4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp
Название4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp
страница1/26
Дата30.09.2012
Размер1.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Baltijas Starptautiskā akadēmija


AKADĒMISKĀ MAĢISTRA


STUDIJU PROGRAMMA


Eiropas studijas”


kods – 45310


Akreditācijas materiāli


Rīga 2008


SATURA RĀDITĀJS1. IESNIEGUMS studiju programmas akreditācijai 4.lpp

2. IESNIEGUMAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI:

  1. Lēmums par studiju programmas pieteikšanu akreditācijai 5.lpp

  2. Licence 6.lpp

  3. AIP Atzinums pa akadēmiskajām bakalaura un maģistra studiju 7.lpp

programmām ”Eiropas studijas”

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 8.lpp

3. Akadēmiskās studiju programmas „Eiropas studijas ” apraksts 8.lpp
    1. Programmas mērķi 9.lpp

3.2 Programmas uzdevumi 9.lpp

3.3 Programmā iegūstamie studiju rezultāti 10.lpp

3.4 Programmas saturs 10.lpp

3.5 Programmas uzbūves principi 11.lpp

3.6 Programmas „Eiropas studijas ” mācību plāns 12.lpp

4. Akadēmiskās maģistra programmas “Eiropas studijas”

pašnovērtējums 13.lpp

4.1. Studiju programmas atbilstība LR akadēmiskās augstākās

izglītības standartam 13.lpp


4.2. Salīdzinājums ar citu Latvijas augstskolu maģistra

programmām politikas zinātnē 15.lpp

4.3. Mācību priekšmetu un kredītpunktu salīdzinājums ar

Olborgas (Dānija), Turku (Somija) un Birmingemas (Lielbritānija)

universitāšu programmām 16.lpp

5. Programmas praktiskā realizācija: izmantotās studiju formas un

metodes 17.lpp

5.1. Prasības reflektantiem 18.lpp

5.2. Studentu zināšanu, iemaņu un prasmju novērtēšanas sistēma 19.lpp

5.3. Studiju pamatmetodes un akadēmiskā personāla pienākumi 21.lpp

6. Programmas īstenošanas materiālās bāzes raksturojums 25.lpp

6.1 Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras

nodrošinājums 25.lpp

6.2 BSA finansiālais stāvoklis 26.lpp

6.3 Bibliotēkas nodrošinājums ar mācību un zinātnisko literatūru 26.lpp

6.4 Mācību procesa materiāltehniskais nodrošinājums 32.lpp

7. Programmā studējošo studentu raksturojums 33.lpp

7.1 Studentu skaits programmā 33.lpp

7.2. Imatrikulācijas kārtība 1.kursā 34.lpp

7.3. Studentu aptauju rezultāti un to analīze 35.lpp

7.4. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 39.lpp

7.5. Studentu iesaistīšanās pētnieciskajā procesā 39.lpp

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 40.lpp

8.1 Akadēmiskā personāla skaits 40.lpp

8.2 Akadēmiskā personāla kvalifikācija 41.lpp

8.3 Akadēmiskā personāla saraksts 41.lpp

8.4 Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla

zinātnisko publikāciju saraksts 44.lpp

9.Studiju programmas ārējie sakari pašnovērtēšanas periodā 50.lpp

9.1 Studiju programmas sadarbība ar darba devējiem 50.lpp

9.2 Studiju programmas sadarbība ar līdzīgām studiju

programmām Latvijā un ārvalstīs 51.lpp

9.3 Sadarbība ar ārvalstu vieslektoriem 52.lpp

10. Studiju programmas rīcība likvidācijas gadījumā 52.lpp

11. Studiju programmas attīstības plāns 52.lpp

11.1 Programmas satura, studiju formas un metožu attīstības virzieni 52.lpp

11.2 Akadēmiskā personāla attīstības iespējas 54.lpp

11.3 Materiāltehniskās bāzes attīstība 54.lpp

11.4 Studentu skaitliskā attīstība 55.lpp


Pielikumi

Pielikums Nr.1. BSA un RSU savstarpējās sadarbības un atzīšanas līgums 56.lpp

Pielikums Nr.2. Studentu aptaujas anketas 59.lpp

Pielikums Nr.3. Programmā iesaistīto pasniedzēju CV 63.lpp

Pielikums Nr.4. Programmas studiju kursu anotācijas 94.lpp

Pielikums Nr.5. Akadēmiskā personāla publikācijas 132.lpp

Pielikums Nr.6. Akadēmiska personāla piedalīšanās zinātniskās

konferencēs un semināros 143.lpp

Pielikums Nr.7. Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskos

projektos 148.lpp

Pielikums Nr.8. “Eiropas studiju” programmas salīdzinājums

ar Latvijas un citu ES augstskolu

Eiropas studiju” programmām 151.lpp

Pielikums Nr.9. SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”

budžeta sadalījums un izlietojums 2006.gadā 158.lpp

Pielikums Nr.10. BSA sadarbības līgumi 161.lpp

Pielikums Nr.11. BSA Diploma un diploma pielikuma paraugs 165.lpp


BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

балтийскаямеждународная aкадемия

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY

Piedrujas iela 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1073. Tel.: +(371) - 7421002, 7241142, 7241272: Tel /Fax: 7112679; e-mail: bri@junik.lv
Nr.______ Datums: “ _____.”__________­___ 2008. g.


LR Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības un zinātnes departamentam


IESNIEGUMS

akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas
“Eiropas studijas ” akreditācijaiBSA iesniedz akreditēšanai

akadēmisko maģistra studiju programmu „Eiropas studijas”


Iesniedzēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija

Iesniedzēja juridiskā adrese: Lomonosova 4, Rīga, LV-1003, Latvijas Republika,
tālr. 7100601, fakss 7241272, e-mail info@bsa.edu.lv

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecība Nr.3343800009

LR komercreģistra apliecība 40003101808


Studiju programmas nosaukums: Akadēmiskā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Eiropas studijas”

Studiju programmas kods: 45310

Studiju programmas īstenošanas ilgums: 2 gadi – pilna laika studijas

Studiju programmas apjoms: 80 KP

Prasības, sākot studiju programmas apguvi: Bakalaura akadēmiskais vai profesionālais

grāds sociālajās zinātnēs vai vadībzinātnēs vai

ekonomikā vai tiesībzinātnēs

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds

Eiropas studijās


Vietas, kur īsteno studiju programmu: BSA, Rīgā, Lomonosova ielā 4

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Studiju programmas direktors: Phil.Dr., Asoc.Prof. I.Ostrovska


Personas, kuras ir pilnvarotas risināt Phil.Dr., Asoc.Prof. I.Ostrovska (p.k. 121048- – 10613)

visus ar akreditāciju saistītos jautājumus: Doc.L.Jermolajeva (p.k. 200656-10407)


BSA rektors Asoc.prof. A.Vocišs

IZRAKSTS


BSA Senāta 2008.gada sēdes protokols Nr.


Darba kārtība: 3. Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Eiropas studijas” akreditācija.


3.


Akadēmiskās studiju programma “Eiropas studijas “ maģistra grāda maģistra grāds sociālajās zinātnēs Eiropas studijās ir licence līdz 2009.gada 31.decembrim. Programmas direktore I.Ostrovska pamato programmas attīstības tendences un iespējas, ziņo par paveikto darbu programmas akreditācijai un par akreditācijas materiālu gatavību, kā arī piedāvā tos apstiprināt.

BSA Studiju prorektore L.Jermolajeva ziņo par dotās studiju programmas akreditācijas organizēšanas gaitu, secību un norisi.

S.Buka piedāvā deleģēt programmas direktori I.Ostrovsku un BSA Studiju prorektori L.Jermolajevu akreditācijas materiālu iesniegšanai akreditācijas komisijai un turpmāko jautājumu saskaņošanai, kas saistīti ar programmas akreditāciju.


Nolēma:

  1. apstiprināt akadēmiskās maģistra studiju programmas “Eiropas studijas “ akreditācijas materiālus;

  2. pilnvarot studiju programmas direktori I.Ostrovsku un BSA Studiju prorektori Līgu Jermolajevu BSA vārdā iesniegt akadēmiskās maģistra studiju programmas “Eiropas studijas “ akreditācijas materiālus Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas studiju programmu akreditācijas komisijai un saskaņot turpmākos ar akreditāciju saistītos jautājumus.Senāta sekretāre N.Rešetilova


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp icon2. studiju programmas atbilstība normatīvajiem aktiem 12

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница