Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
НазваниеOdjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja
страница9/43
Дата07.03.2013
Размер2.26 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

Literatura:

Obvezna:

Liebeck, P., Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb, 1995.

Ljubković, J., Metodika početne nastave matematike, Igsa, Pula, 2000.

Markovac, J., Metodika početne nastave matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Mahesh, C., Sharma, Matematika bez suza, Hermes izdavaštvo, Zagreb, 2001.

Poskitt, K., Ubitačna matematika, Egmont, 2000.


Dopunska:

Crovetti, G., Didattica, Educazione logico-matematica 1, Edizioni Scuola Vita, Milano

Šporer, Z., Uh, ta matematika, Školska knjiga, Zagreb, 1976.


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE MATEMATIKE III

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Nikica Uglešić, dr.sc. Maja Cindrić

Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 4/8

Status kolegija: Obvezni

Uvjeti upisa kolegija: Položena Metodika nastave matematike II

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 3 / 102


Opis/sadržaj kolegija:

Računanje u skupu brojeva do 100. Zbrajanje dvoznamekanstog i jednoznamenkastog broja. oduzimanje jednoznamenkastog broja od dvoznamenkastog. Zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva. Množenje i dijeljenje. Množenje i dijeljenje do 100. veza među računskim operacijama. Množenje brojevima 1 i 0. Dijeljenje brojem 1 i dijeljenje 0. Dijeljenje brojeva uz ostatak. Računanje u skupu brojeva do 1000. Pisanje i čitanje brojeva do 1000. Usmeno zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000. pismeno zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000. pismeno množenje i dijeljenje brojeva do 1000. Prirodni brojevi već od 1000.

Ciljevi kolegija: Studenti će upoznati i usvojiti teorijske osnove metodike nastave matematike, metode i oblike praktičnog izvođenja nastave te se osposobiti za planiranje, organiziranje i realizaciju nastave matematike u razrednoj nastavi.


Način izvođenja nastave: predavanje, vježbe i seminar

Obveze studenata:usmeni ispit, pismeni ispit, seminarski rad, aktivno sudjelovanje u nastavi, hospitacije, ispitna predavanja.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad.


Literatura:

Obvezna:


Liebeck, P., Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb, 1995.

Ljubković, J., Metodika početne nastave matematike, Igsa, Pula, 2000.

Ljubković, J., Još o znamenkama, Bjelovarski učitelj br. 3, Bjelovar, 1996.

Markovac, J., Metodika početne nastave matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Pavleković, M., Metodika nastave matematike s informatikom I. Element, Zagreb, 2001.


Dopunska:

Crovetti, G., Didattica, Educazione logico-matematica 1, Edizioni Scuola Vita, Milano

Arnold, C., Child Development and learning, P. Champman Publishing, London, 2001.Barker, S. F., Pretice-Hall, Inc. Engelwood Cliffs, N.J., 1964.


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE MATEMATIKE IV

Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Nikica Uglešić, dr.sc. Maja Cindrić

Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 5/9

Status kolegija: Obvezni

Uvjeti upisa kolegija: Položena Metodika nastave matematike III

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 7 / 238


Opis/sadržaj kolegija:

Geometrijski pojmovi u nastavi matematike. Aksiomi euklidske geometrije ravnine. Formiranje osnove geometrijskih pojmova. Dužina, pravac, polupravac. Opseg trokuta, opseg pravokutnika, opseg kvadrata. Kut. Kut u početnoj nastavi matematike. Kutovi trokuta. pojam površine. Površina pravokutnika, površina kvadrata. Krug i kružnica. Zapremine tekućine, mase tijela, vremena. Pojam volumena, volumen kocke i volumen kvadra.

Ciljevi kolegija: Studenti će upoznati i usvojiti teorijske osnove metodike nastave matematike, upoznati i usvojiti metode i oblike praktičnog izvođenja nastave te se osposobiti za planiranje, organiziranje i realizaciju nastave matematike u razrednoj nastavi. Kolegij razvija kod studenata osjećaj i potrebu za cijeloživotnim obrazovanjem.


Način izvođenja nastave: predavanje, vježbe i seminar

Obveze studenata: usmeni ispit, pismeni ispit, seminarski rad, aktivno sudjelovanje u nastavi, hospitacije, ispitna predavanja

Praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad.


Literatura:

Obvezna:

Devide, V., Matematika kroz kulture i epohe, Školska knjiga, Zagreb 1979.

Hogben, L., Sve o matematici, Mladost, Zagreb, 1970.

Ljubković, J., Metodika početne nastave matematike, Igsa, Pula, 2000.

Markovac, J., Metodika početne nastave matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Poskitt, K., Ubitačna matematika, Egmont, 2000.


Dopunska:

Crovetti, G., Didattica, Educazione logico-matematica 1, Edizioni Scuola Vita, Milano

Arnold, C., Child Development and learning, P. Champman Publishing, London, 2001.Barker, S. F., Pretice-Hall, Inc. Engelwood Cliffs, N.J., 1964.


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I

Nositelj kolegija: Mr.sc. Maja Obad, prof. visoke škole, suradnica Tamara Kisovar Ivanda, dipl. uč.

Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 3/5

Status kolegija: Obvezni

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 4/ 136


Opis/sadržaj kolegija:

Razvitak nastave prirode i društva u svijetu i u Hrvatskoj. Specifičnosti metodike nastave prirode i društva: određenje, ustroj, zadaće i zadaci nastave prirode i društva. Interdisciplinarst i metodologija metodika nastave prirode i društva. Posebnost i važnost nastavnog predmeta priroda i društvo. Načelo zavičajnosti i cjelovitosti. Ekstenzitet, intenzitet i promjenjljivost sadržaja nastave prirode i društva. Obrazovna, odgojna i praktična važnost predmeta priroda i društvo. Sadržaji nastavnog predmeta priroda i društvo. Raščlamba nastavnog plana i programa predmeta priroda i društvo. Cjelovitost i povezivanje sadržaja predmeta priroda i društvo. Proces spoznavanja u predmetu priroda i društvo. Vremensko trajanje nastavnog procesa. Suvremeni pristup nastavi prirode i društva. Metode i postupci spoznavanja prirodoslovlja. Suvremeno poimanje istraživački usmjerene nastave. Prostor i snalaženje u njemu. Uvođenje učenika u poimanje vremena i snalaženje u njemu. Ekološki sadržaji u nastavi prirode i društva.

Nastavničke kompetencije:

Studenti će se upoznati sa sadržajem nastavnog predmeta i svim oblicima metodičke realizacije i interpretacije.


Način izvođenja nastave i usvajanje znanja: predavanja, diskusija, konzultacije.

Obaveze studenata: Pismeni ispit, usmeni ispit (A,B,J), aktivno sudjelovanje u nastavi.

praćenje nastave, praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni sipit, usmeni ispit (A,B,J), seminarski rad ili esej.

Praćenje nastave, praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit usmeni ispit (A,B,J), seminarski rad ili esej.


Literatura:

Obvezna:

De Zan, I., (2000.), Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb.

Matas, M., (1999.), Metodika nastave geografije, HGD, Zagreb.

Rendić Miočević, I., (2000.), Učenik istražitelj prošlosti, Školska knjiga, Zagreb.

Vijtiuk, N., Delić, A., (2004.), Prirodoslovlje, Školska knjiga, Zagreb.


Dopunska:

Bratanić, M., (1993.), Mikropedagofija, Školska knjiga, Zagreb.

Marsh, I. C., (1994.), Kurikulum, Educa, Zagreb.

Kyriacou, Ch., (2001.), Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb.

Jữrgen, H., (2003.), Apel – uvod u akadmeski oblik poučavanja, Erudita, Zagreb.

Ekologija u odgoju i obrazovanju, (2004.), Zbornik radova, Gospić.

Zbornici radova i druge edicije učiteljskih studija u Hrvatskoj.

Časopisi

Napredak

Pedagogijska istraživanja


Internet adrese: DA


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II

Nositelj kolegija: Mr.sc. Maja Obad, prof. visoke škole, suradnica Tamara Kisovar Ivanda, dipl. uč.


Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 3/6

Status kolegija: Obvezni

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

Ukupno dana terenske nastave: 3 dana

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 3 / 102


Opis/sadržaj kolegija:

Oblici rada u nastavi prirode i društva. Odnos sudionika u nastavi prirode i društva. Oblici nastavnog rada. Projektna nastava, korelacije u nastavi prirode i društva. Razvoj stvaralaštva nastavom prirode i društva. Nastavne metode i njihova primjena u nastavi prirode i društva (metoda praktičnih radova, vizualne metode, verbalne metode). Izvanučionička nastava u prirodi i društvu. Škola u prirodi. Pripremanje nastave prirode i društva. Izvori znanja u nastavi prirode i društva. Suvremena obrazovna tehnologija i internet u nastavi. Vrednovanje postignuća učenika u nastavi prirode i društva (praćenje, provjeravanje, procjenjivanje, mjerenje, ocjenjivanje). Dopunska i dodatna nastava. Izvanastavne i izvanškolske aktivnosti u nastavi prirode i društva. Specifičnosti prostora i opreme u nastavi prirode i društva. Nastava prirode i društva u kombiniranim razrednim odjelima.

Nastavničke kompetencije:

Studenti će se upoznati s oblicima rada, metodama i vrednovanju nastavnog procesa

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, seminari, diskusija, konzultacije.

Obveze studenata: pismeni ispit, usmeni ispit (A,B,J), seminarski rad, aktivno sudjelovanje u nastavi

Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, (A,B,J), seminarski rad


Literatura:


Obvezna:

De Zan, I., (2000.), Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb.

Jakovljević, N., Vrgoč, D.,(1999.), Škola u prirodi, H.P.K.Z., Zagreb.

Jensen, E., (2003.), Supernastava, Educa, Zagreb.

Rosandić, D., (2003.), Kurikulski metodički obzori, Školske novine, Zagreb.


Dopunska:

Skok, P., (1997.), Učenik u suvremenoj nastavi, Pedagoški servisi, Lučko

Skok, P., (2002.), Izvanučionička nastava, Pedagoški servisi, Lučko.

Stevanović, M., (2002.), Stvaralačka i projektna nastava, Letis, Pretetinec.

Katalozi znanja od I.-IV. raz. osnovne škole, (2004.), Ministarstvo obrazovanja znanosti i športa, Zagreb.

Zbornici radova i posebne edicije učiteljskih studija u Hrvatskoj.

Časopisi

Napredak

Pedagogijska istraživanja


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III

Nositelj kolegija: Mr.sc. Maja Obad, prof. visoke škole, suradnica Tamara Kisovar Ivanda, dipl. uč.


Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 4/7

Status kolegija: Obvezni

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

Ukupno dana terenske nastave: 5 dana (stručna ekskurzija)

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 4 / 136


Opis/sadržaj kolegija:

Nastavna cjelina, tema, jedinica. Uvodni sat, sat obrade novih sadržaja, sat ponavljanja, vježbanja i provjeravanja. Neposredno pripremanje nastave. Priprava za izvođenje nastavne djelatnosti: opći podaci, opći metodički podaci, struktura nastavnog sata, tijek nastavne djelatnosti, plan ploče ili prozirnice, vrednovanje, izvori i literatura, bilješke o realizaciji nastavne djelatnosti. Priprave za izvođenje nastavnog procesa iz različitih obrazovnih područja (vrijeme, prostor, prirodoslovlje, baština, suvremena događanja). Priprave za određeni razred (I.-IV.). Priprave temeljene na različitim izvorima: udžbenik, neposredna stvarnost, djelatnici različitih struka, glazbeni, likovni, zdravstveno-tjelesni predlošci, institucije, internet, film. Didaktičke igre u nastavi prirode i društva. Korelacija sadržaja prirode i društva s ostalim odgojno-obrazovnim područjima. Radionički oblik rada. Projektni dan, polugodišnji i godišnji projekt. Kalendar prirode. Realizacija sadržaja prirode i društva u različitim prostorima.

Nastavničke kompetencije:

Studenti će se upoznati sa suvremenim oblicima rada vezano za programiranu, problemsku i projektnu nastavu.


Način izvođenja nastave i usvajanje znanja: predavanja, vježbe, seminari, diskusija, konzultacije, mentorski rad (diplomske radnje).

Obveze studenata: usmeni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni rad (projekt), pismena priprava.

Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit (A,B,J).

Literatura:

Obvezna:

Belavić, D., (2003.), Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi, Zbornik

radova, Učiteljska akademija, Zagreb.

De Zan, I., (2000.), Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb.

Duran, M., (2003.), Dijete i igra, Naklada slap, Jastrebarsko.

Zbornici radova i posebne edicije učiteljskih studija u Hrvatskoj.

Udžbenici, priručnici za učitelje, radne bilježnice, radni listovi, zadaci za provjeru znanja od I.-IV. raz. osnovne škole (autori po izboru).

Modra lasta, Smib, Radost, Zrno, Oblutak itd. (časopisi za djecu i mladež).

Dodatna:

Antolić, I., (2002.), Edukativni program jednodnevnih posjeta Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje za I.-IV. raz. osnovne škole, Samobor.

Dolenec, Z.; (2003.), Grupni rad kao važna socijalna forma u nastavi prirode i biologije, Učitelj, VUŠ, Čakovec.

Nenadić-Bilan, D.; (2002.), Projekt kao oblik rada s djecom predškolske dobi, Zbornik radova «Živa baština», VUŠ, Zadar.

Podravec, D., (2003.), Radost učenje – integrirana i projektna nastava u osnovnoj školi, Zbornik radova, Virje.

Slunjski E. (2003.), Kad djeca pišu, broje, računaju… neobične igre običnim materijalima, Stanek, Varaždin

Internet adrese:

http://www.32bita., http://www.erickson.it, http://www.microsoft.com/kids

http://www.dk.com, http://studyworksonline.com

www.unesco.org/education/tlsf/theme_d/mod24


NAZIV KOLEGIJA: METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA IV

Nositelj kolegija: Mr.sc. Maja Obad, prof. visoke škole, suradnica Tamara Kisovar Ivanda, dipl. uč.


Odjel: odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Godina/semestar: 4/8

Status kolegija: Obvezni

Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

Ukupno dana terenske nastave:5 dana (stručna ekskurzija)

ECTS bodovi (koeficijent opterećenja studenta): 4 / 136

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43

Похожие:

Odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja iconOdjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница