Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
НазваниеPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
страница5/75
Дата02.10.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Galvenais prakses satursTabula Nr. 6


Prakse

Prakses ilgums

Kredītpunktu apjoms

Studentu darbība atbilstoši izvirzītajiem prakses uzdevumiem

Mācību prakse – 1

Pilna laika 1. semestris

1 KP

Nepilna laika 1. semestris

1 KP

Izprast finanšu un grāmatvedības dienestu vietu un lomu vadības struktūrā, to funkcijas un uzdevumus.

Veidot izpratni par profesionālajām un personīgajām prasībām kuras izvirzītas finanšu speciālistam.

Iemaņas CV rakstīšanā.

Prakse – 2

Grāmatvedības uzskaites organizācija

Pilna laika 3. semestris

2 KP

Nepilna laika 4. semestris

2 KP

Zināšanas par grāmatvedības vietu, lomu un nozīmi uzņēmuma vadības struktūrā .

Iepazīties ar darba organizēšanu grāmatvedībā.

Nostiprinat teorētiskās zināšanas, kas saņemtas studiju laikā.

Iepazīties ar tiesību aktiem un LR normatīvajiem aktiem noteiktā jomā.

Iegūt praktiskas iemaņas dokumentu aizpildīšanā un grāmatvedības atskaites sastādīšanā, izmantojot datorprogrammu.

Apgūt mūsdienu tehnoloģijas izmantošanas iemaņas uzskaitē un lietvedībā.

Iegūst darba pieredzi komandā, apgūst iemaņas strādāt ražošanas kolektīvā

Iegūst pieredzi patstāvīgi analizēt informāciju un sagatavot materiālus atskaitei.

Prakse – 3

Finanšu uzskaites

Pilna laika 4. semestris

3 KP

Nepilna laika 5. semestris

3 KP

Apgūst iemaņas informācijas tehnoloģiju izmantošanā studiju darbā.

Apgūst finanšu uzskaites metodiku un uzskaites politikas formēšanas metodiku.

Iegūt darba pieredzi ražošanas kolektīvā, iemaņas komunikatīvos sakaros.

Prakse – 4

Vadības uzskaites

Pilna laika 5. semestris

3 KP

Nepilna laika 6. semestris

3 KP

Iemaņas savā darbībā dažādu izdevumu vadības metodiķu izmantošanā.

Iemaņas nepieciešamas informācijas par izdevumiem formēšanā un tās izmantošana ražošanas uzdevumu risināšanas procesā.

Apgūst budžeta plānošanas metodiķu un tās izpildīšanas kontroli.

Prakse – 5

Nodokļu aprēķini un atskaite

Pilna laika 6. semestris

4 KP

Nepilna laika 7. semestris

4 KP

Praktiskas iemaņas nodokļu maksājumu aprēķinā un atskaites sagatavošanā.

Iemaņas nodokļu plānošanā.

Iemaņas uzņēmumā nodokļu politikas formēšanā.

Iemaņas praktiski izmantot nodokļu likumdošanu.

Prakse – 6

Finanšu menedžments

Pilna laika 7. semestris

3 KP

Nepilna laika 8. semestris

3 KP

Praktiskas iemaņas visefektīvāko resursu izmantošanas izvēlē, risku vērtēšanā un ieguldītos naudas resursu rentabilitātē.

Apgūst finanšu analīzes tehniku un uzņēmuma finanšu stāvokļa vērtēšanu, tās kredītspēju.

Apgūst praktisku finanšu plānošanu un kontroli.

Iemaņas investīciju projekta vērtēšanā.

Praktisko uzdevumu risināšanai mācās strādāt patstāvīgi un komandā.

Prakse – 7

Pirmsdiploma prakse

Pilna laika 8. semestris

10 KP

Nepilna laika 9. semestris

10 KP

Strādā ar informācijas avotiem.

Papildina pētījuma empīrisko daļu.

Analizē pētījuma rezultātus.

Noformē pētījuma rezultātus.


Profesionālās prakses organizācija.


Profesionālā prakse tiek organizēta ārpus akadēmijas ar studentu apgūstamo profesiju saistītā iestādē (uzņēmumā, organizācijā), kurā tiek garantēta prakses metodiskajos norādījumos noteikto uzdevumu izpilde. Starp akadēmiju, studentu un organizāciju (uzņēmumu), kur atrodas prakses vieta, tiek noslēgts sadarbības līgums, kur ietvertas triju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, līguma darbības termiņš, savstarpējo norēķinu kārtības līguma izbeigšanas nosacījumi u.c. noteikumi.


BSA prakses vadītāja pienākumi


 • Pirms prakses organizēt nodarbību par prakses mērķim, uzdevumiem, organizāciju un saturu.

 • Iepazīstina studentus ar veicamā zinātniski pētnieciskā darba uzdevumiem, saskaņā ar attiecīgās profesionālās prakses programmu.

 • Nepieciešamības gadījumā ierodas prakses vietā aktuālo jautājumu risināšanai.

 • Pārbauda prakses pārskatu un veic prakses vērtēšanu.


Uzņēmuma (organizācijas) prakses vadītāja pienākumi


 • Nodrošināt studentam darba vietu un labvēlīgus apstākļus prakses programmas izpildei.

 • Dot iespēju un rekomendācijas prakses pārskata un diplomdarbam nepieciešamo materiālu iegūšanā un apstrādē.

 • Sniegt rakstisku studenta raksturojumu un vērtējumu, ko apstiprina prakses vadītājs no uzņēmuma.


Studenta pienākumi


 1. Pirmsprakses konsultāciju laikā students iepazīstas ar prakses programmu un Nolikumu par praksēm BSA.

 2. Uzsākot praksi, students sastāda prakses darba plānu un saskaņojot ar prakses vadītāju.

 3. Prakses vietā iepazīstas ar darba drošības noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.

 4. Prakses laikā pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem.

 5. Prakses laikā students iepazistās ar normatīviem dokumentiem un likumiem, kuri regulē uzņēmuma darbību.

 6. Pēc prakses rezultātiem studentam jāsastāv atskaiti, kuru vērtē uzņēmuma prakses vadītājs un komisija kurā sastāvā ir studiju programmas pasniedzēji.7.2.4. Studiju programmas studentu pētnieciskais darbs


Studiju pētnieciskais darbs gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānots atbilstoši studiju programmas prasībām un mērķtiecīgi virzīts tā, lai topošie speciālisti pakāpeniski apgūtu nepieciešamās zināšanas un prasmes. Studiju programmā ir paredzēta 3 studiju darbu un diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana.

Citas studējošo pētnieciskā darba formas ir referāti, pētījumi konkrētu studiju kursu („Finanšu grāmatvedība”, „Cenas un cenu veidošana”, „Finanšu riski”, „Finanšu menedžments”, „Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem”u.c.) ietvaros.

Studentiem patstāvīgi jāveic mikropētījumi saistībā ar kursā apgūstamo problemātiku, attīstot gan empīriskā, gan teorētiskā darba prasmes. Vācot, apkopojot un analizējot visu apgūstamo finanšu informāciju par kādu konkrētu jautājumu, studenti veido empīriskā darba pieredzi, savukārt interpretējot materiālu saskaņā ar nozares speciālistu teorētiskajām atziņām un uzsakot savus secinājumus referātā, ziņojumā, rakstā viņi attīsta zinātniskā darba iemaņas.

Diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana ir studenta profesionālās kompetences apliecinājums, lai varētu iegūt atbilstošu kvalifikāciju (skat. studiju programmu).

Tiek plānots arī organizēt studentu zinātniskās konferences augstskolā, kurās viņi varētu iepazīstināt plašāku auditoriju ar savu pētījumu rezultātiem. Labākos darbus paredzēts publicēt studentu zinātnisko rakstu krājumā.

2006.gadā trīs 1.kursa studenti piedalījās Jauno pētnieku starptautiskā zinātniski -praktiskā konferencē „Uzņēmējdarbības kultūra transitīvā sabiedrība” (Rīga. BKI 2006.gada aprīlis).

Pēc konferences rezultātiem publicēja tēžu krājumu, kur bija iekļauti 1.kursa studentu darbi:

 1. J. Berezovska: „Problēmas un pretrunas spēka esoša mehānisma nodokļu ņemšanas uz iepakojumu”.

 2. B. Neščeretova: „Provaidera pakalpojumu biznesa organizācijas finanšu aspekts”.

 3. L. Kurpiša-Purpiša: „Maksājumi ar norēķina kartēm: problēmas un kontroles veidi”.

Sekmīgi realizējot studiju programmā plānoto studentu zinātnisko jaunradi, tiks nostiprināta saistība starp studijām, zinātniski pētniecisko darbu un turpmāko profesionālo darbību.


7.2.5. Studiju programmas struktūra un plānotie rezultāti.


Programmas struktūra un plānotie rezultāti. Tabula Nr.7


Programmas struktūra

Kredītpunkti

Studiju programmās sastāvdaļu rezultāts

Vispārizglītojošie studiju kursi

20

Pēc sekmīgas programmas daļas apguves students paaugstina vispārējo izglītības un kultūras līmeni, kas nepieciešams profesionālajai darbībai. Students:

- izprot komunikācijas psiholoģiju, tas veidus, modeļus, sociālās normas.

- apzinās starpkultūru komunikācijas specifiku un spēj to ievērot savā profesionālajā darbībā.

- prot veidot lietišķas attiecības, uzturēt tās un veidot savu uzvedību saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām normām.

-orientēties politikā un tās ietekmē uz ekonomikas attīstību, prot strādāt komandā, būt redzes lokai.

- pārvalda pētnieciska darba rakstīšanas metodes.

- apgūst finanšu terminoloģiju latviešu un angļu valodā.

Nozares teorētiskie pamatkursi

36

Pēc sekmīgas programmas daļas apguves students iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ekonomikā, biznesa vidē, finanšu tirgos, starptautiskā biznesā un globalizācijā, menedžmentā, mārketingā, informācijas tehnoloģiju pamatos. Pārzina terminoloģiju un prot izmantot apgūstamās zināšanas

- ir biznesa stratēģiskais redzējums.

- zina biznesa procesus, tās jomas atšķirības.

- prot pārvaldīt ar cilvēkiem un resursiem.

- zin un prot taisīt ekonomiskus aprēķinus, prast informācijas tehnoloģijas

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Pēc sekmīgas programmas daļas apguves students iegūst zināšanas un prasmes, kas ir pamatā finanšu darbam un ir nepieciešamas, lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju. Students

- pārzina terminoloģiju un prot izmantot apgūstamās zināšanas galvenajās profesionālās darbības jomās.

- prot izstādāt uzskaites un nodokļu politiku, nodokļu aplikšanas optimizāciju, cenas, investīcijas, dividendes, kredīta politiku, zin finanšu analīzes, plānošanas un projektēšanas metodiku.

- vadības uzskaites organizācijas metodiku, finanšu kontroli un auditu.

- zin izstrādes, ieviešanas un pilnveidos procedūru uzņēmuma budžetēšanas sistēmā .

- prot pārvaldīt apgrozāmos līdzekļus, kapitālu, naudas plūsmu.

- prot pārvaldīt investīcijas projektus, formēt finanšu risku vadības sistēmu.

- zin un prot sastādīt, integrēt Latvijas un starptautisku finanšu atskati.

- prot izmantot informācijas tehnoloģijas finanšu vadībā.

- zin aktuālas ekonomikas un finanšu attīstības.

- prot pārvadīt ar sevi un ar citiem cilvēkiem uzdevumu risināšanai noteiktajos termiņos.

- prot panākt vienošanos profesionālā situācijā un īstenot sadarbību ar dažādiem valsts un uzņēmēju struktūrām.

- zin un ievēro ētiskas normas un profesionālas ētikas prasības.

Brīvās izvēles kursi

6

- padziļina zināšanas profesionālajā ētikā un pilnveido lietišķās etiķetes izmantošanas prasmi.

- pilnveido runas tehniku un var uzstāties publiski.

- padziļina zināšanas lietvedības jomā.

- paplašina zināšanas iekšēja kontroles organizācijas jomā uzņēmumā.

Diplomdarbs

12

Students pēc sekmīgas kvalifikācijas darba aizstāvēšanas

- prot noteikt un risināt profesionālas problēmas

- savākt empīrisko materiālu, sistematizēt, analizēt, interpretēt un atrast vislabāko risinājumu.

- aprakstīt pētījuma sistēmu.

- vispārināt pētījuma rezultātus.

- argumentēti izklāstīt pētījuma rezultātus.Studiju programma “Finanšu vadība” izstrādāta atbilstoši LR likumdošanai, Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajiem aktiem un noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu.


7.3. Studiju programmas pašnovērtējums


7.3.1. Studiju programmas salīdzinājums ar 2005.gadā licencēto programmu


Augstākās izglītības profesionālā bakalaura “Finanšu vadība” programma tiek īstenota no 2005.gada, saskaņā ar BKI Senāta lēmumu un tā laika likumdošanu (t.sk. Licence Nr.04029-15 no 07.03.2005. pašreizējais licences Nr.04030-32 ir mainīts saskaņā ar augstskolas nosaukuma maiņu).

Izmaiņas studiju programmā iekļauti ar mērķi optimizēt studiju procesu, pilnveidot un padziļināt profesionālas studentu iemaņas.

Konkrētās izmaiņas:

Vispārizglītojošo kursu bloks ir paplašināts ar kursu Politoloģija – 2 KP, saīsināts no 3 KP līdz 2 KP kurss Bankas un naudas apgrozījums, izmainīts disciplīnas nosaukums no “Uzņēmuma un pārvaldes psiholoģija” uz “Sociālā psiholoģija” un samazināts kredītpunktu skaits no 3 līdz 2.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Похожие:

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница