Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах
НазваниеІнституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах
страница1/10
Дата11.03.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТВступ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Розділ 1Методологічні засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах . . . . . . . . . . . .


1.1. Загальна характеристика політики Європейського Союзу в умовах його розширення . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Зміст, основні напрями адміністративної реформи в Україні та реформування публічної адміністрації . .


Висновки до Розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13


13


32


53


Розділ 2Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах . . . . . . . . . . . .

2.1.Інституційне забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.Організаційно-правове забезпечення розробки Угоди про поглиблену співпрацю між Україною та ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.Інституційний механізм адаптації адміністративного законодавства України до норм та стандартів ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Висновки до Розділу 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56


56


83


102


129

Розділ 3

Адміністративно-правові заходи щодо реалізації співробітництва між Україною та Європейським Союзом у пріоритетних сферах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Розбудова єдиного європейського інформаційного суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Реалізація Україною Європейської інноваційної ініціативи науково-технічного співробітництва . . . . . .

3.3. Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС


Висновки до Розділу 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133


133


157

175


196


Висновки


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


201

Додаток А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Додаток Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

Додаток В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246


Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


257ВСТУП

Актуальність теми. У ході історичного розвитку людства виникає об’єктивна необхідність в об’єднанні зусиль держав з метою налагодження ефективного співробітництва у найбільш пріоритетних сферах суспільного життя та вироблення відповідного механізму співпраці шляхом узгодження, підписання та виконання усіх необхідних політико-правових документів. Логічним наслідком проведення такої політики постало, наприклад, підписання у 1992 році Маастрихтського договору про створення Європейського Союзу (далі – ЄС), що свідчило про початок нового етапу в процесі поглиблення інтеграційних процесів та створення ще більш тісного союзу народів Європи. Отже, потреба у налагодженні ефективного співробітництва різних європейських країн сприяла появі такої форми міждержавних зв’язків як міжнародні міжурядові організації.

Європейський вибір України, вперше сформульований в Основних напрямах зовнішньої політики України від 2 липня 1993 року, зумовлений усвідомленням українською спільнотою необхідності поступової європейської інтеграції як важливого чинника політичної стабільності, ефективного забезпечення національних інтересів, прискореного економічного розвитку країни і, як наслідок, соціального благополуччя в суспільстві. Зважаючи на прагнення України реалізувати курс на європейську інтеграцію та налагодити дієве співробітництво у пріоритетних сферах, що згодом має призвести до набуття статусу повноправного члена ЄС, та враховуючи відповідну підтримку з боку керівних інституцій ЄС та держав-членів ЄС європейського вибору України, особливої актуальності та важливості набувають завдання щодо якісної та вчасної реалізації основних положень спільних нормативно-правових документів, документів ЄС стосовно України та національного законодавства України щодо налагодження співробітництва з ЄС та подальшої європейської інтеграції. Активна участь України у різноманітних програмах ЄС, плідна співпраця органів державної влади України з керівними інституціями ЄС та відповідними органами його держав-членів, обґрунтоване та своєчасне втілення в життя реформ в Україні у відповідності до європейських стандартів постає важливою передумовою європейської інтеграції України до ЄС, налагодження ефективного співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах суспільного життя. Зважаючи на наведені обставини, тема дисертаційного дослідження є своєчасною та актуальною.

Останнім часом в Україні та в країнах ЄС з’явилося багато як позитивних, так і негативних точок зору стосовно перспектив євроінтеграційних процесів в Україні та перспектив її майбутнього членства в ЄС. Усвідомлюючи той факт, що євроінтеграційний процес постає доволі складним та тривалим, а також враховуючи ті внутрішні зміни, які відбулися та продовжують відбуватися останнім часом в ЄС та Україні, вважається, що ґрунтовного наукового аналізу потребують усі напрямки цього процесу, у тому числі проблемні питання налагодження співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах та перспективи виведення такого співробітництва на якісно новий рівень з урахуванням нових реалій сьогодення. Слід підкреслити, що спостерігається відсутність системних адміністративно-правових та організаційних досліджень основних засад співробітництва України та ЄС в сучасних умовах, особливо за умов розширення ЄС та з урахуванням реалізації адміністративної та конституційної реформ в Україні. Визнаючи вирішальний вплив усіх змін, що відбуваються в Україні та ЄС останнім часом, на ефективність співробітництва, вважаємо, що дослідження основних засад політики розширення ЄС, адміністративно-правових та організаційних засад діяльності органів державної влади України у сфері європейської інтеграції та співробітництва з ЄС, пріоритетних напрямків співробітництва України та ЄС набувають особливого значення у зв’язку з необхідністю поглиблення інтеграційних процесів та набуття Україною статусу держави-члена ЄС у майбутньому. Усе зазначене вище й обумовило вибір теми дослідження та його наукову новизну.

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження склали наукові праці фахівців в галузі загальної теорії держави та права, теорії управління, адміністративного права, міжнародного права, інформаційного права: В.Б. Авер’янова, І.В. Арістової, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, В.М. Брижка, В.К. Гіжевського, І.П. Голосніченка, В.І. Гурковського, В.С. Гуславського, В.С. Журавського, В.К. Забігала, Н.І. Золотарьової, С.М. Ілляшенка, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, О.Ковальової, І. Б. Коліушка, Ю.М. Коломійця, В.К. Колпакова, О.В.Копана, В.В. Копійки, О.П. Коренева, В.В. Кравченка, І.С. Крилова, М.Н. Курка, В.А.Ліпкана, Л.А. Луць, Н.Р.Нижник, Д.М. Овсянка, С.В.Пєткова, К.М. Рудой, О.Е. Сімсон, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старилова, А.Є. Тамма, В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, В.О.Шамрая, Ю.С. Шемчушенка та ін. Нормативною та емпіричною базою дисертації стали норми Конституції України та інших законодавчих актів, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, міжнародно-правові документи керівних інституцій ЄС, спільних органів Україна-ЄС; національна правозастосовна практика, досвід країн-членів ЄС; довідкова література, статистичні матеріали.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною науково-дослідної теми Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету “Міжнародно-правові, політичні та економічні засади Європейської інтеграції України” (державний реєстраційний номер 0104U003161).

Робота спрямована також на реалізацію основних положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною, з одного боку, і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС) від 16 червня 1994 р., Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу (затверджено указом Президента України від 11 червня 1998 р. № 615), Плану дій Україна-ЄС, Програми інтеграції України до Європейського Союзу (затверджено указом Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1072) та Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (затвердженої законом України від 18 березня 2004 року).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, міжнародно-правових документів керівних інституцій ЄС, спільних органів Україна-ЄС, практики їх реалізації, а також узагальнення основних положень праць науковців визначити сутність, особливості європейської інтеграції за сучасних умов та її можливі наслідки як для України, так і для ЄС, зміст і пріоритетні напрямки співробітництва України та ЄС, адміністративно-правові та організаційні засади належної діяльності уповноважених органів державної влади України у сфері співробітництва з ЄС та спільних органів Україна-ЄС, виробити конструктивні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання участі органів державної влади України у реалізації спільної політики України та ЄС у пріоритетних сферах суспільного життя, організаційного трансформування зазначених органів з метою виведення співробітництва між Україною та ЄС на якісно новий рівень.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити наступні основні завдання:

 • визначити та проаналізувати понятійний апарат європейської інтеграції й співробітництва між Україною та ЄС;

 • розкрити зміст політики ЄС стосовно його подальшого розширення, євроінтеграційних прагнень України, налагодження конструктивного політичного діалогу та ефективного співробітництва;

 • визначити пріоритетні напрямки євроінтеграційного курсу України, зокрема налагодження співробітництва з ЄС;

 • проаналізувати чинне національне законодавство, документи ЄС та спільні міжнародно-правові документи керівних інституцій ЄС та України;

 • дослідити зміст та основні напрями трансформування органів публічної адміністрації Україні у відповідності до європейських норм та стандартів;

 • з’ясувати компетенцію органів державної влади України у сфері співробітництва з ЄС з визначенням шляхів оптимізації їх організаційних структур, функцій та форм управління;

 • дослідити повноваження спільних органів і форм співробітництва Україна-ЄС у забезпеченні поглиблених відносин;

 • обґрунтувати необхідність розробки та підписання нової поглибленої Угоди про співпрацю між Україною та ЄС та визначення її організаційно-правового забезпечення;

 • визначити та проаналізувати інституційний механізм адаптації адміністративного законодавства України до норм та стандартів ЄС, обґрунтування доцільності внесення відповідних змін до нього;

 • виробити та обґрунтувати адміністративно-правові й організаційні заходи щодо реалізації співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах та виведення цього співробітництва на якісно новий рівень;

 • розробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правових та організаційних засад діяльності органів державної влади України в напрямку узгодженої взаємодії з відповідними органами держав-членів ЄС та інституціями ЄС, а також адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у процесі співробітництва України з Європейським Союзом у пріоритетних сферах суспільного життя.

Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні, адміністративно-правові засади та відповідні нормативно-правові акти щодо співробітництва України та Європейського Союзу у сучасних умовах, а також шляхи виведення зазначеного співробітництва на якісно новий рівень.

Методи дослідження - теоретико-методологічний арсенал, зумовлений метою й особливостями явища, що аналізується, – співробітництва України та ЄС у пріоритетних сферах в сучасних умовах сьогодення. Застосування методів і прийомів наукового пізнання спрямовується системним підходом, що дає можливість досліджувати проблемні питання європейської інтеграції України та налагодження співробітництва з ЄС в єдності з політикою ЄС стосовно України, політикою розширення ЄС, стратегією України щодо європейської інтеграції (підрозділи 1.1, 2.3). Системний метод використовувався під час дослідження системи органів державної влади України у сфері співробітництва з ЄС, системи спільних органів і форм співробітництва Україна-ЄС у забезпеченні поглиблених відносин (підрозділ 2.1, Додадок В), визначення правової бази трансформування органів публічної адміністрації України у відповідності до європейських стандартів, налагодження ефективного співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах (підрозділи 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, Додаток Б). Логіко-семантичний метод сприяв поглибленню понятійного апарату (підрозділ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Історико-правовий метод застосовано під час аналізу еволюції нормативно-правових засад співробітництва України та ЄС (підрозділ 1.1 та Додаток А), надання характеристики політиці ЄС в умовах його розширення (підрозділ 1.1). Завдяки порівняльно-правовому методу визначено концептуальні засади переговорного процесу між Україною та ЄС щодо розробки та підписання нової поглибленої угоди про співпрацю (підрозділ 2.2), правові проблеми налагодження дійсно ефективного співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах та шляхи їх вирішення (розділ 3). Використання статистичного і соціологічного методів дозволило визначити ставлення як пересічних українців до європейської інтеграції та набуття Україною статусу повноправного члена ЄС, так і ставлення держав-членів ЄС до подальшого розширення цієї організації (підрозділ 1.1).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним із перших в українській юридичній науці комплексним дослідженням адміністративно-правових та організаційних засад співробітництва України з Європейським Союзом у сучасних умовах. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:

вперше:

 • досліджено інституційний механізм адаптації адміністративного законодавства України до Європейського адміністративного простору; запропоновано та обґрунтовано необхідність розробки механізму залучення громадськості до процесу прийняття рішень з питань адаптації українського законодавства до acquis communautaire ЄС;

 • обґрунтовано доцільність формування зваженої системи органів державної влади України, компетенція яких частково або повністю пов’язана із виробленням та реалізацією державної політики у напрямку європейської інтеграції та налагодженням якісного співробітництва між Україною та ЄС у сучасних умовах; запропоновано конкретні організаційно-правові механізми інституційних перетворень у напрямку набуття Україною членства в ЄС;

 • з системних позицій досліджено зміст правового та організаційного забезпечення наукового та інноваційного розвитку в Україні; визначено механізм поступової інтеграції Українського наукового простору до Європейського задля плідного співробітництва в їх рамках; обґрунтовано необхідність здійснення виваженого управління зазначеним співробітництвом;

 • визначено та комплексно досліджено правові основи та організаційні форми транскордонного співробітництва України та ЄС; запропоновано низку організаційних та адміністративно-правових заходів задля належного управління транскордонним співробітництвом між Україною та ЄС;

удосконалено:

 • розуміння організаційно-правових особливостей політики ЄС в умовах його сучасного розширення шляхом проведення аналізу процесів інтеграції та власне розширення, що відбувалися на різних стадіях функціонування ЄС; визначено наслідки такого розширення для України; обґрунтовано перспективи можливого подальшого розширення ЄС, яке може відбутися виключно після удосконалення інститутів ЄС, методів їх діяльності та підготовки відповідного політичного ґрунту;

 • концептуальний підхід, принципи розробки нової Угоди про поглиблену співпрацю між Україною та ЄС на основі комплексного дослідження організаційно-правових засад зазначеного співробітництва та усвідомлення перспектив й інтересів обох сторін;

 • категоріальний апарат європейської інтеграції шляхом розкриття змісту понять «інституційне забезпечення співробітництво України з ЄС», «адміністративно-правове забезпечення співробітництва України з ЄС» та показано роль зазначених видів забезпечення у державному забезпеченні спільної політики ЄС та України щодо налагодження якісного співробітництва;

 • на основі комплексного дослідження та узагальнення, існуючу теоретичну базу адаптації адміністративного законодавства України до норм та стандартів ЄС; запропоновано на законодавчому рівні закріпити існуючі поняття у цій сфері;

дістало подальший розвиток:

 • пропозиції щодо визначення пріоритетних сфер співробітництва України з ЄС, а саме включення сфери державного управління до цього переліку;

 • дослідження особливостей створення та функціонування публічної адміністрації в Україні як однієї із обов’язкових умов повноправного членства в ЄС; узагальнено існуючі визначення поняття «публічна адміністрація»;

 • дослідження правових засад побудови інформаційного суспільства в Україні та інтеграції його до Європейського інформаційного суспільства, що дозволило запропонувати й обґрунтувати необхідність внесення змін до законодавства України у відповідності до європейських стандартів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:

 • у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки проблем правового забезпечення інтеграції України до ЄС та налагодження якісно нового рівня співробітництва між Україною та ЄС у пріоритетних сферах;

 • у правотворчості – для удосконалення чинного адміністративного законодавства та розробки нових нормативно-правових актів Верховною Радою України, у тому числі Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, які здійснюють адаптацію адміністративного законодавства України до норм та стандартів ЄС та налагоджують співробітництво з ЄС. Зокрема, розроблено пропозиції до проекту Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції України на 2004-2007 рр., розробки Угоди про поглиблену співпрацю між Україною та Європейським Союзом (Акт впровадження в нормотворчу діяльність Інституту законодавства Верховної Ради України від 29 грудня 2008 року);

 • у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів дозволить поліпшити практичну діяльність спільних органів Україна-ЄС та органів державної влади України у сфері співробітництва з ЄС з метою відповідності їх діяльності сучасним європейським стандартам;

 • у навчальному процесі – матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані для написання підручників та навчальних посібників з питань налагодження ефективного співробітництва між Україною та ЄС та подальшої європейської інтеграції України, підготовки підручників та практикумів з курсу „Адміністративне право України”, у викладанні зазначеної дисципліни; а також для науково-методичного забезпечення нової навчальної дисципліни «Європейська інтеграція України». Деякі із результатів дисертації вже використовуються під час проведення занять із зазначених дисциплін у Київському міжнародному університеті та враховано у навчально-методичних розробках, підготовлених за участю автора (Акт впровадження в навчальний процес Київського міжнародного університету від 29 вересня 2008 року);

 • у правовиховній сфері – положення і висновки дисертації може бути використано в роботі щодо підвищення рівня правової культури населення, особливо з питань європейської інтеграції України та перспектив (у тому числі переваг та можливих недоліків) набуття повноправного членства в ЄС.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, теоретичні та практичні висновки було оприлюднено на наукових та науково-практичних конференціях: 7-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (м. Харків, 1-10 листопада 2007 р.); 8-й Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Харків, 28 квітня - 9 травня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (м. Сімферополь, 2007 р.), VІІІ Міжнародному науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, 27-28 березня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука» (м. Суми, 16-17 травня 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у восьми наукових працях, чотири з яких опубліковані у фахових виданнях з юридичних наук, що входять до переліку наукових видань, затверджених ВАК України, та тезах доповідей на чотирьох конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети, предмета дослідження дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (290 найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації – 285 сторінок, список використаних джерел – 28 сторінок, додатки містяться на 42 сторінках.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconОхорони здоров
Згідно із Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconПрограма інтеграції України до Європейського Союзу Передмова
Шляхи та темпи реалізації окремих пріоритетів та Програми в цілому будуть визначатись прогресом у проведенні економічних
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconДержавний комітет статистики україни
України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку І статистики. Розроблення квед здійснено на базі міжнародної статистичної...
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах icon1. загальна характеристика тов «ларос»
Відповідно до цього, управлінський контроль комерційної організації орієнтований головним чином на забезпечення основних показників...
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconЗаконодавство України про освіту
Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconЗмістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
Особливості впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів знз україни»
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconМетодичні рекомендації до проведення Уроку гендерної грамотності
Понад половину громадян Європейського Союзу вважають недостатніми заходи, що вживаються для забезпечення рівних можливостей для жінок...
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconРеферат реферат циклу наукових праць «Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів»
України. Найгостріше ця потреба оцінювання якості сільськогосподарської сировини та харчових продуктів постала у зв’язку з намаганнями...
Інституційне та адміністративно-правове забезпечення співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умовах iconРеферат Оптимізація параметрів сучасних
Актуальність роботи. Розробки автора вирішили комплексну проблему побудови принципово нової телекомунікаційної мережі із досягненням,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница