Анотації
Скачать 244.26 Kb.
НазваниеАнотації
страница3/4
Дата05.03.2013
Размер244.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

Н.О. Пророченко

кандидат історичних наук, доцент

МУСУЛЬМАНСЬКІ ОБЩИНИ В ЄВРОПІ


Статтю присвячено відтворенню історії формування мусульманських общин у різних країнах Європи. У ній аналізуються ті проблеми, які виникають у мусульман із так званими титульними націями країн перебування, через неврегульованість яких набув поширення процес виникнення радикальних релігійних організацій, що декларують свою готовність захищати традиційні мусульманські цінності.

Ключові слова: мусульманські общини, європейські країни, радикальні релігійні організації, іслам, традиційні цінності мусульман.


This article is devoted to reconstruction of history of Muslim communities across Europe. It analyzes the problems which Muslims have with so-called dominant nations in the countries of their residence. These problems being unresolved cause foundation of radical religious organizations that declare their readiness to defend traditional Muslim values.

Key words: Muslim communities, European countries, radical religious organizations, Islam, traditional Muslim values.


УДК 94(477)

О.І. Савченко

доктор історичних наук, професор

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В АВСТРАЛІЮ


У статті, на основі вивчення джерел і літератури, здійснено аналіз комплексу проблем, пов’язаних із формуванням української еміграції Австралії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор досліджує її причини і наслідки, соціальний склад переселенців та їхню діяльність на п’ятому континенті.

Ключові слова: Австралія, українська еміграція, імміграція, п’ятий континент.


In this article, on the basis of study of different sources and literature? There has been made the analysis of the complex of problems, connected with the formation of the Ukrainian emigration in Australia at the end of the ХІХ, the beginning of the XX centuries. The author investigates its reasons and consequences, the social structures and their activity on the fifth continent.

Key words: Australia, Ukrainian emigration, immigration, political emigrants, fifth continent.


УДК 342.3(560)(430)

Н.О.Максюта, бакалавр

ТУРЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГРОМАДА В НІМЕЧЧИНІ:

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ


У статті аналізується особливості формування турецької національної громади в післявоєнній Німеччині, окреслюються основні заняття турецьких мігрантів і членів їхніх родин та перспективи розвитку цієї етнічної громади на німецькій землі.

Ключові слова: Німеччина, мусульманська громада, етнічні процеси, іммігранти, інтеграція, суспільство.


The article considers the peculiarities of the Turkish national community in postwar Germany, outlines the major engagements of Turkish migrants and their families and prospects of the ethnic communities on German soil.

Key words: Germany, Muslim community, ethnic processes, immigrants, integration, society.


УДК 351.746.1(479.24)(470+571)

О.Я. Дуднік

кандидат історичних наук, доцент

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ: ВІД ПРОТИСТОЯННЯ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ЗБЛИЖЕННЯ (1991-2002 РР.)


У статті аналізуються становлення і розвиток азербайджансько-російських відносин упродовж 1991-2002 рр. з урахування історичного, геополітичного й енергетичного чинників.

Ключові слова: геополітичне значення, національна безпека, Народний Фронт Азербайджану (НФА), пантюркізм, ісламський фундаменталізм, клан, стратегічне партнерство, чеченська проблема, транспортні комунікації, нагірно-карабаський конфлікт, сепаратизм, тероризм, Бакинська декларація.


The article examines the emergence and development of the Azerbaijani-Russian relations during 1991-2002 taking into account the historical, geopolitical and energy factors.

Key words: geopolitical importance, national security, the Popular Front of Azerbaijan (PFA), pan-Turkism, Islamic fundamentalism, the clan, strategic partnership, the Chechen problem, transport communications, the Nagorno-Karabakh conflict, separatism, terrorism, the Baku Declaration.


УДК 339.9

О. Бадрук, бакалавр

ОРГАНІЗАЦІЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ


У статті аналізуються процес функціонування структур організації Чорноморського економічного співробітництва, перспективи розвитку цієї міжнародної структури, визначаються особливості діяльності її керівних органів.

Ключові слова: Організація чорноморського економічного співробітництва, регіональна співпраця, політична стабільність, міжнародна торгівля.


The article analyzes the process of functioning structures of the Black Sea Economic Cooperation, the outlook for this international structure, determines the peculiarities of its governing bodies.

Key words: The Black Sea economic cooperation, regional cooperation, political stability, international trade.


УДК 908(282.247)

Р.Р. Абкадиров,

кандидат географічних наук, старший викладач

ГЕОТОПОНІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ПРИКЛАДІ

ПІВДЕННО-СХІДНОГО КРИМУ


У статті розглядаються різні геотопономічні аспекти історії південно-східного Криму, процеси топонімізації, еволюція мікро- і макротопонімічних назв (головно сіл і містечок), а також причини появи нових топонімів на зазначеній території.

Ключові слова: Крим, топоніми, мікротопоніми, макротопоніми, топонімія, геотопонімія.


The article deals with various aspects of heotoponymical history of south-eastern Crimea, toponymization processes, evolution of micro- and macrotoponymical names (mainly villages and towns), and the reasons for the emergence of new toponyms within mentioned territory.

Key words: Crimea, toponyms, microtoponyms, macrotoponyms, toponymy, heotoponymy.


УДК 351:342(048)

В.Ю. Ганкевич

доктор історичних наук, професор

СЛУЖБА ІСМАЇЛА МУФТІЙ-ЗАДЕ В ОРГАНАХ

МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІМФЕРОПОЛЯ


У статті розкриваються основні віхи громадської діяльності відомого кримськотатарського діяча Ісмаїла Муфтій-заде, аналізуються його професійні здобутки під час перебування на різних посадах в органах міського самоврядування Сімферополя.

Ключові слова: самоврядування, Ісмаїл Муфтій-заде, міська дума, вибори.


This article reveals the main landmarks of the activity of noted Crimean Tatar community leader Mufti Ismail-Zadeh, analyzes his professional achievements while holding various positions in local self-government of Simferopol.

Key words: self-government, Mufti Ismail-Zadeh, city council, elections.


УДК 811.512.145(043.3)

О.О. Тищенко-Монастирська

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ В КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ


У статті подано класифікацію засобів порівняння в кримськотатарській мові, проаналізовано модальні й семантичні відтінки їхнього вживання, приділено увагу конструкціям, у складі яких наявність засобів порівняння не формує порівняльної семантики, таким як конструкції розміру, конструкції зі значенням раптової зміни дії тощо.

Ключові слова: порівняльна конструкція, кримськотатарська мова, післяйменник.


Comparison system in the Crimean Tatar language is observed in the article. Shades of meaning and modal usage of similarity are demonstrated as well. The constructions with comparison vehicles but without comparison meaning i.e. size constructions, quick action change constructions are especially of interest.

Key words: comparison construction, Crimean Tatar language, postposition.


УДК 655.41(510)

О.В. Молчанова, бакалавр

ПІДПІЛЬНІ ВИДАННЯ КИТАЮ (1919-1949 РР.):

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТЕМАТИКА, РЕДАКТОРСЬКИЙ СКЛАД


Автором відтворено процес виникнення та особливості функціонування комуністичної періодики Китаю в 1920-40-х рр. ХХ ст., динаміку зростання їхніх накладів, а також проблематику статей, що друкувалися на шпальтах цих видань.

Ключові слова: газета, журнал, наклад, редактор, Комуністична партія Китаю.


The process of occurrence and characteristics of China Communist periodicals in 20-40’s of the twentieth century. And the dynamic growth of their circulation, as well as issues of articles printed on the pages of these publications.

Key words: newspaper, magazine, edition, editor, Communist Party of China.


УДК 004.5(510)

Я.А. Крошка, бакалавр

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДРУКОВАНИХ ЗМІ В КИТАЇ


У статті розглядаються особливості розвитку китайської преси на сучасному етапі та роль друкованих ЗМІ в умовах перетворення КНР на провідну державу світу.

Ключові слова: Комуністична партія Китаю, імідж, газета “Женьмінь жибао”, Китайська міжнародна видавнича група, Міністерство інформаційної індустрії КНР, інтерактивна мультимедійна газета.


The article deals with the modern press development in the People’s Republic of China and the role of print media during the transformation of China into the world leading country.

Key words: The Communist Party of China, public image, People’s Daily, The China International Publishing Group (CIPG), The Ministry of Information Industry of the People’s Republic of China, interactive multimedia newspaper.


УДК 655.3.066(549.1)

А.П. Полуденко, магістр

ДРУКОВАНІ МЕДІА ПАКИСТАНУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА,

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ)


У статті йдеться про становлення та розвиток друкованих медіа Пакистану, дається їхня загальна характеристика за матеріалами, отриманими з мережі Інтернет.

Ключові слова: медіа, Пакистан, газета, журналіст, цензура, преса.


The article discusses the formation and development of print media in Pakistan, presents their general characteristics by materials from the Internet.

Key words: media, Pakistan, newspaper, journalist, censorship, press.


УДК 655.424(519.3)

Є.А.Товкач, студентка

ПЕРІОДИКА ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ст.)


У статті йдеться про розвиток друкованих видань у Південній Кореї в умовах політичних змін в країні у другій половині ХХ ст., дається загальна характеристика їх змісту та дані про наклади.

Ключові слова: преса, Корея, періодика, газета, журнал, видання.


The article discusses the development of print publications in South Korea in context of political changes in the country in the second half of the twentieth century, as well the article presents general content chracteristics and circulation figures.

Key words: press, Korea, periodicals, newspaper, magazine, publication.


УДК 821.1(540)

Є.А. Реутов,

старший викладач Інституту східних мов

ВЕЛИКИЙ ДРАМАТУРГ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ КАЛІДАСА І ЙОГО “ШАКУНТАЛА”


У статті йдеться про одного з найвизначніших представників стародавньої індійської поезії і драматургії Калідасу та його найвідоміший твір “Шакунтала”, сюжет якого було запозичено з давньоіндійського епосу “Магабгарата”.

Ключові слова: Калідаса, “Шакунтала”, “Магабгарата”, індійська поезія і драматургія, поезія, драматургія.


This article concerns one of the most prominent representatives of the ancient Indian poetry and drama Kalidas and his most famous work Shakuntala, the plot of which was borrowed from ancient Indian epic Mahabharata.

Key words: Kalidasa, Mahabharata, Shakuntala, Indian poetry and drama, poetry, drama.


УДК 340.12(510)

В.Ф. Резаненко,

доктор філологічних наук, професор, директор Науково-дослідного центру сходознавства

КОНЦЕПТ “КУЛЬТУРИ ПРАВА” У ФІЛОСОФСЬКИХ

ТРАДИЦІЯХ КИТАЮ: ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ


У статті аналізується концепт “культури права” у філософських традиціях Китаю, розглядається методологія дослідження актуальних проблем китаїстики, передусім таких її галузей, як ієрогліфічна писемність, релігія, філософія, культура. Власне, в основу методології таких досліджень нами покладаються світоглядні принципи релігійно-філософських учень Китаю, які постають чинниками формування морально-етичних принципів і, відповідно, самосвідомості та суспільної свідомості носіїв традицій китайської культури.

Ключові слова: філософські традиції, Китай, методологія, концепт, “культура права”.


The article deals with the concept of legal culture in the philosophical traditions of China and examines the methodology of research current problems of Chinese studies, especially in such branches as hieroglyphic writing system, religion, philosophy, and culture. The methodology of relevant studies are based on ideological principles of Chinese religious and philosophical doctrines. In turn, these doctrines are considered as a factor of shaping of ethical principles, self-consciousness and social consciousness of carriers of Chinese culture traditions.

Key words: philosophical traditions, China, methodology, concept, legal culture.


УДК 930.1(510)

М.І. Іванова, студентка

КОНФУЦІЙ: ВІЧНЕ І НЕБУДЕННЕ В НАШІЙ ПОВСЯКДЕННОСТІ


Авторка аналізує внесок Конфуція у світову скарбницю культури та освіти, визначає його вплив на розвиток філософських учень в Китаї.

Ключові слова: філософія, Китай, Конфуцій, школа, вчення, принцип.


The author analyzes the contribution of Confucius in the world treasury of culture and education, determines his impact on the development of philosophical doctrines in China.

Key words: philosophy, China, Confucius, school, doctrine, principle.


УДК 651.5(510)(520)(519)

М.Г. Палієнко,

доктор історичних наук, професор

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ

В КРАЇНАХ СХІДНОЇ АЗІЇ


У статті проаналізовано особливості розвитку архівної справи в Китаї, Японії і Кореї, здійснено порівняння цього розвитку в означених країнах та визначено перспективні напрями вивчення зарубіжних архівних систем.

Ключові слова: архів, фонд, справа, документ, одиниця зберігання, архівна справа.


The article examines the peculiarities of the archives development in China, Japan and Korea, compares the development in mentioned countries and determines perspective directions of study of foreign archival systems.

Key words: archive, library stock, archive file, document, storage unit, archives.


УДК 7:061.2(520)

В.А. Парамонова, студентка
1   2   3   4

Похожие:

Анотації iconАнотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

Анотації iconВат “Укртелеком” у 2009 році
Анотації до напрямів навчання (категорії слухачів, кваліфіка-ційні вимоги до них, мета, основні питання для вивчення)
Анотації iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії “Центр після
Хронологічна послідовність навчальних груп Анотації до напрямів навчання Пам’ятка для слухача дистанційної форми навчання Список...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница