Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
Скачать 309.46 Kb.
НазваниеЗмістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
страница2/4
Дата11.03.2013
Размер309.46 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

ІІ. Загальнопрофесійний модуль


Сучасна педагогічна психологія

 1. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. - №2.

 2. Теория и практика физической культуры/ Научно-теоретический журнал. – Москва-Тольятти-ТГУ, №4-2005.

 3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 1997

 4. Компетентнісна освіта // «Відкритий урок», № 3-4, 2004

 5. Лукіна Т. Як учні застосовують свої знання в житті. // Журнал “Управління освітою”. 2007, квітень.

 6. Мулліс Іна В.С., Мартін М.О., Руддок Г.Дж. TIMSS-2007: Засади вимірювань і відкриті завдання з математики та природничих наук для 4 і 8 класів / Переклад з англійської. – Х.: Факт, 2006. – 672 с.

 7. Підсумкова колегія МОН. // Освіта України, № 59, 10 серпня 2007 р.

 8. Пищулин В.Н. Профессиональная компетентность специалиста в контексте модернизации образования// Педагогическое наследие К.Д. Ушинского и современные проблемы модернизации образования. - М.: МПГУ, МАНПО, 2004, с. 415-419.

 9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с. http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf

 10. Бех І.Д. Гуманізація у вихованні підростаючої особистості. – Рідна школа. – 1995. – С. 23-25.

 11. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.

 12. Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: ВІПОЛ, 2000. – С. 281.

 13. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 14. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 15. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М.: Прогресс, 1987

 16. Гогунов Е.Н. Профессионально-психологическая компетентность специалиста по

 17. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 18. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 19. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 с

 20. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 21. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 22. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – К.: Высшая школа, 1989. – 249 .

 23. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 672 с.

 24. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416 с. (Серия «Психология – ХХ век»).

 25. Якиманская И.С. Разработка технологи личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С. 10

 26. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

 27. Профессиональная педагогика: Учеб. пос. / Под.ред. С.Л. Батышева. - М.: изд. Центр "Академия", 1997. - 524 с.

 28. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина. – СПб.: Питер, 2003. – 224 с.

 29. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 30. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 31. Савчин М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – Дрогобич.: Відродження. – 1998. – 142 с.

 32. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

 33. Ситенко Н. Особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі // Освіта і управління. - 2003.- Т.6 - №1.- С. 115-121.

 34. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Серия „Учебники и учебные пособия”: Ростов -на- Дону: „Феникс”, 2000. − 544 с.

 35. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.

 36. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. − Науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. − Київ: ТОВ „Видавничий дім „Професіонал”. − 2004. − 150 с.

 37. Чудновский В.Е. Проблема субъективности в свете современных задач психологии воспитания. – Вопросы психологии. –1998. - №4. – с. 15-25.

 38. Якиманская И.С. Разработка технологи личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С. 10

 39. http://gotowest.ru/vupysku/4/statti/4baranova/4baranova.htm

http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_6/a17.html

Педагогічна інноватика

 1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 160 с.

 2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

 3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

 4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

 5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

 6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

 7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

 8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи : [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х. : Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

 9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

 10. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К. : Шк. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”).

 11. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

 12. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков // Проектна діяльність у школі [упоряд. : М. Голубенко].–К. : Шк. світ, 2007.– С. 5–18.–(Б-ка “Шк. світу”).

 13. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І. Г. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнт. зб. / [Шевцова С. М., Єрмаков І. Г., Федоренко О. А. та ін.] ; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков. – К. : Департамент, 2003. – С. 15–29.

 14. Кремень В. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет / Василь Кремень // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

 15. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 10–17.

 16. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.

 17. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

 18. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

 19. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.

 20. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну : [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

 21. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К. : НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики” ; вип. 5).

 22. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика : [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава : Довкілля, 2009. – 500 с.

 23. Настільна книга педагога : [посіб. для тих, хто хоче бути вчит.-майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш]. – Х : Основа, 2006. – 352 с.

 24. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд. : З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2007. – 218 с.

 25. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.

 26. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / Олена Остапчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 3–6.

 27. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В. Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі : [наук.-метод. зб. / ред. кол. : І. Г. Єрмаков, В. Ф. Паламарчук, Д. І. Румянцева та ін.]. – К. : Освіта, 1994. – С. 5–9.

 28. Педагогические технологии : [учеб. пособ. для студ. пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина]. – М. : МарТ, Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).

 29. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / [Бондар С. П., Момот Л. Л., Липова Л. А., Головко М. І.] ; за заг. ред. С. П. Бондар. – Рівне : Теніс, 2003. – 200 с.

 30. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / [О. М. Пєхота, В. Д. Будак, А. М. Старева та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 240 с.

 31. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : [навч. посіб.] / Іван Павлович Підласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

 32. Підласий І. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / Іван Підласий, Світлана Трипольська // Рідна школа. – 1998. – № 1. – С. 3–8.

 33. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : [інтеракт. підруч. для пед. ринкової системи освіти] / Іван Павлович Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

 34. Подмазін С. І. Технологія особистісно орієнтованого уроку / С. І. Подмазін // Сучасні шкільні технології : [упоряд. : І. Рожнятовська, В. Зоц]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 1. – С. 64–65. – (Б-ка “Шк. світу”).

 35. 37.Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад/Книга методиста:[довід.-метод. вид./упоряд.:Г.Ливиненко, О.Вернидуб].– Х.:Торсінг плюс, 2006.– С. 630–637.

 36. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності / Книга методиста : [довід.-метод. вид./ упоряд.: Г.Ливиненко, О.Вернидуб].– Х.:Торсінг плюс, 2006.– С.618–630.

 37. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

 38. Регіональне положення про науково-методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти / Р. Зуб’як, Л. Скальська, О. Мариновська, Л. Келембет, О. Нижник, В. Мельник, Л. Татаринова, Л. Онуфрійчук, Л. Абрамович, Л. Тодорів, К. Одуд // Джерела. – 2007. – № 3–4. – С. 150–158.

 39. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : [учеб. пособ.] / Герман Константинович Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

 40.  Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ образовательных технологий, 2006. – (Серия “Энциклопедия образовательных технологий”). Т. 1. – 2006. – 816 с.

 41. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 42. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 43. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.- 352 с.

 44. Досвід управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Вертикаль. – 2005. – № 1. – С. 51-57.

 45. Красовицький М.Ю., Бєсєда Т.О., Сердюк А.В. Від педагогічної науки до практики / Під редакцією М.Ю.Красовицького. – К.:Рад.шк.,1991.- 191 с.

 46. Кульчак М. Технологія вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Обрії. – Івано-Франківськ, 1997. - № 1.

 47. Набока Л. Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику // Дайджест. – 2003. - № 3.

 48. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи: Навчальний посібник / В.Г. Пуцов, С.В. Крисюк, А.І. Воловченко та ін. – К.УІПКККО, 1995. -180 с.

 49. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області: Інформаційний довідник // Упорядники: З.Болюк, Р. Зуб’як, О.Мариновська, О.Барабаш, Л.Скальська, Г.Слободян, Л.Келембет.- Івано-Франківськ: ОІППО, 2007.-218 с.

 50. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот. – К., 1990.- 141 с.

 51. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.

 52. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8 -19.

 53. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 54. Слободян Г. Методичні рекомендації керівникам освітніх закладів і працівникам РМК з виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду // Освітянське слово.- 2000.- 18 серпня.

 55. Слободян Г.Запозичуємо досвід // Освітянське слово. – 2000. – № 39. – С. 2.

 56. Слободян Г. Інноваційний пошук в освітньому просторі Івано-Франківщини // Обрії. – 2001. – № 1.

 57. Слободян Г. Інноваційний простір Івано-Франківщини // Джерела. – 2001. – № 3-4.

 58. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2001. – Ч. 1. – 55 с.

 59. Слободян Г. Передовий педагогічний досвід // Освітянське слово. – 2002. – № 15. – С. 3.

 60. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано – Франківщини. – Івано – Франківськ: ОІППО, 2003. – Ч. 2. – 72 с.

 61. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІІІ. – 40 с.

 62. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІV. – 62 с.

 63. Файн Т. «Как выявить полезный для многих учителей педагогический опыт, который есть в каждой школе ? // Директор школы. – 2007.- № 3. – С. 37 – 41.

 64. Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

 65. Л. Зібровська, О. Онопрієнко та ін. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. Харків., «Основа». 2007.

 66. Л. Зазуліна Педагогічні проекти. Хмельницький-Кам’янецьк-Подільський. «Абетка-НОВА». 2006.

 67. Метод проектов в современной школе”. В сборнике “Методология учебного проекта” – М.: МИПКРО, 2000.

 68. Л. Зібровська, О. Онопрієнко та ін. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. Харків., «Основа». 2007.

 69. Л. Зазуліна Педагогічні проекти. Хмельницький-Кам’янецьк-Подільський. «Абетка-НОВА». 2006.

 70. Метод проектов в современной школе”. В сборнике “Методология учебного проекта” – М.: МИПКРО, 2000.


1   2   3   4

Похожие:

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconЗаконодавство України про освіту
Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІV. Аналітично-інформаційна та контрольно-звітна діяльність відділу V
Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти, виконання державних, районних програм з питань освіти та дитинства
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІдентифікатор вга 6001 С01 Змістовий модуль „Основи фізичної геодезії”
Мета викладання цього змістового модуля полягає у засвоєнні теоретичних основ фізичної геодезії І методів вивчення фігури І зовнішнього...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconРобоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства icon"Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта
Навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення, створення умов для забезпечення права дитини на доступність І безоплатність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница