Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница3/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Результати факторного аналізу

Цінності


Фактори

№ п/п

1

2

1

міцне здоров’я

0,765
2

міцна родина, та родинні відносини

0,760
3

кохати та бути коханим

0,751
4

отримання нових знань

0,726
5

спілкування з близькими за духом людьми

0,680
6

хороше екологічне середовище

0,653
7

успіхи в якійсь важливій справі, яка дає визнання з боку суспільства

0,641
8

професійна самореалізація

0,618
9

побутовий комфорт

0,583
10

можливість розв’язувати важливі суспільні проблеми

0,576
11

багатство
0,793

12

влада над людьми
0,781

13

розваги
0,591

14

особистісна незалежність

0,416

0,554

Загальна інформативність фактора

42%

10%

Загальний відсоток дисперсії

52%


Перший фактор увібрав більшість змінних і має високу інформативність: 42% дисперсії. Найбільші навантаження на нього отримали традиційні цінності та отримання знань. Найменші – особистісна незалежність. Другий фактор отримав високі навантаження тільки за чотирма позиціями й має пояснюючу силу в 10%. Найбільш високі навантаженні у багатства та влади.

Отримана факторна модель показала, що ціннісна свідомість школярів диференційована на два типи. Перший умовно назвемо «соціально орієнтовані традиціоналісти». До цього ціннісного типу належать школярі, орієнтовані передусім на родинне та дружнє коло, родинний добробут. Особистісна незалежність для них цінна, але приналежність до родини значно важливіша. Велике значення для цих школярів має пізнавальна діяльність. Їхні ціннісні орієнтації підтверджуються відповідними практиками. Їхній час структуровано читанням художньої та науково-популярної літератури, заняттями творчістю, спортом, виконанням родинних обов’язків та суспільною активністю.

Другий тип – «індивідуально орієнтовані гедоністи». Цей ціннісний тип представлено школярами, ціннісні орієнтири яких – багатство, влада та розваги. Особистісна незалежність для них дещо важливіша, ніж для представників першого типу. Різко вирізняє значно слабша ідентифікація з родиною. Наголосимо, що носії обох ціннісних типів однаково комфортно почувають себе у родинному колі. Їхні почуття відрізняються у дружньому та шкільному середовищах. Представники першого ціннісного типу демонструють більшу амбівалентність у самопочутті в шкільному колективі: приблизно однакова кількість відчуває комфорт і дискомфорт в школі. Серед носіїв другого типу більше тих, кому комфортно у школі, але дискомфортно серед друзів. Це пояснює більш значущу ідентичність «індивідуалістів» з навчальним колективом. Представники цього типу свій час проводять у кафе, нічних клубах, кінотеатрах. Їхні погляди розкуті. Досвід адиктивної поведінки значно ширший за представників першого типу. Для них не характерні заняття творчістю та суспільною роботою. Вони мало читають, мало уваги приділяють допомозі в родині.

Порівняно з «дорослим» поколінням, молодь демонструє спрощення структури ціннісної свідомості. У випадку старшого покоління виділяється 3 ціннісні типи: «індивідуально-досяжний», «соціально-досяжний», «традиціоналістський». Вони відносно рівномірно репрезентують ціннісну свідомість (фактори, які їх представляють, мають однакові пояснювальні можливості: відповідно 19,3%, 18,7%, 16,7% дисперсії) [14, с. 336]. У школярів основні пояснювальні можливості має один фактор, який об’єднав соціальні та традиціоналістські орієнтації. Скоріш за все, з віком відбувається кристалізація саме соціально-досяжного типу, його відокремлення від більш широкої від початку «соціально-традиціоналістської» ціннісної настанови.

Окремим завданням нашого аналізу було з’ясувати в учнівському середовищі розповсюдженість індивідуалістичних орієнтацій, спрямованості на особисте благополуччя. Для цього розглянемо більш докладно ставлення школярів до цінності багатства. Зауважимо, що цінність багатства, грошей була достатньо «закритою» цінністю для суспільної свідомості [16]. Серед школярів про її «дуже значущий» статус заявило 20% респондентів («значущість вища від середнього» – 29%). При цьому 39% молодих людей згодні з тим, що саме багатство, гроші в нашому суспільстві є головним показником життєвого успіху людини (34% – з цим не згодні, 26% сказали, що їм важко відповісти). Кількість згодних з твердженням, як і значимість багатства, зростає з віком. Так, якщо серед восьмикласників згодних 29%, то серед одинадцятикласників – 46% (серед восьмикласників відповіли, що багатство «дуже значимо» 17%, серед одинадцятикласників – 26%). Серед дорослого населення згодних з тим, що багатство головний показник успіху, становили близько 60% [14, с. 335]. Серед студентства відсоток тих, хто обрав головним фактором, що сприяє успіху в житті, «наявність великих грошей» становив 43% [13, с. 267].

Порівняння з відповідями «дорослого» контингенту міста показує, що молодь значно менше уваги приділяє цінності багатства, але з віком значення цієї цінності зростає. Відштовхуючись від концепції Р. Мертона про типи адаптації до ситуації суспільної аномії, ми намагалися виявити оптимальні стратегії поведінки в суспільстві, де головною цінністю стало багатство [см. 3, с. 216 – 217]. Для оцінки пропонувалось 4 позиції, які відображають позицію конформізму – «потрібно досягати багатства, але тільки законними засобами», інновації – «потрібно домагатися багатства за будь-яку ціну», ретритизму – «потрібно відмовитися від гонитви за багатством і йти від такого суспільства» і бунту – «потрібно домагатися переустрою цього суспільства, його революційної зміни на інших основах» (табл. 3). Дані показують, що більшість (55%) школярів – «конформісти». В рівних пропорціях представлені «інноватори» (17%) та «бунтарі» (16%). «Ретритисти» становлять 7% опитаних. Серед «новаторів» та «бунтарів» переважають учні 10 – 11 класів, тоді як серед «ретритистів» – 8 – 9 класів.

Значущі відмінності зафіксовано між згодою щодо багатства як критерію успіху, та моделями поведінки в такому суспільстві (табл. 3). Серед тих, хто вважає багатство критерієм успіху, 86% орієнтовані на його досягнення будь-яким способом. Серед тих, хто так не вважає, значно більше «ретритистів» та «бунтарів».


Таблиця 3

Розподіл відповіді на запитання «Якщо в суспільстві головною цінністю стало багатство, гроші, то як Ви особисто вважаєте за необхідне поводитися в такій ситуації?»
п/п

Варіант відповіді

Чи можна сказати, що головним показником життєвого успіху людини в нашому суспільстві є багатство, гроші?

так

ні

важко відповісти

загалом

1

потрібно домагатися багатства за будь-яку ціну

31,0

5,3

8,9

16,5

2

потрібно досягати багатства, але тільки законними засобами

55,8

53,6

53,7

54,5

3

потрібно відмовитися від гонитви за багатством і йти від такого суспільства

4,2

10,6

6,9

7,1

4

потрібно домагатися переустрою цього суспільства, його революційної зміни на інших основах

7,1

23,4

20,7

16,2

5

інше

1,9

7,2

9,9

5,8
Всього

100

100

100

100


Якщо порівняти з «дорослими», то серед учнівської молоді значно більше «інноваторів» та «конформістів» і менше «ретритистів» та «бунтарів». Це відповідає загальним тенденціям серед населення: позиція «бунту» пов’язана з віком: зі збільшенням віку збільшується кількість її прихильників. Взагалі ж рівень інноваторів у місті достатньо стабільний: близько 10%. Так, наприклад, на 1998 р. їх кількість становила 12%, в 2005 р. – 10%., в 2007 р. − 12%.

Носії різних ціннісних типів («традиціоналісти» та «індивідуалісти») демонструють різні орієнтації на досягнення успіху (табл. 4). Представники першого типу − переважно конформісти, але водночас в їхньому середовищі не виключається можливість зміни суспільного устрою суспільства. Для них важлива не тільки мета, але й засоби, які мають бути винятково легальними. «Індивідуалісти» ж переважно орієнтовані на новацію, мета для них виправдовує засоби. Доля конформістів у межах фактора майже однакова з «традиціоналістами», але «бунтівників» значно менше.

Таблиця 4

Розподіл відповіді на запитання «Якщо в суспільстві головною цінністю стало багатство, гроші, то як Ви особисто вважаєте за необхідне поводитися в такій ситуації?»3
п/п

Варіант відповіді

Фактор №1, % по рядку

Фактор №2, % по рядку

значимо

значимо

1.

потрібно домагатися багатства за будь-яку ціну

8,6

56,9

2.

потрібно досягати багатства, але тільки законними засобами

24,9

23,7

3.

потрібно відмовитися від гонитви за багатством та йти від такого суспільства

23,1

15,4

4.

потрібно домагатися переустрою цього суспільства, його революційної зміни на інших основах

39,7

8,6

5.

інше

29,3

9,8


Аналіз ставлення до цінності багатства демонструє поступову легітимацію цієї цінності в суспільній свідомості. Принаймні ще шість років тому серед дорослого покоління фіксувалося напруження щодо цієї цінності [14, с. 336]: далеко не всі, хто вважав, що багатство є критерієм життєвого успіху в суспільстві, сприймали його як особистісну цінність. Серед молоді існує збіг сприйнятих індивідом та функціонуючих, на його думку, в суспільстві цінностей. Чисельність групи, для якої багатство − цінність, навіть менша за чисельність групи, для якої багатство − критерій життєвого успіху. Позитивно, що більшість школярів орієнтована досягати багатства законними засобами.

Ще одним питанням, на якому варто зупинитися, розглядаючи ціннісну сферу молоді, це аналіз структури їх ідентичностей. Характеризуючи ціннісні типи, ми вже говорили, що носії різних ціннісних типів мають різну ієрархію ідентичностей. Засновник теорії ідентичності Е. Еріксон довів, що ідентичність не тільки суб’єктивне відчуття тотожності індивіда, але й осягнення внутрішньої тотожності з певною соціальною спільнотою [18, с. 28 – 29]. Він наполягав, що домінуюча ідентичність встановлюється у період юності та вирішальним чином визначає подальше життя індивіда [18, с. 100]. Згідно з Т. Парсонсом, ідентифікація – один з найважливіших механізмів соціалізації, в ході якого відбувається інтеріоризація ціннісних стандартів, засвоєння соціально-рольових очікувань [10, с. 316 – 317]. Через ідентифікацію індивід, з одного боку, зберігає внутрішній простір власної індивідуальності, а з другого, включається у простір суспільний.

Структура ідентичностей молоді показує, що найважливішими соціальними колами тут є родина та друзі. Це групи, соціально-рольові очікування яких добре засвоєні. В них школярі почуваються найбільш комфортно. Потім йде самоідентичність. Відповідно до віку висока гендерна ідентичність. Показово, що ідентифікація з навчальним колективом не дістала належної значущості. Це говорить про другорядність навчальної діяльності для більшої частини школярів.


Таблиця 5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница