Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет
Скачать 265.32 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет
Дата11.03.2013
Размер265.32 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра економічної кібернетикиЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА


ТИМЧАСОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів

напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»


Вінниця – 2010

Економічна інформатика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» / Паламарчук Є.А., Мусієнко О.Л. - Вінниця: ВДАУ, 2010.- 20с.Укладачі:

Паламарчук Є.А., доцент, канд. техн. наук
Мусієнко О.Л., асистент


Рецензенти:

Кравченко Ю.С., к.ф.-м.н., доцент каф. електроніки Вінницького національного технічного університету;

Гудзенко Н.М., к.е.н., доцент кафедри організації, обліку та звітності Вінницького національного аграрного університету.Коротка анотація

Тимчасова навчальна програма дисципліни «Економічна інформатика » містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для використання студентами напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит».


НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


Рекомендовано науково-методичною радою

Вінницького національного аграрного університету

протокол № __ від ”___” _____________ 2010 р.


СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економічна інформатика»


Напрям

6.030509 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Нормативна чи вибіркова

Нормативна

Семестр

Третій, четвертий

Кількість кредитів ЕСТS

2,5

Модулів (розділів, блоків змістових модулів)

2

Загальна кількість годин

90Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг їх год:

Лекції

32

Лабораторні заняття

32

Самостійна робота

26

Форма підсумкових контрольних заходів


екзамен

ПЕРЕДМОВА


Для ефективного функціонування виробництва, сервісних та управлінських формувань агропромислового комплексу України в умовах ринкової i змішаної економіки необхідно забезпечення висококвалiфiкованими спецiалiстами в області iнформацiйних технологій i комп`ютерної техніки.

Як переконує світовий досвід, рівень комп`ютерної підготовки сучасних спецiалiстiв значною мірою впливає на ефективність їх практичної роботи, дозволяє використовувати сучасні методи обробки iнформацiї, її пошуку та передачі. Тому поглиблення знань i практичних навиків в цій галузi є основним з вирішальних напрямків удосконалення підготовки спецiалiстiв.

Знання та практичний досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити можливості студентів в освоєнні комплексу спеціальних дисциплін, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки та вiдповiднi методи на лабораторних i практичних заняттях, пiдготовцi курсових та дипломних проектів.

Мета: вивчення студентами теоретичних та практичних основ економічної інформатики, сучасних iнформацiйних технологій із застосуванням обчислювальної техніки, методів i засобів програмування з використанням мов високого рівня, сервісних програмних систем обробки iнформацiї для розв`язання задач за профілем обраної спецiальностi.

Завдання:

Після вивчення курсу студенти мають:

 • володіти основами знань про iнформацiю;

 • мати уяву про принципи побудови комп’ютерів, їх внутрішньої структури та про принципи виконання програм процесором;

 • мати уяву про призначення операційних систем та їх файлових структур;

 • володіти методами роботи з файлами;

 • володіти методами формалiзацiї задач та вмити будувати їх алгоритми;

 • знати про призначення мов програмування та їх реалiзацiї у вигляді різних видів трансляторів;

 • вмити формалізувати та розв`язувати задачі, що пов’язані з складанням лiнiйних, розгалужених та циклічних програм;

 • вмити працювати з масивами даних та розв`язувати основні задачі типу пошуку екстремальних елементів, їх сортування i т.п.;

 • вмити складати програми, що працюють в графічному режимі;

 • володіти основними методами тестування комп`ютерних систем та мати уяву про їх базові параметри;

 • вмити працювати з середовищем програмування Visual Basic;

 • вміти створити комплексні текстові документи в середовищі Microsoft Word;

 • вміти створювати тексти різного формату, таблиці, формули, стилі набору тексту, графічні зображення засобами Microsoft Word;

 • володіти навичками професійного набору та верстки великих документів;

 • вміти створювати web- проекти засобами Front Page;

 • вміти проектувати структуру бази даних в Microsoft Access;

 • вміти створити таблиці, запити, форм та звітів в Microsoft Access;

 • володіти основами комп’ютерних мереж та Інтернет

Предмет: комп’ютер і комп’ютерні технології, програмування та алгоритмізація, програмні продукти.

Даний курс є логічним продовженням математичних та технічних дисциплін, а також базових дисциплін зі спеціальності.

Загальний обсяг навчального часу, відведеного базовим навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., в тім числі 32 год. – лекції, 32 год. - лабораторні заняття, 26 год. - самостійної роботи. Програму дисципліни поділено на два модулі. Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи та включає перевірку виконання індивідуальних завдань.

Підсумковий контрольний захід - екзамен.


1. СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

Орієнтовна структура змісту навчальної дисципліни та орієнтовний розподіл навчального часу, год.

Вид навчальної діяльності студентів

Модуль

(розділ, блок змістових модулів)

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

Лекції

Лабор. роботи

Самостійна робота

РазомНазваНазва

Підг. до занять

Індивід. завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

91

Текстовий редактор Microsoft Word

8

6

3

3

20

1.1

Настройка операційної системи Windows 98..

2

1

0,5

0,5

4

1.2

Основні принципи функціонування сучасних текстових процесорів. Поняття про шрифти, абзаци.

2

1

0,5

0,5

4

1.3

Основні принципи функціонування сучасних текстових процесорів. Поняття про таблиці, графічні елементи. Головне меню MS Word.

2

2

1

1

6

1.4

Вставка об`єктів.

2

2

1

1

6

2

Редактор Microsoft Front Page.

8

8

3

3

22

2.1

Основи Web-дизайну.

2

2

0,5

0,5

5

2.2

Гіперпосилання.

2

2

0,5

0,5

5

2.3

Додаткові елементи у Web-сторінках. Зображення.

2

2

1

1

62.4

Активні елементи у Web-сторінках.

2

2

1

1

6

3

Реляційні моделі і Бази Данних.

8

8

3

3

22

3.1

Мета та завдання курсу.

2

2

0,5

0,5

5

3.2

Реляційні моделі і бази даних: відношення, кортежі, поля, атрибути.

2

2

0,5

0,5

53.3

Поняття бази даних, записів, полів, форм.

2

2

1

1

63.4

Поняття бази даних, запитів,звітів.

2

2

1

1

64

СУБД ACCESS

8

10

4

4

264.1

Основні опції головного меню СУБД Access.

2

2

1

1

64.2

Основні команди СУБД Access.

4

4

1

1

104.3

Масиви, особливість їх застосування у СУБД Access.

2

4

2

2

10

Всього годин

32

32

13

13

90

Всього годин з навчальної дисципліни

32

32

13

13

90


2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (ЛЕКЦІЇ)

2 курс 3 семестр

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 1: Настройка операційної системи Windows 98.

Властивості робочого столу. Властивості програмного меню. Властивості ярликів . Властивості папок.

Тема 2: Текстовий редактор. Microsoft Word.

Основні принципи функціонування сучасних текстових процесорів. Поняття про шрифти, абзаци.

Тема 3: Текстовий редактор. Microsoft Word.

Основні принципи функціонування сучасних текстових процесорів. Поняття про таблиці, графічні елементи. Головне меню MS Word.

Тема 4: Текстовий редактор. Microsoft Word.

Вставка об`єктів.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Редактор Microsoft Front Page

Тема 5: Основи Web-дизайну.

Головне меню редактору MS Front Page. Властивості тексту та його форматування. Метатезами.

Тема 6: Гіперпосилання.

Створення гіперпосилань.

Тема 7: Додаткові елементи у Web-сторінках. Зображення.

Поняття про таблиці, графічні елементи. Вставка зображень та їх використання.

Тема 8:Активні елементи у Web-сторінках.

Вставка активних елементів та робота з ними. Дослідження взаємодії сторінок із сервером.


2 курс 4 семестр

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Реляційні моделі і Бази Данних.

Тема 9: Мета та завдання курсу.

Поняття про структурування програми.

Тема 10: Реляційні моделі і бази даних: відношення, кортежі, поля, атрибути.

Методика створення реляційних зв'язків між таблицями в системі ACCESS

Тема 11: Поняття бази даних, записів, полів, форм.

Типи полів. Дослідження форм.

Тема 12: Поняття бази даних, запитів,звітів.

Типи полів.

Дослідження запитів, звітів.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

СУБД ACCESS

Тема 13. Основні опції головного меню СУБД Access.

Робота з настройками і параметрами БД.

Тема 14: Основні команди СУБД Access.

Дослідження принципу алгоритмізації в БД.

Тема 15: Основні команди СУБД Access.

Дослідження принципу алгоритмізації в БД.

Тема 16: Масиви, особливість їх застосування у СУБД Access.

Масиви та їх типи. Основи обробки масивів. Пошук екстремальних елементів. Сортування.

3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


2 курс 3 семестр

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Текстовий редактор Microsoft Word.

Лабораторна робота №1: Загальні вимоги до зовнішнього вигляду та оформлення текстових документів.

Лабораторна робота № 2: Особливості використання таблиць в MS Word.

Лабораторна робота № 3: Робота з великими документами.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2


Редактор Microsoft Front Page.

Лабораторна робота № 4: Вивчення головного меню редактору MS Front Page. Створення простої Web-сторінки та дослідження її структури.

Лабораторна робота №5: Вивчення властивостей тексту та набуття навичок його форматування. Робота з метатезами.

Лабораторна робота №6: Вивчення властивостей таблиць та набуття навичок форматування тексту за їх допомогою.

Лабораторна робота №7: Використання зображень в Web-документах. Набуття навичок створення гіперпосилань.

Створення тематичного Web-проекту.


2 курс 4 семестр

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Реляційні моделі і Бази Данних.

Лабораторна робота №8: Система управляння базами даних Access. Коротка характеристика. Проектування бази даних.

Лабораторна робота № 9: Створення БД. Створення таблиць БД різними способами.

Лабораторна робота № 10: Створення БД. Обробка даних таблиць. Лабораторна робота №11: Сортування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4


СУБД ACCESS

Лабораторна робота № 12: Створення взаємопов’язаної БД у вигляді таблиць.

Лабораторна робота № 13: Створення взаємопов’язаної БД у вигляді таблиць.

Лабораторна робота № 14: Створення реляційних зв’язків між таблицями БД.

Лабораторна робота №15: Створення запитів у таблицях БД.

Лабораторна робота №16: Створення форм і звітів.


4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


2 курс 3 семестр

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Текстовий редактор Microsoft Word.

Тема 1. Інформація. Кодування інформації. Методи оперування папками і файлами.

Тема 2. Складання звіту із оцінки головного меню. Дослідження інтерфейсу Windows 98. Головне меню.

Тема 3. Методи оперування каталогами (папками) (з використанням Провідника і папки Мій комп’ютер). Види програмного забезпечення, яке використовується.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2


Редактор Microsoft Front Page.

Тема 4. Дослідження роботи Web- браузерів.

Тема5. Методи сортування.

Тема 6. Класифікація алгоритмів.


2 курс 4 семестр

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3


Реляційні моделі і Бази Данних.

Тема 7. Побудова інформаційно-логічної моделі предметної області. Розробка процедури адміністрування БД. Проектування логічної структури БД. Пошук даних за допомогою фільтрів.

Тема 8. Дослідження роботи майстра баз даних.

Тема 9. Підстановка даних в поле таблиці. Майстер підстановок.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

СУБД ACCESS

Тема 10. Створення складних запитів.

Тема 11. Імпорт, експорт та паралельна обробка даних. Складання проекту до лабораторної роботи.

Тема12. Дослідження форм.

Тема13. Дослідження математичних функцій. Дослідження запитів.

5. Орієнтовний розподіл балів за модулями навчальної дисципліни, що присвоюються студентам


Вид контролю

Модуль

Тема

Навчальні заняття (підготовка до виконання)

Виконання індивідаульних завдань(ОР, реферат, РГР, РР та ін.)

Модульний (змістово-модульний контроль)

Всього балів (сума 4+5+6)

1

2

3

4

5

6

7

Поточний контроль

1

Лекції 1-8

4

 

 

4

Лаб. роб.1-8

7

7

 

14

Тестування 1-3

 

3

 

3

СРС 1-6

 

4

 

4

Зах. мод. 1-2

 

 

10

10

Всього за модуль 1

 

 

 

35

2

Лекції 9-16

4

 

 

4

Лаб. роб.8-16

8

8

 

16

Тестування

 

2

 

2

СРС 7-13

 

3

 

3

Зах. мод. 1-2

 

 

10

10

 

Всього за модуль 2

 

 

 

35

Всього за поточний контроль*

 

 

 

70

Підсумковий контроль ( залік)

 

30

Разом

100


6. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ


Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Поточний - під час виконання лабораторних робіт, індивідуальних завдань, контроль за засвоєння певного модуля (модульний контроль). Форму проведення поточного контролю і систему оцінювання визначає кафедра «Економічної кібернетики».

Підсумковий - включає екзамен (2 курс 4семестр). Навчальна дисципліна складається з 2 –ох модулів і кожен модуль оцінюється в умовних балах пропорційно обсягу часу, відведеному на засвоєння матеріалу цього модуля. Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття студента становить 70% (коефіцієнт 0,7) і 30% (коефіцієнт 0,3) припадає на екзамен, загальної кількості умовних балів.

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються кредити ЕСТS (табл.2). Кредити записують у журнал рейтингового оцінювання знань і умінь студента.


Таблиця 2

Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів

Оцінка національна

Оцінка ЕСТS

Визначення ЕСТS

Кількість балів

з дисципліни

Відмінно

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

≥ 90

Добре

В

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75-81

ЗадовільноD

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

Незадовільно - потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<35

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Л. М. Дибкова “Інформатика та комп’ютерна техніка”, К., “Академія”, 2002р., -с.325

 2. Р.Г. Тадевосян, Microsoft Word, ОАО «Инфракон», Вінниця, 2003р.,-с.52

 3. С.В.Глушков, А.С.Сурядний Персональний компъютер. Харьков. ФОЛИО, - 2004 г., - с.282

 4. Р.Г. Тадевосян, С.М. Арапов Інформатика та комп’ютерна техніка, 21, 23.– Вінниця, ВДАУ, 2004., - с.94

 5. Тадевосян Р.Г., Денисюк В.О., Мусієнко О.Л., Інформатика та комп’ютерна техніка. Програмування. Технологія і засоби. Навчальний посібник для студентів факультетів економіки та підприємництва і Економіка та підприємництвоу денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030502 “Економічна кібернетика” і 6.030509 “Економіка та підприємництво” (ПЗ, МПО, ДРУ), Частина 2, – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2007. – 273 с.

 6. Р.Г. Тадевосян, В.И.Сачанюк, Internet, ОАО «Инфракон», Вінниця, 2003р., - с.40

 7. А.Левин «Самоучитель работы на компьютере»//Изд. дом ПИТЕР.:М.–2002.

 8. Дженнингс Роджерс. Использование Access 97.- М.; Спб.: Изд. Дом «Вильямс», 1998.

 9. Інформатика та комп’ютерна техніка: Програмне забезпечення ЕОМ/ Щербаков П.А.: ХДАУ, 2001.

 10. О.І. Пушкар/ Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології // Посібник–К.: Академія, 2001 (Альма-Матер).

 11. Пасько В.П. Access 2000 (русифицированная версия). – К.: Изд. группа: BHV, 1999.

 12. Підгурський, Веселовська Н.Р., Бісікало О.В. Програмне забезпечення ЕОМ. Система керування базою данних Access. – Вінниця: ВДАУ. – 2000-54с.

 13. Руденко В.Д., Макарчук О.М. Практичний курс інформатики / за ред. Мадзігона В.М. – К.:Фенікс, 2001.-370с.

 14. С.Робинсон. Microsoft Access 2000: учебный курс. Спб.:Питер, 2001.

 15. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. – М. : АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000.-480с.

 16. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс/ Спб.:Питер, 2001.-640с.

 17. Экономическая інформатика/ под ред. П.В. Конюховського, Д.Н. Колесова. Спб.:Питер, 2000.-560с.

 18. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів 2 курсу ННІ аграрної економіки денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030609 “Облік і аудит”(ОА, ФК, КіР) (MS Word) - Вінниця, ВДАУ, 2007. Співавтори: Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Мусієнко О.Л.

 19. Економічна інформатика. В.Т. Коваленко О.О. Ліщинська Л.Б. Савлюк І.М. Смілянець О.Г., 2002.

 20. Економічна інформатика. Практикум. Навчальний посібник.

Мамченко С.Д. Одинець В.А., 2008.

 1. Економічна інформатика та комп`ютерна техніка: Григоріків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В, Вінничук І.С. - Чернівці:Золоті литаври, 2009. - 419с.

 2. Григорків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В. - Економічна інформатика: Навчальний посібник - Чернівці:Книги - XXI, 2008. - 463 с.

 3. Использование Internet: Пер. с англ. / Дж. Хоникатт, М.Р. Браун, Т-.Фронцковяк и др. - 4-е изд. - К.; М.; СПб: Изд. дом "Вильяме", 2008. - 592 с.


ДЖЕРЕЛА В INTERNET


 1. www.vsau.org – сайт ВНАУ;

 2. www.osvita.org.ua– освіта в Україні;

 3. www.iem.arnit.com.ua – економічна інформатика (навчальний портал);

 4. www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України;

 5. www.library.vn.ua Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва.НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


Паламарчук Євген Анатолійович, Мусієнко Олена Леонідівна.


Економічна інформатика.

Тимчасова навчальна програма


Набір і редагування авторські


Технічний редактор Олександр Романов


Верстка


Підписано до друку Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк різографічний.

Тираж прим.


Віддруковано у редакційно-видавничому відділі

Вінницького національного аграрного університету

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3


Похожие:

Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" для студентів спеціальності 050102 “Економічна...
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconВступ
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики України
Програма розглянута І затверджена на засіданні вченої ради інженерно-технологічного факультету 13 квітня 2010 року (протокол №6)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 24 грудня 2009 р. (протокол №4)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 26 січня 2012 р. (протокол №4)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Схвалено науково-методичною радою напряму підготовки „Менеджмент” 24 грудня 2009 р. (протокол №4)
Міністерство аграрної політики україни вінницький національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет економіки та менеджменту Затверджую: Ректор академії, професор
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Економіка підприємства» 8 лютого 2010 р. (протокол №5)
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница