Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
НазваниеPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
страница3/75
Дата02.10.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas mērķiSagatavot profesionālus speciālistus finanšu un grāmatvedības jomā, lai viņi spētu nodrošināt sistēmisku pieeju finanšu un ekonomiskās informācijas apstrādāšanas un uzskaites ciklam, analizēt to ar mūsdienu progresīvo pētniecības metožu palīdzību, pieņemt lēmumus pārvaldes jautājumos un izanalizēt to sekas.


Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas pamatuzdevumi


1. Vispārīgo profesionālo disciplīnu cikla ietvaros –

Radīt apstākļus, lai students:

 • zinātu un mācētu izmantot savā darbā objektīvās ekonomiskās attīstības tendences, ekonomisko sistēmu funkcionēšanas likumsakarības, pārzinātu fiskālās, kredīta un naudas, sociālās un investīciju politikas būtību;

 • apgūtu statistiskās informācijas uzkrāšanas un apstrādes metodes, tirgus sfēras analīzes metodiskos pamatus mikroekonomiskā līmenī;

 • apgūtu menedžmenta metodoloģiskos un organizatoriski tiesiskos aspektus, kā arī tirgus segmentācijas metodes un mērķus;

 • iegūtu iemaņas sistēmas analīzes metožu un informatīvo tehnoloģiju instrumentārija līdzekļu piemērošanā, risinot vadības uzdevumus.


2. Speciālo un specializācijas disciplīnu cikla ietvaros –

Sagatavot studentu, lai viņš:

 • pilnībā izprastu saimnieciskās uzskaites saturu, grāmatvedības specifiskās īpatnības un vietu juridisko personu informatīvajā vadības sistēmā, grāmatvedības metodiskos pamatus un tās tiesisko nodrošinājumu;

 • apgūtu visus grāmatvedības uzskaites metodes elementus un tās terminoloģiju;

 • zinātu informācijas pārstrādāšanas tehnoloģiskos ciklus (grāmatvedības uzskaites veidus);

 • prastu sastādīt, analizēt un sniegt ārējo finanšu un nodokļu informāciju, kā arī iekšējo informāciju;

 • apgūtu sociāli ekonomiskās diagnostikas, agregācijas un informācijas apstrādes progresīvās metodes, izmantojot skaitļošanas tehnikas līdzekļus;

 • pārvaldītu kontroles un revīzijas darbības teorētiskos pamatus un organizācijas principus;

 • prastu izmantot praktiskajā darbībā starptautisko grāmatvedības kārtošanas, pārskatu sagatavošanas un finanšu kontroles pieredzi;

 • iemācītos formulēt un deleģēt profesionālos ekonomiskos uzdevumus, atrisināt konfliktus, sadarboties ar personām un vadīt sarunas, lai panāktu pieņemamus risinājumus profesionālajos jautājumos.


Studiju programma sastādīta, pamatojoties uz attiecīgo speciālistu nepieciešamību Latvijā.

Teorētiskā studiju programma aptver 7 semestrus (pilna laika) un 8 semestrus (nepilna laika). Pēdējā semestrī studentiem ir obligātā prakse specializācijā. Pēc prakses pārskata aizstāvēšanas viņi izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

Studiju plānotie rezultāti: students, kurš sekmīgi apguvis programmu, ir kvalificēts finansists, kurš var pārvaldīt strateģiskas izmaiņas biznesa attīstībā, pārvaldīt ar cilvēkiem un resursiem, pieņemt lēmumus, orienteties politikā, viņam ir plašs redzes loks.


Mācību plāna struktūrā ir paredzētas disciplīnas, kuras dod humanitāro un dabas zinātņu sagatavošanas pamatu, kā arī ekonomiskas pamatzināšanas, profesionālās sagatavošanas disciplīnas, kuras dod iespēju teorētisko zināšanu un prakses iemaņas kompleksa formēšanu priekšdienas profesionālās darbības jomā. Profesionālo zināšanu apgūšana ir paredzēta sekojošās jomās:

 • Uzņēmuma organizācija un ekonomika

 • Uzskaite, finanses un ar to saistītas zināšanas

 • Informācijas tehnoloģiju zināšanas


Programmas „Finanšu vadība” profesionālā kompetence.


Tabula Nr.1


Profesionālas zināšanas jomas

Priekšmetu joma

Uzņēmumu organizācija un ekonomika

Ekonomika, biznesa vide, korporatīva vadība, finanšu riski, kvantitatīvas metodes, stratēģiskie risinājumi menedžmenta sistēmā, mārketings, globalizācija un starptautiskais bizness, biznesa attiecības ētika, darbinieka uzvedība uzņēmumā.

Uzskaite, finanses un saistītas ar to zināšanas


Finanšu uzskaite un atskaitīšana, vadības uzskaite un kontrole, nodokļu aplikšana, uzņēmējdarbības tiesiskais nodrošinājums, audits un apdrošināšana, finanses un finanšu vadība, cenu veidošana, finanšu saimnieciskas darbības analīze, finanšu plānošana un prognozēšana, budžetešanas sistēma, investīciju vadība, biznesa vērtējums, finanšu risku vadība, Latvijas atskaite un finanšu atskaites starptautiskie standarti, profesionālas vērtības un ētika.

Informācijas tehnoloģiju zināšanas


Informācijas tehnoloģiju pamati, informācijas sistēmu kontrole, informācijas sistēmu kontroles kompetence, lietotāja kompetence finanšu vadības informācijas tehnoloģijās jautājumos.


Mācību plāna metodoloģija paredz zināšanu un iemaņu iegūšanu, kuras ir sadalītas trīs grupās:

 • Biznesa procesa vadība

 • Cilvēku vadība

 • Personības pašattīstība


Programmas „Finanšu vadība” vadības kompetences.

Tabula Nr. 2

Vadības kompetences

Biznesa procesa vadība


Biznesa stratēģiskā vadība un prasme vadīt stratēģiskas izmaiņas biznesā attīstībā, biznesa procesu detalizētas zināšanas.

Cilvēku vadība


Efektīvas vadības komandas firmešana, prasme sakārtot konstruktīvas savstarpējas attiecības kolektīvā un ārpus tā, prasme deliģet savas pilnvaras un kontrolēt nepieciešamu rezultātu saņemšanu, prasme pārrunu vadībā un citu cilvēku pārliecināšana savā pozīcijā.

Personības pašattīstība


Pašdisciplīna un organizēšana, atbildība, prasme pieņemt lēmumus nenoteiksmes apstākļos.

Programmas laikā studenti saņem prakses iemaņas savas nākamas profesijas jomā, kuras dos iespēju noteikt problēmas, taisīt atzinumus un atrāst optimālas bizness - risinājumus.


Vispārējās un profesionālās iemaņas kuras paredz programma „Finanšu vadība”


Tabula Nr. 3


Intelektuālas iemaņas

Prasme saņemt informāciju no elektroniskas un iespied resursiem, sistematizēt un paskaidrot to. Loģiskas un analītiskas domāšanas iemaņas, argumentācijas, kritiskā analīze. Prasme risināt nestandarta uzdevumus.

Tehniskas un funkcionālās iemaņas

Informācijas tehnoloģiju zināšana, prasme veikt rēķinus un aprēķinus, sastādīt atskaites, analizēt riskus, pieņemt lēmumus, piemērot normatīvas aktu nosacījumus.

Profesionālas uzvedības personālas iemaņas

Personības pašttīstības prasme un darba izpildēs organizēšana noteiktos termiņos, lēmumu pieņemšana, atbildība par to sekām, ētisko normu ievērošana, iniciatīva, pašdisciplīna, profesionālais skepticisms.

Saskarsmes prasmes

Prast strādāt komandā, risināt konfliktus, sadarboties ar cilvēkiem dažāda kultūra un intelektuāla līmeņa, prasme nokļūt pie vienošanas, prezentēt, spriediet un aizstāvēt savu viedokli, būt tolerantam pie kultūras un valodas atšķirības.

Biznesa vadības iemaņas

Attīstīt savas uzņēmējdarbības saprašanu, orientēties politikā un tās ietekmē uz ekonomiku, prast vadīt projektus, resursus, cilvēkus, plānot, pieņemt lēmumus, organizēt un motivēt cilvēkus mērķu sasniegšanai, deliģet uzdevumus, būt līderim, būt spējīgām profesionāli spriediet.Mācību plānu studiju programmas “Finanšu vadība” sk.pielikumā Nr. 9.


  1. Studiju programmas saturs, apjoms, struktūra un plānotie rezultāti.
   1. Programmas satura specifika.

Studiju programmas specifika sastāv no tā, kā dod iespēju iegūt padziļinātas finanšu disciplīnas un grāmatvedības uzskaites jomā. Studiju procesa atšķirība ir semināri pēc divām disciplīnām “Starptautiskie finanšu atskaites standarti” un “Firmas finanšu vadība – Finanšu menedžments”. Pēc apmācības beigšanas un sekmīgas kontroldarbu rakstīšanas, students saņem sertifikātu IPFM katrā moduļa un diplomu “Starptautiskais grāmatvedis” Profesionālo finanšu menedžeru institūtā (IPFM) Lielbritānija. Tās palielina BSA abiturientu konkurētspēju vietējā un Eiropas darba tirgū.

Ar viesdocētāju palīdzību risina izglītības un prakses integrācijas jautājumus. Vairāki pasniedzēji apvieno savu pedagoģisko darbību ar praktisko darbu (prof. O.Lukašina, doc. L.Verovska, doc. N.Rešetilova, lekt. J. Loseva, lekt. Ž.Černoštana, lekt. L.Šeņavska u.c.)

Ārzemju pieredzes apgūšanai tiek uzaicināti ārvalstu docētāji, kuri lasa lekcijas. Pēc ERASMUS programmas 2007.gada maijā bija izlasīta prof. J.Žilinska lekcija “Politisko sistēmu ietekme uz ekonomikas attīstību”. Dr. Michael Hudson (President of the Institute for the study of long-term economic trends, Distinguished research professor of economics at the University of Missouri, Kansas city, Wall street Financial analyse), lekciju par nodokļu aplikšanas problēmām.


7.2.2. Studiju programmas apjoms un struktūra.


Studiju programmas ilgums: 4 gadi pilna laika studijas

4,5 gadi nepilna laika studijas


Studiju programmas apjoms: 160 kredītpunkti (240 ECTS)

Kredītpunkti: 1 KP ir 40 ak. darba stundas nedēļā


Valsts otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības standarts nosaka izglītības programmas obligāto saturu.


Studiju programmas pamatsastāvdaļas:

 1. Vispārizglītojošie studiju kursi

 2. Nozares teorētiskie pamatkursi

 3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 4. Brīvās izvēles kursi

 5. Prakses

 6. Studiju darbs (4)

 7. Diplomdarbs


Vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamatkursi paredz humanitāro, dabas zinātņu, sociālo, komunikatīvo, un ekonomikas zināšanu iegūšanu.

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nākamās profesijas jomā.

Brīvās izvēles studiju kursi dod iespēju iegūt dziļākas zināšanas kādā no interešu jomām, tie paredz specializāciju konkrētās profesionālās darbības jomās, ļauj papildināt profesijai nepieciešanas prasmes, paplašināt zināšanu un prasmju diapazonu.

Prakse ir obligāta studiju apguves forma, kas noris ārpus izglītības iestādes, atbilstoši profesijai reālā darba vietā, vai citā veidā, atbilstoši konkrētai prakses programmai. Akadēmija dod uzdevumus prakses programmai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli.

Pētnieciskā darbība tiek realizēta 4 studiju darbu (kursa darbi un referāts) un diplomdarbu izstrādē.

Diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana ir studenta profesionālās kompetences apliecinājums profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studiju darbu un diplomdarba tēmas students izvēlas patstāvīgi.


Studiju programmas konceptuālais plāns pilna laika studijām.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Похожие:

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница