Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
НазваниеProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
страница2/64
Дата01.10.2012
Размер2.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


1. Studiju programmas apraksts


Komunikācijas telpai, kas aptver visas mūsdienu cilvēka dzīves sfēras, ir nepieciešama saprātīga un mērķtiecīga attīstība. Pirmām kārtām, ir svarīgi atzīt tās vietu un lomu sabiedriskos procesos, kā arī aktīvi izmantot tajā slēpto potenciālu. Tā kā komunikācijas un komunikācijas tehnoloģijas strauji attīstās, ir vērts izmantot to izaugsmes enerģiju sabiedriski svarīgos procesos.


Pašlaik uzmanības centrā atrodas komunikācijas ietekmes problēma uz sociālajiem procesiem un komunikācijas pozitīvas lomas apzināšana. Izmantojot komunikāciju kanālu un tīklu attīstību, tiek risinātas daudzas postindustriālās informācijas sabiedrības problēmas.

Komunikācijas ir spējīgas strukturēt realitāti jebkurā cilvēka dzīves sfērā: sabiedriskajā, politiskajā, ekonomiskajā, kultūras un atpūtas u.c. Komunikācijas caurvij sabiedrību un dod iespēju tās subjektiem attīstīties kopā ar sabiedrību. Tādējādi, komunikatīvais līmenis kļūst par izdzīvošanas un stabilitātes kritēriju mūsdienu apstākļos, kur risks, krīzes un pastāvīgas pārmaiņas ir realitāte.


Tieši pateicoties nepārtrauktām komunikācijas aktivitātēm, struktūrai, kas ir atvērta komunikācijām, ir daudz vairāk iespēju gan savu atsevišķo vienību, gan pašas struktūras kopumā attīstībai. Pastāvīgā virzība un optimāla stāvokļa nepārtrauktā meklēšana mainīgos ārējās vides apstākļos, veidojot jaunas komunikāciju konfigurācijas, ļauj uztvert komunikācijas kā dažādu struktūru un sistēmu stabilitātes un attīstības bāzes faktoru.

Komunikācijām ir nozīmīga loma. Vispirms komunikācijas nozīmē sakaru dibināšanu starp nozīmīgiem sociālās vai citas kategorijas subjektiem.


Mūsdienu sabiedrībā īpaša uzmanība ir jāpievērš šādām komunikāciju funkcijām:

 • Stratēģiskās mijedarbības jauno sfēru atklāšana, kā rezultātā jauno tirgu, produktu utt. veidošana;

 • Darba efektivitātes paaugstināšana, pateicoties pārejai uz stratēģiskajām komunikācijām;

 • Jauno resursu atklāšana uzņēmuma efektīvai vadīšanai;

 • Sabiedrisko attiecību integrācija;

 • Ātrās un efektīvās reaģēšanas iespēja uz nepārtraukti mainīgiem ārējās vides apstākļiem;

 • Uzņēmuma darbībai stratēģiski nozīmīgu komunikāciju noteikšana;

 • Jauno iespēju atklāšana komunikāciju tirgū.


Programmas misija: Jauna veida uzņēmumu vadītāju veidošana: kas ir radošs un kam ir plašs redzesloks, kas ir spējīgs orientēties atpūtas un izklaides industrijā, kā arī analizēt tirgus izmaiņas, strādāt starptautiskās komandās, kas var patstāvīgi pieņemt lēmumus un ir spējīgs efektīvi vadīt uzņēmumu, izmantojot visas komunikāciju iespējas.


Piedāvātā profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programma paredz sabalansētu studiju ciklu, kura laikā tiek apgūtas fundamentālas teorētiskās, sociālās un humanitārās zināšanas, kā arī lietišķās disciplīnas tūrisma un izklaides, vadībzinības un tirgzinības jomās, kas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu iespējas kļūt par konkurētspējīgiem uzņēmuma vadītājiem Latvijā, kā arī Eiropas darba tirgū.

Programma ietver visus galvenos stratēģisko komunikāciju un uzņēmuma vadības aspektus atpūtas vai izklaides industrijā un ir orientēta uz speciālistu praktisko sagatavošanu, jo specialitātes apgūšana notiek, balstoties uz patstāvīgo lietišķā rakstura darbu, zinātniski pētniecisko darbu un radošo projektu izstrādāšanu.

Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.

Studiju programma ir starpdisciplinārā. Studiju programmas būtība apvienojot dažādu virzienus, kuri ir iekļauti studiju programmas nosaukuma izveide un studiju kursos, kuri tiks realizetu programmas ietvaros.


1.1. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti


Galvenais profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas mērķis:

sagatavot augstas kvalifikācijas un konkurētspējīgus uzņēmumu vadītajus izklaides un atpūtas jomā, kas ir spējīgi radoši risināt uzvirzītos uzdevumus, strādāt starpautiskās komandās un efektīvi vadīt institūcijas, piedalīties projektu realizēšanā Latvijas, kā arī starptautiskajā tirgū.

Lai sasniegtu programmas mērķi, ir izvirzīti šādi maģistra studiju programmas uzdevumi:

 • piedāvāt laikmetīgu, kvalitatīvu un sabalansētu apmācību, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu, profesionālo tālākizglītību un zinātnisko pētniecību;

 • nodrošināt programmā iegūstamās izglītības līmeņa atbilstību darba tirgus un darba devēju prasībām, sniedzot konkrētas un vispusīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas modernajā uzņēmējdarbības vidē;

 • attīstīt studentu radošās spējas uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadīšanā, kā arī prasmi attīstīt radošo potenciālu un veicināt atpūtas un izklaides industrijas produktu patēriņu sabiedrībā;

 • attīstīt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – prezentācijas, argumentēšanas, saskarsmes, informācijas ieguves un apstrādes, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas;

 • īstenot attīstības tendenču atpūtas un izklaides jomā Latvijā un Eiropā padziļinātu apguvi komunikācijas zinātnes kontekstā;

 • dot iespēju gūt pieredzi atpūtas un izklaides pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā.


Plānotie rezultāti: maģistra programmas absolventi iegūs unikālas profesionālas zināšanas un iemaņas šādos virzienos: uzņēmuma stratēgiskā vadība, stratēģiskās mārketinga komunikācijas, līderība uzņēmumā un projektā, iemaņas darbā starptautiskajā komandā, uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas izveide, kas nodrošina vadošo pozīciju iegūšanu pakalpojumu tirgū, radot produktu, atbilstošu patērētāju vajadzībām un starptautiskajām kvalitātes prasībām, kā arī zināšanas un iemaņas nepieciešamas efektīvai darbībai atpūtas un izklaides industrijā.

Tabula Nr. 1

Vispārējās un profesionālās kompetences, kuras paredz maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Kulturoloģiskās kompetences

 • uzkrāt un pilnveidot pieredzi starpkultūru komunikācijā;

 • veidot izpratni par kultūru dauzdveidību un to īpatnībām;

 • orientēties savas valsts un pasaules aktualitātēs kultūras, atpūtas un izklaides jomās;

 • veidot starptautiskos projektus ievērojot nacionālās un starpkultūru tradīcijas;

Intelektuālās kompetences

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas iespējām pasaules mērogā;

 • pilnveidot zinātnisko potenciālu, kā arī izkopt spēju sniegt zināšanas citiem;

 • attīstīt radošo potenciālu izvēlētajā specialitatē;

 • pilnveidot profesionalo izaugsmi izmantojot tālākizglītības un pētniecības iespējas;

Profesionālās kompetences

 • izmantot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā;

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas procesiem un mijiedarbību;

 • pilnveidot izpratni par pašpilnveides procesiem profesionālajā darbībā;

 • attīstīt starpprofesionālās komandas veidošanas principus;

 • integrēt dažādu jomu zināšanas petniecībā;

 • izkopt ētisko un sociālo atbildību par zinātnes rezultātiem;

Praktiskās

kompetences

 • attīstīt sociālo atbildību;

 • izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas;

 • veicināt uzņēmējdarbību, inovāciju piesaiti atpūtas un izklaides jomā;

 • veidot radošu profesionālo darbību atpūtas un izklaides industrijā;

 • pilnveidot savu profesionālo kompetenci;

Saskarsmes kompetences

 • attīstīt publiskās uzstāšanās kultūras prasmes;

 • pilnveidot komandas darba iemaņas un prasmes;

 • veidot komunikāciju tehnoloģijas daudzkultūru sabiedrībā;

 • veidot izpratni par dažādu mērķa grupu interesēm, tradīcijām, īpatnībām un vajadzībām.


1.2. Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra


1.2.1. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils


Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.


1.2.2. Programmas saturs, ilgums un apjoms


Profesionālā maģistra studiju programma tika izveidota saskaņā ar LR Augstskolu likumu, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un LR Profesiju klasifikatoru.


Kopējais studiju apjoms programmā personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību tūrisma, kultūras vadības, uzņēmējdarbības un komunikācijas jomā (tālāk tekstā personām ar profilējošo izglītību) atbilst 60 kredītpunktiem (90 ECTS).


Personām, kuras ieguvušas jebkurā citā zinātnes jomā profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju (tālāk tekstā personām ar neprofilējošo izglītību), kas piešķirta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu ar tiesībām studēt maģistrantūrā, studiju apjoms 80 KP (120 ECTS).


Salīdzinot bakalaura diplomus, daži studenti sāks studijas ar sagatavošanas semestri, lai apgūtu studiju kursus, kas saistītus ar atpūtas un izklaides industriju vai tūrisma un viesmīlības jomu.

Šajā gadījumā kopējais studiju apjoms programmā atbilst 80 kredītpunktiem (KP) vai 120 ECTS.


Personām, kuras izvēlas studiju veidu: nepilna laika klātiene vai nepilna laika neklātiene studiju ilgums 80 (KP) 120 ECTS, kas ir 5 semestri.

Tabula Nr.2

Programmas ilgums,apjoms un uzņemšanas noteikumi


Studiju ilgums

Kredītpunkti

ECTS

Studiju veids

Uzņemšanas noteikumi

(iepriekšējā izglītība)

1,5 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

2 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene,

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene,

Tālmācība

2,5 gadi

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).


Studiju programmā ir iespēja studēt pilna/nepilna laika studiju formā klātienē/neklatienē. Studiju ilgums ir 1,5 gadi, 2 gadi vai 2,5 gadi.


Studiju programmas apguves laiks ir 1,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.


Studiju programmas apguves laiks ir 2 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. Šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Похожие:

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница