Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
НазваниеPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
страница14/75
Дата02.10.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   75

Latviešu valodā: Finanšu analīze


Angļu valodā: Company financial analysis

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 3 KP

5. Kursa autors: doc. B. Mavļutovs

6. Kursa mērkis:

Izveidot iemaņas izvēlēties visefektīvākās resursu izmantošanas metodes pie augošiem uzņēmuma ieņēmumiem.

7. Kursa uzdevumi:

Izskatīt starptautisko pieeju uzņēmuma darbības finanšu analīzes īstenošanai tirgus ekonomikas apstakļos. Iepazīstināt ar finanšu analīzes tradicionāliem paņēmieniem un metodēm. Apgūt finanšu analīzes tehniku no ārējo un iekšējo lietotāju viedokļiem Apgūt mūsdienas analīzes un uzņēmuma kredītspējas metodes.

 1. Kursa saturs:

1. Finanšu analīzes vieta uzņēmuma vadības sistēmā.

2. Finanšu analīzes metodes un instrumenti.

3. Finanšu parskati kā finanšu analīzes informatīvā bāze.

4. Finanšu analīzes ātrā analīze

5. Uzņēmuma finansēšanas principi.

6. Uzņēmuma finanšu darbības rezultātu analīze.

7. Finanšu stabilitātes analīze.

8. Uzņēmuma likviditātes un maksātspējas analīze.

9. Uzņēmuma līdzekļi aprites analīze un novērtējums.

 1. Uzņēmuma saistību analīze un novērtējums.

 2. Uzņēmuma darbības analīze un novertējums.

12. Naudas plūsmu analīze.

13. Maksātspējas prognozēšanas modeles.

14. Finanšu analīzes īpatnības inflācijas apstākļos.

15. Vispusīgā uzņēmuma finanšu stāvokļā analīze.

9. Kontroles forma: eksāmens

10. Literatūra:

1. Bednavskis L., Paupa V., Vaikulis J., Finansu pārskatu analīze. LU., Rīga‚ 1994

2. Бepнcтaйн Л.A. Aнaлиз финaнcoвoй oтчeтнocти: теopия‚ пpaктикa интepпpeтaция.(Пep.c aнгл.), M., 2002

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование. М: ФиС., 2000.

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М. ФиС., 2001.

5. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРФ-М, 2003.

6. Xeлфepт Э. Texникa финaнcoвoгo aнaлизa.M.,1997

7. Rurāne M. Finansu pārvaldība. LIF, Riga. 2001.

8. I.Kālis. Finansu menedžments.- Rīga, LU, 2001.

 1. Eugene F. Brigham, Joel F.Houston. Fundamentals of Financial management. Thomson. 2003.

 2. Финансовый менеджмент. / под ред. Е.С.Стояновой. М.:Перспектива 2005.


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā

STUDIJU KURSA APRAKSTS


1. Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodā: Grāmatvedības organizācija

Angļu valodā: Organization of accounts

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 2 КР

5. Kursa autors: lekt. I. Černoštana

6. Kursa mērķis:

 • iepazīstināt studentus ar grāmatvedības uzskaites organizācijas metodiskiem noteikumiem uzņēmumos, pamatojoties uz LR likumdošanu;

 • apgūt grāmatvedības uzskaites struktūru un funkcijas;

 • izskatīt uzskaites politikas metodoloģiskos aspektus;

7. Kursa uzdevumi:

 • apgūt LR normatīvos dokumentus, kas nosaka grāmatvedības uzskaites realizācijas kārtību uzņēmumos;

 • izskatīt grāmatvedības uzskaites veidus uzņēmumos, to atbildību un grāmatvedības aparāta struktūru;

 • iepazīstināt ar organizācijas iekšējās kontroles jautājumiem;

 • sniegt praktiskās darba iemaņas uzņēmuma uzskaites metodikas veidošanā, kā arī iekšējās grāmatvedības uzskaites dokumentu apgrozībā.

8. Kursa saturs:

1. Grāmatvedības uzskaites organizācijas un realizācijas noteikumi uzņēmumos

2. Grāmatvedības atskaišu veidošanas metodes

3. Grāmatvedības uzskaites realizācijas veidi

4. Grāmatvedības uzskaites organizācijas metodiskie dokumenti organizācijā

5. Uzņēmuma uzskaites politika

6. Grāmatvedības uzskaites veidi mazā uzņēmumā

7. Organizācijas grāmatvedības atskaite

9. Kontroles forma: ieskaite

10. Literatūra:

1. LR likums „Par grāmatvedību” no 14.10.1992.

2. LR MK noteikumi Nr. 154 no 23.04.1996. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”

3. LR MK noteikumi Nr. 585 no 21.10.2003. “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

4. LR MK noteikumi Nr. 776 no 18.10.2005. “Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem”

5. LR MK noteikumi Nr. 338 no 31.07.2001. “Kārtība, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām”

6. LR MK noteikumi Nr. 832 no 06.09.1993. “Noteikumi par inventarizēšanu”

7. Grāmatvedības kārtošanas rokasgrāmata, –Rīga: Bernada, 2006 – 122 lpp.

8. Leibus Inguna. Individuālā uzņēmēja grātavedība un nodokļi. – Rīga, Lietišķās informācijas dienests 2006.

9. Zaiceva J. Latvijas grāmatvedības standarti: to piemētošana uzskaitē un uzņēmumu gada pārskata sastādīšanā. Rīga- Latvijas Grāmatvežu un ekonomistu korporācija, 2005. – 182 lpp.

10. Белявска Л. Основы бухгалтерского учета в соотвествтии с международными и национальными стандартами. R., KIF “Biznesa komplekss” 2006.-272 c.

11. Кондраков Н.П. Эккоунтинг для менджеров. Бухгалтерский учет и финансово-экономический анализ. Уч.пособие. – М.: Дело, 1998 – 280 с.


12. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет. – М.: Изд. «Бухгалтерский учет», 2003-792 с.

13. Праварне О.А. Основы бухгалтерского учета. – Рига, БРИ, 2003. – 200с.

14. Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2005 – 322 с.

15. Янушка М. Контроль финансового и бухгалтерского учета фирмы. – Рига, Merkūrijs LAT. – 169 c.

16. International Accounting Standarts: A Guide to Preparing Account. – 3d edition, Deloitte & Touche, 2001.

17. Financial Accounting Fundamentals. CIMA Study System Foundation Level- CIMA, 2000.

Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.


STUDIJU KURSA APRAKSTS


1. Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodā: Starptautiskie finanšu pārskata standarti

Angļu valodā: The international standards of finansial account

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 2 KP

5. Kursa autors: lekt. I. Černoštana

6. Kursa mērķis: iegūt pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmām, izprotot

starptautiskos grāmatvedības un finanšu pārskatu standartus.

7. Kursa uzdevumi: zināt starptautisko finanšu pārskatu standartu terminoloģiju un

pamatprincipus, grāmatvedības sistēmas; prast izmantot tos praktiskajā

darbībā.

8. Kursa saturs:

1. Grāmatvedības vispārīgie principi un īpatnības ārvalstīs. Grāmatvedības

modeļu klasifikācija

2. Starptautisko un nacionālo grāmatvedības un finanšu pārskatu standartu

izstrādāšanas praktiskā nozīme, principi un kārtība

3. Finanšu pārskatu sagatavošanas, sastādīšanas un sniegšanas principi (SFPS 1)

4. Naudas līdzekļi (SFPS 7)

5. Amortizācija un tās īpatnības (SFPS 4, 9, 16, 17)

6. Materiālie un nemateriālie aktīvi (SFPS 2, 16, 17, 38)

7. Finanšu instrumenti un aizņēmumu izmaksas (SFPS 23, 32)

8. Peļņa (SFPS 18)

9. Cenu un valūtas kursu izmaiņas (SFPS 15, 21)

10. Finanšu pārskati inflācijas apstākļos (SFPS 29)

11. Uzņēmumu apvienošana un konsolidētie finanšu pārskati

(SFPS 22, 24, 27, 28)

12. Pārskatu papildinformācija (SFPS 8, 10, 12, 14, 33, 34)

13. Atlīdzība darbiniekiem un pensiju plānu pārskati (SFPS 19, 26)

14. Pamatprincipi Latvijas pārskatu transformēšanai saskaņā ar

starptautiskajiem standartiem

9. Kontroles forma: eksāmens

10. Literatūra:

1. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. Пер с англ. М.: Сирин, 1998

2. Хенни ван Грюнинг. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство. Пер. с англ. М.: Весь мир, 2003

3. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета. Уч. пособие. СПб.: Бизнес-Пресса, 2001

4. Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Уч. пособие. М.: Экзамен, 2002

5. Public Finance. Xarvey S. Rosen. Mc Graw - Hill. 2002.

6. Accounting for non – Accounting a manual for managers and students/ Graham Mott. – Kogan Page 2005


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.


STUDIJU KURSA APRAKSTS


1. Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodā: Uzskaites un analītisko uzdevumu automatizācija

Angļu valodā: Automation of the account and analytical problems

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 2 КР

5. Kursa autors: lektore I.Martinova

6. Kursa mērķis: veidot studentiem iemaņas darbā ar grāmatvedības analītiskajām programmām.

7. Kursa uzdevumi: zināt grāmatvedības programmas būtiskākās iespējas, lai spētu

datorā prasmīgi kārtot un analizēt finanšu uzskaiti, iemācīties strādāt ar

grāmatvedības programmas objektiem, ievadīt un modernizēt datus,

veidot pārskatus, analizēt finanšu pamatrādītājus.

8. Kursa saturs:

1. Vispārīgās ziņas par grāmatvedības programmām

2. Uzdevumi un pamatprincipi, strādājot programmā

3. Uzskaites parametru uzstādīšana

4. Uzskaites kārtošanas sākums

5. Darbs ar operāciju žurnālu

6. Darbs ar dokumentiem

7. Norēķinu konta un kases operācijas

8. Materiālu, preču un pakalpojumu uzskaite

9. Produkcijas ražošana

10. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite

11. Darba algas uzskaite

12. Finanšu pārskatu sastādīšana

13. Finanšu rādītāju analīze

9. Kontroles forma: ieskaite

10. Literatūra:

1. LR MK noteikumi „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”

2. Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета. М.: Проф Обр Издат, 2002

3. Каллас К.Э. Организация автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 1990

4. Кроева Т.А. Методология и организация учета в условиях автоматизации. М.: Финансы и статистика, 1992

5. Подольский В.И., Дик В.В. Информационные системы бухгалтерского учета. Учебник. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.


STUDIJU KURSA APRAKSTS


1. Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodā: Audits

Angļu valodā: Audit

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 3 КР

5. Kursa autors: doc. L.Verovska

6. Kursa mērķis: iegūt pamatzināšanas auditā, apgūstot un izprotot terminoloģiju,

apgūstot tā attīstības vēsturi, audita tiesiskās un ētiskās normas,

izstudējot auditordarbības tehnoloģijas.

7. Kursa uzdevumi: zināt un saprast terminoloģiju; apgūt auditordarbības

organizatoriskos aspektus; apgūt audita praktiskās metodes; sistematizēt

agrāk iegūtās zināšanas speciālo disciplīnu kursā: „Finanšu uzskaite”,

„Pārvaldes uzskaite” un „Nodokļi un nodokļu uzlikšana”.

8. Kursa saturs:

1. Audita būtība, mērķi un uzdevumi

2. Auditordarbības tiesiskie pamati un profesionālā regulēšana Latvijā

3. Audita plānošana un programma

4. Audita pārbaužu pamatposmi

5. Būtiskuma un riska jēdziens auditā

6. Audita izlase

7. Audita pierādījumi un dokumenti

8. Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

9. Auditora slēdziens: sagatavošanas kārtība, struktūra un veidi

10. Auditorpārbaužu tehnoloģija un metodika

11. Savstarpējo norēķinu audits

12. Finanšu ieguldījumu un darījumu ar vērtspapīriem audits

13. Darījumu ar pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem aktīviem audits

14. Ražošanas izmaksu audits

15. Finanšu rezultātu audits

16. Biznesa iekšējās saimnieciskās kontroles stāvokļa audits

17. Audita beigu posma organizācija un auditorpārbaudes kvalitātes kontrole

9. Kontroles forma: eksāmens

10. Literatūra:

1. LR likums „Par zvērinātiem revidentiem”

2. Шеремет А.Д., Суйц В.В. Аудит: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003

3. Адамс Р. Основы аудита/ пер с англ. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997

4. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит/ Пер с англ. М.: Финансы и статистика, 2003

5. Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. М.: Финансы и статистика, 1998

6. Guntis Mālderis. Grāmatvedība audits revīzija. Turība. Rīga. 2002.

7. Guntis Mālderis. Revīzija un audits. Turība. Rīga. 2001.

8. Arens A.A. Auditing un Assurance Services. Alvin A. Grens, Randal I. Elder, Mark S. Beasley. Prentice Hall. 2003.

9. Л. Веровская. Аудит курс-конспект лекций. Рига БМА 2006.

10. Accounting for non – accountants. A manual for managers and students/ Graham Mott- kogan Page 2005.

Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā.


STUDIJU KURSA APRAKSTS


1. Studiju kursa nosaukums

Latviešu valodā: Operatīvā un stratēģiskā finanšu plānošana

Angļu valodā: Operative and strategic financial planning

2. Studiju kursa līmenis: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma

3. Studiju programmas nosaukums: Augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programma “Finanšu vadība”

4. Kredītpunkti: 3 КР

5. Kursa autors: doc. V.Siliņeviča

6. Kursa mērķis: izprast stratēģiskās un operatīvās plānošanas lomu un nozīmi uzņēmuma vadīšanā. Iepazīties ar stratēģisko un operatīvo plānu izstrādes teotētiskiem un praktiskiem aspektiem. Attīstīt iemaņas taktiskās plānošanas – gada budžeta sastādīšanā.

7. Kursa uzdevumi: raksturot uzņēmuma trīs plānošanas līmeņus, izskaidrot uzņēmuma stratēģiskā plāna nozīmi, paskaidrot, kas ir plānošanas cikls, plānošanas līmenis, budžets un tā nozīme, kas ir pamatbudžets, apakšbudžeti, raksturot uzņēmējdarbības rezultātu uzraudzības un kontoles kārtību.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   75

Похожие:

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница