Анотації
Скачать 244.26 Kb.
НазваниеАнотації
страница2/4
Дата05.03.2013
Размер244.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

С.В. Сорокін,

кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту східних мов

ТАКСИСНІ Й АСПЕКТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРБОЇДІВ

У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ


У статті досліджуються функціональні характеристики системи турецьких вербоїдів – інфінітивів, герундіїв, масдарів, зокрема й у зіставленні з функціонально еквівалентними граматичними явищами української мови. Здійснюється опис семантики й функцій герундіальних комплексів у сучасній турецькій мові. Методологічна основа дослідження – функціональний і антропоцентричний підходи.

Ключові слова: турецька мова, функціонально-семантичне поле, таксис, дієслово, вербоїд.


The article deals with functional characteristics of the system of Turkish verboids such as infinitive, gerund, masdar as well as in contrast with their functional equivalents in Ukrainian. There has been fulfilled the description of semantics and functions of gerund complexes in modern Turkish. The methodological basis of the investigation is the functional and anthropocentric approach.

Key words: the Turkish language, functional and semantic field, taxis, verb, verboid.


УДК 811.1

М.О.Сушко

викладач Інституту східних мов

ФОНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНІВ ВЄТНАМСЬКОЇ МОВИ

ТА ЇХ ДИСТРИБУЦІЯ У СКЛАДАХ


У статті розглядаються 6 тонів в’єтнамської мови з їхніми сімома ознаками: направленість мелодики, висота завершення тону, тривалість, фарингалізація, інтенсивність, поза ротова (фарингальна або гортання) змичка. Крім того були подані назви та характеристики шести тонів в’єтнамської мови і встановлено, що в’єтнамські тони являють собою органічну частину структури складу й перебувають у тісному взаємозв’язку з його звуковою будовою.

Ключові слова: фонологія, тони, в’єтнамська мова.


The article is exploring the 6 tones of a Vietnamese language, and their 7 features: the direction of melody, the final elevation of a tone, its length, pharyngitisation, intensity, oral (pharyngeal or laryngeal) linkup. Furthermore the names and characteristics of the 6 Vietnamese language tones have been given, and it has been determined that the Vietnamese tones are an organic part of a syllable structure, and are in close interaction with its sound formation.

Key words: Phonology, tones, Vietnamese language.


УДК 811.1:81.25

Я.В. Кисільова, магістр

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛОРИТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ СЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОНЯТТЯ РЕАЛІЯ)


У статті аналізується проблема збереження колориту при перекладі національно-специфічних слів (на прикладі поняття реалія), робиться висновок, що в процесі перекладу немає раз і назавжди встановлених правил, тому основним орієнтиром у пошуку адекватних конструкцій є контекст, в якому вживається національно забарвлений термін.

Ключові слова: національно-специфічні слова, переклад, реалія, нація, компонентний аналіз.


This article examines the problem of preservation of coloration in the translation of national-specific words (for example, the notion of reality), concludes that there are no rules set once and for all in the translation, therefore the main reference point in the search of adequate constructions is the context in which a nationally colored term is used.

Key words: national-specific expression, translation, reality, nation, component analysis.


УДК 811.411.21

Є.В. Погорецька, магістр

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ГАЗЕТНО-ІНФОРМАТИВНИХ

ТЕКСТІВ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


У статті аналізуються особливості перекладу газетно-інформаційних текстів арабської літературної мови, робиться висновок про те, що формування її лексичної структури зумовлене тими завданнями, які ставить перед собою газетно-журнальна публіцистика.

Ключові слова: газетно-інформаційні тексти, арабська літературна мова, лексичні засоби, мовний контекст, переклад.


The article considers the specifics of translation of newspapers and informational texts in literary Arabic language and concludes that the formation of lexical structure of the language is determined by the problems posed in the newspaper and magazine journalism.

Key words: newspapers and information texts, literary Arabic language, vocabulary tools, language context, translation.

УДК 811.512.161

С.В. Сорокін, В.В. Пілик

кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту східних мов

кандидат філологічних наук, старший викладач Інституту східних мов

ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ


У статті на ґрунті принципу системності розглядається проблема функціонування знахідного відмінка в сучасній турецькій мові. Особлива увага приділяється висвітленню проблеми взаємозв’язку функціональних характеристик акузатива і оформлення експонента досліджуваного відмінка.

Ключові слова: турецька мова, знахідний відмінок (акузатив), функціональний підхід.


The object of investigation in the submitted paper is the functioning of the accusative in modern Turkish. Special attention has been paid to the problem of mutual relationship of the functional characteristics of the accusative and explication of the accusative exponent.

Key words: the Turkish language, accusative, functional approach.


УДК 811.581(0433)

Я.В. Шекера,

кандидат філологічних наук, доцент

ДО ПРОБЛЕМИ ОМОНІМІЇ В КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ ЮЕФУ

(ПІВДЕННІ ТА ПІВНІЧНІ ДИНАСТІЇ)


Розглядається феномен омонімії в народних піснях юефу; методологія базується на етимологічному (мовно-культурологічному) аналізі ієрогліфів, які вступають в омонімічні відношення. Застосування мовно-культурологічного аналізу дозволяє через розкриття внутрішніх форм досліджуваних ідеограм виявляти інваріанти (основні смислові значення) їхніх парадигм і, відповідно, наближатися до адекватного розуміння цих ієрогліфів. Відповідно до етимологічного аналізу ієрогліфів розглянуто особливості образотворення в китайських народних піснях Південних і Північних династій.

Ключові слова: омонімія, юефу, ідеограма, ієрогліф, даоське коло, асоціація, етимологія, етимологічний (мовно-культурологічний) аналіз.


The article deals with the homonymy phenomenon in Chinese yuefu folk songs we have used methodology, that is based on the etymological (lingvo-culturological) analysis of the characters, which are involved in homonymic relations. This analysis is provided by means of revealing the inherent meaning (form) of the explored ideograms. In the article the peculiarities of the image formation in Chinese folk songs of Southern and Northern Dynasties have been referred in accordance with the etymological analysis of the characters.

Key words: homonymy, ideogram, yuefu, Taoist circle, association, etymology, etymological (lingvo-culturological) analysis.


УДК 94(043.3)

І.В. Срібняк,

доктор історичних наук, професор,

керівник Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака

ВІЙСЬКО КАПИКУЛУ В ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ:

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА,

НОМЕНКЛАТУРА ОФІЦЕРСЬКИХ ПОСАД


У статті розкриваються особливості формування корпусу капикулу в Османській імперії, його організаційна структура, наводиться номенклатура офіцерських посад. Визначається місце яничар у державно-політичній структурі імперії та їхній вплив на перебіг суспільних процесів у державі.

Ключові слова: Османська імперія, корпус капикулу, орта, бьолюк, яничари.


In the article it is considering the process of formation of the kapikulu division in the Ottoman Empire. It is determined the peculiarities of their structure and the officers hierarchy. It is also represented the janissaries’ army life.

Key words: the Ottoman Empire, the kapikulu division, orta, bjoljuk, janissary.


УДК 94(043.3)

Marek Wagner

доктор ґабілітований, професор

ZAOPATRZENIE ZAŁOGI TURECKIEJ

KAMIEŃCA PODOLSKIEGO W LATACH 1684-1699


Стаття присвячена не дуже відомому епізоду з польсько-турецької війни (1684-1696), деяким аспектам функціонування турецької залоги в Кам’янці-Подільському, який було завойовано в 1672 р. У 1672-1699 рр. місто було центром османської провінції Поділля і сприяло посиленню контролю за молдавськими і волоськими князівствами, кримськими татарами та українськими козаками. Польська армія заблокувала фортецю, проте османці володіли вельми ефективною системою постачання, що конвоювалася сотнями возів та волів та охоронялася турецькими і татарськими вояками, відправленими з Молдавії та Валахії до залоги в Кам’янці-Подільському.

Ключові слова: Кам’янець-Подільський, фортеця, турки, татари, козаки, Османська імперія, Польща, Молдавія.


The article concerns a not well known episode from the Polish-Turkish war (1684-1696), logistic problems of the Osman garrison in fortress of the Kamieniec Podolski, that was conquered in 1672. In 1672-1699 the city was a center of a regular Ottoman province of Podolia and enabled strengthening control over Moldavian and Wallacheian principalities, Crimean Tatars and the Ukrainian Cossacks. The Polish army blocked fortress, but Ottoman had a very effective system of provisioning, that was convoyed by a hundreds of carts and oxen, and protected by Turkish and Tatar soldiers, that were sent from Moldavia and Wallachia to the garrison in Kamieniec Podolski.

Key words: Kamieniec Podolski (Kamyanets-Podilsky), fortress, Turks, Tatars, Cossacks, Ottoman Empire, Poland, Moldavia.


УДК 925.52 «Маврокордато»

В.В. Томазов

кандидат історичних наук, зав. сектором

МІЖ ОТТОМАНСЬКОЮ ПОРТОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ:

ІСТОРІЯ ДИНАСТІЇ МАВРОКОРДАТО


У статті висвітлюється історія грецького фанаріотського роду Маврокордато, який відіграв значну роль у зовнішній і внутрішній політиці низки країн – Молдови, Волощини, Греції, Османської та Російської імперій. Діяльність фанаріотів суперечлива і неоднозначна, однак вони дали чимало видатних державних діячів. Автор намагається визначити їхнє місце в історії. Затиснуті між інтересами двох великих держав – Оттоманської Порти та Російської імперії, фанаріоти, в тому числі і династія Маврокордато, вимушені були лавірувати, враховувати баланс сил, неодноразово змінювати свої політичні симпатії з геополітичними міркуваннями, що дозволяло їм упродовж століть зберігати у своїх руках владу та впливати на історичні події.

Ключові слова: Маврокордато, фанаріоти, греки, Волощина, Молдова, Османська імперія, Оттоманська Порта, Російська імперія, Дунайські князівства, Константинополь, бояри, господар, політика.


The history of Phanariote Greek kin Mavrocordato, that played important role in foreign and domestic policy of the group of countries – Moldova, Wallachia, Greece, Ottoman and Russian Empires, has been reconstructed in this article. The activity of Phanariotes was contradictory, but among them were many famous statesmen. The author is trying to define the place of Phanariotes in history objectively. Being between interests of the two great states, Phanariotes, including the House of Mavrocordato, were forced to maneuver, to take into consideration the balance of power, repeatedly to change its sympathies for geopolitical reasons. It allowed them for centuries to keep power in their hands and to influence on historian developments.

Keywords: Mavrocordato, Phanariotes, Greeks, Wallachia, Moldova, the Ottoman Empire, the Ottoman Porte, the Russian Empire, the Danubian Principalities, Constantinople, the boyars, hospodar, policy.


УДК 94(477):141.7

Л.Д. Пріцак

кандидат історичних наук, член-кореспондент УВАН (США)

ІСТОРІЯ РУСОВЪ”

У підході до унікального документу розвитку політичної думки першого десятиліття XIX ст. і заразом лебединої пісні козацької інтелігенції “Исторіи Русовъ” автор даної статті застосувала новітню методологію французької історичної школи «Анналів» з точки зору вивчення епохи у європейських народів. Це була епоха таємних товариств як то в Російській імперії “Декабристів”, в Італії – “Карбонаріїв”. У цьому питанні повністю погоджуюся з гіпотезою проф. Омеляна Пріцака про те, що “Исторія Русовъ” – це колективний твір, написаний поміж 1818–1824 pp. Це заразом дати основних рукописів “Исторіи Русовъ”, писаних членами таємних товариств на території Малої Росії (України) і російських столиць Санкт-Петербургу і Москви за дорученням, або за участю генерал-губернатора князя М. Рєпніна. Твір з’явився у невеликій кількості рукописних копій, зроблених для учасників з мотивів конспірації. До доповіді про “Исторію Русовъ” Омеляна Пріцака, що зберігається в Harvard University Ukrainian Research Institute, додані Списки авторів твору, які добре розумілися на міжнародному праві та знали усі обставини Віденського конгресу 1815 р. Питання, хто із учасників був літературним редактором “Исторіи Русовъ”, чекає ще спеціального дослідження.

Ключові слова: “Кирило-Мефодіївське товариство”, “Декабристи”, Віденський конгрес 1815 р.


Aiming at the research of the unique document of the development of political thought of the first decade of XIX century, the swan song of Kossak intellectual middle class the History of Russes, the author of the article applied the new methodology of the “Annales” French historical school. The method helped study the epoch of European peoples. This was the period of mystery societies such as the Decembrists in Russia or the society of Carbonari in Italy. To this end, we support the hypothesis of Omeljan Pritsak, which states that the History of Russes is a collective work written in 1818–1824. These are the dates of the main manuscripts of the History of Russes that were written by the mystery society’s members on the territory of Little Russia (Ukraine) and the Russian capitals, Saint Petersburg and Moscow, under the instruction or with the involvement of the Governor-General Prince M. Repnin. The work appeared as a limited number of manuscripts made for the members only with the aim of conspiracy. The report on the History of Russes by Omeljan Pritsak, preserved at Harvard University Ukrainian Research Institute, is supplemented by the list of authors knowledgeable in the international law and aware of all the circumstances of the Vienna Congress of 1815. The personality of the literary editor of the History of Russes is still open for research.

Key words: The Brotherhood of Saints Cyril and Methodius, Decembrists, Vienna Congress of 1815.


УДК 794.1:9

В.А. Потульницький,

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник

Г.В. Потульницький, аспірант

РОЗУМІННЯ СТРАТЕГІЇ ЯК МИСТЕЦТВА У ТВОРЧОСТІ

ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ШАХОВОЇ ШКОЛИ

МИХАЙЛА ЧІГОРІНА ТА ОЛЕКСАНДРА АЛЬОХІНА


Розкривається сутність шахової стратегії, притаманної саме російській імперській шаховій школі – розуміння стратегії шахової гри як мистецтва. З’ясовується, як постало таке розуміння шахів зі створення та розв’язування схакографічних задач середини ХІХ ст. і отримало своє вдосконалення та завершення у творчості віце-чемпіона з шахів Михайла Чіґоріна і четвертого чемпіона світу – Олександра Альохіна. Розбираються складові елементи шахових систем обох теоретиків шахової думки. Матеріал статті доповнено аналізом найбільш характерних для розуміння стилю гри обох шахістів партій, зіграних ними проти численних противників, що сповідували інший стиль і бачення шахової гри, а також розуміння суті шахової стратегії, відмінне від російського.

Ключові слова: шахи, Михайло Чиґорін, Олександр Альохін, стратегія, стиль гри.


The issue is devoted to the problem of investigation of the main features and general characteristics of the Russian Imperial Chess School. The authors are proposing their own reconstruction of the origin of such a school from the solving of schakographical tasks in the middle of nineteenth century till the genesis of this school in the interwar emigration. The issue also evaluates life and creative activity of the two main representatives of the Russian Imperial Chess School – world vice – champion in 1889 and 1992 Michael Chigorin and the fourth world champion Alexander Aljoichin (1927–1935; 1937–1946). The author’s deliniated the essential parts of the strategic systems of both prominent chess players from Russian Empire. Their relevant parties are cited in issue also.

Key words: chess, Michael Chigorin, Alexander Aljoichin, strategic systems, game style.


УДК 297(4)
1   2   3   4

Похожие:

Анотації iconАнотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

Анотації iconВат “Укртелеком” у 2009 році
Анотації до напрямів навчання (категорії слухачів, кваліфіка-ційні вимоги до них, мета, основні питання для вивчення)
Анотації iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії “Центр після
Хронологічна послідовність навчальних груп Анотації до напрямів навчання Пам’ятка для слухача дистанційної форми навчання Список...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница