Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница4/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Fizikas doktora studiju programmas studentu darba izvērtējums.


Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmā studējošo novērtēšanas sistēmu nosaka LU reglamentējošie dokumenti. Nekādas īpašas programmai specifiskas metodes doktora studiju programmā lietotas netiek. Visu studentu pārbaudes darbu novērtēšanai izmanto desmit baļļu sistēmu. Doktora studiju programmā desmit baļļu sistēmā tiek vērtēti tikai eksāmeni. Pārējās studiju programmas izpilde tiek vērtēta pēc doktoranta kārtējās gada (ESF atbalstu saņemošajiem doktorantiem – ceturkšņa) atskaites. Doktoranta gada atskaites pēc būtības tiek uzklausītas un novērtētas attiecīgo struktūrvienību (institūtu, centru, nodaļu) padomju sēdēs. Galīgais darva vērtējums tiek veikts doktora studiju programmas padomes sēdēs, kura lemj par to, vai studiju plāns ir vai nav izpildīts. Doktora studiju programmas padomes sēdes notiek vismaz reizi gada ceturksnī, kad doktoranti atskaitās par šajā laika posmā paveikto gan teorētisko studiju, gan zinātniskā darba jomā. Ar atzīmi promocijas darbs netiek vērtēts. Doktora studijās formālo pārbaudījumu skaits ir neliels: divi eksāmeni specialitātē, svešvalodas eksāmens un neliels skaits (atkarīgs no studenta individuālā darba plāna) izvēles kursu eksāmeni.

Doktora studiju līmenī palīdzību studentiem, pasniedzēju konsultācijas un zinātniskā darba vadību nodrošina doktorantu individuālais darbs zinātniskā vadītāja pārraudzībā 90 krp apjomā. Studējošo motivācijas paaugstināšanu nosaka augstie akadēmiskie standarti fizikas jomā, kā arī ESF stipendiju atbalsts sekmīgi studējošiem doktorantiem.

Fizikas doktora studiju programmas realizācijā svarīga nozīme ir speciālajiem semināriem gan LU Fizikas un matemātikas fakultātē, gan LU zinātniskajos institūtos. Šo semināru mērķis ir paplašināt studentu priekšstatus par izvēlētā studiju apakšvirziena zinātniskajām problēmām, klausoties Latvijas zinātnieku, ārzemju zinātnieku no ES un Asociētajām valstīm un studiju biedru zinātniskos ziņojumus, kā arī trenējot iemaņas referātu gatavošanā un prezentēšanā. Tie sekmē doktorantu iesaistīšanos Eiropas pētniecības kopējā telpā, kā arī svešvalodu apguvi (specifisko priekšmetu terminoloģiju angļu valodā).

Promocijas darba fizikā, astronomija un mehānikā forma.


Promocijas darbs var būt:

 • disertācija;

 • tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām publicēšanai zinātniskajā periodikā, kas tiek anonīmi recenzēta, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs un tiek citēta starptautiski pieejamās datu bāzēs;

Promocijas darba aizstāvēšana.

Promocijas darbs tiek aizstāvēts fizikas, astronomijas un mehānikas nozaru promocijas padomēm.

Salīdzinājums ar līdzīgām doktora studiju programmām Eiropā.


Pasaules universitāšu praksē ir ļoti dažādi strukturizētas doktora studiju programmas. Bieži vērojama tendence specializēt programmu kādā konkrētā fizikas apakšvirzienā. Ja nepieciešams koncentrēt līdzekļus dārgo dabaszinātņu studiju programmu realizēšanai, programmas tiek veidotas plašāk. Kopenhāgenas universitātē pat visas dabaszinātnes veido vienu doktora studiju programmu ar vienpadsmit apakšvirzieniem, kuru darbs, ņemot vērā doktora studiju orientāciju uz individuālu pētniecības darbu, ir nošķirts no pārējo fakultātes nodaļu darba īpašā doktorantūras skolā.

Augstākā līmeņa (doktora un maģistra) studiju programmu kopējais tipiskais ilgums citās Eiropas valstīs ir 9-10 semestri (4,5-5 gadi). Studiju programmas ilgums fizikas doktora grāda iegūšanai iekļaujas šajos Eiropas universitāšu pieredzes apstiprinātajos laika limitos. Finansiālie ierobežojumi neļauj paredzēt valsts budžeta līdzekļus vairāk kā trim gadiem. Atlikušo laiku jāfinansē no zinātniskajiem projektiem

Teorētisko kursu apjoms kredītpunktos dažādās doktora studiju programmās svārstās no 80 ECTS KP, ja nepieciešama ievērojama priekšsagatavošanās fāze kā franču universitāšu programmās (http://cjc.jeunes-chercheurs.org/interventions/2001-eurodoc/doctoral-studies-in-France.html (Doctoral studies in France)), kur viens gads tiek veltīts tikai teorētiskajām studijām, līdz 20-24 krp. Tikai pēc šīs sagatavošanās fāzes ir paredzēta jau iepriekš specializējušos reflektantu uzņemšana (Lielbritānija, Dānija).

Ņemot vērā mūsu akadēmisko studiju programmu kopējo uzbūvi fizikā, uzskatām, ka teorētiski apgūstamo priekšmetu kopējais apjoms, 24 kredītpunkti, un to sadalījums iekļaujas zināmo doktora studiju programmu raksturīgajās robežās un atbilst mūsu akadēmiskās programmas struktūras īpatnībām, studējošajiem, kas iepriekš beiguši maģistra studijas fizikā.

Latvijas Universitātes pašlaik realizētā doktora studiju programma ir piedalījusies Eiropas Fizikas Izglītības tīkla (European Physics Education Network) – EUPEN organizētā doktora studiju programmu salīdzināšanā. Šinī salīdzināšanā piedalījās 93 fizikas doktora studiju programmas no 24 valstīm. Galvenie šīs salīdzināšanas rezultāti ir apkopoti tīkla darbību apkopojošos materiālos, kas ir publicēti laika periodā no 1998. līdz 2005. gadam.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 1, Edited by Prof H. Ferdinande and Prof. A. Petit. University of Gent 1997, 224 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 2, Edited by Prof H. Ferdinande and Prof. A. Petit. University of Gent 1999, 269 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 3, Edited by Prof H. Ferdinande. University of Gent 1999, 287 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 4, Edited by Prof H. Ferdinande Prof. S. Pugliese, and Prof. H. Latal. University of Gent 1999, 174 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 5, Edited by Prof H. Ferdinande and E. Velcke. University of Gent 2000, 88 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 6, Edited by Prof H. Ferdinande, T. Formesyn and E.Valcke, University of Gent, 2002, 296 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 7, Edited by Prof H. Ferdinande, E. Velcke and Prof. T. Formesynt, University of Gent 200, 224 pages.

 • Inquiries into European Higher Education in Physics, volumes 1 – 7, Edited by Prof H. Ferdinande and Prof. A. Petit. University of Gent 1998 – 2005.

No zemāk pievienotā attēla ir gūstam priekšstats par tām valstīm un Universitāšu skaitu, kas piedalījās šinī programmu salīdzināšanāNo augstāk minēto materiālu analīzes var secināt, ka Latvijas Universitātē realizētā doktora studiju programma gan pēc organizācijas formas, gan arī pēc tās satura atbilsts līdzīgām programmām Eiropas universitātēs.

Tā piemēram mūsu doktora studiju padomes skaitliskais lielums – 12 atbilst vidējiem rādītājiem Eiropā, skat. zemāk pievienoto attēlu.


Tāpat mūsu prakse, ka doktora darbu var vadīt gan fakultātes profesori, gan arī institūtos strādājošie pētnieki, atbilst daudzās universitātēs pieņemtai praksei.

Arī tas, ka mūsu doktora darbs var būt noformēts gan kā darbu kopa, gan arī vienota darba formā atbilsts Eiropā pieņemtai praksei.

Kā seko no plašāka salīdzinājuma, kas ir atrodams augstāk minētajos rakstu krājumos arī pēc citiem parametriem, tādiem kā specialitātes eksāmena komisijas veidošanas principi (skaitliskā sastāva un prasībām eksaminācijas komisijas locekļu kvalifikācijai), vidējā vecuma kurā doktora darbi tiek aizstāvēti, vīriešu un sieviešu īpatsvara doktora darbu autoru vidū, grāda ieguvēju nākošās darba vietu sadalījums (augstskolas pasniedzēji, pētnieki augstskolā, ražošana un citi), patstāvīgā darba un darba grupās īpatsvars studiju procesā un līdzīgi parametri, Latvijas Universitātes doktora studiju programma Fizikā, astronomijā un mehānikā atbilsts vidējiem Eiropā pieņemtiem rādītājiem līdzīgām doktora studiju programmām.

Pielikumā

 1. Fizikas un astronomijas doktora studiju padomes personālsastāvs.

 2. Vadošo profesoru CV un nozīmīgāko publikāciju saraksts

 3. Apakšnozaru kursu apraksts ar izmantojamo literatūru

 4. Apakšnozaru promocijas eksāmenu programmas ar izmantojamo literatūru

 5. Laika posmā no 2004. gada līdz 2007. gada jūnijam aizstāvētie promocijas darbi un doktorantūru beigušo pašreizējās darba vietas

 6. Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmas doktorantu piedalīšanās iespējas LZP finansētos zinātniskajos projektos.

 7. Zinātniskā aparatūras nodrošinājums Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmas studentiem.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница