Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
PDF просмотр
НазваниеВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
страница1/276
Дата26.11.2012
Размер3.26 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   276
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Канівський природний заповідник
Черкаська обласна рада
Черкаська обласна державна адміністрація
Державне управління екологічної безпеки в Черкаській області
a
`
1923 – 1998
РОЛЬ  ОХОРОНЮВАНИХ  ПРИРОДНИХ
ТЕРИТОРІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ
(Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного
заповідника, м. Канів, 8–10 вересня 1998 р.)
Канів — 1998

УДК  630.907.1
РОЛЬ ОХОРОНЮВАНИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТ-
ТЯ:  Матеріали  наукової  конференції,  присвяченої  75-річчю  Канівського  природного  заповідника
(Канів, 8–10 вересня 1998 р.). — Канів, 1998. — 319 с.
У збірнику матеріалів конференції публікуються роботи, присвячені вивченню та охороні біоріз-
номаніття у заповідниках і на інших охоронюваних природних територіях України, Росії, Білорусі
та Молдови.
Редакційна колегія:
М.В. Гончаров, к.б.н. В.М. Грищенко (заст. головного редактора), проф. д.б.н. В.А.
Соломаха, к.б.н. М.Г. Чорний (головний редактор), к.б.н. В.Л. Шевчик
Над збірником працювали:
комп’ютерний набір — М.В. Гончаров
верстка — В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко
емблема заповідника — Є.Д. Яблоновська-Грищенко
Затверджено до друку рішенням науково-технічної ради
Канівського природного заповідника
(протокол № 3 від 1.07.1998 р.)
ROLE OF PROTECTED AREAS
IN SAVING BIODIVERSITY
ISBN 966-74-59-13
© Канівський природний заповідник, 1998
© Kaniv Nature Reserve, 1998

ПЕРЕДМОВА
На межі тисячоліть заповід- жені результати багаторічних до- екосистем,  які  дозволяють  як
на  справа  України  відзначила сліджень. Таким є і Канівський прогнозувати  стан  природних
свій столітній ювілей. У створен- природний заповідник Київсько- комплексів  заповідника,  так  і
ні перших природних заповідни- го національного університету ім. розробляти конкретні рекомен-
ків втілилась ідея багатьох вели- Тараса  Шевченка.  Він  засно- дації по охороні рідкісних видів
ких вчених-екологів — ідея ком- ваний 30 липня 1923 року згідно та по підтриманню біорізнома-
плексної охорони природи. В ос- Постанови Комісії Наркомзему ніття в цілому.
танні 50 років заповідники прак- (протокол №156 п. 125).
Конференція  8–10  вересня
тично вже реалізовували основні
Сьогодні ця територія є од- 1998 року, присвячена 75-річчю
пункти  Міжнародної  конвенції нією з найбільш вивчених в Ук- Канівського природного запові-
в Ріо-де-Жанейро 1992 р. За- раїні.  Їй  присвячено  близько дника, матеріали якої представ-
повідники охороняють не окремі 3500 наукових праць з питань лені в цьому збірнику, охоплює
види рослин, тварин (генофонд) історії, археології, географії, біо- широке коло питань від загаль-
чи окремі елементи ландшафту, логії та екології.
но-теоретичних розробок в га-
а все колосальне біорізноманіт-
В  Канівському  природному лузі екології та заповідної спра-
тя Землі разом із типовими та заповіднику  вдалося  поєднати ви до конкретних наукових дос-
унікальними ландшафтами. Саме охорону унікальних ландшафтів ліджень на природно-заповідних
в заповідниках за десятиліття ко- із збереженням типових екоси- територіях.
піткої праці науковців зібраний стем, дотримання суворого ре-
Сподіваюсь,  що  ці  наукові
безцінний матеріал для пізнан- жиму охорони всіх ділянок із ве- розробки будуть корисними при
ня екологічних законів, функці- ликою роботою по підготовці мо- вирішенні нагальних питань охо-
онування природних екосистем, лодих спеціалістів у галузі при- рони біорізноманіття та оптимі-
можливостей  їх  відновлення родничих дисциплін.
зації  природоохоронної  діяль-
після  сильних  антропогенних
Силами науковців заповідни- ності.
втручань.
ка,  Київського  національного
З кожним роком зростає ін- університету  ім.  Тараса  Шев-
Канівський природний запо-
формаційний ресурс заповідних ченка, закладів НАН України відник висловлює щиру подяку
територій, оскільки за межами проведена інвентаризація основ- за підтримку у проведенні конфе-
заповідників  таку  інформацію них груп рослин, тварин, грибів, ренції та виданні збірника мате-
отримати вже практично немож- грунтів та ін.
ріалів  А.С.  Даниленку,  М.О.
ливо.
Надзвичайно перспективни- Лимару, Л.В. Майбороді, І.О.
Особливо це стосується ста- ми виявились дослідження сук- Припіялу, В.М. Хоменку, В.Т.
рих заповідників, де нагромад- цесійних  процессів  заповідних Цибенку.
Микола Чорний, директор Канівського
природного  заповідника
3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   276

Похожие:

Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconХарківському національному університету ім. В. Н. Каразіна та 80-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти Харків 2004
Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю 1-2 квітня 2004 року
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconF42B1/02 (12) описание изобретения к патенту
Ссылки: ru 2103643 C1, 27. 01. 1998. ru 2250359 С2, 20. 04. 2005. ru 2110753 С1, 27. 01. 1998. Us 4860655 A, 29. 08. 1998
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconПинк Флойд
Издательство Сергея Козлова, 1998 г. © Nickolas Schaffner, 1991 г. © Гливенко Д. В., перевод. 1998 г. © Гисич И. С., оформление....
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconПубликации сотрудников кафедры за период с 1998 по 2005 гг
А. И., «Агрегация тромбоцитов при недостаточности кровообращения у больных с ишемической дилатационной кардиомиопатией» International...
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconОрганізаційний комітет конференції
Сучасні проблеми холодильної техніки І технології / Збірник тез докладів Міжнародної науково-технічної конференції, Одеса, 14-16...
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
Світі „пражан
Ваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница