Законодавство України про освіту
Скачать 92.09 Kb.
НазваниеЗаконодавство України про освіту
Дата11.03.2013
Размер92.09 Kb.
ТипЗакон
Самостійна робота для слухачів курсових груп керівників ЗНЗ


І. Соціально-гуманітарний

Змістовий модуль 1. Філософські основи сучасної освіти

Філософія освіти як наука

Болонський процес: основи, сутність, особливості

Мета освіти та виклики ХХІ століття

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства

Законодавство України про освіту

Дотримання законодавства про працю в галузі освіти

Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

Мовна політика в Україні

Мовна та мовленнєва компетентність педагога

Шкільна ділова документація

ІІ. Загальнопрофесійний

Змістовий модуль 1 Сучасна педагогічна психологія

Тайм-менеджмент

Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання і виховання

Психологічні ознаки особистісно орієнтованої освіти

Змістовий модуль 2 Педагогічна інноватика

Інноваційні технології як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі

Організаційно-методичні засади індивідуального навчання

ППД: виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження

Особливості впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України»

Змістовий модуль 3 Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

Мультимедійні технології у навчальному процесі та управлінській діяльності керівника ЗНЗ

Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

Змістовий модуль В2. Навчання дорослих на основі компетентнісно орієнтованого підходу

Використання методу проектів в управлінській діяльності

ІІІ.Фахово-функціональний

Змістовий модуль 1 Менеджмент в освіті

Зміст та особливості шкільного менеджменту

Планування як функція менеджменту. Стратегічне і річне планування

Фінансовий менеджмент керівника ЗНЗ

Фандрайзинг: залучення позабюджетних коштів до розвитку ЗНЗ

Розвиток управлінських компетентностей керівника ЗНЗ

Змістовий модуль 2 Управління якістю діяльності школи

Організаційно-педагогічна діяльність керівника з атестації педагогічних працівників

Аналіз уроку в системі контрольно-аналітичної діяльності керівника

Контрольно-аналітична діяльність керівника

Управлінське рішення технологія розробки розпорядчих документів

Актуальні питання ЗНО

Використання тестових технологій

Змістовий модуль В 6

Спецкурси: «Організація допрофільного навчання та орієнтовні моделі профільного навчання», «Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ЗНЗ», «Використання нових управлінських технологій у практичній діяльності керівника ЗНЗ», «Організація науково-методичної роботи в ЗНЗ», за фахом

ІV.Діагностично-аналітичний

Захист проектів

Конференція з обміну досвідом

Підсумковий контроль:

за змістом І навчального модуля

за змістом ІІ навчального модуля

за змістом ІІІ навчального модуляРекомендована для опрацювання література

І. Соціально-гуманітарний модуль

Філософія освіти як наука

 1. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освіта і управління. – 2004 – № 2.

 2. О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освіта і управління. – 2004 – № 2.

 3. Малькова З. А. Образование в мире на пороге XXI века. – М., 1991.

 4. Томас Л. Фрідмен. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.

 5. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Освіта і управління. – 2004. – № 2.

Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства

 1. Закон України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.’’ (від 21 верес. 2000. №1989–III) // Відомості Верх. Ради України. – 2000. – № 47. – С. 954–976.

 2. Адаменко О. М., Міщенко Л. В. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ:

Факел, 2000. – 341 с.

 1. Адаменко О. М. Наукова школа раціонального використання і захисту природи професора Олега Максимовича Адаменка. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 174с.

 2. Екологічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил Прикарпаття www.osvita.org.ua/referat/ecology/22/.

Теоретико-методологічні та прикладні основи здорового способу життя

 1. Формування здорового способу життя, К., 2000 Навчальний посібник., Українсько-Канадський проект “Молодь за здоров’я”, Український інститут соціальних досліджень.

 2. Здоровье-21: Основы политики достижения здоров’я для всех в Европейском регионе ВОЗ: Введение // Европейская серия по достижению здоров’я для всех. – 1998. № 5. – Копенгаген: ВОЗ (ЕРБ).

Ділова українська мова

1. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995.-192 с.

2. Горбачук В. Барви української мови. — К.: Освіта, 1997. -187 с.

3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1987. - 352 с.

4. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. -К.:Генеза, 2000.-320 с.


Соціологія освіти

 1. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід.  К., 2000.

 2. Управление трудовым коллективом. Социально-психологические факторы оптимизации.  К.: Наук. думка, 1988


Сучасні підходи до історії та розвитку Української державності

 1. Полянська–Василенко Н. Історія України. Т. 1–2. К.: 1992.

 2. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. К.: 1992.

 3. Бойко О. Історія України. Навчальний посібник для вузів. К.: 2007.


ІІ. Загальнопрофесійний модуль


Сучасна педагогічна психологія

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 2. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 3. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 4. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

 5. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с.

 6. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_6/a17.html


Педагогічна інноватика

 1. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

 2. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

 3. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.

 4. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 218 с.


Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті


 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.


Реалізація технологічного підходу в навчально-виховному процесі


1. Баханов К. Навчання у співробітництві / Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 223–236.

2. Баханов К. Проектне навчання історії / Костянтин Олексійович Баханов // Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : [монографія]. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 203–213.

3. Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму. Проблеми та шляхи їх вирішення (На допомогу вчителям біології, хімії, географії, керівникам гуртків екологічного спрямування, ме-тодистам позашкільних закладів) / Володимир Вербицький // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 35–37.


Навчання дорослих на основі компетентнісно орієнтованого підходу

 1. Г. Балл, Н. Комарова Технології навчання дорослих , К. ГлаВник. 2006.

Інтернет – ресурси:

 1. А. Капинская Особенности образования взрослых – htttp://www.vio_30/cd_site/Aricles/art_2_5.htm.

 2. Методика обучения взрозлых - htttp://www.fadr.msu.ru/rin/uprava/agropol/agropol23.html.


ІІІ. Функціонально-фаховий модуль


Менеджмент в освіті

 1. Гриньова М., Штепа О. Педагогічні засади менеджменту в освіті // Підручник для директора. – К.: Видавництво “Плеяди”. – 2003. – № 5. – с. 3 – 21.

 2. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 176 с.

 3. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.

 4. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.М., Чепурна Б.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Вид. група “Основа”, 2004.

 5. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 6. www.personal.in.ua/article.php?ida=381 - 46k


Управління якістю діяльності школи

 1. Єльникова Г.В. Новий погляд на уп­равління загальною середньою освітою // Імідж сучасного педагога. - 2001. - №3 - 4(14 - 15). - С.28 - 29.

 2. Кодекс законів про працю України (№322-VІІІ від 10.12.1971 з наступними змінами і доповненнями)

 3. Закон України «Про освіту» (№100/96-ВР від 23.03.1996 р.)

 4. Закон України «Про загальну середню освіту» (№651-ХІV від 13.05.1999 р.)

 5. Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. Ключ до професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003, -- 152 с. – ( серія „Управління школою”)


Варіативна складова (за вибором)


Організація допрофільного навчання та орієнтовні моделі профільного навчання

 1. Про типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ М-ва освіти і науки України від 20.05.2003 р. № 306 // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2003. – № 7/8. – С. 5–9; Освіта України. – 2003. – 27 трав. (№ 38). – С. 3–4; Сіл. шк. України. – 2003. – Черв. (№ 16/17). – С. 30–38.

 2. Нижник О.О. Орієнтовні моделі наказів. На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. – Галич., ТзОВ „Галицька друкарня”, 2003. – 107с.

 3. Концепція профільного навчання в старшій школі: Затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.03 № 10/12-2 / АПН України. Ін-т педагогіки; Уклад.: Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та ін. // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3–15. – Додаток: Структура профільного навчання. – С. 15; Завуч. – 2004. – Черв. (№ 16). – С. 3–13. – Спецвипуск; Освіта України. – 2003. – 25 листоп. (№ 88). – С. 4–5.


Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ЗНЗ


    1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О. І. Пушкаря — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 696 с.

    2. Л и т в и н  І.  С. Інформаційні технології. Навчальний посібник — Тернопіль: ТАНГ „Економічна думка”, 2000. — 196 с.

    3. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. С. Пономаренка — К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. — 544 с.Використання нових управлінських технологій у практичній діяльності керівника ЗНЗ


 1. Єльнікова Г. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління // Директор школи. – 2003. - №40-41.

 2. 1000+1 ідея сучасної української школи / Упоряд. Т.М. Запорожець, О.К. Шатохіна .- Київ : Шкільний світ , 2011 .- 180 с. .- 978-966-451-600-3 : бк [1408бк] 
  У книзі зібрано інноваційні ідеї творчих освітян України. Мета -поінформувати педагогічну спільноту про найновіші доробки в галузі освіти, зібрати і узагальнити найкреативніші педагогічні ідеї для подальшого впровадження їх у навчальний процес. Книга стане добрим порадником усім, хто самовіддано трудиться на педагогічній ниві, керівникам усіх рівнів, молодим учителям

 3. Єльникова Г. Адаптивне управління персоналом / Г. Єльникова // Управління освітою .- 2009 .- № 11 .- С. 11

 4. 12.Марченко Л. Аксіологія в управління / Л. Марченко // Директор школи .- 2011 .- № 2 .- С. 10-13

 5. Ткаченко Т., Барсукова Л. Інноваційний директор - інноваційна школа / Т. Ткаченко, Л. Барсукова // Директор школи .- 2011 .- № 44 .- С. 3-12Організація науково-методичної роботи в ЗНЗ

 1. Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ. ( Упорядник Н. Мурашко)

К. « Шкільний світ». 2007.

 1. // Обрії. – Івано-Франківськ, 1997. - № 1.

 2. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупає ва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., – К.: 2007. – 128 с.

 3. Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 2 / Укладачі: Ю. В. Буган, Г. Г. Свінних, В. І. Уруський, – Тернопіль: «Астон», 2003. – 286с.

Похожие:

Законодавство України про освіту iconПлан роботи відділу освіти районної державної адміністрації на 2011 рік вступ
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Закону України «Про...
Законодавство України про освіту iconМіністерство культури І мистецтв україни наказ
Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету...
Законодавство України про освіту iconЗакону України «Про освіту»
Відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї (стаття 59 Закону України «Про освіту»), яка передбачає
Законодавство України про освіту iconІ. Організаційні заходи по забезпеченню Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Законодавство України про освіту iconПотреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
У законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості...
Законодавство України про освіту iconЗаконодавство України про вищу освіту зміниться / М. Короденко // Освіта України. 2011. №27-28. 11 квітня. С. 3
Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи (Авторизований доступ) : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів...
Законодавство України про освіту iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню І розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою...
Законодавство України про освіту iconНа виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної
...
Законодавство України про освіту iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
Законодавство України про освіту iconДо Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница