Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів
НазваниеРозділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів
страница8/8
Дата29.09.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8
.

 • Купченко В.П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м.Києва) [Електронний ресурс]: дисертація / В.П. Купченко; УНДІАСД. – Електрон. дані. – К., 2004. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_ science_education&id=3289&start=8. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2011.

 • Про Основні правила роботи державних архівів України [Електронний ресурс]: рішення / Закони України: інформац.-прав. – Електрон. дані. – К., 2004. – Режим доступу: http://uazakon.com/big/text143/pg1.htm. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 08.02.2011.

 • Меньківська, Н.С. Інформаційна діяльність державних архівів: сутність та визначення [Електронний ресурс] / Н.С. Меньківська. – Електрон. дані. – К., [2009]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/bdil/2009-3/5.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Архівістика [Текст]: термінологічний словник / авт.-упорядн. К.Є. Новохатський, К.Т. Селівестрова та ін. – К., 1998. – 106 с.

 • Боряк, Г. В. Документальні архівні та інформаційні системи [Текст]: до проблеми інтеграції / Г.В. Боряк // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доповіді та повідомлення наук. конф. (Київ, 15-16 березня 1996 р.) / Т.П.Прись (упоряд.), І.Д.Лепша (ред.) ; Інст-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського НАН України. – К., 1996. – 208 с. – С. 33-42.

 • Фондування НАФ [Електронний ресурс]: метод. рекомед. / УНДІАСД. – Електрон. дані. – К., [2009]. – Режим доступу: http://www.loga.gov.ua/netcat_files/1185/890/h_b183aca34dc2b28f563c4154e024b53d. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Основи законодавства України про культуру [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 21. - Ст. 294.

 • Про затвердження Стратегії розвитку архівної справи і діловодства в Україні на 2003-201 1роки [Текст]: наказ Держкомархіву України від 14 листопада 2003 р. № 144 // Вісник Держкомархіву України. – 2003. – №4 (16). – С. 42 – 50.

 • Архівознавство [Текст]: підруч. для студентів істор. ф-тів вищих навч. закладів України /Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; за заг. ред. Ярослава Калакура та Ірини Матяш ; авт. кол.: Г. В. Боряк, Л А. бровіна.А.Ду, Я. С. Калакура [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2002. – 353 с. – 1000 пр. – ISBN 966-625-031-4 (УНДІАСД). – І8ВК 966-518-170-Х (Вид. дім "Києво Могилянська академія").

 • Методические рекомендации по фондированию в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации [Текст] /Росархив; ВНИИДАД; сост.: Н. И. Химина, А. В. Елпатьевский, З. П. Иноземцева. – М., 2006. – 44 с.

 • Драгомірова, Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове поле формування та функціонування [Текст] //Архіви України. – 2004. – № 4 – 6. – С. 22 – 36.

 • Драгомірова, Л. Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу «Основних правил роботи державних архівів України» // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 111 – 133.

 • Елпатьевский, А. В., Химина Н. И. Фондирование документов современных организаций // Отечественные архивы. – 2005. – № 2. – С. 28 – 34.

 • Кулешов, С. До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних //Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 15 – 29.

 • Кулешов, С. Документ как исторический источник: свойство, состояние статус //Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. - М., 1997. - С.95-99.

 • Кулешов, С. Концепція документа як засобу соціальних комунікацій //Вісник Харківської державної академії культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: Збірник наукових праць.-К., 1999.-Вип. 1.- С.81-88.

 • Матяш, І. Концепція створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» //Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2007. - Т. 15 - С. 12-18.

 • Новохатський, К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України. - 2007. - № 1-3. - С.79-85.

 • Новохатський, К. Документ Національного архівного фонду – документальна пам'ятка історії та культури: співвіднесення понять //Архіви України. – 1999. - № 1-6. - С.28-34.

 • Новохатський, К. Документ як об'єкт інформаційних відносин у законах України: спроба огляду деяких визначень // Архівознавство, Археографія. Джерелознавство: Міжвід. збук. на. праць. - К., 2001. - Вип. 3.- С.361-370.

 • Національний архівний фонд України [Електронний ресурс]: засоби інтелектуального доступу до документів: довідник / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2002. – 168 с. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/References/Ref_book_NaF.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Драгомирова, Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове по формування та функціонування України [Електронний ресурс]: дискусія про архіви / Л. Драгомирова // Архіви України. – Електрон. дані. – К., 2004. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU-4-6-2004.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до складу Національного архівного фонду [Електронний ресурс]: метод. рекоменд. / Держкомархів; УНДІАСД. – Електрон. дані. – К., 2008. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Archives/IASD/M_rek-08.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Губенко, Н. П. Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства [Електронний ресурс] / Н. П. Губенко // ЦДАВОВУ; Архівні інформаційні системи; ЗАТ «Альт-Софт» Інформаційні та комунікаціні технології. – Електрон. дані. – К. – Режим доступу: http://tsdavo.org.ua/4/webpages/62682544.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Державний комітет архівів України [Електронний ресурс]: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії // Вікіпедія. – Електрон. дані. – 2010. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_комітет_ архівів_України. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр., рос., англ.. та ін. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Архівні установи в Україні [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?scau. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Нормативна база [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Регуляторні акти [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Reg/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Умови доступу до Національного архівного фонду України [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Access/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам [Електронний ресурс]: наказ Держкомархіву України від 24.11.2005 № 139 / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2005. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?order-2005-139. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам [Електронний ресурс]: наказ Держкомархіву України від 26.06.2008 № 133 / Держкомархів України; Д. В. Ярошенко. – Електрон. дані. – К., 2008. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2008_133_Zminy.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Архівні зібрання України [Електронний ресурс] / Держкомархів України // Публікації на порталі. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Довідковий апарат [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Access/#Access. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Галузеві програми [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/BranchProgs/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки [Електронний ресурс]: від 1 лютого 2006 р. № 92 / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2006. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Problems/progr-2006-2010.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.

 • Міжнародні контакти та співробітництво [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/International/. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 04.04.2011.

 • Електронні документи, електронні архіви [Електронний ресурс] / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Electronic/index.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 04.04.2011.

 • Російсько-український словник термінів [Електронний ресурс] / Архівістика: термінологічний словник // НБУВ. – Електрон. дані. – К. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/books/19/98archiv/11.htm. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 04.04.2011.

 • Мягкий, І. М. Виставка документів Національного архівного фонду до дня соборності України [Електронний ресурс] / І. М. М’який // Інформація і рецензії. – Електрон. дані. – К., 2010 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/au/2010_1/AU_1/21.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 04.04.2011.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8

  Похожие:

  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна
  Розділ теоретичні основи управління портфелем інноваційних проектів підприємства
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconЗміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
  Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconЛюбченко павло миколайович
  Розділ Громадянське суспільство: теоретичні основи становлення І розвитку
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconРозділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг

  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconРозділ Теоретичні основи формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах інноваційної конкуренції

  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович
  Розділ Теоретичні основи нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів icon12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі
  Розділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconКодекс україни розділ І. Загальні положення розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
  Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
  Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
  Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconАкадемія адвокатури україни на правах рукопису українець віталій Васильович
  Розділ І. Загальні засади кримінальної відповідальності за створення злочинної організації
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница