / 28
Лабораторні заняття (год.)

16 / 14
Практичні заняття (годин)

0 / 14
КП (КР) (семестр/кредитів)

11/1
СРС (інд. заняття)

48
Всього (год. /кредитів)

108/3
Іспит (трим)

11
Залік (трим)

9 (диф.)
КОД:

ВПД.09


Лектор: Москвіна Світлана Михайлівна, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, аудиторія 5217б; тел.: 8-0432-59-82-22.


МЕТА: Вивчення принципів побудови та використання сучасних технологій розробки програмного забезпечення комп’ютерних систем управління (ПЗ КСУ) на різних рівнях їх функціонування; освоєння практичних навичок роботи в сучасних середовищах проектування ПЗ, принципів та методик розробки ПЗ КСУ з використанням методів сучасного об’єктно-орієнтованного проектування (ООП) програм, шляхів та методів забезпечення режиму реального часу роботи програм; ознайомлення з головними тенденціями розвитку програмних засобів такого призначення.


ПРОГРАМА:
1   2   3   4   5

Похожие:

Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon9. Виробниче освітлення 1,9 2 години Тема 10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація на виробництві 1,9 2 години
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconЯк працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconСпостерігачі гм «опора»: абітурієнти-математики користувалися мобільними телефонами та забували документи
Та 22 травня 2012 р відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У 16 областях України за дотриманням процедури зно вели...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас)
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПрограма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія» для здобуття окр бакалавра. Мета
Програма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
«Гідрогеологія». Вона читається у четвертому семестрі в обсязі 1,5 кредиту, в тому числі 54 години аудиторних занять, із них 34 години...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon2. Поняття І сутність процесу навчання 7 Тема Принципи навчання 8
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница