Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница7/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Література

1. Кули Ч. Первичные группы / Ч. Кули // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред. В. И. Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – С. 330 – 335. 2. Барсукова С. Реципрокные взаимодействия: сущность, функции, спецификация / С. Барсукова // Социологические исследования. – 2004. – № 9. – С. 20 – 30. 3. Luhman N. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. / Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, ed. by Gambetta D., Basil Blackwell: New York, 1990. pp. 94 – 107. 4. Smith M. K. Social Capital. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infed.org/biblio/social_capital.htm 5. Русинова Н. Л. Здоровье и социальный капитал (Опыт исследования в Санкт-Петербурге) / Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. А. Сафронов // Социологические исследования. – 2010. – № 1. – С. 87 – 99. 6. Putnam R. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Democracy in America. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/assoc/bowling.html


Патрична Г. А., Віхров М. М. Самопочуття школярів в різних соціальних колах: довіра, взаємодопомога, комфорт

У статті проаналізовано повсякденні практики школярів на основі концепції соціального капіталу, її базових понять: довіра, соціальна мережа. Досліджується включеність школярів до соціальних мереж та особливості феномену довіри у середовищі школярів, що зумовлюють практики взаємодопомоги серед школярів.

Ключові слова: соціальний капітал, довіра, соціальні мережі, індекс соціальної підтримки, підлітки, школярі.


Патричная Г. А., Вихров М. Н. Самочувствие школьников в разных социальных кругах: доверие, взаимопомощь, комфорт

В статье проанализированы повседневные практики школьников на основе концепции социального капитала, её базовых понятий: доверие, социальная сеть. Исследуется включенность школьников в социальные сети и особенности феномена доверия в среде школьников, которые обуславливают практики взаимопомощи среди школьников.

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, социальные сети, индекс социальной поддержки, подростки, школьники.


Patrychna G. Vihrov M. School students well-being in different social circles: trust, mutual help, comfort

This article presents analyzing of school students daily practices which is based on the conception of social capital, its basic concepts: trust, social network. We investigate the involvement of school students in social networks and especially the phenomenon of trust among students, which causes practices of mutual help among school students.

Keywords: social capital, trust, social networks, social support index, teenagers, students.

Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4

Рецензент – к. соц. н., ст. викладач Хобта С. В.

УДК 316.728:37–057.874


Кухаренко О. В.


НАВЧАННЯ У ЖИТТІ ШКОЛЯРА:

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗМІНИ В МАЙБУТНЬОМУ


Навчання у школі – це основний вид діяльності учня. Він засвоює знання та вміння, необхідні для того, щоб можна було використовувати їх для себе і для суспільства. В школі відбувається і профорієнтація школярів.

Можна визначати низку об’єктивних передумов, які створюють у навчанні особливу «платформу» для формування особистості школяра:

  • навчання – це передача і засвоєння учнями змісту освіти;

  • навчальна діяльність протягом шкільного періоду є основною (провідною);

  • передбачає обов’язковість, можливість чіткого програмування, організації, контролю всіх компонентів процесу навчання;

  • надає можливість опосередкованого впливу на особистісні характеристики учнів, спирається на їх особистий досвід, індивідуальні особливості;

  • залучає учнів до різноманітних дидактичних і педагогічних стосунків (учитель-учень, учень-учитель, учитель-група та ін.).

Навчанню належить вирішальна роль у формуванні потреб, інтересів, системи ідей, поглядів, переконань, здібностей, правильного ставлення до розумової і фізичної праці [1, с. 12].

Більшість сучасних батьків та учнів розуміють, що знання та уміння, набуті в школі, здатність до комунікації, раціональної, продуктивної діяльності, уміння самостійно здобувати інформацію, оволодіння мовами та інформаційними технологіями знадобляться для подальшої кар’єри. Але при цьому більшість учнів сприймають навчання як примус, обов’язок. Вони не усвідомлюють навчання у школі як один з найважливіших процесів у їхньому житті, який поступово «підніме» школярів до престижного дорослого життя, що знання, здобуті у школі, допоможуть випускнику адаптуватися у дорослому житті, бути мобільним на ринку праці. Тим паче, якщо у діяльності країн сучасного світу здійснюється реформування освіти, введення профільного навчання у старших класах. Таке диференційоване навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів, створює умови для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Отже, засвоєння змісту освіти в загальноосвітніх закладах з профільним навчанням, по-перше забезпечує загальноосвітню підготовку учнів, по-друге – це підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Бажання майже всіх випускників стати власниками диплома про вищу освіту, зокрема отримати його на контрактній основі, розширили доступ до вищої освіти недостатньо підготовлених випускників. Вони приносять до українських вишів суто споживацьке, а іноді інфантильне ставлення до навчання. Все це робить дуже актуальним з’ясування місця навчальної діяльності в системі повсякденності школярів старших класів. У ході емпіричного дослідження в межах проекту «Повсякденне життя луганського школяра – 2011» були отримані дані, які дають можливість відповісти на ці запитання. В таблиці відображено розподіл відповідей респондентів за змінною «шкільний клас» (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл відповідей на запитання «З якими наведеними твердженнями Ви найбільше згодні?»
Варіант відповіді

Шкільні класи
8

9

10

11

Усі опи-тані

1.

Навчання у школі – це найважливіше на даний момент у моєму житті

Абсол. частота

35

41

30

39

145

Відсоток

20,0%

19,6%

16,2%

17,7%

18,4%

2.

Навчання у школі – це важлива частина у моєму житті, але є багато іншого, що для мене не менш важливо

Абсол. частота

119

124

114

153

510

Відсоток

68,0%

59,3%

61,6%

69,5%

64,6%

3.

Навчання у школі – це другорядне у моєму житті, є значно важливіше

Абсол. частота

17

36

27

24

104

Відсоток

9,7%

17,2%

14,6%

10.9%

13,2%

4.

Важко відповісти

Абсол. частота

4

8

14

4

30

Відсоток

2,3%

3,8%

7,6%

1,8%

3,8%
Всього

Абсол. Частота

175

209

185

220

789

Відсоток

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Як видно з таблиці, більшість учнів з усіх чотирьох класів обрали другий варіант відповіді «Навчання у школі – це важлива частина у моєму житті, але є багато іншого, що для мене не менш важливо». Урахування змінної «стать», та змінної «тип школи» не зумовлює відмінності у відповідях респондентів. Хлопці (60,2%), і дівчата (68,9%) вважають , що навчання у школі – це важливо у їхньому житті, але є багато іншого, для них не менш важливого. Така ж тенденція спостерігається у спеціалізованих та неспеціалізованих школах.

У ході дослідження з’ясувалося, наскільки респонденти відчувають інтерес до різних предметів. Цю інформацію подано в табличній формі (табл. 2).


Таблиця 2

Розподіл відповідей на запитання

«Чи відчуваєте Ви інтерес до навчання?»
Варіант відповіді

Шкільні класи
8

9

10

11

Усі опи-тані

1.

Мені цікаво вчитися з усіх предметів

Абсол. частота

16

21

18

17

72

Відсоток

9,1%

9,9%

9,7%

7,7%

9,0%

2.

Мені цікаво вивчати більшість предметів

Абсол. частота

79

67

60

83

289

Відсоток

44,9%

31,6%

32,3%

37,4%

36,3%

3.

Мені цікаво вивчати кілька предметів, інші не викликають у мене інтересу

Абсол. частота

68

101

83

105

357

Відсоток

38,6%

47,6%

44,6%

47,3

44,8%

4.

Мені зовсім не цікаво вчитися

Абсол. частота

12

17

18

10

57

Відсоток

6,8 %

8,0%

9,7%

4,5%

7,2%

5.

Інше

Абсол. частота

1

6

7

7

21

Відсоток

0,6%

2,8%

3,8%

3,2%

2,6%
Всього

Абсол. Частота

176

212

186

222

796

Відсоток

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Таким чином, з попередньої таблиці видно, що серед восьмикласників відповідь «Мені цікаво вивчати більшість предметів» була модою, а серед учнів 11-го класу модою став варіант відповіді «Мені цікаво вивчати кілька предметів, інші не викликають у мене інтересу». Отже, можна припустити, що старшокласники більше уваги приділяють саме тим навчальним предметам, які відповідають їх професійному самовизначенню, а восьмикласники скоріш за все ще не зовсім визначилися з цим питанням. Розглянемо розподіл відповідей на це ж запитання за змінною «тип школи» (табл. 3).


Таблиця 3

Розподіл відповідей на запитання

«Чи відчуваєте Ви інтерес до навчання?»
Варіант відповіді

Тип школи
Спеціалізо-вані

Неспеціа-лізовані

Усі опитані

1.

Мені цікаво вчитися з усіх предметів

Абсол. частота

19

53

72

Відсоток

7,6%

9,7%

9,0%

2.

Мені цікаво вивчати більшість предметів

Абсол. частота

122

167

289

Відсоток

48,8%

30,6%

36,3%

3.

Мені цікаво вивчати декілька предметів, інші не викликають у мене інтересу

Абсол. частота

95

262

357

Відсоток

38,0%

48,0%

44,8%

4.

Мені зовсім не цікаво вчитися

Абсол. частота

10

47

57

Відсоток

4,0

8,6%

7,2%

5.

Інше

Абсол. частота

4

17

21

Відсоток

1,6%

3,1%

2,6%
Всього

Абсол. частота

250

546

796

Відсоток

100,0%

100,0%

100,0%


З даної таблиці видно, що у спеціалізованих школах модою був варіант відповіді: «Мені цікаво вивчати більшість предметів». У неспеціалізованих школах більшість школярів обрали відповідь: «Мені цікаво вивчати кілька предметів, інші не викликають у мене інтересу». Проаналізувавши розподіл відповідей відносно змінної «стать», можна зробити висновок, що вона не впливає на розподіл відповідей респондентів – 46,5% дівчат та 43,1% хлопців обрали третій варіант відповіді: «Мені цікаво вивчати кілька предметів, інші не викликають у мене інтересу».

Отримані результати в ході дослідження дали змогу виявити позиціонування учнів щодо предметів шкільної програми. Запитання мало відкритий характер. Інформацію подано в табличній формі (табл. 4).

Таблиця 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница