Академія праці І соціальних відносин
Скачать 422.68 Kb.
НазваниеАкадемія праці І соціальних відносин
страница2/3
Дата01.10.2012
Размер422.68 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.


Література до першої теми:

1. Введение в философию: Учеб. Пособ. для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М.: Республика, 2003. – С. 13 – 36.

2. Гудима Д. Місце та роль філософських дисциплін у системі фахової підготовки юристів // http://www.lawyer.org.ua Інтернет видання “ЮРИСПРУДЕНЦІЯ он-лайн

3.Основні питання філософії // Філософський енциклопедичний словник. − К .: Абрис, 2002. − С. 457.

4. Пазенок В. С. Філософія: навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – С. 6-56.

5. Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. / В. Л Петрушенко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2008. – С. 16-34.

6. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підруч. / Є.М. Причепій та ін. − К .: Академвидав, 2006. − С. 15 – 20.

7. Світогляд // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 569 – 570.

8. Філософія: Навч. посіб./ Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін..; за ред.. І. Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К. : Вікар, 2008. − Тема 1. − С. 15-23.

9. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н .Г. Мозгова та ін. В ред. Г. І Волинки. – К. : Каравела, 2009. – Тема 1 - С. 7-29.

10. Філософія: Підруч. / І. В. Бичко, І. В. Бойченко,  В. Г. Табачковський та ін. − 2-ге вид., стереотип. − К. : Либідь, 2002. − Тема 1. − С. 14 – 30.

11. Філософія // Філософський енциклопедичний словник. − К .: Абрис, 2002. − С. 670 – 674.


Тексти для читання:

1. Аристотель. Категорії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 88 – 98.

2. Гегель Г. В. Ф. Наука логіки / Г. В. Ф. Гегель // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 99 – 112.

3. Дільтей В. Типи світогляду і виявлення їх у метафізичних системах / В. Дільтей // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К . : Знання, 2009. – С. 150 – 162.

4. Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К .: Знання, 2009. – С. 113 – 122.

5. Кримський С. Б. Філософія − авантюра духу чи літургія смислу? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 15 – 27.

6. Шинкарук В. Світогляд і філософія / В. Шинкарук // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 163 – 173.

7. Яковенко Б.В. Що таке філософія? (Вступ до трансценденталізму) / Б. В. Яковенко // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К .: Знання, 2009. – С. 28 – 34.

8. Ясперс К. Філософська віра / К. Ясперс // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 35 – 49.

Література до другої теми:

1. Пазенок В. С. Філософія: навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – С. 66-178.

2. Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2008. – С. 34-42.

3. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін..; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 1. − С. 15-23.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін. За ред. Г. І. Волинки. – К .: Каравела, 2009. – Тема 1 - С. 29-34. Тема 3 - С. 94-100.

5. Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. – К. : Український центр духовної культури, 2004. – 560с.


Тексти для читання:

1. Ільєнков Е.В. Філософія і молодість // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 51 – 58.

2. Декарт Р. Метафізичні розмисли // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 59 – 69.

3. Гайдеггер М. Що таке метафізика? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 74 – 86.


Література до третьої теми:

1. Бондар С. В., Вдовиченко Г. В., Кривда Н. Ю., Литвинов В. Д., Лісовий В. С. Історія української філософії: підруч.. — К. : Академвидав, 2008. — 624c.


2. Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії: підруч. − К. : Либідь, 2004. − 488 с.

3. Історія філософії. Словник / За ред. В. І. Ярошовця. – К. : Знання України, 2006. – 1200с.

4. Історія української філософії: підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Київський університет, 2008. – 592с.

5. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 257 – 259.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: „Новий Світ – 2000, 2008. – С. 213-257.

7. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи . – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256с.

8. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.;за ред. І. Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К. : Вікар, 2008. − Тема 2, 3, 4. − С. 24-134.

9. Философия: учеб. для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2008. – Часть 1 - С. 23-341.

10. Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 263с.


Тексти для читання:

1. Сковорода Г. Кольцо. Дружеский розговор о душевном мире. // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 124 – 131.

2. Ніцше Ф. Генеалогія моралі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / з

За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 132 – 140.

3. Левінас Е. Чи є онтологія фундаментальною? // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 141 – 149.


Література до четвертої теми:

1. Буття // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 68 – 69.

2. Введение в философию: Учеб. Пособ. для вузов / Авт. кол.: Фролов И. Т. и др. − 3-е изд., перераб. и доп. − М. : Республика, 2003. – С. 339 – 396.

3. Гусєв В.І. Вступ до метафізики: Навч. посіб. − К.: Либідь, 2004. − 488с.

4. Екзистенція // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 187.

5. Кохановский В. П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: ―Феникс, 2003. − Розділ ІІІ. − § 1 – 5. − С. 90 – 129., Розділ ІV. − § 1-6. − С. 130 – 189.

6. Матерія // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 366 – 367.

7. Онтологія // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 449 – 451.

8. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. Закл. освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий Світ «– 2000, 2008. – С. 257-277.

9. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч.− К.: Академвидав, 2006. − С. 253 – 270.

10. Субстанція // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 614 – 615.

11. Філософія: навч. посіб. / Л .В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 5. − С. 135-142. Тема 7. − С. 156-165.

12. Философия: учеб. для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М.: Норма, 2008. – Разд. ІV, гл. 1. - С. 435-459, гл. 2. – С. 460-520.

13. Філософія: Підруч. / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В. Г. та ін.− 2-ге вид., стереотип. − К. : Либідь, 2002. − Тема 3. − С. 50 – 61.


Тексти для читання:

1. Ленін В. Матеріалізм і емпіріокритицизм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 187 – 193.

2. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 206 – 216.

3. Шеллінг Ф. Про відношення реального та ідеального в природі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. − К. : Знання, 2009. – С. 194 – 205.


Література до п’ятої теми:

1. Афанасенко В. С., Горлач М. І., Данильян О. Г., Дзьобань О.П., Квіткін П. В. Соціальна філософія: підруч. для вищої шк. – Х.: Прапор, 2007. – Розд. 3, гл. І. – С. 388-408, гл. ІІ. – С. 409-424, гл. VІ. – С. 474-494.

2. Данильян О.Г. Философия: учебн. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – М.: ЭКСМО, 2009. – Разд. 12. – С. 341-364, Разд. 13. – С. 365-384.

3. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підруч. для вищих навч. закл. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. − Вид. 3-тє, випр. та допов. − К. : Ґенеза, 2006. Розд. 3, § 4,5. С. 410 – 455.

4. Спиркин А.Г. Философия: учеб. 2-е изд. – М. : Гардарики , 2009. – С. 308-337.

5. Таран В.О., Зотов В.М., Рєзанова Н.О. Соціальна філософія: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – Розд. 6. – С. 161-186, Розд. 7. – С. 186-221.

6. Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : моногр. / авт. кол. : В. М. Князєв, Ю. В. Бакаєв, Т. Е. Василевська ; за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : НАДУ, 2010. – 220 с.

7. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К.: Вікар, 2008. − Тема 15. − С. 304-326.

8. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін. за ред. Г. І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 8 - С. 198-237.

9. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. − К. : Книга, 2005. − Т. 11. − С. 295-298, Т. 14. − С. 332-342, Т.16. − С. 358-368, С. 458–466.

10. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. Посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : КНТ. Центр учбової літератури, 2006. – 296с.


Тексти для читання:

1. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Орій, 1992. – 232с.

2. Шелер М. Місце людини в космосі // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 261 – 269.

3. Фоєрбах Л. Фрагменти до характеристики моєї філософської біографії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 250 – 260.

4. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 270 – 279.

5. Щурат В. Українські джерела до історії філософії. – Львів, 1908. – 32с.


Література до шостої теми:

1. Данильян О.Г. Философия: учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2009. – Разд. 6. – С. 184-211.

2. Дорошенко В. Грани духовных миров двух народов (О народоведческой студии Н.И.Костомарова «Две русские народности») // Костомаров Н.И. Две русские народности. – К. – Х.: Майдан, 1991. – С.5 – 11.

3. Егоров В. С. Философия открытого мира. − М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд. НПО -МОДЭК, 2002.(Серия ―Библиотека студента). − С. 175 – 199.

4. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1992 – 65с.

5. Коханович М. Т. Мир должен стать украиноцентрическим. Новое миропонимание. – Черновцы, 2007. – 256с.

6. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 286 – 303.

7. Ткачук М. Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст. – К.: ЗАТ «Віпол», 2000. – 248с.

8. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К. : Вікар, 2008. − Тема 6. − С. 143-155.

9. Философия: учеб. для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2008. – Раздел ІV, гл. 3. - С. 521-554.

10. Філософія: Підруч. / Бичко І. В., Бойченко І.В., Табачковський В. Г. та ін. − 2-ге вид., стереотип. − К. : Либідь, 2002. − Тема 3. − С. 50 – 61.


Тексти для читання:

1. Ільєнков Е. Діалектика ідеального // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 303 – 309.

2. Кисельова О.О. Уявлення про долю в українській культурі // Філософська думка. – 1998. – №3. – С.91– 102.

3. Гуссерль Е. Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 280 – 292.

4. Кант І. Критика чистого розуму. Вступ // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 311 – 320.

5. Копнін П. Гносеологічні та логічні основи науки // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 334 – 343.

6. Яковенко Н. Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу // Дух і літера. – 1998. – №3– 4. – С.113–125


Література сьомої теми:

1. Бацевич Ф .С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень: підруч.. – К.: Академія, 2008. – 240с.

2. Гусман Д. Ст. Четыре стихии в космосе и человеке // Ливрага Х. А., Гусман Д.Ст. Сокровенный смысл жизни. – М. : Новый Акрополь, 2003. – С. 86 – 93.

3. Діденко В. Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки: Навч. Посіб.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр -Київський університет, 2006. − Тема 12. − С. 153 – 164.

4. Егоров В.С. Философия открытого мира. − М.: Московский психолого–социальный институт; Воронеж: Издательство НПО -МОДЭК, 2002, (Серия - Библиотека студента). − С. 183 – 188.

6. Комунікація // Філософський енциклопедичний словник. −

К.: Абрис, 2002. − С. 291.

7. Мова // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002.−С. 389.

8. Мова науки // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 389 – 90.

9. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підруч. − К.: Академвидав, 2006. − С. 253 – 270.

10. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. − 7-е вид., стер. − К. : Вікар, 2008. − Тема 3. − С. 113-121.

11 Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підруч. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. − К.: Книга, 2005. − Т. 17. − С. 370 – 372.


Тексти для читання:

1. Вітгенштайн Л. Логіко-філософський трактат // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 403 – 413.

2. Гадамер Г.-Г. Мова як горизонт герменевтичної онтології // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 377 – 390.

3. Потебня О. Думка і мова // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 391 – 402.

Література до восьмої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-е вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 11, 12, 14. – С. 212-224, 224-258, 279-304.

2. Афанасенко В.С., Горлач М.І., Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Квіткін П.В. Соціальна філософія: підруч. для вищ. шк. – Х.:Прапор, 2007. – Розд. 2, гл. І, ІІ,ІІІ. – С. 240-289, Розд.3, гл. ІV. – С. 444-458, гл. VІІІ. – С. 510-534.

3. Таран В.О., Зотов В.М., Рєзанова Н.О. Соціальна філософія: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272с.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. З

За ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 11. - С. 303-346.

5. Артемюк Б. Філософські проблеми суспільного розвитку. – К.:Абрис, 2008. – 176с.

6. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. зал. / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. Розд. 3, § 6. С. 436 – 478.

7. Спосіб життя// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 606.

8. Стани суспільства// Там само – С. 607 – 608.

9. Соціальні верстви// Там само – С. 599 – 600.

10. Соціальне освоєння// Там само – С. 598.

11. Суспільство// Там само – С.620 – 621.

12. Виробництво суспільне // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 82 – 83.

13. Відносини виробничі// Там же – С. 85.

14. Власність// Там само – С. 95.

15. Економіка// Там само – С. 190.

17. Капіталізм// Там само – С. 268 – 269.

Тексти для читання:

1. Арендт Г. Становище людини. – Львів: «Лібра», 1999. – 257 с.

2. Беккер Г. Стенли Экономический взгляд на жизнь. Нобелевская лекция // Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. – М.: ГУВШЭ, 2003. – С. 582 – 614.

3. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: «Наука», 1990. – С. 213 – 261.

4. Делёз Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.

5. Дракер П. Посткласическое общество // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Academia, 1999. – С. 67 – 100.

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991. – 576 с.

7. Зиммель Г. Философия труда // Зиммель Г. Избранное. В 2-х т. – М.: Юрист, 1996. – Т. 2. – С. 466 – 485.

8. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М. ,– 2000.

9. Маркузе Г. Ерос и цивілізація // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 470 – 478.

10. Мизес фон Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. – М.: Экономика, 2000. – 878 с.

11. Сорокін П. Соціальна стратифікація і мобільність. Соціальна і культурна мобільність // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 444 – 456.

12. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. /Зза ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 457 – 469.

13. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: Пневма, 1999. – 288 с.

14. Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвіту. – К.: Український Центр духовної культури, 2004. – 560 с.

Література до дев’ятої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-е вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 13. – С. 258-279.

2. Афанасенко В.С., Горлач М.І., Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Квіткін П.В. Соціальна філософія: підруч. для вищої шк. – Х.: Прапор, 2007. – Розд. 4. – С. 536-685.

3. Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 360с.

4. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 9 - С. 238-267.

5. Філософія: підруч. / За ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2008. – Тема 20. – С. 634-647.

6. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник для вищ. навч. залкл / В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, М.І. Михальченко. – Вид. 3-є, випр. та допов. – К.: Ґенеза, 2006. – Розд. 5, §1.– С.569 – 600.

7. Історія// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С. 255.

8. Свобода// Там само. − С. 570 – 573.

9. Філософія історії// Там само. − С.677 – 678.

10. Рушійні сили історії// Там само. − С.559 – 560.

11. Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля // Вопросы философии. – 1995. – №1. – С. 52 – 69.

12. Бойченко І.В. Філософія історії. Підруч. – К., 2000.

13. Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Политический срез исторического процесса. – М. , 2007. – 240 с.

Тексти для читання:

1. Маркс К. До критики політичної економії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 414– 418.

2. Гантінгтон С. Зіткнення цивілізацій // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 432 – 443.

3. Белл Д. Настання постіндустріального суспільства // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 419 – 431.

4. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 526– 537.

5. Маркс К. Приватна власність і комунізм. Різні етапи розвитку комуністичних поглядів. Грубий, зрівняльний комунізм і комунізм як соціалізм, що збігається з гуманізмом // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 514 – 525.

6. Фукуяма Ф. Довіра: соціальні добродії і шлях до розквіту // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 538 – 548.

Література до десятої теми:

1. Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-е вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – Тема 14, 18. – С. 279-304, 367-385.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – С. 471-493.

3. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. за ред. Г.І. Волинки. – К.: Каравела, 2009. – Тема 10. – С. 268-302.

Тексти для читання:

1. Гейзінга Й. Homo ludens // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В.Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 597 – 608.

2. Шпенглер О. Присмерк Європи. Нариси морфології світової історії // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.:Знання, 2009. – С. 587 – 596.

3. Швейцер А. Культура і етика // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / За ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009. – С. 609 – 620.

4.Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 560 с.

1   2   3

Похожие:

Академія праці І соціальних відносин iconЛактіонова Г. М., Лютий В. П., Парахнич Л. О., Петрочко Ж. В., Пилипас Ю. В., Постолюк Г.І.; за заг ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В
Карагодіна О. Г., доктор медичних наук, професор, Академія праці та соціальних відносин фп
Академія праці І соціальних відносин iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Математичні дисципліни в академії викладаються протягом п’яти семестрів. Для їх успішного вивчення абітурієнт повинен мати ґрунтовні...
Академія праці І соціальних відносин iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства
Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення...
Академія праці І соціальних відносин iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Академії: економіст, соціолог, соціальний працівник повинен глибоко знати географію, вільно володіти географічними методами дослідження....
Академія праці І соціальних відносин iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в Академії проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення в Академії...
Академія праці І соціальних відносин iconП. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне
Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Академії праці І соціальних відносин
Академія праці І соціальних відносин icon«києво-могилянська академія» наукова бібліотека
Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво- могилянська академія» 2003-2007 рр бібліогр покажч. / [уклад
Академія праці І соціальних відносин icon2. Режими праці І відпочинку Поняття режиму праці І відпочинку. Види режимів праці І відпочинку
Базові курси: Охорона праці, Фізіологія та психологія праці, Нормування праці, економіка праці І соціально-трудові відносини
Академія праці І соціальних відносин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Експертиза з охорони праці”(для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки...
Академія праці І соціальних відносин iconМіністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці
Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (нндіоп) Держнаглядохоронпраці
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница