Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
Скачать 309.46 Kb.
НазваниеЗмістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
страница3/4
Дата11.03.2013
Размер309.46 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті


 1. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

 2. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV. – 2004. 360 с.

 3. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 4. Левченко О.М. та ін. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320 с.: іл.

 5. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. Навч. посібн. 2-е доп. вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192 с.

 6. Данилова, Ольга. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако, – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 7. Федько В.В. Глобальна мережа інтернет / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 96 с. – (Комп’ютер для кожного).

 8. Коцюбинский А. О., Грошев С. В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. Быстрый старт.: Практ. пособ.. — М.:Издательство ТРИУМФ, 2000 — 320 с.

 9. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Мураховский В. И. INTERNET: Лаборатория мастера: Практическое руководство по эффективным приемам работы в Интернете. — М.: АСТ-ПРЕСС: Инфоком-Пресс, 2000.— 720 с.

 10. Глушаков  С. В., Сурядный  А. С. Персональный компьютер для учителя / Харьков: Фолио, 2003. — 507 с.

 11. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 240 с.

 12. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.: іл.

 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ : Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.: іл.

 14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: навчальна книга, 2004. – Ч. ІІІ : Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196 с.: іл.

 15. Іванов О. Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

 16. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1998. – 480 с.


ІІІ. Функціонально-фаховий модуль


Професійний розвиток особистості методичного працівника


 1. Анжієвський М.А. Вивчення системи роботи вчителя. У кн.. Керівництво школою.–К.: Рад.школа, 1978–с.75-90.

 2. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації.- К. : Грамота, 2003. – 260 с.;

 3. Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. Ключ до професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003, -- 152 с. – ( серія „Управління школою”)

 4. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х., Вид. група „Основа”, 2004. – 240с. – (Серія „Управління школою”).

 5. Дроб’язко П.І. Функції, форми, і методи діяльності керівництва школи та їх модернізація в сучасних умовах // Директор школи. – 1998.-- № 32.

 6. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 7. Десятов Т. М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М., Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 8. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 9. Сластьонін В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.

 10. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості: Наук. видання / За заг. ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: Пед. преса, 2007. – 176 с.

 11. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.М., Чепурна Б.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Вид. група “Основа”, 2004.

 12. Жерносек І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 13. Методична робота школи / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004.

 14. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної роботи. - Х.: Вид.група “Основа”, 2005.

 15. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 16. Технології методичної роботи / Упоряд: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. - №2.

 17. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи ,,під ред..О. В. Овчарук. – К. «К, І, С,», 2004.

 18. Набока Л., Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику «Дайджест». - № 3. 2003.

 19. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – 8 -19.

 20. Коваль В.А. Педагогічні умови виникнення соціально-педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя // Вісник Житомир, пед ун-ту.- 1999. -№3.-С. 50-53.

 21. Красило А.И., Новгородцева А.П. Статус психолога и проблеми его адаптации в учебном заведений. - М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЗК, 19995. -144 с.

 22. Педагогічна майстерність: Підручник для вищих пед. навч. закладів/ І.А.Зязюн та ін. -К.; Вища школа, 1997. - 349 с.

 23. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи / За ред.. В.І.Пуцова. – К., 1995. – С.84.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посібник. — К.: МАУП, 1999.

 1. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу // Освіта і управління. – 2000-2001. т. 4. – № 1-2. с. 89-94.

 2. Гриньова М., Штепа О. Педагогічні засади менеджменту в освіті // Підручник для директора. – К.: Видавництво “Плеяди”. – 2003. – № 5. – с. 3 – 21.

 3. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті: соціально-психологічний аспект: Монографія. – К, 2000. – 286 с.

 4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.

 5. Ніколаєнко С.М. Освіта і наука: законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2004. – 280 с.

 6. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.

 7. Олійник В., Даниленко Л. Концептуальні засади підготовки педагогічних та керівних кадрів освіти України в сучасних умовах / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. – К.: Логос, 2001. – С. 69 – 78.

 8. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 36 с.

 9. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

 10. Методологічні та методичні проблеми післядипломної освіти у контексті андрологічних ідей: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - Луцьк, 2006.

 11. Л. Набока Професійний розвиток методиста в системі післядипломної освіти: концептуальний підхід//Післядипломна освіта в Україні. – 2—4. - №1. 2004.

 12. Г. Балл, Н. Комарова Технології навчання дорослих , К. ГлаВник. 2006. Інтернет – ресурси:

 13. А. Капинская Особенности образования взрослых – htttp://www.vio_30/cd_site/Aricles/art_2_5.htm.

 14. Методика обучения взрозлых - htttp://www.fadr.msu.ru/rin/uprava/agropol/agropol23.html.

 15. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи ,,під ред..О. В. Овчарук. – К. «К, І, С,», 2004.

 16. Протасова Н.Г. Навчально-методичні матеріали до модуля «Особливості навчання дорослих» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: Дидактичний центр НАДУ, 2006.

 17. Чуркина М.А. Тренинг для тренеров на 100%: Секреты интенсивного обучения. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 246 с.

 18. Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. Посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремікс- К.:А.П.Н., 2003.-72с.

 19. Нові підходи у навчанні: Навч.-метод. Посібник/ О.І. Щербак, О.О. Зайцева, Б. Стаєр та інші. - К.: Наук. Світ, 2003. -96с.

 20. Про сто і один метод активного навчання. Софій Н.З., Кузьменко В.У. - К.: Крок за кроком, 2003. - 116с.

 21. Технології розвитку критичного мислення учнів: науково-методиний посібник для вчителів/Алан Кроуфорд, Венді Саул, Самюель Метью, Джеймс Макінстер. - К.: Плеяди, 2006

 22. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Код. автор.: Ковальчук В.І., Сергеєва Л. М. та ін. За заг. ред. Л.І.Даниленко, - К.:, 2007.
 1. Булах І. Комп'ютерна діагностика навчальної успішності.- К.,1995.- 221 с.

 2. Глушаков С.В., Мельник И.В. Персональний компьютер: Учебный курс. – Харьков: Фолио, М.: А&СТ, 2000. – 500 с.

 3. Гнатюк Д. Інформатизація школи в умовах становлення інформаційного суспільства // Директор школи. Україна. – 2003. - № 13. - №5. – С. 59-79.

 4. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой. М.: Педагогика, 1986.

 5. Конаржевский Ю.А. Анализ итогов учебного года. Челябинск: ЧГПЧ, 1985.

 6. Основы внутришкольного управления. Под ред. П.В. Худоминского. М.: Педагогика, 1987.

 7. Поташник М.М. Управление качеством образования в вопросах и ответах. //Народное образование. – 2002.- № 1. – С.85-96.

 8. Управління якістю освіти /Лавренюк А.О., Малинич Л.М., Мельник В.В., Гуменюк В.В. - Хмельницький: ХОІППО; Кам.-Под., 2003. - 184 с.

 9. Освітні технології: навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та інші; за заг.ред.О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 10. Пехота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя. “Педагогіка і психологія”. Вісник Академії педагогічних наук України. – 1994. -№5. – С.106.

 11. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навч. посібник. – К., 1996. – 67 с.

 12. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 13. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 14. Джокер Д. Принципы и практика маркетинга. – Вильямс, 2000. – 688с.

 15. Імідж сучасної школи: Практико-зорієнтований посібник/ І.Г.Єрмаков та ін. – К., 1997.

 16. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навчальних закладів/За ред. Азарян О.А. – Харків: Студцентр, 2002.

 17. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 18. Інструкція з ведення ділової документації (наказ МОНУ від 23.06. 2000 р., № 240, збірник наказів МОНУ № 17, 2000р
Технологія моніторингу якості надання освітніх послуг


 1. Локшина О. Оцінювання ефективності роботи шкіл // Підручник для директора. – 2004. - №3-4. – С.62-78

 2. Анікіна Н.О., Пасечнікова Л.П. Внутрішньо шкільний моніториг: наукові орієнтири, практичні дії: Посіб. Для керівників закладів освіти. – Х.: веста; Ранок, 2002. – 80 с.

 3. Касянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М.Касьянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти // Т.Б.Волобуєва. – Х.: основа, 2004. – 96 с.

 4. Локшина О. Моніторинг якості освіти; Міжнародний досвід, національні перспективи та регіональні бачення // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.29-35.

 5. Мірошник Н. Система моніторингу: практика впровадження// відкритий урок. – 2004. – №7-8. – С.29-35.

 6. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Х.: Вид.група “Основа”, 2006.

 7. Технології методичної роботи / Упоряд.: Буган Ю., Свінних Г., Уруський В. // Сільська школа України. – 2005. - №2.

 8. Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання (під заг.редакцією Покроєвої Л.Д.) Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2005.

 9. Локшина О. Оцінювання ефективності роботи шкіл // Підручник для директора. – 2004. - №3-4. – С.62-78

 10. Анікіна Н.О., Пасечнікова Л.П. Внутрішньо шкільний моніториг: наукові орієнтири, практичні дії: Посіб. Для керівників закладів освіти. – Х.: веста; Ранок, 2002. – 80 с.

 11. Касянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М.Касьянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти // Т.Б.Волобуєва. – Х.: основа, 2004. – 96 с.

 12. Локшина О. Моніторинг якості освіти; Міжнародний досвід, національні перспективи та регіональні бачення // Відкритий урок. – 2004. - №7-8. – С.29-35.

 13. Мірошник Н. Система моніторингу: практика впровадження// відкритий урок. – 2004. – №7-8. – С.29-35.

 14. Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання (під заг.редакцією Покроєвої Л.Д.) Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, 2005.


Використання нових управлінських технологій у практиці роботи методиста


 1. Інструкція з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. від 23.06.2000 р. №240.

 2. Грифін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту:Підручник. — Львів: БаК, 2001.—624 с.

 3. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2003. – 352 с.

 4. Конаржевський Ю.А. Аналіз уроку. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 336 с.

 5. Бейкер М.Д. Теория маркетинга. – С.Пб.: Питер, 2002. – 464с.

 6. Діденко А.О. Маркетингова концепція освіти //Вісник АПСВ. – 2000. – №3. – С. 102.

 7. Діденко А.О. Маркетингова наука для української освіти //Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 71.

 8. Олійник В.В., Медведь В.В. Цільове управління навчальними закладами в ринкових умовах: навчальний посібник / За ред. Дмитренка Г.А. – К., 2002.

 9. Грифін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. — Львів: БаК, 2001. —624 с.

 10. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навчальний посібник. — К.: МАУП, 1999. — 176 с.

 11. Освітній менеджмент: навч.пос. /За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. –К.: Шкільний світ, 2003. – 400с.

 12. Щербо И. маркетинговые функции управления школой // Народное образование. – 2002. - № 8. – С. 48-56.

 13. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.


Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ЗНЗ


    1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О. І. Пушкаря — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 696 с.

    2. Л и т в и н  І.  С. Інформаційні технології. Навчальний посібник — Тернопіль: ТАНГ „Економічна думка”, 2000. — 196 с.

    3. С е м ч у к  А.  Р., Ю р ч е н к о  І.  В. Економічна інформатика. — Чернівці: МВІЦ „Місто”, 2003. — 343 с.

    4. Г у м е н ю к  В.  В. Інформаційне забезпечення управління школою: Науково-методичний посібник. — Хмельницький, 2003. — 51 с.

    5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. С. Пономаренка — К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. — 544 с.

6. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV. – 2006. 240 с.

1   2   3   4

Похожие:

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconЗаконодавство України про освіту
Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІV. Аналітично-інформаційна та контрольно-звітна діяльність відділу V
Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти, виконання державних, районних програм з питань освіти та дитинства
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІдентифікатор вга 6001 С01 Змістовий модуль „Основи фізичної геодезії”
Мета викладання цього змістового модуля полягає у засвоєнні теоретичних основ фізичної геодезії І методів вивчення фігури І зовнішнього...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconРобоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства icon"Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта
Навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення, створення умов для забезпечення права дитини на доступність І безоплатність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница