Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница8/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
Nodarbošanās:

1971. – 1975. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras vecākais laborants

1977. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras inženieris

1978. – 1984. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras asistents

1984. – 1989. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras docents

1989. – 1997. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras profesors

1994.- 1997. LU Senātā vēlēts profesors

kopš 1997. LU Ekspertu padomē vēlēts profesors optikā

Zinātniskās publikācijas (kopīgs skaits):

Monogrāfijas 1

Raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos 110

Autorapliecības 1

Konferenču tēzes 127

Publicētā mācību literatūra (skaits):

Mācību līdzekļi 1

Metodiskie raksti 5

Goda nosaukumi un prēmijas:

1992. – Starptautiskā Humbolta fonda prēmija par Hanlē efekta pētījumiem

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Zinātniskais darbs veltīts eksperimentāliem un teorētiskiem pētījumiem fizikā, optikas apakšnozarē, kas saistīta ar koherento un kvantu optiku, kā arī ar atomu un molekulu spektroskopiju. Virkne pētījumu veikti ar optiskās polarizācijas metodēm, izmantojot polarizētās gaismas iedarbību uz divatomu molekulām. Iegūti prioritāri rezultāti par koherentām optiskām parādībām molekulārās un atomārās sistēmās (Hanlē efekts, kvantu oscilācijas, optiskās izkārtošanās konversija orientācijā), par dzīves laikiem, Landē faktoriem, dipola momentiem, iekšmolekulārām mijiedarbībām, leņķiskā momenta sadalījuma simetrijas maiņu elektriskā vai magnētiskā laukā, u.c.

Nozīmīgās zinātniskās publikācijas:

Monogrāfija: M.Auzinsh, R.Ferber “Optical Polarization of Molecules”, Cambridge University Press, 306 p, 1995g, 2005. g.- otrais izdevums)

Raksti recenzētos izdevumos 2006. – 2007. gadā:

1. J. Zaharova, O,. Nikolayeva, M. Tamanis, M. Auzinch, R. Ferber, A.Zaitsevskii, E.A. Pazyuk, A.V. Stolyarov, Experimental and theoretical studies of doublings and permanent electric dipoles in low-lying 1 states of NaCs, J. Chem. Phys., 124, 184318 (2006) (8 pages).

2. O. Docenko, M. Tamanis, J.Zaharova, R. Ferber, A. Pashov, H. Knöckel and E. Tiemann, The coupling of X1+ and a3+ of the atom pair Na + Cs, J. Physics B 39, S929 – S943 (2006).

3. M. Auzinsh, K. Blush, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, M. Tamanis, Electric field induced hyperfine level-crossings in (nD)Cs at two-step laser excitation: Experiment and theory, Opics Communications, 264 (2006), pp. 331-341.

4. M. Auzinsh, K. Blush, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, M. Tamanis, Electric-Field-Induced Symmetry Breaking of Angular Momentum Distribution in Atoms, Physical Review Letters, 97, 043002 (2006)(4 pages).

5. M.Auzinsh, K.Blush, R.Ferber, F.Gahbauer, A.Jarmola, M.S. Safronova, U.I. Safronova, and M. Tamanis, Level Crossing Spectroscopy of the 7, 9, and 10D5/2 states of 133Cs and validation of relativistic many-body calculations of the polarizabilities and hyperfine constants, Physical Review A, 75, 022502 (2007)(12 pages).

6. O.Docenko, M. Tamanis, R. Ferber, E.A. Pazyuk, A. Zaitsevskii, A.V. Stolyarov, A. Pashov, H. Knöckel, and E. Tiemann, „Deperturbation treatment of the A1+-b3 complex of NaRb and prospects for the ultracold molecules formation in X1+ (v = 0; J = 0), Physical Review A75 (2007), in press.

Akadēmiskie kursi:

Bakalaura līmenī:

 • Optika: vispārīgā fizikā A daļa, 4 kredītp.

 • Atomu un molekulu spektroskopija, B daļa, 2 kredītp.

 • Fizika un medicīniskā fizika – 1 (angļu valodā),A daļa, 4 kredītp.

 • Fizika un medicīniskā fizika – 2 (angļu valodā), A daļa, 3 kredītp.

Maģistra līmenī:

 • Lāzeru spekroskopija, B daļa, 4 kredītp.

Doktotantiem:

 • Izstrādāta studiju programma optikā LU FMF Fizikas nodaļā doktotantūras programmā.

Profesionālā programma fizikas skolotājiem:

 • Optika

 • Mikropasaules fizika

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • LU Astronomijas un Fizikas promocijas padomes priekšsēdētājs

 • LU Fizikas un matemātikas fakultātes Domes loceklis

 • LU Fizikas nodaļas Padomes, Profesoru padomes, Doktoranturas padomes loceklis

 • LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Padomes loceklis

 • LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) Molekulu optiskās polarizācijas (MOLPOL) laboratorijas vadītājs

 • Amerikas Fizikas biedrības biedrs

 • Latvijas pārstāvis atomu un molekulu fizikas nozarē Eiropas Fizikas biedrībā.23.03.2007.

Ruvins Ferbers

Dr.habil.phys., prof. Andra Krūmiņa

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1943.

Izglītība:

1961 – 1966 Latvijas Valsts Universitāte; Fizikas un matemātikas fakultāte, students

1967 – 1969 Latvijas Valsts Universitāte, aspirants

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1970 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (Rostovas Univ., Krievija)

1977 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (diploms)

1986 Fizikas un matemātikas zinātņu doktors (LZA, Latvija)

1990 Profesors Latvijas Valsts Universitātē

1991 Habilitētais fizikas doktors

1997 Profesors Latvijas Universitātē

1999 LZA korespondētājloceklis

2001 LZA īstenais loceklis (akadēmiķis)

Pārvalda svešvalodas: angļu, vācu un krievu

Nodarbošanās:

1964 – 1977 vecākais laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LVU Segneto- un Pjezoelektriķu problēmu laboratorijā

1978 – 1984 laboratorijas vadītājs un daļas vadītājs LVU Cietvielu fizikas institūtā

1985 – 1991 direktora vietnieks zinātniskajā darbā LVU Cietvielu fizikas institūtā

1992 – 1998 LU Cietvielu fizikas institūta direktors

1997 – līdz šim laikam LU profesors ½ slodzē

1999 – līdz šim laikam LU CFI direktora vietnieks

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

 1. A.Krūmiņš „Specific Solid State Features of Transparent Ferroelectric Ceramics”, Ferroelectrics, 1986, 69, pp.1-17.

 2. A.Krumins and A.Sternberg „Transparent Ferroelectric Ceramics” in book „Electrooptic and Photorefractive Materials”, Edited by P.Guenter, Springer-Verlag, 1987, pp.50-77.

 3. R.A.Rupp, A.Krumins, K.Kerperin and R.Matull „Holographic Investigation of PLZT Ceramics Close to the Diffuse Phase Transition”, Phys. Rev. B39, pp. 9541-9554, 1989.

 4. A.Krumins „Recent Development of Electrooptic and Electrocaloric Materials and Devices” in book „Advanced Materials’93”, Trans. Mat. Res.Soc.Jpn., Vol. 14B 1994, Elsevier Science B.V. pp.1609-1614.

 5. A.Krumins, T.Shiosaki, S.Koizumi „Spontaneous Transition between Relaxor and Ferroelectric States in PLZT (6-7)/65/35”, Jpn, J.Appl.Phys., 1994, 33,pp.4940-4945.

 6. L.Shebanovs, A. Sternberg, V. Zauls, A. Krumins „Šome new ceramics and thin films in PZT systems”, Ferroelectrics, 267, 2002, pp.271-277.

Ilgstoša stažēšanās ārzemēs:

 • 1976 – 1977 Šveices Federālais Tehnoloģiskais institūts (10 mēnēši)

 • 1982 – 1983 Osnabrikas Universitāte, Vācija (10 mēneši)

 • 1993 – 1994 Kioto Universitāte, Japāna (10 mēneši)

Līdzdalība profesionālās un sabiedriskās struktūrās:

 • Latvijas Fizikas biedrība

 • Lietišķās Optikas biedrība (SPIE)

Docētie studiju kursi

Fizikas bakalaura programmā:

 • Materiāli dabā un tehnikā (2 k.) B

 • Dielektriķu fizika (2 k.) B

Fizikas maģistru programmā:

 • Materiālzinātnes pamati (3 k.) A

 • Polāro dielektriķu fizika un pielietojumi (3 k.) B

 • Aktuālas materiālu fizikas problēmas I (3 k.) B

 • Aktuālas materiālu fizikas problēmas II (3 k.) B

 • Aktuālas materiālu fizikas problēmas III (3 k.) B2007.gada 20.februārī

A.KrūmiņšDr. hab phys., prof. Andreja Siliņa

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas dati: 1940.gada 12.oktobris, Rīga

Adrese:

pieraksta – “Dzintarkalni”, Saulkrasti, Rīgas raj.

dzīves vietas – Dienvidu 3/1 – 101, Salaspils, Rīgas raj., Tel 7945641

Pārvalda svešvalodas: angļu un krievu

Izglītība:

1959-1963 Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un Matemātikas fakultāte, students

1963-1966 Maskavas Valsts universitāte, Fizikas fakultāte, students (maģistrants)

1967-1970 Latvijas Valsts Universitāte, aspirants (doktorands)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1972 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts

1976 Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (diploms)

1984 Fizikas un matemātikas zinātņu doktors

1990 LZA korespondētājloceklis

1991 Habilitētais fizikas doktors

1992 LZA īstenais loceklis (akadēmiķis)

Nodarbošanās:

1966 LVU Fizikas un matemātikas fakultātes asistents;

1966-1967 LVU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas (PFPL) jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks;

1966-1970 LVU PFPL inženieris

1971-1978 LVU PFPL daļas vadītājs

1978-1984 LVU Cietvielu fizikas institūta (CFI) direktora vietnieks zinātniskajā darbā;

1984-1992 LVU CFI direktors;

1991-līdz šim laikam, Latvijas Universitātes profesors;

1992 – 2001 Latvijas Zinātņu akadēmijas Ģenerālsekretārs;

2001.līdz šim laikam, LZA Viceprezidents;

1993-1995 Latvijas Republikas Saeimas deputāts un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs;

2001.līdz šim laikam, LU CFI Vadošais pētnieks.

Līdzdalība profesionālas, sabiedriskās, citās struktūrās:

 • Latvijas oficiālais pārstāvis NATO Zinātnes komitejā.

 • Latvijas oficiālais pārstāvis Eiropas Komisijas Apvienotā pētniecības centra Vadītāju valdē;

 • Eiropas Savienības (ES) Zinātnisko un tehnisko pētījumu komisijas (CREST) loceklis;

 • Amerikas un Latvijas Fizikas biedrību biedrs.

LZP finansētie pētījumu projekti:

Nr.96.0658, “Punktveidu defektu spektraskopiskie pētījumi oksīdu materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi”- dalībnieks;

Nr.01.0808, “punktveida defektu pētījumi stiklveidojošos materiālos ar platu aizliegto zonu mikroelektronikai, optiskajiem viļņu vadiem un lāzeru optikai”- dalībnieks.

Starptautisko pētījumu projekti:

Eiropas Savienības projekts Nr.20533, “FEMIRC – LATVIA”- zinātniskais vadītājs; Eiropas Savienības projekts Nr. IRC460, IRC – LATVIA”- eksperts

Docētie studiju kursi:

 • Fizika I (ķīmiķiem) ;

 • Eksperimentālā fizika (optometriem) ;

 • Fizika II (ķīmiķiem);

 • Nekristālisko vielu fizika;

 • Fotonikas pamati;

 • Optisko stiklu fizika;

 • Punktveida defekti cietās vielās.

Darbs studiju programmu padomē:

LU FMF doktorantu studiju padome (fizikā).

Izstrādātie studiju kursi:

 • Fizika I;

 • Nekristalisko vielu fizika;

 • Fotonikas pamati;

 • Optisko stiklu fizika;

 • Punktveida defektu cietās vielās.

Organizatoriskais darbs

 • Latvijas Zinātnes padomes (LZP) loceklis; LZP Fizikas, matemātikas un astronomijas ekspertu komisijas loceklis;

 • Starptautiskas konferences “Intergative opproaches towards sustainability” orgkomitejas loceklis (Jūrmala, Latvija, 26 – 29.03.03.)

 • 6., 7. un 8. Starptautisko Otto Šota kolikviju orgkomitejas loceklis (Vācija, Jēna, 1998.g. un 2002.g.);

 • Zinātniskā žurnāla “Lat. Jornal of Phys and Tech. Sc.” redakcijas kolēģijas loceklis;

 • Zinātniskā žurnāla “Militārais apskats” redakcijas kolēģijas loceklis.

 • Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) līdzdalībnieks.

 • LU promociju padomes cietvielu fizikā – eksperts.Rīgā, 2007.gada 20. februāris

A. Siliņš

Dr.Phys.,asoc. prof. Andra Broka

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1942

Izglītība:

1960-65 studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē, iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija – fiziķis, cietvielu fizika

1969-72 Latvijas Valsts universitātes aspirantūra cietvielu fizikā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1974 Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts cietvielu fizikā, Latvijas Valsts universitāte

1981 Docents, Latvijas Valsts Universitāte

1992 Docents, Latvijas Universitāte

1992 Fizikas doktors, Latvijas Universitāte

2001 Asociētais profesors, Latvijas Universitāte

Nodarbošanās

1966-69 LVU FMF Eksperimentālās fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs

1972-75 LVU Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas

jaunākais, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

(segnetoelektriķu dielektriskā spektroskopija)

1975-78 LVU FMF Eksperimentālās fizikas katedras vecākais pasniedzējs,

Pusvadītāju fizikas katedras docents

1976-77 Viespētnieks Masačusetas Tehnoloģsikajā institūtā, ASV

1978-82 LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāna vietnieks, docents

1982-92 LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, docents

1992 – 2000 Latvijas Universitātes Vispārīgās fizikas katedras vadītājs, docents

1990 – 2001 LU Senāta loceklis (1994-1997 Senāta pr-ja vietnieks)

1993 – ….. Fizikas maģistra studiju programmas Fizikas didaktikas apakšvirziena vadītājs

1996 – …. LU Vidusskolas fizikas skolotāju profesionālās studiju programmas direktors

2000 – 2001 LU Eksperimentālās fizikas katedras docents

2001 – ….. LU Eksperimentālās fizikas katedras asociētais profesors

Zinātniski pētnieciskā darbība

Līdzdalība projektos (1996-2001):

 • Latvijas Zinātnes Padome, Programma Nr.20 – Sociālā attīstība un drošība:

Latvijas izglītības indikātoru sistēma (1997 – ….).

 • TEMPUS PHARE Joint European Project No S _JEP-12391-97 :

Dabaszinību skolotāju sagatavošanas programmu izstrādnes pedagoģiskajās augstskolās (1997 – 2001).

 • OECD Programme for International Student Assessment – PISA:

Pamatizglītības kvalitātes starptautiska izpēte (1998 – ….).

 • LR Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītais lietišķais pētījums

Vidējās izglītības satura koncepcijas izstrāde fizikā atbilstoši vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu prasībām (2000.g.).

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas [ 2001 – 2006 ]

 1. Андрис брокс. Вопросы развытия постиндустриального естественно-научного и технического образования (какое кому образование для какой жизни). – journal of baltic science education, no 1, 2002 (pp.16 – 24).

 2. A.Broks. general physics for upper secondary school. – journal of baltic science education, no 2(4), 2003 (pp. 28-37).

 3. A.Broks. Systemic analysis of purposeful actions by humans for managing the development of modern general education. – материалы v международной научно-практической конференции «менеджмент ххi века: управление развитием» 14-15 апреля 2005 г. Ргпу и.ф.и.герцена, издательство «книжний дом», санкт-петербург, 2005 (стр. 211-212).

 4. A.Broks. Ontodidaktika: sūtība un būtība mūsdienu izglītības attīstībā. – Rpiva 3.starptautiskās zinātniskās konferences „teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” (6.-8.04.2006) rakstu krājums, Rīga, 2006 (59. – 63.lpp.).

 5. А.брокс. Принципиальные основы современного естественно-научного и технического обрвзования. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – xii nacionalines mokslines-praktines konferencijos straipsniu rinkinys, „lucilijus”, 2006 (стр. 111 – 120).

 6. A.Broks, A.Voitkans. Innovative systems approach in general physics education. – abstracts of ioste’s eastern and central european 5th symposium 8-11 of november 2006 tartu, estonia (p.21).

Pavisam kopumā – 89 zinātniskās un zinātniski metodiskās publikācijas (no tām 28 publikācijas laikposmā no 2001.g. līdz 2006.g.)

Akadēmiskie kursi

1992 -

Vispārīgā fizika matemātikas skolotājiem

(110 ak.st.)

1993 -

Fizikas ontodidaktika (maģistra studiju kurss

(48 -64 ak.st.)

1995 -

Izglītības organizācija

(32 ak.st.)

1996 -

Sistemoloģijas pamati

(Maģistra studiju kurss, 32 ak.st.)

1997 -

Izglītības sistemoloģija

(maģistra studiju kurss LU,RPIVA,LPA,DPU,RA 32-64 ak.st.)

2000 -

Sistēmteorija pedagoģijā

(bakalaura studiju kurss LU Ped.un psih.fak. – 32 ak.st.)

Darbība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās

 • Latvijas fizikas skolotāju asociācija

 • Latvijas Fizikas biedrība

 • Latvijas Izglītības Forums

 • Žurnāla “Skolotājs” redkolēģija

 • Starptautiskā žurnāla „Journal of Baltic Science Education” redkolēģija

 • Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu izglītības un profesionālās pilnveides konsultatīvā padome2007.g. 25.februāris

A. Broks

Dr.habil. phys., prof. Jānis Spīgulis

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1950.

Izglītība:

1968.-1973. Studijas LVU Fizikas un matemātikas fakultātē

1975.-1978. Aspirantūra LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijā

1992.-1993. Habilitācijas doktorantūra LU ZD Spektroskopijas nodaļā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1979. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts (disertācija: “Metālu tvaiku sensibilizētā fluorescence impulsu ierosmē”)

1988. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

1993. Fizikas doktors (nostrificēts)

1993. Habilitēts fizikas doktors (disertācija: „Optoelektronikas metodes un ierīces eksperimentāliem pētījumiem, tehnoloģiskai kontrolei un informācijas pārraidei")

1995. LU profesors (nozare – lietišķā optika un optoelektronika)

1998. LU Valsts profesors (nozare – lāzeru fizika un spektroskopija)

Nodarbošanās

1973. – 1975. LVU Spektroskopijas problēmu laboratorijas jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

1980. – 1985 LVU ZPD Spektroskopijas nodaļas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

1986. – 1994. LVU ZPD Spektroskopijas nodaļas (vēlāk Atomfizikas un spektroskopijas institūta jeb ASI) vadošais zinātniskais līdzstrādnieks

1994. – 1997. ASI profesors

1998. - LU FMF profesors, ASI vadošais pētnieks,

2004. - ASI direktors

Nozīmīgākās pēdējo gadu publikācijas:

 1. J. Spigulis. Optical non-invasive monitoring of skin blood pulsations. Applied Optics, Vol. 44, No. 10, 2005, pp. 1850-1857.

 2. R. Erts, J. Spigulis, I. Kukulis, M. Ozols. Bilateral photoplethysmography studies of the leg arterial stenosis. Physiological Measurement, v. 26, 2005, pp. 865-874.

 3. J. Spigulis. Side-emitting optical fibers brighten our world in new ways. Optics and Photonics News, October 2005, pp. 34-39.

 4. J. Spigulis, L. Gailite, A. Lihachev, R. Erts. Simultaneous recording of skin blood pulsations at different vascular depths by multi-wavelength photoplethysmography, Applied Optics, 2007 (accepted, in press).

 5. J. Spigulis, R. Erts, I. Kukulis, M. Ozols, A. Ļihachev. Method and device for detection of arterial occlusions in arms and legs. European Patent Application # EP 1671581A1, Bulletin 2006/25, 21.06.2006

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos >100,

skat. http://home.lanet.lv/~spigulis/References.htm

Konferenču tēzes >100,

skat. http://home.lanet.lv/~spigulis/Presentations.htm

LZP u. c. valsts pētījumu projektu vadība

 1. Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu instrumentu kompleksa izpēte – LZP grants # BO 883, 1997 – 2000.

 2. Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei – LZP grants # 01.0067, 2001-2003.

 3. Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē – LZP grants # 01.0215, 2001-2003.

 4. Optoelektroniskā aparatūra un metodika kardiovaskulāram monitoringam treniņa procesā – IZM grants # TOP 02-13, 2002-2003.

 5. Optiskās metodes bioprocesu “in vivo” kontrolei – LZP grants # 04.0283, 2004 – 2007.

 6. Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces – LU pētniecības projekts, 2004-2006.

Starptautiski finansētu projektu vadība

 • “Baltic Biomedical Engineering and Physics courses”, EC TEMPUS-PHARE JEP # 12402-97, 1998–1999 – LU koordinators.

 • “BaltNet” – EC FP5 Project # ICA1-1999-50003, 1999.

 • „Go-go (Progress)” – EC FP5 Project # ICA1- 2000-50009, 2000.

 • “Lasers and Bio-optics in medicine” – VISBY project, Lund University Medical Laser Centre, 2001.

 • “Studies of ALA-based laser photodynamic therapy” – EC Programme “Improving Human Potential – Access to Research Infrastructures”, project # HPRI-CT-1999-00041, Lund Laser Centre, 2001.

 • “TRAIN-NET” – EC FP5 Project # QLAM- 20000 – 00212, 2001.

 • “Biomedical Physics in vocational training at different levels: targeting distance education” – EC LEONARDO DA VINCI project # LT/00/B/F/PP-137.024, 2001-2002 – LU koordinators.

 • „AOMD-3” – EC FP5 Project # ICA1- 2001- 60041, 2002.

 • “CLEAR – Clinical Research Physician”, EC LEONARDO DA VINCI project # 2003-A/03/B/F/PP-158.023, 2003–2006 – LU koordinators.

 • “Development of optical methods for functional diagnostics”, Scientific exchange program between Latvia and USA, 2004 – Latvijas puses projekta vadītājs.

Eksperta darbs

LZP fizikas un astronomijas nozares projektu eksperts.

 • IZM tirgus orientēto, starptautisko un ESF projektu eksperts.

 • LZA projekta eksperts (2003).

 • EK 5. un 6. Ietvarprogrammu projektu eksperts-vērtētājs.

Akadēmiskie kursi:

„Lāzeru fizika”

(FMF, bak.)

2 kr. p..

“Biomedicīniskās optikas pamati”

(FMF, maģ.)

8 kr. p.

“Medicīniskie gaismasvadi”

(FMF, maģ.)

4 kr. p.

“Zemes fizika”

(ĢZZF, bak.)

3 kr. p.

“Optiskās un lāzeru tehnikas metodes” (prakt.)

(FMF, bak.)

2 kr. p.

Papildus ziņas par profesionālo darbību

LU Astronomijas un fizikas promocijas padomes loceklis, LU Fizikas un matemātikas fakultātes Domes un Fizikas nodaļas Valdes, Profesoru padomes un Studiju padomes loceklis, RTU Astronomijas un fizikas profesoru padomes loceklis, ASI zinātniskais sekretārs (līdz 02/2004). Starptautiskās Lietišķās Optikas biedrības (SPIE) Baltijas nodaļas priekšsēdētājs un līdzpriekšsēdētājs, Starptautiskās Optikas Komisijas (ICO) Latvijas komitejas priekšsēdētājs, Amerikas Optikas biedrības biedrs.


2007. gada 20.februārī

J. Spīgulis

Dr.phys. Laimona Zača

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1960.

Izglītība:

 • Latvijas Valsts universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1978 – 1984

 • Stažieris (astrofizika); Speciālā Astrofizikas observatorija (Krievijas Zinātņu akadēmija), 6-m optiskais teleskops (http://www.sao.ru), Ziemeļkaukāzs, 1987. gada oktobris –1988.gada decembris

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

 • Fizikas doktors (Dr.phys.); “Bārija zvaigžņu spektroskopiskie pētījumi”, Latvijas Universitāte, 1992

 • Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts; Disertācija “Bārija zvaigžņu spektroskopiskie pētījumi”, Speciālā Astrofizikas observatorija, Ņižnij Arkhiz, Ziemeļkaukāzs, Krievija, 1992

Nodarbošanās:

 • Dienests armijā, 1984-1986

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, Radioatrofizikas observatorija, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1986-1987, 1990-1992

 • Vieszinātnieks (zinātniskais līdzstrādnieks), Speciālā Astrofizikas observatorija (http://www.sao.ru), Krievijas Zinātņu akadēmija, 1989.g. janvāris-decembris

 • Pētnieks, Radioastrofizikas Observatorija, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1992-1995

 • Vadošais pētnieks, Radioastrofizikas observatorija, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1995-1997

 • Vadošais pētnieks, Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs, 1997-2000

 • Vadošais pētnieks, LU FMF, 2001-

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Schmidt M.R., Začs L., Mikolajewska J., Hinkle K., 2006. An abundance analysis of the symbiotic star CH Cygni. Astronomy & Astrophysics (http://www.aanda.org), EDP Sciences, vol.446, 603-609

2. Jorissen A., Začs L., Udry S., Lindgren H., Musaev F.A., 2005. On metal-deficient barium stars and their link with yellow symbiotic stars. Astronomy & Astrophysics, EDP Sciences, vol.441, 1135-1148

3. Začs L., Schmidt M., Musaev F., Galazutdinov G.A., Sperauskas J., 2005. A detailed spectroscopy of the carbon-rich star BD+57° 2161. Astronomy & Astrophysics, EDP Sciences, vol.441, 303-308

4. Začs L., Chen W.P., Alksnis O., Musaev F., Brice T., Sanchawala K., Lee H.T., Chen C.W., 2005. The cool Galactic R Coronae Borealis variable DY Persei. Astronomy & Astrophysics, EDP Sciences, vol.438, L13-L16

5. Začs L., Spēlmanis R., Musaev F.A., Galazutdinov G.A., 2003. A search for diffuse absorption bands in carbon-rich stars. I. Barium and related stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, vol.339, pp.460-466.

6. Začs L., Spēlmanis R., 2001. The violet opacity in the red peculiar stars. III. Spectral analysis of the SC star GP Ori. Astrophysics and Space Science, Kluwer Academic Publishers, vol.275, pp.239-246.

7. Začs L., Schmidt M.R., Schuster W.J., 2000. A carbon rich star BD+75˚ 348: a binary? Astronomy and Astrophysics (A European Journal), Springer Verlag, vol.358, pp.1022-1026.

8. Začs L., Nissen P.E., Schuster W.J., 1998. The chemical composition of HD196944: a carbon and s-process rich, very metal-poor star. Astronomy and Astrophysics (A Eoropean Journal), Springer Verlag, vol. 337, pp.216-222.

9. Začs L., Musaev F.A., Bikmaev I.F., Alksnis O., 1997. An abundance analysis of single-lined spectroscopic binaries with barium stars like orbital elements. I. Analysis and results. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, EDP Sciences, vol.122, pp.31-42.

10. Začs L., Klochkova V.G., Panchuk V.E., Spēlmanis R., 1996. The chemical composition of the protoplanetary nebula candidate HD 179821. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, vol.282, pp.1171-1180.

11. Začs L., Klochkova V.G., Panchuk V.E., 1995. The chemical composition of post-AGB star, proto-planetary nebulae candidate IRAS 22272+5435 = SAO 34504. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Blackwell Science, vol.275, pp.764-772.

12. Začs L., 1994. A spectroscopic analysis of barium stars. Astronomy and Astrophysics (A European Journal), Springer Verlag, vol. 283, pp.937-954.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 49

Konferenču tēzes ~25

Zinātniski pētnieciskā darbība:

 • Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda projekts “Taiwan-Baltic open cluster study”(LU reģistrācijas Nr.1916 un 2046), 2002-2005. Projekta vadītāji: W.P.Chen (National Central University, Taivāna), L.Začs (LU FMF), G.Tautvaisiene (Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Lietuva).

 • NATO Collaborative linkage grant PST.CLG.979128 “Abundances in AGB stars: clues to the chemical evolution of the Galaxy”, 2002-2004. Projekta vadītāji: A.Jorissen (Free University of Brussels, Beļģija) un L.Začs (LU FMF).

 • Latvijas un Polijas ZA sadarbības projekts “Abundances in AGB and post-AGB stars”, 2003-2005. Projekta vadītāji: M.Schmidt (N.Kopernika Astronomijas centrs, Polija) un L.Začs (LU FMF).

 • LZP05.1863 projekts „Smago ķīmisko elementu sintēze Visumā: spektroskopiskie pētījumi”, 2005-2007. Projekta vadītājs: L.Začs

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • Starptautiskās Astronomijas Savienības (SAS) biedrs, 2003 -

 • SAS Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs, 2007 –

 • Eiropas Astronomijas biedrības biedrs, 1994 -

 • Latvijas Fizikas biedrības biedrs, 2000 -

Eksperta darbība:

2007. gada 8.marts L. Začs

Dr.habil.philol. Ingrīda Kramiņa

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1946

Akadēmiskā izglītība.:

1978. – 1982. LU pedagoģijas un psiholoģijas katedra, neklātienes aspirantūra

1971. – 1973. Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte, Divgadīgie Augstākie Pedagoģiskie kursi

1964. – 1969. Studijas LU Svešvalodu fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2002. Latvijas Universitātes profesore, Profesora diploms LU-PR Nr.0197

2002. Latvijas Universitātes profesore, Profesora diploms LU-PR Nr.0197

1999. Filoloģijas habilitētā doktora zinātniskais grāds (Dr.habil. philol.) Diploma Nr. C-Dh No.000214

1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore

1994. Latvijas Universitātes docente Diploma Nr.LU- DOC Nr.0225

1992. Nostrificēts pedagoģijas doktora grāds, Dr. paed. Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padomes lēmums Nr.20, 18.12.1992, Doktora diploms C-D No 000554

1988. Latvijas Valsts universitātes docente, atestāta Nr.001606

1982. Pedagoģisko zinātņu kandidāte (disertācija aizstāvēta Viļņas Kapsuka v. nos. universitātē 18.02.1982.)Diploma Nr. 004875

Nodarbošanās:

Kopš 2002 Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes profesore, Anglistikas nodaļas vadītāja

1999-2002 LU Moderno valodu fakultātes asociētā profesore

1998-2003 Latvijas Universitātes Svešvalodu (Moderno valodu) fakultātes dekāne

1991-2000 Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes Angļu valodas katedras vadītāja

1983-1999 Latvijas Universitâtes Svešvalodu fakultātes docente

1975-1983 Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes vecākā pasniedzèja

1974-1975 Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes asistente

1971-1974 Latvijas Valsts universitātes Sveøvalodu fakultātes pasniedzēja (ar stundu apmaksu)

1969-1971 Angļu valodas skolotāja Jūrmalas 1. vidusskolā

Zinātniskie raksti pēdējos 2 gados

 1. 1Kramiņa I. Ethnic Self-Expression in the Context of Intercultural Communicative Competence in: ETHNIC CULTURE Traditions and Innovations, Kaunas, 2004 (198- 208)

 2. Kramiņa I. Foreign Language Studies (FLS) at Tertiary Level as a Model of Linguo-Pragmatic Research, in Current Trends in Linguistics and Foreign Language Teaching: Research Papers, RTU Valodu Institūts, RTU izdevniecība, 2004, (88 –99lpp.)

 3. Kramiņa, I. Applied Linguistics Revisited, Sastatāmā un lietišķā valodniecība, Zinātniskie raksti XIII sējums, Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte, Rīga 2005. (lpp.86 – 97) ISBN-9984-30- 083-8

 4. Kramiņa, I. Lingou-pragmatic Aspects of Intercultural Communicative Competence, Kalbu Studijos /Studies about Languages/ No 7, Technologija Kaunas. 2005 (lpp. 46 – 51) ISSN 1648 – 2824

 5. Kramiņa, I. Applied Linguistics in Latvia: Problems and Perspectives: Humanities and Social Sciences. 1 (47)/2006 Latvia Foundation, University of Latvia (lpp. 56-66)

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos pēdējos 3 gados

1. Kramina I. Research As A Means Of Teachers’ Development Starptautiskā konferencē IATEFL Teacher Trainers & Educators & Research SIGs Conference Notingemā (Apvienotā Karaliste) 2003. gada 31. janvāris – 2. februāris

2. LAVSA konference Moderno valodu fakultātē – plenārziņojums 20.08.-22.08. 2004

3. 16. ikgadējā EAIE / European Association for International Education/ konference Turīnā, plenārziņojums Languages for Adult Learners – Key to Employability LICOM sekcijā 14.09.-18.09.2004.

Līdzdalība projektos un to organizēšanā

 1. Aldous Huxley starptautiskais simpozijs Rīgā Latvijas Universitātē 25.07.29.07.2004

 2. Sadarbība ar Portsmutas Universitāti (Apvienotā Karaliste) BSP studiju programmas pilnveidē un attīstībā.

 3. Līdzdalība Lielbritānijas Padomes projektā QA (Kvalitātes nodrošināšana pedagogu tālākizglītībā Latvijā (2004-2007)

Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 3 gadiem)

Vadìtie promocijas darbi

augstskolu pedagoģijā (valodu mācìbu metodikā) – 2 (B.Briede un M.Farneste)

lietišķajā valodniecībā (G.Roziņa – 2006 un I. Karapetjana -2007gadā)

 • aizstāvēšanai 2007 gadā tiek pieteikti 3 promocijas darbi (I.Ozola, I Surkova – lietišķajā valodniecībā un A. Sokols skolas pedagoģijā)

 • Vadītie maģistra darbi – 25

 • Vadītie bakalaura darbi – 27

 • Vadītie diplomdarbi - 39

Docētie studiju kursi:

 • Angļu filoloģijas BSP

Angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika, LUIS kods Valo 2171 40st – 2KP

 • Angļu filoloģijas MSP

Akadēmiskā rakstība angļu valodā LUIS kods Valo 5114

40st – 2KP

Inovācijas angļu valodas mācību metodikā LUIS kods Peda P430

40st – 2KP

Pedagoģiskie pētījumi angļu valodas mācīšanā LUIS kods Peda 5431

40st – 2KP

Modernās informācijas tehnoloģiju izmantošana svešvalodu mācīšanā LUIS kods Valo 5147

40st – 2KP

Angļu valodas mācīšana un zināšanu novērtējums lielās grupās

40st – 2KP

Profesionālā programma `Moderno valodu skolotājs`
Inovācijas angļu valodas mācību metodikā LUIS kods Peda P430

40st – 2KP

Pedagoģiskie pētījumi angļu valodas mācīšanā LUIS kods Peda 5431

40st – 2KP

Doktorantūras studiju programma valodniecībā (lietišķā valodniecība) (Programma akreditēta 2002. gada 20. martā uz 6 gadiem)
Lietišķā valodniecība

40 st - 2KP

Lekcijas, skolas u.c.ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs:

 • 2004. gada maijā – lekcijas Minsteres universitātes Lingvistikas departamentā

 • 2004. gada oktobrī – seminārs Līdsas universitātes Trinity and All Saints koledžā - `ES prasību īstenošana studiju programmu izveidē`Latvijas Universitātes MVF`

 • 2005. gada decembrī – lekcijas Portsmutas universitātē

Piederība starptautiskām zinātnisko un akadēmisko nozaru apvienībām:

 • SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research)- Starpkultūru izglītības, apmācības un zinātnisko pētījumu apvienības biedre kopš 2000. gada marta. `SIETAR Europa ` valdes locekle kopš 2004. gada maija.

 • MATSDA (The Materials Development Association) (president Brian Tomlinson - National University of Singapore) - Mācību līdzekļu izstrādes asociācijas dalībniece kopš 1999. gada oktobra.

 • IALIC (International Association for Languages and Intercultural Communication) - Valodu un starpkultūru komunikāciju starptautiskās asociācijas biedre kopš 1999. gada decembra.

 • CILT - Valodu mācīšanas informācijas centra locekle kopš 1997. gada maija (Londona, Apvienotā Karaliste)

 • EAIE (European Association for International Education) piederība atjaunota 2007. gadā05.04.2007

I.Kramiņa

3. PIELIKUMS
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница