Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
Скачать 309.46 Kb.
НазваниеЗмістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства
страница1/4
Дата11.03.2013
Размер309.46 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Самостійна робота для слухачів курсових груп методистів Р(М)МК (МЦ)

І. Соціально-гуманітарний

9

Філософія освіти як наука

1

Болонський процес: основи, сутність, особливості

1

Мета освіти та виклики ХХІ століття

1

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства

3

Стратегічні напрями і завдання розвитку післядипломної педагогічної освіти

1

Дотримання законодавства про працю в галузі освіти

1

Порядок ведення кадрового діловодства

1

Нормативно-правове забезпечення формування інформаційного освітнього середовища

1

Змістовий модуль В 4

Ділова українська мова

3

Мовна політика в Україні

1

Шкільна ділова документація

1

ІІ. Загальнопрофесійний

18

Змістовий модуль 1 Сучасна педагогічна психологія

4

Тайм-менеджмент

1

Делегування повноважень

1

Психологічні особливості компетентнісного підходу до навчання і виховання

1

Психологічні ознаки особистісно орієнтованої освіти

2

Вербальні та невербальні засоби комунікації у професійній діяльності педагога

2

Змістовий модуль 2 Педагогічна інноватика

6

Інноваційні технології як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі

1

Організаційно-методичні засади індивідуального навчання

1

ППД: виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження

2

Особливості впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України»

2

Використання методу проектів у методичній діяльності

4

Змістовий модуль 3 Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

4

Створення WEB 2.0 технологій в організації методичної роботи

1

Мультимедійні технології у навчальному процесі та управлінській діяльності керівника ЗНЗ

2

Комп’ютерні телекомунікації в освітній діяльності

2

ІІІ.Фахово-функціональний

27

Змістовий модуль 1 Професійний розвиток особистості методичного працівника

19

Нормативно-правове забезпечення науково-методичної роботи

1

Діагностико-прогностична діяльність методиста

2

Інформаційно-аналітична діяльність методиста

2

Науково-методичний супровід інноваційної діяльності методиста

2

Видавнича діяльність з науково-методичного забезпечення освітніх потреб

1

Планування науково-методичної роботи

2

Форми науково-методичної роботи

2

Організація експериментально-дослідної роботи

1

Використання програмно-цільового підходу до організації науково-методичної роботи

1

Програмне та науково-методичне забезпечення предметів «Музичне мистецтво» та «Художня культура»

2

Використання ППЗ та комп’ютерних музичних програм в процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

1

Реалізація завдань навчального предмету образотворчого мистецтва в умовах сучасної освіти

1

Екскурс в історію розвитку світового мистецтва.

1

Змістовий модуль 2 Технологія моніторингу якості надання освітніх послуг

4

Моніторинг профмайстерності вчителя

1

Зовнішнє незалежне оцінювання: теоретичний і практичний аспекти

1

Аналіз уроку в системі контрольно-аналітичної діяльності керівника

2

Змістовий модуль В 3 Використання нових управлінських технологій у практиці роботи методиста

4

Самооцінювання у методичній практиці

1

Зміст та особливості освітнього менеджменту

1

Використання міжнародних проектів в організації науково-методичної роботи

1

Маркетингова діяльність методиста

1

ІV.Діагностично-аналітичний

18

Захист проектів

4

Конференція з обміну досвідом

2

Підсумковий контроль:
за змістом І навчального модуля

4

за змістом ІІ навчального модуля

4

за змістом ІІІ навчального модуля

4

Усього:

72Рекомендована для опрацювання література

І. Соціально-гуманітарний модуль

Філософія освіти як наука

 1. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. – М., 1997.

 2. Головатий М. Обережно – глобалізація // Освіта і управління. – 2004 – № 2.

 3. Данильченко В. М. Развитие педагогического стиля деятельности в Глобальном образовании. – Комсомольск-на-Амуре, 2001.

 4. Лиферов А. П. Основные тенденции интегральных процессов в мировом образовании. – М., 1993.

 5. Льовкіна О. Проблема відчуження у світлі сучасних глобалізаційних трансформацій: соціокультурний та політико-економічний аспект // Освіта і управління. – 2004. – № 3–4. – С. 81–86.

 6. Магеря О. Морально-гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем // Освта і управління. – 2004 – № 2.

 7. Малькова З. А. Образование в мире на пороге XXI века. – М., 1991.

 8. Томас Л. Фрідмен. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.

 9. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Освта і управління. – 2004. – № 2.

Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства


 1. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн. / Відп. ред. В. І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997. – Кн. 1. – 698 с.; Кн.2. –574 c. 2.

 2. Закон України “Про природно-заповідний фонд України’’(від 16 червн. 1992. № 2456 – XII) // Відомості Верх. Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1155.

 3. Закон України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.’’ (від 21 верес. 2000. №1989–III) // Відомості Верх. Ради України. – 2000. – № 47. – С. 954–976.

 4. Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. Загальна екологія. Практичний курс – Чернівці: Книги – XXI – 2008, 348 c.

 5. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посіб. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

 6. Адаменко О. М., Міщенко Л. В. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ:

Факел, 2000. – 341 с.

 1. Адаменко О. М. Наукова школа раціонального використання і захисту природи професора Олега Максимовича Адаменка. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 174с.

 2. 8. Лемківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів / – Київ, Либідь 2006, 278 с.

 3. 10. Характеристика поверхневих вод Івано-Франківської області, Скиданюк Микола Михайлович 14.06. 2008 http: //МГЕО "Наш дім – Манява".

 4. Геоінформаційна система екологічного аудиту адміністративного району. www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid.

 5. Екологічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил Прикарпаття www.osvita.org.ua/referat/ecology/22/.

 6. Лужецький В.А., Білик О.О. Підходи щодо створення автоматизованих інформаційних систем сфери освіти //Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті. Збірник наукових праць. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний інститут Університету

«Україна», 2007. – С. 8-12.

 1. Пасіхов Ю.Я. “З досвіду створення гімназійного вузла Інтернет та використання його можливостей в навчальному процесі” // Матеріали першої міжнародної науково-методичної конференції “Інтернет-Освіта-Наука-98” УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1998, ст 44-54.

 2. Пасіхов Ю.Я. Впровадження дистанційної підтримки традиційних форм освіти в середній школі // // ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2006, П’ята міжнародна конференція ІОН-2006, 10-14 жовтня, 2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 438-447

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

 4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. №102)

 5. Окремі питання порядку проведення атестації педагогічних кадрів. Лист Міністерства освіти України від 19.06.1986 р. № 1/1-31-352.

 6. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.1992 р. (з наступними змінами)

 7. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 р.

 8. Рогова Т.В. Атестація навчально-виховної діяльності педагогічного колективу загальноосвітньої школи: Автореф. дис.-канд.пед.наук: 13.00.01/Харк. держ. ун-т ім. Г.С.Сковороди-Харків, 1997.-24с.Ділова українська мова

1. Бабич Н. Історія української літературної мови: Навч. посіб. -Львів, 1993.-342 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - 1440 с.

3. Вихованець І. Таїна слова. - К.: Освіта, 1990.- 265 с.

4. Головащук СІ. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995.-192 с.

5. Горбачук В. Барви української мови. — К.: Освіта, 1997. -187 с.

6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1987. - 352 с.

7. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник та ін. -К.:Генеза, 2000.-320 с.

8. Культура української мови: Довідник / СЯ. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник, К.В. Ленець та ін. / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.

9. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. -2002.-23 квітня (№33).

10. Орфографічний словник української мови / АН України, Інститут української мови; інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Український мовно-інформаційний фонд. - К.: Довіра, 1999. - 992 с.

11. Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. - 4-те вид, випр. й доп. - К.: Наук, думка, 1993.-240 с.

12. Універсальний довідгак-практикум з ділових паперів / СЛ. Бибик, І. Л. Михно, Л.О. Пустоцвіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997.-399 с.

13. Фразеологічний словник української мови / АН України, Інститут української мови: У 2 т. - К.: Наук, думка, 1993.

  1   2   3   4

Похожие:

Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconЗаконодавство України про освіту
Основи безпеки життєдіяльності та нормативно-правове забезпечення охорони праці в закладах освіти
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІV. Аналітично-інформаційна та контрольно-звітна діяльність відділу V
Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти, виконання державних, районних програм з питань освіти та дитинства
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconІдентифікатор вга 6001 С01 Змістовий модуль „Основи фізичної геодезії”
Мета викладання цього змістового модуля полягає у засвоєнні теоретичних основ фізичної геодезії І методів вивчення фігури І зовнішнього...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconРобоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Змістовий модуль 2 Нормативно-правове забезпечення освіти та охорона дитинства icon"Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта
Навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення, створення умов для забезпечення права дитини на доступність І безоплатність...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница