Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука
НазваниеКурс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука
страница1/9
Дата30.08.2012
Размер1.18 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Автор укладач: Красик Олесь Юрійович


Курс лекцій з інформатики


Зміст

1.


Інформатика як наука…………………………………………………………………

4

2.


Носії інформації……………………………………………………………………….

6

3.


Кодування інформації………………………………………………………………...

10

4.


Застосування комп’ютерів…………………………………………………………….

15

5.


Інформаційна система………………………………………………………………...

22

6.


Пристрої введення-виведення інформації…………………………………………...

27

7.


Пр.р.№1. Робота з клавіатурним тренажером……………………………………….

44

8.


Пам’ять комп’ютера……………………………………………………………….….

46

9.


Основні характеристики комп’ютера………………………………………………..

58

10.


Тематичне оцінювання по темі: “Вступ. Інформація та інформаційні технології”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

64


Використана література………...…………………………………………………………...

65Заняття 1.

Тема:


Інформатика як наука.


Мета:

 1. Познайомити учнів з таким предметом як “Основи інформатики та обчислювальної техніки”.

 2. Познайомити учнів з функціональними компонентами комп’ютера.

Базові поняття

та терміни:


Інформатика, інформація, комп’ютер, кібернетика.


Тип уроку:


Урок вивчення нового матеріала.


Структура уроку.1. Організаційний момент................................................................................................


2 хв.


2. Вивчення нового матеріалу

1. Предмет інформатики та її структура. 2. Поняття інформації. 3. Комп’ютер та його складові......................................................................................................................

25хв.


3. Закріплення і узагальнення знань...............................................................................

10 хв.


4. Домашнє завдання.........................................................................................................

3 хв.


5. Підбиття підсумків уроку.............................................................................................

5 хв.
 1. Предмет інформатики та її структура.

І н ф о р м а т и к а - це наука, яка вивчає закони i методи накопичення, опрацювання i передачi iнформацiї в природних, технiчних i соцiальних системах з використанням комп’ютерної техніки.

Система – це всяка організована сукупність, яка при при тісній взаємодії здійснює одну або кілька певних функцій. Кожна система складається з функціональної й керуючої частин, та інформації, яка характеризує поводження системи під впливом різних факторів.

В інформатиці виділяють три основні частини (див . рис.1) [7, c. 11]:

 • Алгоритми обробки інформації (algоrithm);

 • Обчислювальну техніку (hardware);

 • Комп’ютерні програми (software).
Предметом i н ф о р м а т и к и як наукової дисциплiни виступають у взаємодiї iз середовищем машинно-iнформацiйнi системи, якi втiлюють у собi нову, невiдому в минулому, технологiю збирання, переробки та передачi iнформацiї - технологiї, яка переводить практику керування та регулювання матерiального виробництва, наукових дослiджень, освiти та iнших сфер людської дiяльностi на принципово новий iндустрiальний рiвень.

До середини 20 ст. обробка iнформацiї здiйснювалася людиною “вручну”, i лише iнколи - за допомогою простих пристроїв (арифмометра та рахiвницi), що дозволяли механiзувати арифметичнi операцiї.

У другiй половинi 20 ст. у рядi розвинутих країн з розвитком науково-технiчної революцiї вiдбувся iнформацiйний вибух, внаслiдок чого сильно змiнились попереднi уявлення про способи i методи збереження та переробки iнформацiї. “Ручна” обробка великих об'ємiв iнформацiї стала практично неможливою.

У цей перiод виникли к о м п’ю т е р и, що стали саме тим технiчним засобом, який дозволяє механiзувати та автоматизувати процес обробки iнформацiї.

В и н и к н е н н я комп’ютерної технiки п р и з в е л о до створення iнформацiйних технологiй. Наприклад, створення таких iнформацiйних технологiй, як технологiї планування та управлiння, технологiї економiчних дослiджень i розробок, експериментiв, проектування, бухгалтерських операцiй, медицини та освiти призвело до розробок наукових методiв їх дослiдження.

В результатi чого виникла нова наука - i н ф о р м а т и к а, яка дослiджує i обґрунтовує зазначенi вище методи. Сам термiн iнформатика виник наприкiнцi 60-х рокiв 20 ст. у французькiй (informatique) та нiмецькiй (informatik) мовах i був перекладом на цi мови англiйського computer sciense.

Інформатика, як самостійна наука вступає у свої права лише тоді, коли для явища, яке вивчається побудована інформаційна модель.

Інформатика дає загальні методологічні принципи побудови таких моделей, але саме побудування та обґрунтування є завданням конкретної науки.

Блок № 1.М о д е л ь це:

1. Система об'єктів або процес, властивості яких в певному розумінні подібні властивостям іншої системи або процесу;

2. Зразок, еталон для масового виробництва серії виробів.


На відміну від к і б е р н е т и к и інформатика займається інформаційним, технічним, програмним та т.п. наповненням кібернетичних систем, технологією їх розробки і машинного використання. А тому в інформатиці виділяють змістовну, організаційну, технічну, алгоритмічну й програмну сфери.
Блок № 2.

К і б е р н е т и к а - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв’язаних об’єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам’ятовувати й переробляти інформацію.


Кібернетика, як самостійна наука, виникла і отримала розвиток у зв’язку із створенням та розвитком комп’ютерної техніки. Основні положення кібернетики сформулював американський учений Норберт Вінер в 1948 році в книзі “Кібернетика”. На території колишнього Радянського Союзу ініціатором та керівником досліджень із кібернетики в 50...60-і роки був академік Аксель Іванович Берг. Вагомий вклад в розвиток теоретичної та прикладної кібернетики вніс український вчений Віктор Михайлович Глушков.


 1. Поняття інформації.

В сучасних умовах виробництва, коли комп’ютери застосовуються практично у всiх галузях народного господарства, особливе значення набувають задачi i методи розробки, проектування, створення та оцiнки функцiонування систем переробки iнформацiї, якi використовують комп'ютери. Постановка цих проблем обумовлена появою нової автоматизованої технологiї збирання, обробки, зберiгання та передачi i н ф о р м а ц i ї.

Слiд пам’ятати, що i н ф о р м а ц i я вiдiграє особливу роль у розвитку людського суспiльства.

I н ф о р м а ц i я (вiд латинського informatio – роз’яснення) - це первiсне поняття, яке стоїть поряд із такими поняттями як матерiя та енергiя.

Отже, пiд i н ф о р м а ц i є ю розумiють данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища [19, c. 3].


 1. Комп’ютер та його складові.

Комп’ютер – це електронний пристрій, який призначений для автоматизованої обробки інформації у формі, зручній для користувача.

Кожний комп’ютер містить п’ять основних функціональних пристроїв (див. рис.2.) [4, c.6]:

 • арифметико-логічний пристрій (АЛП);

 • пристрій керування;

 • запам’ятовуючий пристрій (ЗП);

 • пристрій уведення інформації (основний – клавіатура);

 • пристрій виведення інформації (основний - екран монітора).

Арифметико-логічний пристрій і пристрій керування складають процесор – основну частину комп’ютера, яка безпосередньо здійснює обробку інформації і керує роботою машини.
В даному питанні наведена лише структурна схема комп’ютера, а його принципи роботи розглянемо пізніше.

Контрольні запитання.

 1. Що являє собою наука інформатика? З яких частин вона складається?

 2. Які причини призвели до виникнення інформатики?

 3. Що є предметом вивчення інформатики?

 4. Що таке система?

 5. Що таке інформація? На які види вона поділяється?

 6. Для чого призначений комп’ютер? З яких пристроїв він складається?Заняття № 2.


Тема:


Носії інформації.


Мета:


Закріпити матеріал попереднього уроку та вивчити види і носії інформації.


Базові поняття

та терміни:


Інформація, види інформаціїї, носії інформації, шум, повідомлення.


Тип уроку:


комбінований


Структура уроку.1. Організаційний момент...........................................................................................


2 хв.


2. Перевірка домашнього завдання.............................................................................

3-4 хв.


3. Актуалізація опорних знань....................................................................................

5 хв.


4. Вивчення нового матеріалу: Види інформації. Носії інформації, форми й способи подання інформації. Інформація й шум та їх взаємоперетворення.


20-25хв.


5. Закріплення і узагальнення знань..........................................................................

5-7 хв.


6. Домашнє завдання...................................................................................................

2-3 хв.


7. Підбиття підсумків уроку.......................................................................................

2 хв.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconКонспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМайбутніх інженерів-програмістів за спеціальністю “інформатика” 13. 00. 02 теорія та методика навчання (інформатика)
Робота виконана на кафедрі інформатики в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти І...
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010. У 11 класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими підручниками (наказ монмолодьспорту №235 від 16.
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconПерелік навчальних програм з інформатики на 2011-2012 н р
Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» №4-5, 2006 р
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconКурс лекцій українська мова
Українська мова : курс лекцій / Інна Юріївна Юрова. – Донецьк : Донуеп, 2010. – 178 с
Курс лекцій з інформатики Зміст Інформатика як наука iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница