Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
НазваниеProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
страница4/64
Дата01.10.2012
Размер2.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmaBoloņas procesa deklarācijā par vienu no galvenajām prioritātēm atzīst efektīvas augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi,lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā saskaņā ar Nolikumu par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Kvalitātes vadība notiek vairākos līmeņos:

1. programmas direktors, programmas padome un programmas akadēmiskais personāls,

2. starpprogrammu audits,

3. BSA metodiskā padome un vadība.


Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai BSA pastāv sekojoši mehānismi:

  • studējošo anketēšana un analīze;

  • iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas);

  • augstskolas ikgadējais pašnovērtējums;

  • studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums;

  • pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana;

  • ārējo akreditāciju novērtējums un analīze.


Starpprogrammu līmenī pēc Senāta vai BSA metodiskās padomes lēmuma var noteikt studiju programmas auditu, kurā iesaistās gan auditējamās, gan citu programmu akadēmiskais personāls. Studiju programmas iekšējā auditā tiek vērtēti:

1) studiju programmas vadības sistēmas efektivitāte: pašnovērtējuma ziņojuma informācija, kā arī analizēti iebildumi un priekšlikumi, kas saņemti un norādīts, cik no tiem īstenoti vai, ja nav īstenoti, analizēti cēloņi;

2) atgriezeniskās saites analīze: kāda ir studiju programmas vadības un akadēmiskā personāla pieejamība (pieņemšanas laiki, to atbilstība apmeklētāju skaitam, risināmo jautājumu loks, ieteikumi efektivitātes uzlabošanai, piemēram, par kompetenču sfēru sadali starp augstskolas administrāciju).

3) ar programmas īstenošanu saistītās dokumentācijas un faktu pārbaude: vai pārskata gada laikā arhīvam nodota normatīvajiem aktiem atbilstošā studiju programmas dokumentācija (tiek saņemts arhīva apstiprinājums), kā arī pārbaudīts, kā un cik ilgi tiek uzglabāti programmā studējošo referāti un kursa darbi.

Ja pašnovērtējuma ziņojumu analīzē vai BSA darbībā konstatētas ar izglītības kvalitātes jautājumiem saistītas būtiskas problēmas, dibinātāji un Senāts izveido darba grupu šo problēmu izpētei. Darba grupas sastāvu un tās darbības laiku nosaka atbilstoši risināmajai problēmai. Darba grupas iegūtie rezultāti tiek ņemti vērā BSA vadībai pieņemot lēmumus.


Akadēmijas līmenī kvalitātes jautājumi tiek risināti ar Studiju metodiskās padomes palīdzību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprināto Studiju metodiskās padomes nolikumu. Studiju metodiskās padomes mērķis ir uzlabot akadēmijā iegūtās izglītības kvalitāti, piedaloties akadēmijas stratēģijas izstrādē, kā arī studiju un ar tām saistīto organizatorisko jautājumu risināšanā.

Padomes uzdevumi ir:

1) izstrādāt un uzlabot studiju organizāciju;

2) risināt studiju metodoloģiskos un metodiskos jautājumus;

3) sniegt padomus akadēmijas vadībai racionālai un mērķtiecīgai intelektuālo un materiālo resursu izlietošanai;

4) pieņemt lēmumus ar studijām saistītos jautājumos, kuri nav Akadēmijas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūciju kompetencē.

Padomes sastāvu veido BSA studiju prorektors, studiju programmu direktori un filiāļu pārstāvji. Ex officio Padomes darbā var piedalīties BSA rektors un BSA dibinātāji. Būtisku ar studiju programmu īstenošanu saistītu jautājumu izlemšanā tiek uzaicināti piedalīties arī studējošo pārstāvji.


Atgriezeniskā saite ar studentiem. Studējošo viedoklis ir svarīgs izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Informācija par kvalitāti un studējošo vērtējums tiek iegūts:

1) tiešā kontaktā ar studējošajiem nodarbībās un ārpusnodarbību saskarsmē;

2) katru semestri notiekošajās studējošo aptaujās, pēc kurām tiek noteikti docētāju reitingi un kurās studējošajiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli par akadēmiju kopumā, studiju programmu, studiju infrastruktūru un katru docētāju, kas strādājis ar viņiem konkrētajā semestrī;

2) no studējošo pārstāvjiem akadēmijas lēmējinstitūcijās;

3) ar Studentu pašpārvaldes starpniecību.


Lielākā daļa BSA īstenoto programmu ir profesionālās augstākās izglītības programmas, tādēļ īpaša nozīme ir regulārai sadarbībai dažādos līmeņos ar darba devējiem:

1) jaunas programmas izveidošanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un pieprasījuma izvērtēšanā;

2) studējošo prakšu organizēšanā.


BSA iepriekšējā pieredze ar prakses vietām tiek nodrošināta reāla atgriezeniskā saite, kas sniedz informāciju par trūkumiem praktikanta teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt programmas docētāju praktisko kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai tajos tiktu iekļauti praksei svarīgi jautājumi:

1. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijās;

2. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana.


Izšķirošā nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju programmas padomei, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākošajam studiju gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic stratēģisko studiju procesa plānošanu.


2. BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” tika izstrādāta atbilstoši augstākās izglītības profesionālās izglītības standartam (Latvijas Republikas 2001.gada 20.novembra MK Noteikumi Nr.481) un BSA likumam.

Iepazīstoties ar tabulās norādīto studiju kursu saturu, var secināt, ka programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi, kā arī profesionālās augstākās izglītības standarta prasības.

Profesijas standartā uzņēmumu un iestāžu vadītāja zināšanas un prasības var tikt iegūtas un izpildītas, studējot disciplīnas, ko var apvienot vairākās grupās: komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras; teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas; integrējošās zināšanas un prasmes, vispārējās zināšanas un prasmes.

Tabula Nr. 9

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpildeNr.p.k.

Zināšanas (pēc standarta)

Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju programmas disciplīnas, kas nodrošina attiecīgo zināšanu ieguvi

1.

Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras

1.1.

Mārketinga vadīšana

Mārketings, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā, Teritoriālais mārketings, Pieredzes mārketings

1.2.

Finanšu vadīšana, finanšu un vadības grāmatvedība

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

1.3.

Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, darba tiesiskās attiecības

Starpprofesionāļu komandas vadība, Augstskolas pedagoģija, Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums, Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā, Producēšana, Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

1.4.

Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, loģistika, vadības informācijas sistēmas, kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība

Menedžments, Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā , Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Sabiedrisko attiecību vadība, Kvalitātes vadības sistēmas, Intelektuāla kapitāla vadīšana, Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

1.5.

Komercdarbības likumdošana

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums, Intelektuāla kapitāla vadīšana

2.

Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas

2.1.

Ekonomikas teorija

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā

2.2.

Ekonomiski matemātiskās metodes

Mārketinga pētījumi, Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā

3.

Integrējošas zināšanas un prasmes

3.1.

Stratēģiskā vadīšana

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Sabiedrisko attiecību vadība, Kvalitātes vadības sistēmas, Intelektuāla kapitāla vadīšana, Atpūtas un izklaides industrija, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība

3.2.

Starptautiskā komercdarbības vide

Globalizācija un kultūru dažādība, Kultūras tirgi un kultūras procesi, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

4.

Vispārējās zināšanas un prasmes

4.1.

Valsts valoda

Lietišķās komunikācijas un pārrunu process, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete, Prezentācija, moderācija, animācija

4.2.

Svešvaloda

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4.3.

Komunikāciju prasmes

Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra, Vizuālā komunikācija, Prezentācija, moderācija, animācija, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete


Apgūstamās prasmes, kuras paredz profesijas standarts, sagrupētas 10. tabulā

Tabula Nr.10

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpilde


Nr.

Apgūtas prasmes

Studiju kursi BSA

1.

Kopīgās profesionālās prasmes

Globalizācija un kultūru dažādība, Menedžments, Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Kultūras tirgi un kultūras procesi, Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Starpprofesionāļu komandas vadība, Spēļu teorija, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete, Mārketinga pētījumi, Augstskolas pedagoģija

2.

Vispārējās prasmes un spējas

Intelektuāla kapitāla vadīšana, Kvalitātes vadības sistēmas, Biznesa angļu valoda multikultūras vidē, Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra, Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas, Vizuālā komunikācija, Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā, Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā, Pieredzes mārketings

3.

Specifiskās prasmes profesijā

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā Atpūtas un izklaides industrija, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība, Ilgspējīga attīstība atpūtas un izklaides jomā un vides aizsardzība, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā, Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana, Producēšana


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” mācību disciplīnu analīze rāda, ka standartā noteiktais speciālistam nepieciešamais zināšanu līmenis tiek nodrošināts studiju programmā.

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” nodrošina profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” paredzēto zināšanu un prasmju apguvi, profesionālo kompetenču attīstīšanu.


Tabula Nr.11

Maģistra studiju programmas atbilstība 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam


N.p.k.

Izglītības standartā izvirzītās prasības

Studiju programma paredz

1.

Maģistra studiju programmas apjoms

(ne mazāk kā 40 KP)

60/80*

2.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

(ne mazāk kā 7 KP)

20

3.

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

(ne mazāk kā 5 KP)

8

4.

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi

(ne mazāk kā 2 KP)

2

5.

Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa) (ne mazāk kā 2 KP)

4

6.

Prakse (ne mazāk kā 6 KP)

6

7.

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs (ne mazāk kā 20 KP)

20


* Sagatavošanas semestris


Tabula Nr.12

Studiju moduļi

Uzņēma vadības modulis

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā;

Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā;

Intelektuāla kapitāla vadīšana;

Kvalitātes vadības sistēmas;

Starpprofesionāļu komandas vadība;

Komunikācijas

modulis

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas;

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē;

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā;

Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra;

Vizuālā komunikācija;

Prezentācija, moderācija, animācija;

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā;

Pieredzes mārketings;

Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā;

Teritoriālais mārketings

Radošās industrijas modulis

Atpūtas un izklaides industrija;

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas;

Spēļu teorija;

Producēšana;

Prezentācija, moderācija, animācija

Starpkultūru un kulturoloģijas modulis

Globalizācija un kultūru dažādība;

Kultūras tirgi un kultūras prakses;

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē;

Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā;

Atpūtas un izklaides industrija

Stratēģiskās vadīšanas modulis

Ilgspējīga attīstība atpūtas un izklaides jomā un vides aizsardzība;

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana;

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā;

Teritoriālais mārketings


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” pilnībā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.

Studiju plani skatīt pielikumā Nr. 1.


3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls


3.1. BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla saraksts


Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no visa studiju procesa organizācijas, kurā mācībspēkiem ir atkarīgi liela loma. Tā kā visas profesionālās izglītības programmas ir fokusētas uz darba tirgus prasībām, mācībspēkiem ir jābūt mūsdienu prasībām atbilstošām zināšanām par attīstību konkrētajā nozarē un praktiskai darba pieredzei attiecīgajā jomā. Tiks plaši pielietota vieslektoru ar profesionālās aprindās atzītām zināšanām un prasmēm aicināšana semināru veikšanai.


3.2. Studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija)


Saskaņā ar BSA Senāta lēmumu par augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” ieviešanu, programmas nodrošināšanā ir iesaistītas 24 personas no BSA akadēmiskā personāla, starp tām 18 (75%) BSA ir pamatdarba vieta (skat. 17. tab).

No kopējā skaita 13 (54%) personām ir doktora grāds (skat. tab. 18).

Visām 24 personām ir ilgstošas līgumattiecības ar BSA.

BSA augstākās izglītības profesionālās maģistra studiju programmas “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla procentuālais sastāvs

Tabula Nr. 13

Proporcionālais akadēmiskais sastāvs

(pamatdarbs un blakus darbā)

Akadēmiskais personāls kopā

tai skaitā strādā BSAPamatdarbs

Blakusdarbs

cilvēku skaits

%

cilv.

%

cilv.

%

24

100

18

75

6

25Tabula Nr. 14

Akadēmiskā personāla sastāvs

Programmas īstenošanas personāls kopā

Tajā skaitā ar

doktora grādu


Tajā skaitā ar maģistra grādu

Tajā skaitā profesionāļi – praktiķi ar augstāko izglītību

Cilvēku skaits

Proc. (%)

Cilv.

%

cilv

%

cilv.

%

24

100

13

54

10

42

1

4


Tabula Nr. 15

Akadēmiskā personāla pamatdarbā nodarbināto docētāju sadalījums pēc ieņemamiem amatiem


Nr.

Ieņemamais amats

Programmā nodarbināto skaits

1

Profesors

-

2

As.profesors

4

3

Docents

11

4

Lektors

6

5

Asistents

-

6

Specialists

3
Kopā

24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Похожие:

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница