В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
НазваниеВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
страница1/20
Дата28.11.2012
Размер2.57 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Міністерство освіти та науки України

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Національний Університет Києво-Могилянська Академія

(кафедра політології)

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ)

Новосибирский государственный педагогический университет

(г.Новосибирск, РФ)

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ)

Институт управления (г.Астана, Казахстан)

EMCO, the world's top provider of CNC training and advanced education (Austria)

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska)


МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ


матеріали міжнародної наукової конференції

10-12 травня 2007 року


Ч а с т и н а І


Суми 2007

УДК 351.751; 336.64; 60.5

ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42


Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №5 від 22.03.07 р.


Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Герасіна, професор, доктор соціологічних наук, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.


Редакційна колегія:

В.Ф. Живодьор – ректор СОІППО, доцент, заслужений учитель України;

М.В.Жук - координатор конференції, завідувач кафедри, доцент, кандидат філософських наук, СОІППО.

І.А. Медвєдєв – кандидат наук з державного управління, проректор з наукової роботи СОІППО

І.О. Захарова – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри, доцент.


МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ. У 2 ч. – Ч 1.


У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі дослідження трансформаційних процесів та проблем інноваційного менеджменту.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу МОН України за №77 від 02.02.2007 р. з метою обговорення соціальних, філософських, політологічних, педагогічних, психологічних та економічних аспектів інноваційного менеджменту за умов перехідних суспільств.


ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42

© СОІППО, 2007


СЕКЦІЯ №1

СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ТРАНЗИТИ – МЕНЕДЖМЕНТ ПОШУКУ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ УСПІШНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ


1. Андроник Е.Л. Лидерство: стиль, ситуация,

эффективность в малом предпринимательстве …………………………..6

2. Артюшкина Л.М., Чайченко Н.Н. Специфика

формирования этики госслужбы …………………………………………..…8

3. Гілета О.П. Деякі особливості управління

організаціями з надання соціальних послуг ………………………………12

4. Жук М.В. Український розвиток:

що заважає успішності та інноваціям ………………………………………15

5. Єрємєєв О. Неоліберальний погляд на

проблеми розвитку індустріального суспільства

на початку ХХ століття (за працею У.Л.М.Кінга

«Індустрія та людство») ………………………………………………………19

6. Кіянка І.Б. Проблема громадянської культури в

контексті трансформаційних процесів українського суспільства ….…..27

7. Клюніна Н.В. Партнерська освіта: демократизація

через інтеракцію ……………………………………………………………….30

8. Козлова О.Г., Миленкова Р.В.

Соціальні трансформації: інноваційна культура особистості

в мінливому світі ………………………………………………………………33

9. Михалин В.А. Михалина О.А. Современные

черты мировой образовательной системы ………………………………..36

10. Нестеренко Є.А. Ірраціональний зріз

сучасного менеджменту …………………………………………………..…40

11. Павлік В.А. Проблеми взаємозалежності

економіки та політики …………………………………………………………42

12. Тесленко А.Н. Гражданская социализация: социально-политический портрет казахтанской молодёжи ……………………….…45

13. Хоруженко О. Інституційне (РЕ) – формування

регіонального врядування в Україні ……………………………………..…50


СЕКЦІЯ №2

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ, ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА – ЯК ФАКТОР В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ


1. Барматова С.П. Политический менеджмент в современной Украине: трудности институционализационного процесс …………...…53

2. Бунь В.В. Електоральна культура як фактор електоральної поведінки ……………………………………………………………………..…55

3. Герасина Л.Н. Панов Н.И. Мифологизация как

технология манипуляции сознанием в политической сфере…………..58

4. Дерев’янко С.М. Ініціювання референдуму

як засіб політичної конкуренції ………………………………………………60

5. Jarosław Moklak, Kraków (Ярослав Мокляк, Краків)

„Nowa Ukraina” – perspektywa nowego czasopisma

ukrainoznawczego w Polsce ………………………………………………..…63

6. Могилевець О.Ю. Федеральна реформа у

федеративній республіці Німеччині: досвід нового

політичного управління ………………………………………….……………65

7 Опанасюк В.В. Становлення інститутів державної

влади в добу гетьманату Б.Хмельницького: дефініція понять ………...67

8. Пелагеша Н.Є. Цілі та динаміка формування

Європейської ідентичності ………………………………………………...…70

9. Iryna Sukhovolets Mmulticultural aproach in mediation …………72

10. Радченко О.В. Трансформація політичної культури

суспільства як фактор прискорення європейської інтеграції

України ………………………………………………………………………….75

11. Стогова О.В. Проблеми демократичного

транзиту в Україні ………………………………………………………..……81

12. Шилов В.Н. Политическая конкуренция в политической

культуре современного российского общества ……………………….…83

13. Кисельов С. «Три сили» Володимира Соловйова

в сьогоденній Україні …………………………………………………………86

14. Дем’янчук О. Політика як навчання та навчання політиці …89


СЕКЦІЯ №3

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ – МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


1. Бурдяк О.М. Проблема дослідження цільових

аудиторій у територіальному маркетингу ……………………………..…100

2. Бурдяк В.І. Політика паритетної рівності – важливий чинник інтеграції української еліти …………………………………………………102

3. Бортніков В.І. Чинники та передумови демократичної

трансформації ……………………………………………………………..…105

4. Камашев С.В. Безопасность образования России в

условиях его интеграции в мировое образовательное

пространство…………………………………………………………………..107

5. Сичова В.В. Новий формат взаємодії інституту політичної

опозиції і державного управління в Україні …………………….…….….111

6. Івашина Л.П. Державне управління системою

післядипломної педагогічної освіти:

теоретико-методологічні засади……………………………………………114

7. Луценко С.М. Потенціал інвестиційної діяльності

в Україні: нормативно-правовий аспект ………………………….………116

8. Кулініч О.В. Особливості взаємодії органів державного

управління та організацій громадянського суспільства

на сучасному етапі …………………………………………………...…...…119

9. Хринюк О.С. Модернізація державного фіскального

механізму в процесі демократизації суспільства ………………….……121

10. Щурко О.М. Міжнародний образ держави як чинник її конкурентноздатності …………………………………………………………124

11. Живодьор В.Ф., Медведєв І.А. Місія обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти як корпоративних структур ……..126


СЕКЦІЯ №4

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ – МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ АДЕКВАТНОСТІ ТЕМПАМИ ЗМІН


1. Білозор В.М. Cмислопсихологічні особливості

менеджменту дитячої громадської організації в хронотопі

трансформації українського суспільства ………………………………...133

2. Васютинський В.О. До проблеми визначення

психологічних параметрів ліберальних і соціальних постав ………….135

3. Гапон А.В., Крамаренко Л.Д. Гуманістична спрямованість

освіти ………………………………………………………………………...…140

4. Кондратенко М.О., Тофан А.Л. Особенности внедрения

нововведений на предприятиях ……………………………….………..…142

5. Олійник О.В. Проблема успішності соціалізації

особистості в інформаційному суспільстві ………………………………144

6. Стукалова Т.Г. Громадсько-активна школа –

осередок розвитку суспільства ………………………………………….…147

7. Давидова В.С. Від людського потенціалу до

потенціалу управлінського – прогнозні характеристики

можливостей країни, регіону, підприємства …………………………..…150

8. П’ятаченко Ю.В. Особистість і цивілізація:

пошук креатину (поезія Василя Стуса

крізь призму екзистенціалізму) ….......................................................…152

9. Даррел Льюїс Суспільні та приватні блага вищої освіти ….…158

10. Горон А.В. Нова модель підготовки вчителів іноземної

мови в системі післядипломної освіти ……………………………………158

11. Суптельна С.О. Жук М.В. Проблеми пошуку

інноваційної моделі для трансформаційних суспільств ………………162

СЕКЦІЯ №1


СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ТРАНЗИТИ – МЕНЕДЖМЕНТ ПОШУКУ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ УСПІШНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ


Лидерство: стиль, ситуация,

эффективность В МАЛОМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ


Е.Л.Андроник

аспирант, Донецкий НУ


За последние 50 лет в теории и практике менеджмента проблема соотношения эффективности управления и лидерства является одной из самых ключевых. Любой менеджер, обеспокоенный эффективностью своей работы, должен стремиться стать лидером. Зачем? Почему? Что значит - быть лидером? Ответы на эти вопросы дают ряд наук: социальная психология, философия, педагогика, экономика. В классическом менеджменте лидерство - это способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы побудить их работать для достижения целей. В США раньше всех поняли связь между лидерством и результатами экономической деятельности, и за последние полвека разработали значительное количество теорий и подходов по данной проблеме, издав значительное количество как общетеоретических трудов (например: работа У. Д. Дункана), так и узкоспециальных работ (Д.Френсис, Б.Карлоф, Блейк). Американские теоретики менеджмента являются главными специалистами по данному вопросу, значит, вполне справедливо суждение одного из них, экономиста Ральфа Стогдилла: "Джаз - не единственный исконно американский вклад в мировую культуру. Лидерство, как содержание теории и научных исследований есть результат исключительно американского творчества". В последнее время американцы предпринимают много усилий, чтобы выяснить сущность японских мето­дов управления и перенести положительный опыт Япо­нии на свои предприятия. В 50—60-е гг. положение бы­ло обратным, японские фирмы перенимали американ­ские принципы организации производства, подходы к формированию организацион­ных структур и др. Однако, несмотря на достаточную изученность проблемы и сходства в понимании значения лидерства для менеджмента, до сих пор ряд вопросов остаются дискуссионными. Как должен вести себя управляющий, который является лидером? Какие стили поведения лидера наиболее эффективны в управлении? Какую роль играют личные качества и ситуация? Это сложные и важные вопросы, ответы на которые можно получить лишь рассмотрев природу лидерства, разобравшись в системных подходах к определению значимых факторов эффективного лидерства. Во всем многообразии теорий и явлений живой практики американский менедж­мент был и остается наиболее мощной «управленческой цивилизацией».

Не менее важной задачей данной работы является вопрос о лидерстве в украинском менеджменте и о возможности применения общемировых теорий лидерства в украинской практике управления в малом предпринимательстве.

К сожалению, рассмотрение этого вопроса затруднено, в отличие от других, скудностью источников и исследований, в основе которых лежит не общемировая практика, а непосредственно украинская экономическая действительность. Причины этого положения вполне понятны: из общетеоретических - слишком юный возраст украинского менеджмента, особенно в малом предпринимательстве и, практика периода первоначального накопления капитала, который не всегда соответствует классическим понятиям цивилизованной рыночной экономики.

Данная проблема ещё не изучена, трудов, где напрямую затрагивается эта тема основанная на анализе практики украинской экономической действительности не было обнаружено. Рассматривая Лидерство в практике украинского менеджмента можно сделать выводы, что помимо институциональных (имидж лидера для определенной организации) существуют национальные стереотипы лидерства. По нашему мнению, украинская культура и длительная история автократизма в управлении, в силу имеющейся в них большой "дистанции власти" приписывают лидеру как необходимые следующие качества: директивность, высокая структурированность задания, широкое использование тактики манипулирования, жесткий контроль. В украинском менеджменте, в подавляющем большинстве, господствуют отношения "начальник - подчиненный", когда подчиненный не имеет ни малейшего шанса повлиять на принимаемое решение. Нет, это, конечно, не значит, что наш менеджмент не продуктивен, но эффективен ли он? Ситуация осложняется недостаточной грамотностью менеджерского персонала в малом и среднем предпринимательстве, который слабо ориентируется в теории лидерства и понятия не имеет, как применить это на практике. Особенно это касается менеджеров "старой" формации, и это ясно, достаточно вспомнить экономическую ситуацию 1991-1992 годов, когда в менеджеры шли либо представители государственной бюрократии, либо люди, обладающие предприимчивостью и даже авантюризмом. Несмотря на огромное количество менеджерских курсов, спецфакультетов вузов, украинский менеджер остается, прежде всего, практиком, пренебрегающим теорией.

И все же, что можно сказать об эффективности лидерства в Украине? Авторитарный стиль не только традиционен для менеджмента Украины, но на данном этапе более всех эффективен. Другое дело, смогут ли наши менеджеры от такого лидерского типа отказаться, когда вырастет качество персонала? И, во-вторых, наиболее успешны в украинском менеджменте, начиная от малого бизнеса и заканчивая муниципальным или государственным управлением, харизматические лидеры.

Таким образом, лидерство, как и управление, является до некоторой степени талантом. Возможно, это и есть причина того, почему исследователям не удалось разработать и обосновать единую теорию. Создание собственной модели менеджмента требует, с одной стороны, изучения всего ценного, что содержится в зарубежной теории и практике (но не бездумного его пе­ренесения на отечественную почву), а с другой — исполь­зования его лучших достижений в своей деятельности. Ситуационный подход подошёл, ближе всего к решению данной проблемы. Стиль лидерства напрямую зависит от ситуации. В некоторых из них менеджер добивается эффективности, структурируя задачи, проявляя заботу и оказывая поддержку, в других руководитель допускает подчиненных к участию в решениях производственных проблем, в третьих - безболезненно меняет стиль под нажимом начальства или обстоятельств. В любом случае стиль настоящего лидера должен быть гибким орудием эффективного управления производством.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Том 1 Суми Сумський державний університет 2011
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconРедакційна колегія
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
Світі „пражан
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Молодь в освіті: матеріали науково-методичної конференції (Суми, 25 березня 2010 року) / Редкол.: Н. Д. Світайло, В. П. Павленко....
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 1 Донецьк 2009
Праці Десятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 1 Донецьк 2011
Праці Дванадцятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconАльно- економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2008
Праці Дев’тої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених
В трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007 iconСоціально- економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 2 Донецьк 2008
Праці Дев’ятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница