Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница4/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Розподіл відповідей на запитання: «Без яких з перелічених характеристик Ваше уявлення про себе буде неможливим?» (%)
п/п

Варіант відповіді

Кількість виборів

%

Ранг

1

самостійна, неповторна особистість

362

46,7

3

2

член сім’ї

481

62,1

1

3

член кола друзів

372

48,0

2

4

член навчального колективу

157

20,3

10

5

людина з певною освітою

182

23,5

9

6

людина певних політичних переконань

82

10,6

13

7

мешканець Луганська

265

34,2

5

8

мешканець Донбасу

79

10,2

14

9

громадянин України

220

28,4

7

10

радянська людина

62

8,0

17

11

мешканець СНД

64

8,3

16

12

людина певної релігії

76

9,8

15

13

європеєць

93

12,0

12

14

мешканець планети Земля

239

30,8

6

15

людина з певними художніми смаками (музичними, літературними і т. д.)

204

26,3

8

16

юнак/дівчина

284

36,6

4

17

людина певного віку

99

12,8

11

18

що ще?

23

3,0

18
Всього

3344

431,5

Структура ідентичностей молоді в цілому відповідає структурі «дорослих» [19, с. 46]. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена ρ=0,8. Особливість молоді – висока значимість ідентичностей «член кола друзів» та «мешканець планети Земля». Остання не має такої поширеності серед дорослого населення. Мало того, кількість її прихильників постійно зменшується. Менше значення для молоді мають територіальні ідентичності, найбільш важлива з яких – міська.

Таким чином, ієрархія цінностей учнівської молоді в цілому повторює «дорослу». Інтеграційним ядром ціннісної системи виступають традиційні цінності, пов’язані з родиною, її добробутом та близькими міжособистісними стосунками. Поєднання важливості родини з важливістю особистісної незалежності характеризує школярів, а також і мешканців міста й регіону, як людей малих груп, що відрізняються від класичних індивідуалістів і колективістів. Це дозволяє говорити про існування культурної наслідуваності між поколіннями й збереження тенденції структурування ціннісної свідомості наших людей навколо традиційних цінностей, пов’язаних з малими групами.

Щодо поширеності орієнтацій на особисте благополуччя, то в чистому вигляді такі орієнтації не мають широкого розповсюдження. Більшість школярів орієнтована на родину, соціальне визнання та суспільну активність. Лише незначна частина – на матеріальне багатство, владу, розваги та нелегальні практики їх досягнення. Важливим фактом виявилася відсутність ціннісного напруження щодо цінності багатства. Багатство стало цінністю для половини школярів і це узгоджується з їх впевненістю в тому, що саме багатство, гроші в нашому суспільстві є головним показником життєвого успіху людини. Тобто особистісні та суспільні орієнтири у молоді збігаються.


Література

  1. Українське суспільство 1992 – 2006. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2006. – 578 с. 2. Злобіна О. Соціальний простір життя як суб’єктивна символічна реальність / О. Злобіна, І. Мартинк, Н. Соболева, В. Тихонович. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004. – 299 с. 3. Кононов І. Ф. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах України) / Кононов Ілля Федорович. – Луганськ : Альма-матер, 2000. – 494 с. 4. Ручка А. Динаміка ціннісних відданостей населення України: 1991 – 2000 роки / А. Ручка // Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2002. − С. 181 – 185. 5. Petersen A. Authentic self-realization and depression / Petersen Anders // International Sociology. – January 2011. – Vol. 26 (1). − Р. 5 – 24. 6. Хобта С. В. Ценностные основания модернизации в современном обществе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.04. „Спеціальні та галузеві соціології” / С. В. Хобта. − К. : 2007. − 16 с. 7. Кононов И. Ф. Ценностная интерпретация действительности на региональном уровне (пример Донбасса) / И. Ф. Кононов // Грани. – 2003. − № 1. – С. 92 – 99. 8. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Батман ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцев. – М. : Логос, 2002. – 390 с. 9. Хмелько В. Е. Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и методики социологического исследования / В. Е. Хмелько. – К. : Политиздат Украины, 1988. – 279 с. 10. Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс / пер с англ. под ред. В. Ф. Чесноковой, С. А. Белановского. – М. : Академический проект, 2002. – 832 с. 11. Ручка А. А. Социальные ценности и нормы (Некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа) / А. А. Ручка. – К. : Наукова думка, 1976. – 152 с. 12. Молодежь Украины: ожидания, ориентации, поведение. − К. : Наукова думка, 1993. − С. 159. 13. Хобта С. В. Украинское студенчество: ценностная сфера и способность к самоорганизации (по результатам исследования в г. Луганске) / С. В. Хобта // Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность. Коллективная монография / научн. ред. И. Ф. Кононов. – Луганск : Альма-матер, 2002. – С. 255 – 275. 14. Хобта С. В. Ценностное сознание жителей Донбасса: результаты общественной трансформации / С. В. Хобта // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. − С. 334 – 337. 15. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программы, методы / Ядов В. А. – М. : Добросвет, 1999 − 596 с. 16. Абрамова Б. Деньги как социальная ценность: поколенческий срез проблемы / Б. Абрамова // Социс. – 2000. – № 7. – С. 37 – 41. 17. Таганов Д. Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. – СПб. : Питер, 2005. – 192 с. 18. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. / Э. Эриксон / пер. с англ.– М. : Флинта, 2006. – 342 с. 19Хобта С. В. Чинники покладання кордонів міської громади (на прикладі міської громади м. Луганська) / С. В. Хобта // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2011. – Січень. − № 2 (213). – С. 44 – 56.


Хобта С. В. Ціннісна свідомість шкільної молоді м. Луганська

У статті розглядається ціннісна свідомість школярів старших класів м. Луганська. Аналізується ієрархія цінностей, структура ідентичностей і особливості поведінкових стратегій. Показано, що існує культурна спадкоємність між поколіннями й збереження тенденції структурування ціннісної свідомості навколо традиційних цінностей, пов’язаних з малими групами. Зафіксовано відсутність ціннісного напруження щодо цінності багатства: особистісні та суспільні орієнтири, на відміну від старшого покоління, у молоді збігаються.

Ключові слова: цінність, школярі, ціннісна свідомість, ідентичність.


Хобта С. В. Ценностная сознание школьной молодежи г. Луганска

В статье рассматривается ценностное сознание школьников старших классов г. Луганска. Анализируется иерархия ценностей, структура идентичностей и особенности поведенческих стратегий. Показано, что существует культурная преемственность между поколениями и сохранение тенденции структурирования ценностного сознания вокруг традиционных ценностей, связанных с малыми группами. Зафиксировано отсутствие ценностного напряжения относительно ценности богатства: личностные и общественные ориентиры, в отличие от старшего поколения, у молодежи совпадают.

Ключевые слова: ценность, школьники, ценностное сознание, идентичность.


Khobta S. V. Valuable consciousness of the school youth of Lugansk

In the article the valuable consciousness of the school youth of the senior classes of Lugansk is considered. The hierarchy of values, identity structure and features of behavioural strategy are analyzed. It is shown that there is a cultural continuity between generations and preservation of a tendency of structurization of valuable consciousness round the traditional values connected with small groups. Absence of valuable pressure concerning value of riches is fixed: personal and public reference points of the youth coincide, unlike the senior generation.

Keywords: values, schoolboys, valued consciousness, identity.


Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4.

Рецензент – д. соц. н., проф. Кононов І. Ф.


УДК [316.344.23:177,5–057.874] (477.61)


Лебідь Л. І.


СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ В ОЦІНКАХ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ М. ЛУГАНСЬКА


У грудні 1992 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію злиденності [1]. Цей крок був зумовлений необхідністю викорінення крайньої бідності у різних країнах. Слід зазначити, що у ХХ столітті світова спільнота почала активно боротися з бідністю. Італійський економіст А. Печчеї до глобальних проблем сучасності відносив поглиблення нерівності у розвитку окремих країн і регіонів, розширення зон бідності та злиденності [2, с. 54]. Для того, щоб подолати злидні у світі, на думку Дж. Сакса, необхідно збільшити міжнародну допомогу принаймні вдвічі – до 160 млрд. дол., що становить лише 0,5 % від ВВП розвинутих країн світу [3]. На жаль, зусилля активістів та міжнародних організацій не дають значного результату. Так прірва між бідними та багатими у світовому й національному масштабах має тенденцію до поглиблення.

Спеціалізовані агенції ООН підрахували, що в 1960 р. доходи 20 % найзаможнішої частини населення світу перевищували доходи 20 % найбіднішої у 30 разів, а в кінці ХХ ст. цей показник становив вже 78 : 1 [4, с. 23]. За оцінками експертів Світового банку в 2005 р. доходи 10 % найзаможніших українців перевищували доходи 10 % найбідніших в 47 разів [5, с. 21.], а у 2007 р. різниця склала 55 разів [2, с. 132].

Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) показало, що соціальна нерівність шкідлива для психіки. Представник цієї установи – Лінн Фрідлі – підкреслила, що соціальна нерівність є однією з головних причин стресу, а поширеність психічних захворювань у суспільстві варто трактувати не в плані індивідуальних відхилень від норми, а скоріше як реакцію на нерівність, яка породжується відносним браком матеріальних благ [6]. Оцінка населенням соціальної нерівності як несправедливої може стати причиною деструктивних процесів у суспільстві, зокрема, виникнення конфліктів.

Проблема соціальної нерівності цікавила людство з давніх часів. Значний крок уперед в розумінні цього феномену було зроблено при переході до суспільства модерну [7 с. 263 – 267], яке передбачало вдосконалення соціального організму. Аналіз проблеми нерівності тією чи іншою мірою проводився Ж. Ж. Руссо, А. Смітом, Г. Спенсером, К. Марксом, П. Сорокіним, а на сучасному етапі – У. Уорнером, А. Туреном, П. Бурдьє, Дж. Голдторпом, Н. Луманом, З. Бауманом, Г. Еспін-Андерсоном, Дж. Александером та ін. [2, с. 94]. У новітніх дослідження увага зосереджується не тільки на соціально-економічному, а й на культурному вимірі нерівності. У зв’язку з цим актуалізується вивчення віддзеркалення соціальної нерівності у суспільній свідомості.

У рамках даної статті ми визначимо специфіку сприйняття і оцінки нерівності однією із категорій молоді – школярами. Вони не випадково опинилися в центрі нашої уваги. Від них багато в чому залежить майбутнє України, саме вони будуть визначати тенденції розвитку суспільства у найближчі десятиліття.

Результати регіональних досліджень проблеми суб’єктивного сприйняття соціальної нерівності дозволяють робити висновки про формування культури бідності на теренах нашої держави [8]. Це тривожна тенденцієя. Людина опиняється у пастці бідності і вибратися з неї самостійно вона навряд чи зможе. Така модель поведінки може передаватися з покоління в покоління. У зв’язку з цим нас цікавить як сприймають соціальну нерівність не тільки батьки, а й діти.

Інформаційної основою статті стали результати соціологічного дослідження «Повсякденне життя луганського школяра – 2011», проведеного колективом кафедри філософії та соціології ЛНУ імені Тараса Шевченка та Центром з вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму у жовтні 2011 (n=800 чол., вибірка серійна).

Основою світогляду і, відповідно, поведінкових практик людини є система цінностей. Ставлення до цінностей матеріального характеру є показником сприйняття соціальної нерівності. Було встановлено, що багатство і побутовий комфорт є доволі значимими для школярів (табл. 1).

Таблиця 1

Середній бал оцінки цінностей «багатство» та «побутовий комфорт» з урахуванням змінної «клас»

(шкала: 1-5 балів, де 1 – практично незначима,

5 – дуже значима)


Клас

Багатство

Побутовий комфорт

8 клас

 

 

Середній бал оцінки

3,09

3,78

N

173,00

171,00

Стандартне відхилення

1,40

1,50

9 клас

 

 

Середній бал оцінки

3,39

3,88

N

202,00

195,00

Стандартне відхилення

1,26

1,37

10 клас

 

Середній бал оцінки

3,41

3,91

N

182,00

180,00

Стандартне відхилення

1,16

1,31

11 клас

 

Середній бал оцінки

3,71

4,17

N

217,00

218,00

Стандартне відхилення

1,06

1,19

Всього

 

 

Середній бал оцінки

3,41

3,95

N

7744,00

764,00

Стандартне відхилення

1,23

1,35


Отримані дані узгоджуються з результатами соціологічного дослідження, проведеного в м. Луганськ у 2007 році. Луганчани за 5-бальною шкалою оцінили значимість цінності «багатство» на 3,53 балу, а «побутовий комфорт» – на 4,18. Зафіксована доволі цікава особливість: чим старший школяр, тим важливішими для нього є дані цінності. Коефіцієнт кореляції Пірсона між змінними «багатство» та «клас» при Р=0,95 становить 0,17, а між змінними «побутовий комфорт» та «клас» – 0,11. Таким чином, ціннісні установки одинадцятикласників, якщо порівняти з восьмикласниками, практично збігаються з дорослим населенням Луганська. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що ціннісні орієнтації школярів формуються під впливом «дорослого» життя. Серед старших школярів (10 та 11 класи) більш поширеною є думка, що багатство є головним показником успішності людини у житті (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл відповідей на запитання «Чи можна сказати, що у нашому суспільстві головним показником успіху людини є багатство?» з урахуванням змінної «клас»


Багатство – головний показник успіху людини

Клас

Всього

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Так

Абсолютна частота

51

84

77

100

312

Відносна частота

28,8%

40,0%

41,4%

45,5%

39,3%

Ні

Абсолютна частота

65

67

63

78

273

Відносна частота

36,7%

31,9%

33,9%

35,5%

34,4%

Важко відповісти

Абсолютна частота

61

59

46

42

208

Відносна частота

34,5%

28,1%

24,7%

19,1%

26,2%

Всього

Абсолютна частота

177

210

186

220

793

Відносна частота

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Висока значимість цінностей «багатство» та «побутовий комфорт», на наш погляд, зумовлена утвердженням в Україні принципів суспільства споживання, для якого характерна відкрита демонстрація свого достатку. Досягнення людини вимірюються не рівнем освіченості, а вартістю її автомобіля, квартири тощо.

У ході соціологічного дослідження було встановлено, що відносна більшість опитаних (41,1 %) не обговорюють матеріальне становище своїх однокласників. Серед тих школярів, які обирають подібну тему для бесіди, більше старшокласників (з 10 та 11 класів) (табл. 3).

Таблиця 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница