Анотації
Скачать 244.26 Kb.
НазваниеАнотації
страница1/4
Дата05.03.2013
Размер244.26 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
АНОТАЦІЇ

УДК 94(477)(043.3)

В.А. Потульницький,

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник

ОСОБИСТІСТЬ АКАДЕМІКА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

(1919-2006) В РАМКАХ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ


Постать Омеляна Пріцака вперше досліджується в рамках наукової проблеми. З’ясовується, як можна було діяти вченому та організатору науки за час його побуту в різних країнах (Польща, СРСР, Німеччина, США), та як діяв О.Пріцак. Під таким кутом зору аналізується його діяльність як ученого (сходознавця, історика України і історіософа), політика (діяча українського консервативно-гетьманського руху в Німеччині часів Другої світової війни), університетського викладача та організатора наукового життя (чільного професора і майбутнього засновника ряду наукових інституцій) на теренах США та пострадянського простору.

Ключові слова: Омелян Пріцак, сходознавець, організатор науки, дослідник історії України, громадський діяч.


The personality of Omeljan Pritsak is investigated for the first time in the framework of research problem. The issue is devoted mainly to the research activity of this prominent German, American and Ukrainian scientist. The organizing and coordinating role of Omeljan Pritsak in the development of Ukrainian and Oriental Studies in Ukraine and abroad (interwar Poland, postwar Western Germany and USA) is mentioned too. On the base of many unknown facts from the biography of Omeljan Pritsak, the author shows the general line and peculiarities of his tremendous scientific, organizational, pedagogical and political activity, as well as his place and role in the development of Ukrainian historical and Oriental Studies in 1939–1996. The main facts of O. Pritsak’s life and creative work have been shown in the context of his own choice and general Ukrainian and foreign social and political life.

Key words: Omeljan Pritsak, orientalist, science organizer, researcher of Ukrainian history, public person.

УДК 94:165.1

Я.Р. Дашкевич

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник

ОМЕЛЯН ПРІЦАК: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ – ТВОРЧІСТЬ І ЖИТТЯ


У статті реконструйовано основні віхи життя і творчості Омеляна Пріцака, зокрема його наукову діяльність у галузі сходознавства, розкривається його метод наукового пізнання, що полягав у ретельному вивченні джерел, їхньої інтерпретації та коректуванні.

Ключові слова: біографія, наукове пізнання, джерело, інтерпретація, сходознавчі студії.


The basic landmarks of life and creation of Omeljan Pritsak are reconstructed in the article, in particular to his activity and industries of orientalism, his method of scientific cognition is exposed, that consisted in the careful study of sources and their interpretation and correction.

Key words: biography, scientific knowledge, source, interpretation, oriental studies.


УДК 930(477)(043.3)

Ю.М. Кочубей,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

ОМЕЛЯН ПРИЦАК: СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ И УКРАИНЕ


Автор статті відтворює окремі маловідомі й цілком невідомі сторінки життя і творчості Омеляна Пріцака, акцентує увагу на творчій майстерні Вченого.

Ключові слова: біографія, наукове пізнання, джерело, інтерпретація, сходознавчі студії.


The article reproduces some unrenowned and completely unknown pages of the life and work of Omeljan Pritsak, emphasizes creative workshop of the scientist.

Key words: biography, scientific knowledge, source, interpretation, oriental studies.


УДК 94(477):908

С. Хемич, магістр

ОМЕЛЯН ПРІЦАК – СИЛЬВЕТКА ЙОГО СТУДЕНТСЬКОЇ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


У статті відтворено діяльність Фонду кафедри українознавства і, зокрема, процес збору коштів для заснування Українського наукового інституту при Гарвардському університеті (США).

Ключові слова: Фонд катедри українознавства, Український науковий інститут, Гарвардський університет, Омеляна Пріцак.


Activity of Fund of department of Ukrainian Studies is represented in the article, and in particular process of collection of facilities for foundation of the Ukrainian Scientific institute at the Harvard university (USA).

Key words: Ukrainian Studies Fund, Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard University, Omeljan Pritsak.


УДК 930(477)

А.В. Фелонюк, аспірант

ОМЕЛЯН ПРІЦАК І НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

У ЛЬВОВІ (1936-1939 рр.)


У статті висвітлюється наукова праця Омеляна Пріцака в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові 1936–1939 рр. Увага акцентується на участі вченого в роботі Історико-джерелознавчої комісії/семінарі українських студентів-істориків Львівського університету, Комісії нової історії України. Описано знайомство і співпрацю О.Пріцака з Іваном Крип’якевичем у рамках Товариства, реалізацію наукових проектів, тематику наукових зацікавлень історика цього часу, малознані публікації.

Ключові слова: Омелян Пріцак, Наукове товариство імені Шевченка, Іван Крип’якевич, Теофіл Коструба, науковий семінар, наукова комісія


The article reveals the scientific activity of Omeljan Pritsak at the Shevchenko Scientific Society in the city of Lviv in 1936–1939. The point of the article is concentrated on the scientist’s activity in the work of the Historical Source Researching Commission / Workshop of the Ukrainian students – historians of the Lviv University, Commission of the new history of Ukraine. The article contains the description of the acquaintance and cooperation of O.Pritsak with Ivan Krypyakevych in the frames of the Association activity, realization of the scientific projects, subject matter of the scientific interests of the historian of that time, little known publications.

Key words: Omeljan Pritsak, Shevchenko Scientific Society, Ivan Krypyakevych, Theofil Kostruba, scientific workshop, scientific commission.


УДК 94(477)

О.М. Лучук,

кандидат філологічних наук, доцент

ГАРВАРДСЬКИЙ ПРОЕКТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

У статті висвітлено історію однієї ідеї проф. Омеляна Пріцака щодо організації українського наукового життя на північноамериканському континенті. У середині 1960-х років він розробив концепцію створення українознавчого осередку, згідно з якою передбачалося заснування у відомому американському університеті трьох катедр (української мови, літератури та історії) і наукового інституту. Ідею було зреалізовано вже на початку 1970-х років, коли в Гарвардському університеті було офіційно відкрито Український науковий інститут. У контексті розгляду науково-організаційної діяльності проф. Пріцака вказано на семантичну розбіжність термінів «катедра» і «кафедра» в українському академічному дискурсі.

Ключові слова: Омелян Пріцак, українознавство, Український науковий інститут Гарвардського університету, катедра/кафедра.


Omeljan Pritsak was a distinguished scholar in many fields, including Ukrainian history, Turkology, Asian and Altaic Studies. He was the first to realize that the history of Ukraine was closely connected with the Middle East and the Eurasian steppe. As a result, he was certain that it was extremely important to research Arabic, Turkish, and Persian sources in Ukrainian historiography. For this reason, he studied the Iranian, Semitic, Altaic, Finno-Ugric, and Chinese languages. Thus, Omeljan Pritsak’s professional interests ranged from history to linguistics. But, perhaps, Professor Pritsak’s greatest achievement was his contribution to Ukrainian Studies. He introduced and developed the idea of creating a permanent center for Ukrainian Studies at a leading US university, where teaching and research would be combined. In 1967 Professor Pritsak proposed his bold plan to the Ukrainian community, asking it to endow three chairs in Ukrainian studies (language, literature, and history) as well as a research institute. He believed that the three Ukrainian disciplines could develop and function properly only when they were pursued simultaneously on two parallel levels, i.e., instructional (the Chairs of Ukrainian Linguistics, Ukrainian Literature, and Ukrainian History), and research (the Ukrainian Research Institute). At the same time, a group of Ukrainian-American students created the Ukrainian Studies Chair Fund, which targeted endowing a single chair in Ukrainian Studies at an American university. Professor Pritsak convinced both the students and the Ukrainian community that it would be more beneficial to launch three chairs in Ukrainian Studies and the Ukrainian Research Institute instead of one chair. Convinced by the more ambitious vision, they adopted Omeljan Pritsak’s plan. Professor Pritsak’s negotiations with Harvard University resulted in an agreement in 1968 that the proposed center would be established there. That same year Omeljan Pritsak was appointed the chairman of the Standing Committee on Ukrainian Studies. From 1968 to 1973 the three chairs were fully endowed, and the Harvard Ukrainian Research Institute officially came into being with Omeljan Pritsak as its first Director. Thus, the foundations for the project had been laid. In 1970 a series of weekly seminars in Ukrainian Studies was launched. Scholarly conferences and symposia were organized; a publication program began to operate through the Harvard Series in Ukrainian Studies, of which Professor Pritsak was Editor-in-Chief; the library collections grew; the scholarly journal Harvard Ukrainian Studies began to be published in 1977. As recognition for all these achievements, in 1975 Omeljan Pritsak was named the first Mykhailo Hrushevsky Professor in Ukrainian History at Harvard University. He believed that teaching and research should be symbiotic. His primary goal was to produce new generations of dedicated scholars who could enrich Ukrainian scholarship and disseminate knowledge about Ukrainian culture throughout the world.

Key words: Omeljan Pritsak, Ukrainian Research Institute, Harvard, Ukrainian Studies.


УДК 94(477):101.1

Я.С. Калакура,

доктор історичних наук, почесний професор КНУ імені Тараса Шевченка

ПРОФЕСОР ОМЕЛЯН ПРІЦАК ВІДРОДИВ

ІСТОРІОСОФІЮ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Автор статті реконструював окрему сторінку життя і діяльності Омеляна Пріцака, пов’язану з Київським університетом імені Тараса Шевченка, та зокрема з викладанням ним курсу історіософії та підготовкою до створення кафедри історіософії на історичному факультеті університету.

Ключові слова: кафедра історіософії, історичний факультет, Київський університет імені Тараса Шевченка, студенти, аспіранти, Омелян Пріцак.


The author of the article reconstructed the separate page of life and activity of Omeljan Pritsak. Related to Taras Shevchenko National University of Kyiv, and in particular with to teaching them course of historiosophy and by preparation to creation of department of historiosophy on the historical faculty of university.

Key words: department of historiosophy, faculty of history, Taras Shevchenko National University of Kyiv, students, graduate students, Omeljan Pritsak.


УДК 94(477):101.1

Т.М. Сидорчук,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ВЧЕНОГО


У статті на основі спогадів автора відтворюються окремі сторінки біографії О.Пріцака різних періодів його життя і діяльності, зокрема безпосередня участь ученого у відродженні та створенні наукових інституцій в Україні, а саме науково-методологічного семінару кафедри історіософії Національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. На основі архівних документів висвітлюється образ молодого О.Пріцака з його студентських часів, зокрема написання ним свої перших наукових розвідок і їхня подальша роль у формуванні вченого і його входженні до кола видатних українських науковців ХХ ст.

Ключові слова: інституція, кафедра історіософії, наукове середовище, документ, дисертація.


In the framework of her own recollections the author is making the attempt to recreate some interesting places from the biography of O.Pritsak in the time span of his life and creative activity in Ukraine, particularly his participation in the process of renovation some research institutions here, especially the research – methodological seminar of the chair of historiosophy in National University of Taras Shevchenko and Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies by M. Hrushevs’kyj. On the base of relevant archival documents the personality of young O.Pritsak from his student’s life and preparing by him the first research works till his entering the circle of the outstanding scientists of the twentieth century have been shown also.

Key words: institution, department of historiosophy, academic community, document, dissertation.

УДК 75:780

О.О. Ворона,

член Спілки художників України

«ДОЛЯ МОГО РОДУ – НЕДОСПІВАНА ПІСНЯ ЦІЛОГО

ТИСЯЧОЛІТТЯ, НЕДОПРОЯВЛЕНЕ ФОТО ОСТАННЬОГО СТОЛІТТЯ…»

(СВІТЛО МОЇХ СПОГАДІВ ПРО МЕТРА)


У статті наведено деякі факти, що засвідчують зацікавлення Омеляна Пріцака живописом; відтворено процес формування його мистецької колекції.

Ключові слова: живопис, картини, колекція, мистецтво, Києво-Могилянська академія.


Some facts which testify to the personal interest of Omeljan Pritsak painting are given in the article, the process of forming of his collection of art is represented.

Key words: painting, art, art works, art collection, Kyiv-Mohyla Academy.


УДК 94(477)

І.О. Кізченко,

організатор-керівник Меморіального Кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака

ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО СПАДКУ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА В МОГИЛЯНЦІ


У статті йдеться про визначного вченого світового рівня історика, сходознавця Омеляна Йосиповича Пріцака, а також про перебіг подій, що передували та сприяли створенню Меморіального Кабінету-бібліотеки Омеляна Пріцака в Києво-Могилянській академії. Охоплено також наповнення колекції – її складові частини з кількісним та якісним описом.

Ключові слова: Омелян Пріцак, професор, вчений, заповіт, науковці, колекція, архів, бібліотека, НаУКМА, меморіальний кабінет.


This article is about significant world rate scientist, historian, orientalist Omeljan Pritsak and also about the course of events preceding and assisting the creation of Omeljan Pritsak Memorial Office – library at the National University of Kyiv-Mohyla Academy. It also includes the information about the content of the collection, it’s constituent parts with quantitative and qualitative description.

Key words: Omeljan Pritsak, professor, scientist, testament, scientists, collection, archive, library, NaUKMA, memorial office.


УДК 94:930.2

І.В. Срібняк,

доктор історичних наук, професор,

керівник Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака

ОСОБОВИЙ АРХІВ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА:

ПРОБЛЕМИ ОПИСУВАННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ


У статті проаналізовано процес описування, систематизації та класифікацій особового архіву Омеляна Пріцака, який проводився співробітниками та викладачами НаУКМА у 2007-2008 рр.; визначаються подальші перспективи його упорядкування та каталогізації.

Ключові слова: каталогізація, систематизація, розбір документів, архів, особовий фонд.


The process of description, systematization and classification of the personal archive of Omeljan Pritsak, which was conducted by employees and teachers of NаUKMA in 2007-2008, is analysed in the article; the further prospects of his cataloguing are designated.

Key words: cataloging, systemization, document analysis, archive, personal fund.


УДК 811.512.161
  1   2   3   4

Похожие:

Анотації iconАнотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

Анотації iconВат “Укртелеком” у 2009 році
Анотації до напрямів навчання (категорії слухачів, кваліфіка-ційні вимоги до них, мета, основні питання для вивчення)
Анотації iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії “Центр після
Хронологічна послідовність навчальних груп Анотації до напрямів навчання Пам’ятка для слухача дистанційної форми навчання Список...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница