Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница5/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Розподіл відповідей на запитання «Як часто Ви обговорюєте зі своїми друзями матеріальне становище своїх однокласників?»

з урахуванням змінної «клас»


Частота обговорення з друзями матеріального становища своїх однокласників

Клас

Всього

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Так, часто

Абсолют-на частота

8

5

7

11

31

Відносна частота

4,7%

2,4%

3,8%

5,0%

4,0%

Так, іноді

Абсолют-на частота

32

35

45

49

161

Відносна частота

18,9%

16,7%

24,5%

22,3%

20,6%

Практично ніколи

Абсолют-на частота

45

53

46

64

208

Відносна частота

26,6%

25,2%

25,0%

29,1%

26,6%

Ні, не обговорюю

Абсолют-на частота

73

94

70

85

322

Відносна частота

43,2%

44,8%

38,0%

38,6%

41,1%

Важко відповісти

Абсолют-на частота

11

23

16

11

61

Відносна частота

6,5%

11,0%

8,7%

5,0%

7,8%

Всього

Абсолют-на частота

169

210

184

220

783

Відносна частота

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Можна припустити, що учні базової школи перебувають на повному забезпеченні батьків і подібними проблемами поки що цікавляться менше. Учні старшої школи стоять на порозі дорослого життя, тому активно включаються в обговорення тих життєвих ситуацій, з якими у недалекому майбутньому їм доведеться стикатися безпосередньо.

Опитаним пропонувалося оцінити справедливість тверджень, в яких відображаються деякі аспекти соціальної нерівності. Особливо гостро школярі оцінюють ситуацію, коли діти забезпечених батьків будуть мати можливість здобути престижну освіту, і, коли одні школярі мають змогу харчуватися набагато краще за інших. Лише близько третини респондентів погодилися з тим, що це справедливо (табл. 4).


Таблиця 4

Розподіл відповідей на питання «З якими з наведених тверджень Ви повністю згодні?» з урахуванням змінної «клас»


Твердження

Клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Справедливо, що одні школярі можуть одягатися набагато краще за інших

Абсолютна частота

74

71

68

95

Відносна частота

52,1%

41,5%

47,9%

55,6%

Справедливо, що батьки одних школярів мають доходи, які набагато перевищують доходи батьків інших школярів

Абсолютна частота

68

80

67

111

Відносна частота

47,9%

46,8%

47,2%

64,9%

Справедливо, що діти забезпечених батьків будуть мати можливість здобути престижну освіту

Абсолютна частота

50

62

44

65

Відносна частота

35,2%

36,3%

31,0%

38,0%

Справедливо, що одні школярі мають змогу харчуватися набагато краще за інших

Абсолютна частота

29

39

24

46

Відносна частота

20,4%

22,8%

16,9%

26,9%

Справедливо, що одні школярі мають набагато більше кишенькових грошей, ніж інші школярі

Абсолютна частота

56

58

54

84

Відносна частота

39,4%

33,9%

38,0%

49,1%

Справедливо, що одні школярі мають дорогі мобільні телефони, ноутбуки і т. п., а інші – не мають

Абсолютна частота

58

71

54

82

Відносна частота

40,8%

41,5%

38,0%

48,0%

Всього

Абсолютна частота

142

171

142

171


Близько половини опитаних вважають справедливими ситуації, коли школярі можуть відкрито демонструвати рівень матеріальної забезпеченості своїх батьків – краще одягатися, мати дорогі мобільні телефони, ноутбуки, більше кишенькових грошей. Слід також відзначити, що для більшого числа опитаних у старшій школі порівняно з базовою перераховані прояви соціальної нерівності є справедливими. Вочевидь старшокласники вже усвідомили «правила гри» у сучасному суспільстві і прояви соціальної нерівності сприймають як даність, як невід’ємну частину суспільного буття.

Цікавим є факт, що школярі доволі оптимістично оцінюють матеріальне становище своєї сім’ї. Відносна більшість опитаних (44,5 %) – відзначили, що в їхній родині коштів вистачає на продукти харчування, одяг, побутову техніку, проте на дорогі речі не вистачає (табл. 5). 13,9 % школярів вважають себе доволі забезпеченими, причому така змінна як «клас» не впливає на розподіл відповідей.


Таблиця 5

Розподіл відповідей на запитання «Як Ви оцінюєте матеріальне становище своєї сім’ї?»


Оцінка матеріального становища

Абсолютна частота

Відносна частота

Грошей не вистачає навіть на продукти харчування

7

0,9

Грошей вистачає на продукти харчування, проте на одяг уже не вистачає

36

4,5

Грошей вистачає на продукти харчування і одяг, проте на побутову техніку не вистачає

114

14,3

Грошей вистачає на продукти харчування, одяг, побутову техніку, проте на дорогі речі не вистачає

356

44,5

Грошей вистачає на все і навіть на дуже дорогі речі

111

13,9

Важко відповісти

86

10,8

Немає відповіді

90

11,3

Всього

800

100,0


Вочевидь, батьки намагаються дати своїм дітям найкраще, тому прагнуть задовольняти усі їхні потреби. Скоріше за все більшість учнів не заглиблюються у питання, пов’язані з плануванням сімейного бюджету. Як результат, вони можуть не володіти інформацією щодо фінансових справ своєї родини.

Таким чином, у середовищі школярів відтворюються ціннісні установки дорослого населення м. Луганськ. Матеріальні цінності доволі значимі для учнів. Припускаємо, що школярі будуть вибудовувати стратегії поведінки на утилітарних та прагматичних принципах. Сучасні школярі – це нове покоління, соціалізація якого проходить в умовах капіталістичного суспільства. Його правила вони засвоїли з дитинства, тому доволі терпимо ставляться до проявів соціальної нерівності. Толерантне ставлення до даного феномену можна також пояснити тим, що більшість школярів не стикається з проблемами матеріального характеру, бо їх розв’язання покладено на батьків.

Література

1. Жизнь в Украине: испытание нищетой [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newzz.in.ua/index.php. 2. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: моногр. / за ред. О. М. Балакірєвої. – К. : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2011. – 591 с. 3. Сакс Дж. Как искоренить бедность / Джеффри Сакс // В мире науки. – 2005. – № 12. – Режим доступа : www.sciam.ru/2005/12/bednost.shtml. 4. Уткин А. И. Богатые и бедные / А. И. Уткин // Философские науки. – 2001. – № 1 – С. 19 – 32. 5.  Оксамитна С. Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності / С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 4. – С. 4 – 28. 6. Соціальна нерівність є шкідливою для психіки – ВООЗ // Українська правда. Життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/ukr/technology/2009/03/11/15332/. 7. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие / Л. Г. Ионин – М. : Логос, 2000. – 432 с. 8. Лебідь Л. І. Соціальна нерівність у сучасному українському суспільстві: особливості суб’єктивного сприйняття / Л. І. Лебідь // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Х., 2011. – С. 284 – 288.


Лебідь Л. І. Соціальна нерівність в оцінках учнівської молоді м. Луганська

У статті розглядаються особливості сприйняття матеріальних цінностей учнями 8 – 11 класів. Наголошується, що їхні ціннісні установки відтворюють установки дорослого населення, причому, чим старший школяр, тим точніше. Підкреслюється доволі терпиме ставлення учнів школи до різних проявів соціальної нерівності.

Ключові слова: соціальна нерівність, школа, цінності, багатство.


Лебедь Л. И. Социальное неравенство в оценках учащейся молодежи г. Луганска

В статье рассматриваются особенности восприятия материальных ценностей учениками 8 – 11 классов. Установлено, что их ценностные установки воспроизводят установки взрослого населения, причем, чем старше школьник, тем точнее. Подчеркивается довольно терпимое отношение учеников школы к различным проявлениям социального неравенства.

Ключевые слова: социальное неравенство, школа, ценности, богатство.


Lebid L. I. Social inequality in the value system of the academic youth of Lugansk.

The paper considers peculiarities of perception of material wealth by pupils of the 8th -11th forms. It is determined that their value judgments reproduce the ones of the adult population. Emphasized quite tolerant attitude of the school children towards different manifestations of social inequality.

Keywords: social inequality, school, value, wealth.


Стаття надійшла до редакції 02. 11. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4

Рецензент – д. соц. н., проф. Кононов І. Ф.


УДК 316.35.023.4–057.874

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница