Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница29/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Література

1. Беляева А. Управление самостоятельной работой студентов / А. Беляева // Высшее образование в России. – 2003. – № 6. – С. 105 – 109. 2. Зайцева Ж. Н. Открытое образование – объективная парадигма XXI века / Зайцева Ж. Н., Рубин Ю. Б., Титарев Л. Г., Тихомиров В. П. и др. – М. : Изд-во МЭСИ, 2000. – 356 с. 3. Моисеев В. Б. Информационные технологии в системе высшего образования / В. Б. Моисеев. – Пенза : Изд-во Пензтехнол. ин-та, 2002. – 118 с.


Рудакова О. В. Інформаційні технології в організації самостійної та позааудиторної роботи студентів: особливості застосування при викладанні соціологічних дисциплін

У статті визначаються роль і місце позааудиторної та самостійної роботи студентів у навчальному процесі. Окреслюються перспективи застосування інформаційних технологій у процесі організації самостійної та позааудиторної роботи студентів ВНЗ.

Ключові слова: інформаційні технології, позааудиторна робота, інформаційно-освітнє середовище, самостійна робота, студентське наукове товариство.


Рудакова Е. В. Информационные технологии в организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов: особенности применения в преподавании социологических дисциплин

В статье определяются роль и место внеаудиторной и самостоятельной работы студентов в учебном процессе. Анализируются перспективы применения информационных технологий в процессе организации самостоятельной и внеаудиторной работы студентов ВУЗов.

Ключевые слова: информационные технологии, внеаудиторная работа, информационно-образовательная среда, самостоятельная работа, студенческое научное общество.


Rudakova E. V. Information technologies in the organization of independent and extracurricular student work: peculiarities of applying and teaching of sociological disciplines.

The article defines the role and place of extracurricular and independent work of students in the learning process. Perspectives of application of information technologies in the organization of independent work and extracurricular work of university students.

Keywork: information technologies, information-educational sphere, students’ scientific society.


Стаття надійшла до редакції 24. 05. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4.

Рецензент – к. соц. н., ст. викладач Лебідь Л. І.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ


  1. Віхров Максим Миколайович – аспірант кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  2. Горошко Олена Ігорівна – доктор філологічних наук, доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології факультету соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

  3. Живілова Маргарита Сергіївна аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  4. Зірак Абдулла Карім – аспірант кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  5. Єнін Максим Наімович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  6. Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  7. Кухаренко Олена Валеріївна – магістрантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  8. Лебідь Лілія Іванівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

  9. Левада Ірина Ігорівна – магістр соціології (м. Луганськ).

10. Мацнєв Максим Ігорович – директор з розвитку бізнесу ООО «Кредитне Бюро» (м. Москва).

11. Мотунова Інна Геннадіївна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

12. Патрична Ганна Андріївна – магістрантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

13. Петренко Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

14. Проценко Григорій Миколайович асистент кафедри гуманітарних наук і української мови Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сіверськодонецьк Луганської області).

15. Рудакова Олена В’ячеславівна – викладач кафедри інформаційних систем і природничонаукових дисциплін Курського інституту соціальної освіти (філіалу) РДСУ (м. Курськ, Російська Федерація).

16. Рудакова Ольга Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії і соціології Курського інституту соціальної освіти (філіал) РДСУ (м. Курськ, Російська Федерація).

17. Соловйова Яна Юріївна – головний спеціаліст управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації (м. Луганськ).

18. Стулова Ганна В’ячеславівна – аспірантка кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

19. Тягнібедіна Ольга Стефанівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

20. Хобта Світлана Вікторівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

21. Швець Олександр Михайлович – старший викладач кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання (м. Сіверськодонецьк, Луганської області).


Наукове видання


ВІСНИК

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(соціологічні науки)


Відповідальний за випуск:

д. с. н., проф. Кононов І. Ф.


Технічне редагування та коректура:

Ступницька Н. П.
Здано до склад. 25.10.2011 р. Підп. до друку 25.11.2011 р.

Формат 60х84 1/8. Папір офсет. Гарнітура Times New Roman.

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 24,41. Наклад 200 прим. Зам. № 00.Видавець і виготовлювач

Видавництво Державного закладу

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Т/ф: (0642) 58-03-20.

e-mail: alma-mater@list.ru

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р.

1 Тут і далі кореляція значуща на рівні 0,01.

2 Метод витягу факторів – метод головних компонент, метод обертання – Варімакс. У табл. 2 показані фактори при відсіканні незначущих змінних на рівні 0,4.

3 Ми зберегли факторні рейтинги (тобто приналежність кожного респондента до певного фактора) як змінні, ранжували та потім розділили створену змінну на квартилі, які описують чотири рівні кожного фактора [про процедуру див. 17, с. 163]. У нашому випадку такими рівнями будуть: «значимо», «скоріше значимо», «скоріше не значимо», «не значимо». У таблиці 4 представлена тільки позиція «значимо».

4 Всього було опитано 800 чол., з яких 26 чол. не дали відповіді на це запитання.

5 Cohen, S., R. Mermelstein, T. Kamarck, and H. Hoberman. Measuring the Functional Components of Social Support / / Social support: Theory, research and application / IG Sarason and B.R. Sarason (Eds.). The Hague, Holland: Martinus Nijhoff. 1985. P. 73 – 94.

6 В анкеті: „В каких местах города Вы чаще всего встречаетесь с друзьями, гуляете?”, „Если к Вам приедут друзья, то какие места города Вы им покажете?”.

7 Надалі, для спрощення викладу матеріалу, будемо використовувати поняття „діти” (для позначення опитаних школярів, вік яких визначається в межах 13 – 17 років) і „дорослі” (для позначення повнолітніх мешканці міста).

8 Нумінозним німецький історик релігії і теолог Р. Отто назвав релігійний досвід,, пов'язаний з переживанням таємничої і страшної Божої присутності. Йому відповідають страх і трепет у поєднанні з захопленням і екстазом[3].

9 І. Ф. Девятко пише: «Сензитивними можуть вважатися будь-які запитання, спрямовані на отримання відомостей, які люди зазвичай вважають за краще приховувати» [18].

10 Під соціальним вебом на сьогодні розуміють сукупність соціальних стосунків та інтеракцій, що відбуваються між індивідами з використанням веб-технологій, і особливо технологій веб 2.0. Також до соціального вебу відносять усі веб-сайти і певне програмне забезпечення, спеціально розроблене для підтримки соціальних онлайнових взаємодій: економічних, освітніх, наукових тощо, наприклад, здійснення покупок у віртуальних крамницях, участь у віртуальних іграх, спілкування в соціальних мережах, а також блогінг і твітерінг [16, с. 12].

11Заява, зроблена на Всеросійському форумі з малого та середнього підприємництва, організованого Міністерством економічного розвитку РФ, ДК «Банк розвитку и зовнішньоекономічної діяльності», Всеросійською організацією малого та середнього підприємництва («Опора Росії»), наприкінці квітня 2011. Основною темою обговорення стали заходи державної підтримки МСБ, зниження адміністративних перешкод і створення комфортного середовища для розвитку малого та середнього підприємництва.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница