Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
Скачать 309.46 Kb.
НазваниеЗмістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
страница4/4
Дата11.03.2013
Размер309.46 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Використання нових управлінських технологій у практичній діяльності керівника ЗНЗ


 1. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації.- К. : Грамота, 2003. – 260 с.;

 2. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - №33. – від 23 квітня 2002 р.

 3. Андриенко В.Н., Лев Т.А. Концепция организации финансового менеджмента в высшем учебном заведений. — Донецк: Изд-во ДонГУ, 1998. — 32с.

 4. Іванова І.В. Фінансовий менеджер — професійний керівник //Фінанси України. — 1998. — № 8.

 5. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора ЗНЗ. – К., 1998.

 6. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління . – К., 2003.

 7. Єльнікова Г. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління // Директор школи. – 2003. - №40-41.

 8. Закон України “Про загальну середню освіту”. – 1999.

 9. Закон України “Про освіту”. – 2003.

 10. Інструкція повітовим відділам народної освіти та шкільним закладам // Пролетарська освіта. – К., 1920.

 11. Кремень В. Державно-громадська модель управління освітніми змінами // Директор школи. – 2001. - №4.

 12. Національна доктрина розвитку освіти. – 2002.

 13. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003.

 14. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад. – 2000.

 15. Сушко С. Сучасні модель управління гімназією // Директор школи, гімназії, ліцею. – 2003. - №3.

 16. Інструкція з ведення ділової документації (наказ МОНУ від 23.06. 2000 р., № 240, збірник наказів МОНУ № 17, 2000р

 17. Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. Ключ до професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003, -- 152 с. – ( серія „Управління школою”)

 18. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х., Вид. група „Основа”, 2004. – 240с. – (Серія „Управління школою”).

 19. Дроб’язко П.І. Функції, форми, і методи діяльності керівництва школи та їх модернізація в сучасних умовах // Директор школи. – 1998.-- № 32.

 20. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М.: Центр «Пед. поиск», 2000.

 21. Нижник О.О. Орієнтовні моделі наказів. На допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів. – Галич., ТзОВ „Галицька друкарня”, 2003. – 107с.

 22. Тураш М.М., ГадецькийМ.В., ЗадерихінаС.О. Підготовка та видання наказів з питань навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах. – Харків, 1998.

 23. Бейкер М.Д. Теория маркетинга. – С.Пб.: Питер, 2002. – 464с.

 24. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 25. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 26. Джокер Д. Принципы и практика маркетинга. – Вильямс, 2000. – 688с.

 27. Імідж сучасної школи: Практико-зорієнтований посібник/ І.Г.Єрмаков та ін. – К., 1997.

 28. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навчальних закладів/За ред. Азарян О.А. – Харків: Студцентр, 2002.

 29. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 30. Буркова Л. Технології освіти //Рідна школа. – 2001. - №2. – С.18-20.

 31. Васьков Ю.В.Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект). – Х.: Скорпіон, 2000. – 120с. (68-87).

 32. Зазуліна Л.В. Педагогічні проекти: Науково-метод. Посібник. – Кам‘янець – Подільський: Абетка – Нова, 2006. – 40 с.

 33. Зазуліна.Л.В. Сучасні педагогічні технології та їх запровадження в практику роботи, - Хмельницький: ОІУВ, 1997, -102 с.

 34. Зазуліна Л.В. Технологія осмислювально-концентрованого навчання //Освiта i управлiння. - 1988. - Т.2. - № 2. - С.69-74.

 35. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., Знание, 1989.

 36. Крылова Т. Что такое финансовнй менеджмент //Финансовая газета. — 1995.— №6.

 37. Карстанье П., Ушаков К. Управление в образовании. Проблемн и подходы. Практическое руководство. — М., 1995.

 38. Бочкарёв В.И. Государственно-общественное управление образованием: каким ему быть? // Педагогика. – 2001. – №2.

 39. Международньш финансовий менеджмент //Бейли Р., Майер С. Принци­пи корпоративних финансов. — М.: Олимп-бизнес, 1997. — С. 949—979.

 40. Опарін В.М., Сафонова Л.Д. Сутність і складові бюджетного менедж­менту //Фінанси України. — 1998. — № 2. — С. 60—72.

 41. Плотников О. Фінансовий менеджмент: використання закордонного дос­віду //Закон і бізнес. — 1995. — 18 жовтня. — С. 4.

 42. Унковська Т.Є. Концепція динамічного фінансового менеджменту //Фі­нанси України. — 1997. — № 4. — С. 53—64.

 43. Фінансовий менеджмент //Завадський Й.С. Менеджмент: Маnаgеmеnt.— К., 1997. —Т. 1. —С. 163—190.

 44. Фінансовий менеджмент як управлінська діяльність //Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. — Терно­піль, 1997. — С. 403—434.

 45. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: Монографія. – Харків: Крок, 1999. – 303 с.

 46. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. - №33. – від 23 квітня 2002 р.

 47. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К., 1997.

 48. Березняк Є.С. Рруководство современной школой. – М.: Просвещение, 1983. – 207с.

 49. Сайти:

-МЗС України www.mfa.gov.ua

-Британської ради www.britishcouncil.org.ua

-посольства Великобританії www.britishembassy

-посольства Німеччини www.kiev.diplo.de/Vertretung/Kiev/uk.

 1. Бирисов Б.Л. Технология рекламы и PR. – Фаир-Пресс, 2001. – 624с.

 2. Освітній менеджмент: навч.пос. /За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. –К.: Шкільний світ, 2003. – 400с.

 3. Щербо И. маркетинговые функции управления школой // Народное образование. – 2002. - № 8. – С. 48-56.

 4. Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації: Науково-метод. посібник. - Хмельницький: ХОІППО, 2003. – 37с.

 5. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 6. Тукова Т. Адаптивне управління навчальним закладом / Т. Тукова // Директор школи .- 2009 .- № 19-20 .- С. 4

 7. Проектно-цільова діяльність закладу освіти. // Сільська школа України. .- 2005 .- № 14 .- С. 8
1   2   3   4

Похожие:

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconЗаконодавство України про освіту
Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІV. Аналітично-інформаційна та контрольно-звітна діяльність відділу V
Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти, виконання державних, районних програм з питань освіти та дитинства
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІдентифікатор вга 6001 С01 Змістовий модуль „Основи фізичної геодезії”
Мета викладання цього змістового модуля полягає у засвоєнні теоретичних основ фізичної геодезії І методів вивчення фігури І зовнішнього...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconРобоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства icon"Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта
Навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення, створення умов для забезпечення права дитини на доступність І безоплатність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница