Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница3/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Uzņemšana LU doktorantūras programmā Fizikas nozarē


Kritēriji uzņemšanai doktorantūrā, apstiprināti Fizikas un astronomijas doktora studiju programmu padomes sēdē 2007. gada 16. aprīlī, protokols Nr. 2/2007

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

LU intereses (Akadēmiskā personāla atjaunotne, nozares attīstība u.c.)

2

Promocijas darba iestrāde, izstrādes realizācija

2

Zinātniskās publikācijas, ziņojumi konferencēs, dalība zinātniskajos projektos

3

Promocijas darba aktualitāte un nozīmība izvēlētajā nozarē, (darba vadītāja pieredze promocijas darbu vadīšanā)

2

Maģistra studiju vidējā svērtā atzīme

2

Maģistra darba gala atzīme

2

Doktora studiju pieteikuma kvalitāte (pretendenta spēja pamatot izvēlēto promocijas darba tēmu)

1

Papildus kvalifikācija, citi nopelni

1

  • Fizikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās balstoties un padomes apstiprinātiem kritērijiem tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā un svešvalodā. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.

  • Uz Fizikas doktora studiju padomes priekšlikuma pamata LU Doktorantūras daļā pretendentu imatrikulē LU doktorantūras programmā.

  • Doktorands kopā ar zinātnisko vadītāju, ņemot vērā DSP ieteikumus, izstrādā individuālo studiju un pētniecības programmu, kuru attiecīgās apakšnozares profesora vadībā apstiprina struktūrvienības sēdē un iesniedz LU doktorantūras daļā.

Fizikas doktora studiju saturs.


Pilna laika studijas LU doktora studiju programmā fizikas, astronomijas un mehānikas nozarē atbilst 144 kredītpunktiem, kas sadalās sekojoši:

1

Fizikas attiecīgās apakšnozares jaunāko pētniecības metožu apguve, informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes, prezentācijas metožu un paņēmienu apguve

8

2

Teorētisko kursu apguve

14
  • apakšnozares vadošais kurss (programmas skat. pielikumā) – 10 Kp

  • specializācijas kurss (saturu nosaka individuāli) – 4 Kp
3

Svešvaloda

2

4

Izvēles kursi (programmas B daļa), skat programmas aprakstu

12

5

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs un ziņojumu gatavošana šīm konferencēm

10

6

Līdzdalība žurnālu publikāciju sagatavošanā

4

7

Promocijas darba noformēšana

4

8

Individuālais pētniecības darbs un promocijas darba izstrādāšana

90
Kopā

144
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница