Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
Скачать 459.61 Kb.
НазваниеКурс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
страница2/5
Дата15.03.2013
Размер459.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5


Лектор: Мельник Ольга Петрівна, к.т.н., доцент.

21021 м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7, Інститут будівництва, теплоенергетики та теплогазопостачання (ІнБТЕГП), факультет теплоенергетики та газопостачання, кафедра інженерної і комп’ютерної графіки, тел. 59-86-63, 59-8065.


Мета дисципліни: вивчення теоретичних основ побудови плоских зображень просторових об’єктів, принципів розробки та оформлення електротехнічних креслень згідно стандартів та допомогою комп’ютерних графічних систем.


ПРОГРАМА:

Прямокутні проекції елементарних геометричних фігур. Методи перетворення комплексного креслення. Криві лінії і поверхні. Визначення. Класифікація. Способи завдання. Ортогональні проекції. Алгоритми розв’язування позиційних та метричних задач. Системи та типи конструкторської документації. Основні правила оформлення креслень. Виконання креслень плоских деталей. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Креслення електричних схем. Електричні принципові схеми. Перелік елементів. Зображення: вигляди розрізи перерізи. Аксонометричні проекції. Друкована плата як тип електротехнічного виробу. Основні геометричні параметри. Правила оформлення робочого креслення друкованої плати. Типи з’єднань. Умовне зображення та позначення не рознімних з’єднань. Складальне креслення. Правила оформлення. Специфікація. Використання графічної системи КОМПАС для виконання графічної та текстової конструкторської документації.


БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Александров К.К. и др.. Электротехнические чертежи и схемы. М.:

Энергоатомиздат -1996 г.-234 с.

2. Михайленко В.Є. та інш. Нарисна геометрія. К.: Вища школа –2004 р.-265 с.

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа -1993г.-250 с.

4. Потемкин А.И. Инженерная графика. КОМПАС-ГРАФИК L.T. Просто и доступно.С.-П., 2000 г.

5. Потишко А.В. Справочник по инженерной графике. К.: Будівельник -1997 г. -174 с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: на протязі першого триместру студент проходять два модульних контролі які враховують виконання чотирьох розрахунково-графічних завдань, а також написання двох поточних контрольних робіт, на 5 та 10 тижнях, та два письмових колоквіуми на 7 та 14 тижнях. Протягом другого триместру студент повинен виконати дві графічні роботи, виконати письмову контрольну роботу, з двох завдань і виконати курсову роботу. Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместрів за результатами колоквіумів, виконання поточних контрольних робіт, виконання та захисту розрахунково-графічних та графічних робіт. На основі цих оцінок студент отримує оцінку з іспиту та диференційованого заліку, або складає останні на загальних підставах.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на математиці та інформатиці.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ: Протягом лекцій студенти забезпечені відповідним базовим „Конспектом лекцій з інженерної графіки” авт. Шевченко А.В. та інш. К.: НМКМО-1993 р.-102 с. Для виконання курсової роботи використовується навчальний посібник „Креслення електричних принципових схем та друкованих” / авт. Вітюк О.П., Кормановський С.І. та інш./ , ВДТУ: Вінниця, - 2001,- 102 с.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Домашня робота складається з виконання завдань:

- РГЗ 1 „Нанесення розмірів на кресленнях плоских деталей”

( робота виконується за допомогою графічної системи КОМПАС);

 • РГЗ 2 „Дослідження багатогранників ”;

 • РГЗ 3 „Проекційне креслення”;

 • РГЗ 4 „Моделювання кривих поверхонь. Позиційні та метричні задачі”.

Виконання курсової роботи „Розробка та оформлення графічної конструкторської документації друкованих плат”.

МЕТОДИКА ІСПИТУ: іспит, диференційований залік , захист курсової роботи, за призначенням.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: у лектора, персонально чи по телефону.

Скорочення: РГЗ- розрахунково-графічні завдання.

Мова: мова викладання – українська


Предмет: Комп’ютерна графіка

Факультет: АКСУ


Курс 3

Статус дисципліни: обов’язкова
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

9
Лекції (год.)

28

2

Практичні заняття (год.)

-
Лабораторні заняття (год.)

14

1

СРС (інд. заняття)

30

2

Всього (год. /кредитів)

72/2
Іспит (трим)

9
Залік (трим)КОД:

НФД 1.2.4


Лектор: Коцюбинський Володимир Юрійович, к.т.н., доцент.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул.;. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5,. аудиторія А5204; тел.:8-0432-59-80-06.


МЕТА:. ознайомлення з основними способами створення та обробки графічних Web-зображень з використанням iснуючих пакетiв програм, набуття навичок роботи з найбiльш типовими з них (Corel DRAW 7, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Macromedia Flash, Front Page, Photo Impact GIF Animator, Fractal Design Painter), надання інформації з основних принципів створення сучасних графічних Web - зображень та методи їх оброблення, а також технологій використання найбільш відомих програмних продуктів, якi орієнтовані роботу з графічними зображеннями; набуття уміння створювати графічні растрові та векторні Web-зображення, здійснювати їх перетворення, маштабування (Corel DRAW 7, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro), реалізовувати анімаційну графiку (Macromedia Flash, PhotoImpact GIF Animator, Fractal Design Painter), здійснювати оптимізацію та стискання графічних зображень (GIF, JPEG SmartSaver PhotoImpact), конвертацію даних, представлених в різноманітних графічних форматах (HiJaak Pro).

ПРОГРАМА

Дисципліна "Комп'ютерна графіка" є базовою для спецiалiстiв в галузі графічних технологій, програмного забезпечення та його використання для створення графіки з застосуванням комп'ютера. Використання засобів комп'ютерної техніки в різних галузях науки, впровадження новітніх технологій, пов'язаних з роботою в глобальній мережі Internet, вимагає від фахівця знань та умінь щодо ефективного застосування засобів ЕОМ для обробки графічних даних в комп'ютерних системах передачі інформації та управління, при організації науково-дослідної діяльності та інше.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Графіка для Web, біблія дизайнера; пер. з англ.. – К.; діалектика,1998. –608с.

2.Загляднов И.Ю., Касаткин В.Н. Построение изображений на экране персональной ЄВМ. - К.; Техніка, 1990.-120с.

3. Алиев В.Э. Обработка графической информации на ПЭВМ. М; МФТИ, 1997.-506с.

4.Вальвачев А.Н., Графическое програмирование на языке Паскаль: Справ. пособие.- Минск; Выш. шк., 1992. –143с.

5.Дубовой В.М., Квэтный Р.Н. Основи застосування ЕОМ в інженерній діяльності. - Київ. ІСД МО України, 1994.- 285с.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Протягом триместру студенти проходять по два модульних контролі відповідно до університетської модульно-рейтингової системи організації навчального процесу. На модульних контролях пропонується декілька варіантів завдань однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання відповідного курсу.

ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як вища математика. Алгоритмічні мови та програмування.

Метод навчання: лекції із застосуванням плакатів, лабораторні заняття проводяться на персональних ЕОМ з відповідним програмним забезпеченням, а саме:

Операційна система Windows.Графічний редактор Adobe Photoshop 5.5.

Графічний редактор Corel DRAW 8.0Програма Paskal

Програма-оглядач Internet-ExplorerWeb- редактор Front- Page

Анімаційна програма Photoimpact GIF Animator.

Анімаційна програма Macromedia Flash.

Методичне забезпечення: Протягом лекцій конспект та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: спрямовується на освоєння методів стискання графічних зображень (за схемою LZW), вивчення функціональних можливостей графічних форматів EPS Tiff, - методів динамічного збереження зображень при роботі в середовищі “Pascal”, вміння розраховувати матриці перетворень при вивченні графічних перетворень у просторі, використовувати автоматизовані засоби створення Web- сторінок, будувати анімаційні зображень засобами програми “Macromedia Flesh, використовувати шаблони для створення особистих WEB – сайтів.

Методика іспиту: залікова робота складаються з двох теоретичних питань та одного практичного завдання.

Реєстрація на курс: дирекція Ін АЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 598-458

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.
Мова викладання – українська. Можливе викладання російською та англійською мовами.
Предмет: “Основи дискретної математики

Факультет: АКСУ

Курс: II

Статус дисципліни: (за вибором)

Триместр: 5 (весна)
Стаціонарне навчання

Годин на тиждень

Лекції (год.)

32
Практичні заняття (год.)Лабораторні заняття (год.)

24
СРС (інд. заняття)

52
Всього (год. /кредитів)

108/3
Екзамен (трим.)

5
Залік (трим.)

-
КОД:

НФД.05


Лектор:, Штовба Сергій Дмитрович к.т.н., доцент кафедри КСУ;

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кафедра комп’ютерних систем управління, кімната 5217б; тел.: 8-0432-59-82-22; кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки, кімната 5207; тел.: 8-0432-59-80-06


МЕТА

Дисципліна “Основи дискретної математики” надає студентам базові теоретичні знання та сприяє набуттю практичних навичок із теорії множин, теорії алгоритмів, формальних систем, графів та дискретних екстремальних задач, які необхідних для розуміння студентами місця та ролі дискретної математики в майбутній фаховій діяльності.

Знання, набуті студентами, будуть витребуванні під час професійної діяльності в галузі створення та експлуатації систем управління і автоматики.


ПРОГРАМА

Множини та операції над ними.

Нечіткі множини.

Відображення і функції.

Відношення.

Основи теорії графів.

Основи теорії алгоритмів.

Основи теорії формальних систем.

Складність алгоритмів.

Задача про розфарбування графу.

Задача про комівояжера.

Популярні екстремальні задачі дискретної оптимізації.

Мурашині алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Є. Дискретна математика. – К.: Вища школа, 2002. – 287с.

 2. Глушков В.М. Введение в АСУ. К.: Техніка – 1974.

 3. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергоатомиздат, 1988.– 480 с.

 4. Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. – М.: Мир, 1985. – 512 с.

 5. Biggs N. L. Discrete Mathematics. – Oxford: Oxford University Press, 2nd eds., 2002. – 425p.

 6. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 165 с.

 7. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики. – М.: Энергия, 1972.

 8. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2001.

 9. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320 с.

 10. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Радио и связь.- 1981.- 286с.

 11. Штовба С.Д. Муравьиные алгоритмы: теория и применение // Программирование. – 2005. – №4.– C. 1–16.

 12. Zimmerman H.-J. Fuzzy Sets Theory and Its Applications.3rd ed. – Kluwer Academic Publisher, 1996. – 435 p.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань виставляються за рейтинговими балами, які отримують студенти протягом триместру за результатами контрольних заходів. За рейтинговими балами студент отримує інтегральну оцінку або дозвіл на складання іспиту. Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання та 1 задачу.


ПЕРЕДУМОВИ

При вивченні дисципліни студентам знадобляться знання з “Вищої математики” та “Алгоритмічних мов та програмування”. Отримані знання використовуватимуться при вивченні дисциплін “Методи оптимізації”, “Дослідження операцій”, “Теорія автоматичного управління”, “Теорія інформації та кодування”, “Автоматизовані системи управління технологічними процесами”, “Штучний інтелект та розпізнавання образів” в дипломному проектуванні та при підготовці магістрів


Методичне забезпечення: Лекційний курс підкріплено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: підготовка, оформлення звітів з лабораторних робіт, підготовка до захисту лабораторних робіт, самостійне вивчення окремих розділів загального змісту. Крім того, можуть бути запропоновані реферати на теми пов’язані з проблематикою дискретної математики (дають можливість отримати додаткові бали)


Екзаменаційна методика: Письмовий іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; кімната 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська та англійська.

Примітка: Ця інформація стосується студентів всіх спеціалізацій спеціальності “Системи управління і автоматики”.Предмет: Теорія імовірностей та математична статистика

Факультет: АКСУ

Курс 3, (Обов’язковий )
Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7
Лекції (год.)

16

1

Практичні заняття (год.)

16

1

СРС (інд. заняття)

76

5

Всього (год. /кредитів)

108/3
Іспит (трим)

-
Залік (трим)

7
КОД:

НПД 01


Лектор: Присяжнюк Василь Васильович, ст. викладач.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 5, Кафедра Метрології та промислової автоматики, аудиторія 5412; тел.:8-0432-59-86-72.


МЕТА: ознайомлення з основними поняттями і методами теорії імовірностей та математичної статистики, вивчення імовірнісно-статистичного матеріалу, набуття вміння розв’язувати задачі, в тому числі прикладні, яки виникають на практиці, вміння будувати математичні моделі реальних процесів.

ПРОГРАМА: Курс передбачає систематичне викладення математичних основ поняття імовірності, стохастичного експерименту, аксіоматичних основ теорії ймовірностей. Викладається теорія випадкових величин, визначення їх числових характеристик, теорія умовних математичних сподівань та умовних ймовірностей, а також розгляд основних положень розділу граничних теорем теорії ймовірностей.

Розглядаються: основні поняття і методи теорії імовірностей і математичної статистики; способи визначення чисельних характеристик випадкових величин, функцій та процесів, методи обробки статистичних даних, статистичні оцінки параметрів розподілу, критерії згод.и, основи кореляційного та регресивного аналізу, методи обробки статистичних даних на основі сучасних засобів обчислювальної техніки. Розрахунки імовірнісні характеристики випадкових величин, функцій та стохастичних процесів, визначення функцій та щільністі розподілу, виконання статистичного оцінювання параметрів розподілу, проводення статистичну перевірку гіпотези, формулювання статистичних висновків за результатами обробки даних.
1   2   3   4   5

Похожие:

Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon9. Виробниче освітлення 1,9 2 години Тема 10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація на виробництві 1,9 2 години
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconЯк працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconСпостерігачі гм «опора»: абітурієнти-математики користувалися мобільними телефонами та забували документи
Та 22 травня 2012 р відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У 16 областях України за дотриманням процедури зно вели...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас)
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПрограма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія» для здобуття окр бакалавра. Мета
Програма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
«Гідрогеологія». Вона читається у четвертому семестрі в обсязі 1,5 кредиту, в тому числі 54 години аудиторних занять, із них 34 години...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon2. Поняття І сутність процесу навчання 7 Тема Принципи навчання 8
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница