Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs
НазваниеProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs
страница1/68
Дата12.03.2013
Размер2.45 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


LR Izglītības un

zinātnes ministrijai


RĒZEKNES AUGSTSKOLA

INŽENIERU FAKULTĀTE


OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA

STUDIJU PROGRAMMAS


MEHATRONIKA”

(42521)


AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS


Inženieru fakultātes adrese:

Atbrīvošanas aleja 76

Rēzekne, LV 4600

Tālr. 64625167


Par studiju programmas akreditācijas materiālu

sagatavošanu atbild studiju programmas direktors

Dr.sc.ing., asoc.prof. Andris MARTINOVS


Studiju programmas akreditācijas materiālus

akceptē RA Inženieru fakultātes dekāne

Ērika TEIRUMNIEKA

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrija

R ē z e k n e s A u g s t s k o l a

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, LV-4600

Tālrunis 64623709, fakss 64625901, e-pasts: ra@ru.lv, http://www.ru.lvRēzeknē


____________________ Nr. ____________


LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Studiju programmu akreditācijas komisijai


IESNIEGUMS


Lūdzam pieņemt izskatīšanai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” akreditācijas materiālus.


Programmas nosaukums: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika”


Programmas kods: 42521


Programmas īstenošanas ilgums 180 kredītpunkti (KP)

un apjoms: 9 semestri (pilna laika klātienes studijas)

10 semestri (nepilna laika neklātienes studijas)


Programmas īstenošanas vieta, Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultāte

veids un forma : pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes

studijas


Prasības, uzsākot studiju vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā (4 gadi)

programmas apguvi: izglītība
Iegūstamais grāds/ piešķiramā bakalaura profesionālais grāds mehatronikā/

kvalifikācija: inženieris mehatronikā


Persona, kas kārto ar akreditāciju Andris Martinovs, Dr.sc.ing., asoc.prof.

saistītos jautājumus: e-pasts andris.martinovs@ru.lv, tālrunis 2832-5519, fakss 6462-5167


Rēzeknes Augstskolas rektors prof. Dr.oec. L.Svarinskis


SATURS

 1. Programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ..........................................................5

 2. Programmas organizācija....................................................................................................8

  1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem............................................8

  2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ..............................................9

 3. Studiju programmas struktūra...........................................................................................10

 4. Vērtēšanas sistēma ...........................................................................................................16

 5. Programmas praktiskā īstenošana ....................................................................................17

 6. Programmas perspektīvais novērtējums ..........................................................................18

  1. Programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam .............................................................................................................19

  2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem ...................22

 7. Studējošie .........................................................................................................................23

  1. Studējošo skaits programmā .................................................................................23

  2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits ...............................................................24

  3. Absolventu skaits ..................................................................................................24

  4. Studējošo aptaujas un to analīze ...........................................................................24

  5. Absolventu aptaujas un to analīze .........................................................................25

  6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ..............................................25

 8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums ...........................................26

  1. Akadēmiskā personāla skaits ................................................................................26

  2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai ...........................................................................................27

  3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem ..................................................................................29

  4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību ..................................................................................................................29

 9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums .....................................................30

 10. Ārējie sakari .....................................................................................................................35

  1. Sadarbība ar darba devējiem ............................................................................35

  2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs..37

 11. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā ..........................................................................................................................38

 12. Studiju programmas attīstības plāns ................................................................................39Pielikumi

 1. Akadēmiskā personāla CV

 2. Studiju kursu programmas

 3. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

 4. Studiju kursu apraksts

 5. Akadēmiskā personāla saraksts

 6. Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts

 7. Nepilna laika studiju programma.

 8. Pilna un nepilna laika studiju plāni

 9. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētajām augstākās izglītības studiju programmām ārvalstu un Latvijas augstskolās

 10. Līgumi par iespējām turpināt izglītību studijas programmas pārtraukšanas gadījumā (kopijas)

 11. 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” licence (kopija)

 12. Prakšu metodiskie norādījumi

 13. RA Senāta lēmums par akreditācijas materiālu apstiprināšanu

 14. Metodiskie norādījumi inženierprojekta izstrādei

 15. Sadarbības un prakšu līgumi ar darba devējiem1. Programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Mehatronika” tika licencēta 16.05.2007. uz trijiem gadiem (licences kopiju skat. 11. pielikumā). Tās praktiskā īstenošana tika uzsākta 2007. gada 1.septembrī. Pirmais izlaidums plānots 2012. gada februārī.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mehatronika” stratēģiskie mērķi ir:

 1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas;

 2. nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas;

 3. radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties studijām maģistratūrā.

Studiju programmas mērķi: nodrošināt 5. kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības un bakalaura profesionālā grāda ieguvi mehatronikas nozarē:

 • atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts);

 • atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (izglītības standarts).


Studiju programmas uzdevumi

Vispārīgie uzdevumi :

 • izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;

 • īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.

Vispārīgo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes:

 1. pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas;

 2. prast izpildīt salikuma un detaļu darba rasējumus;

 3. prast izpildīt mehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu galvenos precizitātes un optimizācijas aprēķinus;

 4. pārzināt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas biežāko atteikuma cēloņus un to novēršanas principus;

 5. spēja organizēt grupas darbu un strādāt grupā;

 6. spēja sadarboties ar citu profesionālo specializāciju pārstāvjiem;

 7. prasme piemērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;

 8. prasme izprast ISO, LVS un citu valstu standartus mehatronikas jomā;

 9. spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;

 10. pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus;

 11. darboties projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā;

 12. uzklausīt viedokļus, izvērtēt situāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties atbildību, spēt būt iecietīgam un tolerantam, psiholoģiski noturīgam, ievērot profesionālo ētiku;

 13. uzstāties ar ziņojumu par profesionāliem jautājumiem konferencēs un darba sanāksmēs;

 14. vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem jautājumiem;

 15. sazināties ar savas nozares profesionāļiem latviešu valodā un divās svešvalodās;

 16. parādīt iniciatīvu, elastību un radošu pieeju darbam, dot ieguldījumu organizācijas, kurā strādā, attīstībā;

 17. motivācija tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Specifiskie uzdevumi:

Teorētiski un praktiski sagatavot inženierus mehatronikā, kuri var veikt mehatronisko iekārtu aprēķinus, konstruēšanu, uzraudzību, apkopi un remontus, organizēt un vadīt speciālistu komandu, sagatavot un vadīt projektus, atsevišķos gadījumos organizēt savu uzņēmējdarbību un pildīt tehnologu pienākumus.

Profesionālo, specifisko uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes :

 1. izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpējo mijiedarbību;

 2. pārzināt mehatronikas iekārtu projektēšanas stadijas: tehniskā uzdevuma sagatavošanu un saskaņošanu, tehniskā priekšlikuma izstrādi un saskaņošanu, skiču projekta izstrādi un saskaņošanu, maketu izgatavošanas organizēšanu un maketu pārbaudi, tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu, konstruktora darba dokumentācijas izstrādes organizāciju- eksperimentālā parauga izgatavošanai, konstruktoru dokumentācijas korekcijai un iekārtas sērijveida ražošanai;

 3. prast izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības sistēmu un prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas bezatteikuma darbību;

 4. prasme atrast mehānikas iekārtas bojājumu cēloņus un tos novērst;

 5. prast strādāt ar gatavām programmām, kas paredzētas mehatronikas iekārtu vadībai;

 6. prasme veidot un vadīt profesionālu darba komandu;

 7. mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;

 8. prasme organizēt un vadīt ražošanas procesu, izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;

 9. prasme sastādīt mehatronikas galveno mezglu un bieži maināmo detaļu sarakstu un kārtot to pasūtījumus;

 10. izmantot savā darbā mehānikā, elektrotehnikā un elektronikā lietojamos mērinstrumentus.

Studenti, kuri ir izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši inženierprojektu, iegūst inženiera kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu mehatronikā.


Studiju rezultāti (learning outcomes):

 1. intelektuālās kompetences:

  • pārzināt konstruktoru dokumentācijas izstrādāšanas stadijas;

  • pārzināt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas biežāko atteikumu cēloņus un to novēršanas principus;

  • izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju mijiedarbību;

  • izprast ISO, LVS un citu valstu standartus mehatronikas jomā;

  • spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;

  • pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju (studijas maģistratūrā, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, pašmācības ceļā);

 2. profesionālās un akadēmiskās kompetences:

  • prast izpildīt salikuma un detaļu darba rasējumus;

  • prast izpildīt mehānisko, elektronikas un datortehnikas iekārtu galvenos precizitātes un optimizācijas aprēķinus;

  • prast izstrādāt mehatronikas iekārtu uzraudzības sistēmu un prognozēt mehānikas, elektroiekārtu, elektronikas un datortehnikas bezatteikuma darbību;

  • prasme organizēt un vadīt ražošanas procesu, izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;

 3. praktiskās kompetences:

  • prast strādāt ar gatavām programmām, kas paredzētas mehatronikas iekārtu vadībai;

  • prast atrast mehatroniskās iekārtas bojājumu cēloņus un tos novērst;

  • prasme sastādīt mehatronikas galveno mezglu un bieži maināmo detaļu sarakstu un kārtot to pasūtījumus;

 • spēja organizēt grupas darbu un strādāt grupā;

 • spēja sadarboties ar citu profesionālo specializāciju pārstāvjiem;

 • mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;

 • prasme piemērot darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus;

 • darboties projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā;

 • izmantot savā darbā mehānikā, elektrotehnikā un elektronikā lietojamos mērinstrumentus.

Mehatronikas inženieri pēc diploma iegūšanas var strādāt par konstruktoriem, mehatronisko iekārtu apkalpotājiem, tehnologiem (metāla, koka un plastmasas apstrādē), personāla vadītājiem, projektu vadītājiem metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas. Absolventi var nodarboties arī ar savu uzņēmumu dibināšanu un studēt maģistratūrā. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, nepieciešamība Latvijā pēc šiem speciālistiem pastāv arī pašreizējā laika momentā. Bet nākotnē, attīstot ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ievedot ražošanā jaunākās tehnoloģijas, pieprasījums pēc šiem speciālistiem palielināsies vēl vairāk. Mehatronikas inženieriem paredzama būtisku lomu Latgales reģiona un mūsu valsts ekonomiskajā attīstībā, jo viņi ir tie, kas veido mūsdienu industriālās ražošanas pamatu.

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68

Похожие:

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Doc. Aleksejs avots

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconStudiju programmas akreditācijas pieteikumam pievienojamo

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconStudiju programmas „sabiedriskās attiecības” akreditācijas dokumenti

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs icon3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs icon4. Studiju programmas apraksts

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs icon8. Studiju programmas studējošie. 1

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconI studiju programmas pašnovērtējums 4

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Programmas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница