Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів
НазваниеРозділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів
страница7/8
Дата29.09.2012
Размер0.92 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2 Традиційні та новітні форми використання інформації архівних документів


Найпоширенішими формами використання документної інформації архівів є ініціативне інформування; виконання соці­ально-правових, генеалогічних і тематичних запитів громадян; експозиційна робота архіву; використання через засоби масової інформації; користування документами у читальному залі; пу­блікація документів.

Ефективним засобом розкриття інформаційного потенціалу НАФ та доведення суспільного значення архівів традиційно ли­шається ініціативне інформування, з допомогою якого форму­ються суспільно-державні потреби в архівній інформації, стиму­люється постійне звернення до архівів. Особливість ініціативного інформування полягає у випереджальному задоволенні попиту великих суспільних груп, владних структур, установ, організа­цій, окремих громадян. З цією метою в архіві готують спеціальні інформаційні документи: інформаційні листи, довідки-орієнтувальники, тематичні інформаційні переліки, списки-довідники [60, с. 42].


______________________________________________________


До форм використання архівної інформації належить і вико­нання генеалогічних запитів. Архівні установи колишнього СРСР отримали дозвіл займатися нею лише 1989 p., тоді як для архівів Практично усіх країн світу це звична робота. Оскільки в Україні подібні доку­менти збереглися в обмежених обсягах і поганому фізичному стані, не мікрофільмовані, а відтак - не доступні для масового дослідника, такі дослідження проводять архівісти.

Генеалогічний запит передбачає пошук архівної інформації, яка встановлює родинні зв'язки у ланцюгу поколінь, необхідні для складання родовідного дерева. Форми відповіді практично ті самі, що й на запит соціально-правового характеру. Як прави­ло, до довідки додаються ксерокопії метричних та інших доку­ментів, що цікавлять заявника. Але споживач може забажати, щоб йому знайшли предків на глибину 3-7 поколінь, побудували генеалогічне дерево, що є надзвичайно складною науковою ро­ботою, якою архіви практично не займаються. Для наведення такої довідки необхідні точні біографічні дані, назви установ та організацій. Чіткість відомостей забезпечує правильний пошук необхідної інформації і значно скорочує строки виконання запи­ту. Значна частина негативних відповідей спричинена непоправ­ними втратами НАФ у період світових воєн XX ст., а також невирішеністю проблеми комплектування документами, що містять інформацію особового характеру. Ситуацію ускладнює неповно­та архівних фондів, прийнятих на державне зберігання, у частині інформації з особового складу установ, організацій і підпри­ємств, розпорошеність архівних документів про громадянський стан між державними архівами і архівами відділів РАГС, які зберігають їх протягом 75 років [91].

Тематичні запити надходять здебільшого від державних ор­ганів, наукових установ, редакцій газет і журналів, музеїв. Вони потребують виявлення архівної інформації з певної теми, для чого, як правило, переглядаються систематичний, предметно-тематичний, іменний, хронологічний каталоги архіву. Для скла­дання довідки результати виявлення архівних документів фік­сують на картках, які потім систематизують за хронологією. Відповіді па тематичний запит викладають у формі архівної довідки, архівного витягу, архівної копії, а також інформаційного листа, тематичного переліку. Усі форми довідкової роботи, орієнтовані на широкого споживача, є важливим чинником під­вищення суспільної значущості архівів і створення їх позитив­ного іміджу в очах пересічних громадян [82].

Активною формою пропаганди архівних документів є експо­зиційна робота архіву, організація документальних виставок, які надають можливість значній кількості відвідувачів наочно зна­йомитися з унікальними документами НАФ України. Для ек­спонування відбирають найцінніші і найцікавіші документи (писані, друковані, ілюстративні, фотографії, карти), які потім подають у зручній для сприйняття пересічним глядачем формі.


______________________________________________________


Архівні установи організовують також використання доку­ментної інформації засобами радіо і телебачення у вигляді тема­тичних бесід, бесід-інтерв'ю, репортажів, прес-конференцій. Пе­редачі можуть бути об'єднані у цикли, постійні рубрики. Велике значення мають творчі контакти з радіо і телестудіями. Цей вид роботи вимагає складання тематичного сценарію передачі. За масовістю аудиторії ця форма використання архівної інформації має надзвичайне значення.

Традиційною формою використання НАФ є користування документами у читальному залі, яка зближує роботу архіву та бібліотеки. Читальні зали є при всіх державних архівах: централь­них і галузевих, обласних, міських, багатьох архівах установ та організацій [84].

Згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" до роботи з документами НАФ допуска­ються громадяни України та іноземні громадяни на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Дослідникам, які працюють у читальному залі, надається весь необхідний до­відковий апарат: описи, каталоги, а також друковані видання (путівники, довідники, покажчики, огляди, збірники докумен­тів) у рамках тем, заявлених для дослідження. До послуг ко­ристувачів консультації досвідчених архівістів.

Закордонна практика у цій ділянці дещо відрізняється від вітчизняної. Наприклад, у Національному архіві Канади кон­такти між дослідником і працівником читального залу зведено до мінімуму. Відвідувач отримує рекламно-інформаційні бук­лети, які докладно інформують про фонди архіву, техніку роботи у читальному залі, до його послуг комп'ютери з ознайомлювальними програмами. На відкритому доступі є фондовий покажчик архіву - індекс усіх фондів і колекцій та їх описи. Вивчивши ці довідкові видання і документи, дослідник робить замовлення [87].

В українських архівах замовлення приймає завідувач читаль­ного залу, який здійснює загальний контроль за роботою дос­лідників. З метою забезпечення збереженості документів в ар­хівах усі унікальні, цінні й найбільш затребувані фонди мікро фільмуються. До читального залу такі документи видаються ли­ше у вигляді мікрофільмів.

Велике значення має технічне оснащення читальних залів. Наприклад, у Національному архіві Канади приймання, облік замовлень і контроль за проведенням документів здійснюють за допомогою комп'ютера. В Україні застосування техніки об­межено. Так, з метою кращого збереження найстаріших доку­ментальних пам'яток заборонено знімати ксерокопії з докумен­тів, створених до початку XX ст. [87]

До найефективніших засобів поширення архівної інформації належить публікація документів. Вона здійснюється шляхом наукової кооперації праці істориків, археографів, архівістів. Пу­блікації документів стимулюють історичні дослідження. При­кладом такого впливу є 28 томів "Пам'ятки італійської історії" моденського архівіста Л. Кураторі (1723-738), велика колекція німецьких середньовічних джерел "Monumenta Germaniae historica" яку започаткував 1826 p. секретар ганноверського архіву Г. Пертц (видано близько 120 томів), 251 том "Серії сувоїв" ("Rcqum Britannicarum medii aevi scriptores"), виданий архівістами Державного архіву Великобританії протягом 1858-1911 pp. В Ук­раїні вперше документи і літературні пам'ятки Правобереж­ної і Західної України XIV-XVIII ст. почала публікувати Тимчасова комісія для розгляду давніх актів. Починаючи з 1845 р. вона видавала "Пам'ятки", впродовж 1859-1914 pp. вийшло 35 томів "Архиву Юго-Западной России". Археографічна ко­місія НТШ у Львові з кінця XIX ст. видавала започатковану М. Грушевським серію "Жерела з історії України-Руси". Пер­шими суто архівними збірниками документів в Україні стали "Повстання декабристів" та "Відозви до шевченківських роко­вин", опубліковані 1925 р. Загалом до 2002 р. українськими ар­хівістами підготовлено 460 збірників документів та докумен­тальних видань [69,с.12].


______________________________________________________


Крім звичайної текстової форми відтворення документа, використовують і публікації джерел у вигляді мікрофільмів. Вигідність мікрофільмової публікації зумовлена її по­рівняно низькою вартістю, можливістю отримання точних копій з оригіналів документів, відсутністю потреби в їх археографіч­ному опрацюванні.

Підготовка архівних документів до друку проводиться згідно з чинними правилами. В Україні такі нормативні документи розробляють Інститут української археографії та джерело­знавства ім. М. Грушевського НАФ України та УНДІАСД [68, с. 81].

До характерних особливостей НАФ належить наявність у ньо­му документів з різними носіями (паперовими, плівковими, магнітними тощо). Завдяки широкому впровадженню у прак­тику документування нових технічних засобів, у тому числі ком­п'ютерних технологій, новостворений документ може фіксува­тися на якому завгодно з цих носіїв інформації. Проблема одер­жування їх, зберігання, а особливо користування ними турбує світову архівну громадськість. "Новим архівам" був спеціально присвячений XI Міжнародний конгрес архівів (1988 p., Париж); йшлося про це і на двох останніх у XX ст. міжнародних конгресах архівів (XIII та XIV), де навіть ставилося питання про віртуальні архіви, жваво обговорювалися проблеми автентичності елект­ронних документів. Після Міжнародного конгресу архівів у Се­вільї (2000) ця проблематика стала провідною у планах роботи всіх професійних комітетів та комісій МРА [49, с. 29].

Користування документами з плівковими, магнітними, а в окремих випадках і паперовими носіями вимагає застосування спеціальних технічних засобів: кіно-, фото-, відео- і звуковідтворюючої апаратури, проекторів, кіномонтажних столів, чи­тальних апаратів, комп'ютерів різних марок і типів. Оскільки далеко не всі архіви мають таке обладнання, то можливі варіан­ти: використовування власних технічних засобів архіву, техніч­них засобів користувачів, або тих та інших на правах оренди. Все це враховується при складанні угоди щодо користування такими документами [62, с. 12].

Справжню революцію спричинило впровадження комп'ю­терних технологій. Нові технології створюють можливості для використання архівної інформації у тих місцях, де вона не зберігається. Користувачам різних банків даних, що існують у світі, не обов'язково особисто відвідувати архіви, бібліотеки. Вони цікавляться передусім не сховищами, де є інформація, а тими шляхами, якими зможуть цю інформацію отримати.


Робота державного архіву з джерелами його комплектування полягає в організації та вдосконаленні роботи служб діловодства, роботи архівних підрозділів, взаємодії з експертними комісіями, проведенні перевірок роботи архівних підрозділів, служб діловодства та експертних комісій, громадських оглядів роботи архівних підрозділів і служб діловодства; організації державного обліку документів НАФ; підвищенні кваліфікації працівників архівних підрозділів, служб діловодства, голів і членів експертних комісій; методичній і практичній допомозі та наданні послуг з питань архівної справи і діловодства на договірних засадах.

Отже, експертиза цінності документів, утворюваних в діяльності конкретних юридичних і фізичних осіб, державна реєстрація документів НАФ, комплектування державних архівів документами НАФ, організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою архівних підрозділів і служб діловодства установ - джерел комплектування є важливими складовими процесу формування Національного архівного фонду України.

Науково-дослідна та методична робота є одним із основних напрямів діяльності державних архівних ус­танов, метою якого є розвиток і вдосконалення на наукових засадах архівної справи, раціоналізація праці архівістів, поліп­шення організації документів у діловодстві та підвищення ефек­тивності виконання основних завдань і функцій архівів. Цікавими та важливими для сучасного НАФ напрямами є архівна евристика та архівний маркетинг.

ВИСНОВКИ


Таким чином, на протязі дипломної роботи були дослідженні питання особливостей організаційних засад та форм використання ретроспективної інформації у Національному архівному фонді України. Ми можемо зробити наступні висновки.

Систему архівних установ України складає сукупність архівів та архівних підрозділів, що забезпечують формування Національного архівного фонду, його зберігання та використання відомостей, що містяться в архівних документах, здійснюють управлінські, науково-дослідні та довідково-інформаційні функції в архівній справі.


______________________________________________________


Організація документів Національного архівного фонду має такі основні структурні рівні: міжархівний - розподіл комплексів документів в межах системи архівних установ; внутріархівний - формування цілісних документальних комплексів в межах окремого архіву; внутріфондовий -систематизація документів на рівні фонду, рівень сукупності документів - їх систематизація в межах справи (одиниці зберігання, одиниці обліку).

Отже, основні питання організації роботи архівних установ пов'язані з соціальними функціями архівів як центрів зберігання та використання інформаційних ресурсів. Статус, завдання, форми та зміст діяльності архівів зумовлюють їх структуру, кадровий, матеріально-технічний та фінансовий потенціал. Діяльність архівних установ регламентується нормативними актами, відбивається у планах роботи та звітах.

Правовою базою діяльності державних архівів є Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Основи законодавства України про культуру", закони "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про авторське право та суміжні права", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про охорону та використання пам'яток історії та культури", постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, міжнародні правові акти, в яких бере участь Україна.


______________________________________________________


Практично формування НАФ здійснюється державними архівами через: експертизу цінності документів, утворюваних в діяльності юридичних і фізичних осіб; державний централізований облік і державну реєстрацію документів НАФ; безпосереднє комплектування документами НАФ; організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою архівних підрозділів і служб діловодства установ джерел комплектування.

Науково-дослідна та методична робота є одним із основних напрямів діяльності державних архівних ус­танов, метою якого є розвиток і вдосконалення на наукових засадах архівної справи, раціоналізація праці архівістів, поліп­шення організації документів у діловодстві та підвищення ефек­тивності виконання основних завдань і функцій архівів. Цікавими та важливими для сучасного НАФ напрямами є архівна евристика та архівний маркетинг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 2732-94. — К.: Держстандарт України, 1994 — 33 с.

 2. Про стан роботи з джерелами формування НАФ Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України [Електронний ресурс]: рішення: від 23 грудня 2008 року / Держкомархів // ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА». – Електрон. дані. – К., 2008. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ FIN43246.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 06.03.2011.

 3. Формування Національного архівного фонду [Електронний ресурс]: порядок користування документами Національного архівного фонду / Державний архів Харківської області. – Електрон. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://archives.kharkov.ua/ua/Naf.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 06.03.2011.

 4. Про національний архівний фонд і архівні установи [Електронний ресурс]: закон України: від 24 грудня 1993 року N 3814-XII / Л.КРАВЧУК // ВВР; НБУ ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – К., 1993. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/93_arch.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 06.03.2011.

 5. Кушнаренко, Н. Н. Документоведение [Текст] / Н. Н. Кушнаренко. – К., 2001. – С. 24 – 27.

 6. Автократов, В. Н. Архивоведение в кругу других областей знания [Текст] / В. Н. Автократов // Сов. архивы. – 1973. – № 2. – С. 39 – 51.

 7. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе [Текст] // Отечеств. архивы. - 1995. – № 2. – С. 4 – 14.

 8. Архівознавство [Текст]: підруч. для студ. вузів України / редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – 303 с.

 9. Воробьев, П. П. Документ: информационный аналіз [Текст] / П.П. Воробьев. – М.: Наука, 1973. – 255 с.

 10. Кулешов, С. Г. Документознавство [Текст]: історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешів; УДНДІАСД, ДАКККІМ. – К., 2000. – 161 с.

 11. Лихачев, М. Г. Документоведение в системе других наук и областей знаний [Текст] / М. Г. Лихачев // Теоретические проблемы документоведения: тез. докл. и сообщ. к теорет. семинару; ВНИИДАД. – М., 1975. – С. 57 – 68.

 12. Рудельсон, К. И. Современные документные классификации [Текст] / К. И. Рудельсон. – М.: Наука, 1973. – 206 с.

 13. Сорока, Ю. Документознавство та його роль і місце в системі історичної науки [Текст] / Ю. Сорока; редкол.: Я. С. Калакура (гол.ряд.) та ін.// Спеціальні галузі історичної науки: зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика. – К., 1999. – С. 91 – 94.

 14. Швецова-Водка, Г. М. Книга і документ в системі соціальних комунікацій [Текст] / Г. М. Швецова-Водка. – К., 2001. – 564 с.

 15. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 2392-94: чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53.

 16. Електронний архів [Електронний ресурс] / Держкомархів. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/ Electronic/E_A.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 20.12.2010.

 17. Ретроспективная информация [Електронний ресурс] // Глоссарий. Ru: информац. Массивы; Web-and-Press. – Електрон. дані. – [К.], 2000 – 2010. – Режим доступу: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RIt (uwsg.outt:l!sgxxoi. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 20.12.2010.

 18. Ретроспективная информация [Електронний ресурс] // Академік. – Електрон. дані. – [К.], 2000 – 2010. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28601. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 20.12.2010.

 19. Ретроспективная информация [Електронний ресурс] // Холдинг «Финам»; дизайн: В. Липка. – Електрон. дані. – [К.], 1999 – 2011. – Режим доступу: http://www.finam.ru/dictionary/wordf0278C/ default.asp?n=15. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 20.12.2010.

 20. Маркетинг ретроспективной информации для государственных архивов, быблиотек и музеев [Електронний ресурс] // Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА». – Електрон. дані. – [СПб.], 2009. – Режим доступу: http://www.vestarchive.ru/arhivovedenie/771-a-in-hk.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: рос. – Перевірено: 20.12.2010.

 21. Бездрабко, В.В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук / В.В. Бездрабко; УДНДІАСД // Держкомархів. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/ Researches/MaterialyConfer_11.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 20.12.2010.

 22. Національний архівний фонд України [Електронний ресурс]: закон України: № 3815-12 від 24.12.93р. // ВВР. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:G6GcdXIGvucJ:profy.nplu.org/!site/official/l_archiv.htm. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 15.02.2011.

 23. Умови доступу до Національного архівного фонду України [Електронний ресурс] // Довідковий апарат; Держкомархів. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Access. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 15.02.2011.

 24. Архіви України [Електронний ресурс]: офіц. веб-портал Державного комітету архівів України / Держкомархів; концепція і кер-во проектом: І. Матяш; Ред.. і пер. Текстів: С. Романович та ін. – Електрон. дані. – [К.], 2011. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 15.02.2011.

 25. Про затвердження Переліку типових документів [Електронний ресурс]: наказ: № 41 від 20.07.98 / Головне архівне управління при КМУ // ЦОД НТІ. – Електрон. дані. – К., 1998. – Режим доступу: http://codnti.com/law/6-n-a-k-a-z-pro-zatverdzhennya-pereliku-tipovix.html. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 15.02.2011.

 26. Сендик, З. О. Унікальний комплекс з історії літератури і мистецтва [Текст]: історія формування / З. О. Сендик // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – С. 46.

 27. Селіверстова К. Організація архівної справи в Україні [Текст]: тенденції, шляхи модернізації / К. Селіверстова // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – Т. 4. – С. 33 – 54.

 28. Матяш, І. Організація архівної справи в сучасній Україні [Електронний ресурс] / І. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. – Електрон. дані. – [К.] – Режим доступу: http://www.history.org.ua/ JournALL/sid/11/2/2.pdf. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 15.02.2011.

 29. Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні [Текст]: доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.). – К., 1996. – 208 с.

 30. Архівознавство [Текст]: підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура (ред.), І. Б. Матяш (ред.). Держкомархів України; Укр. НДІ арх. справи та документознавства. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: ВД "КМ Академія", 2002. — 356 с.

 31. Боряк, Г. Архівні документи на аукціонах світу як нова загроза національній архівній спадщині [Текст] / Г. Боряк. – К., 2006. – 58 с.

 32. Боряк, Г. Викрадення архівних документів [Текст]: український досвід, висновки, уроки [Текст] / Г. Боряк // Арх. України. - 2005. – № 5-6. - С. 5 – 11.

 33. Боряк, Г. Модерне архівне законодавство України: від тоталітарної спадщини до демократичних стандартів [Текст] / Г. Боряк, К.Новохатський // Арх. України. – 2003. – № 4-6. – С. 5-10.

 34. Гика, В.М. Правове забезпечення діяльності архівних установ в сучасних умовах [Текст] / В. М. Гика // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.). – К., 1996. – С. 193-194.

 35. Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки [Текст]: проект // Арх. України. -2005. - № 4. - С. 5-19.

 36. Домаркас, В. Принципи законодавства з архівної справи і діловодства [Текст] / В. Домаркас // Арх. України. – 2004. – № 3. – С. 57-72.

 37. Драгомирова, Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове поле формування та функціонування [Текст] / Л. Драгомірова // Арх. України. - 2004. – № 4-6. – С. 22-36.

 38. Киструська, Н. В. Розбудова архівної справи в Україні: проблеми і перспективи [Текст] / Н.В. Киструська // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (м. Київ. 19-20 лист. 1996 р.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 5-14.

 39. Климова, К.І. Куди прямують архіви..? (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі) [Текст] / К. І. Климова, І. Б. Матяш, М. Г Палієнко // Арх. України. – 2001. – № 4-5. – С. 178-189.

 40. Лозицький, В. С. Управління архівною справою в Україні: історія, проблеми, перспективи [Текст] / В. С. Лозицький // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995р.). – К., 1996. – С. 3-11.

 41. Новохатський, К. Архівне законодавство України (1991-2001) [Текст] / К. Новохатський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – С. 67-74.

 42. Новохатський, К. До розробки концепції забезпечення національних Інтересів України в галузі архівної справи [Текст] / К. Новохатський // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (м. Київ. 19-20 лист. 1996 р.). - К., 1997. – Ч. 1. – С. 284-287.

 43. Новохатський, К. Межі Національного архівного фонду [Текст] / К. Новохатський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідом. зб. наук. пр. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 173-179.

 44. Новохатський, К. Правове регулювання відповідальності за порушення архівного законодавства в Україні [Текст] / К. Новохатський // Арх. України. – 2004. – № З. – С. 46-50.

 45. Новохатський, К.Є. Проект нової редакції архівного закону [Текст] / К. Новохатський // Арх. України. – 2001. – № 3. – С. 15-25.

 46. Новохатський, К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ [Текст] / К. Новохатський // Арх. України. – 2000. – № 1-3. – С. 3-8.

 47. Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" [Текст]: закон України від 13 грудня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2002. - № 11. – С. 81.

 48. Савченко, М. Б. Правові аспекти розвитку архівної справи в Україні 1917-1921 рр. (за лекціями В. Нікітіна) [Текст] / М.Б. Савченко, Ю.М Манелюк // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 71-76.

 49. Слід прогнозувати зростання громадської активності в архівній справі (Впроваджуємо в життя Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи") [Текст] // Арх. України. - 1995. - № 4/6. - С. 29-32.

 50. Центральний державний архів громадських об'єднань України [Текст]: путівник / авт.-упор.: Б. Іваненко (кер.), О. Бажан, А. Кентій, Н. Маковська, А. Соловйова. – К., 2001. – 496 с. - (Сер. "Архівні зібрання України. Путівники")

 51. Шевченко С.І. Перспективи зовнішньоекономічної діяльності архівів України [Текст] / С.І. Шевченко // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф. (м. Київ. 19-20 лист. 1996 р.). - К., 1997. – Ч. 1. - С. 302-305.

 52. Юдіна Л. Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках [Текст] / Л. Юдіна // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2004. – Т.12. – С. 73-75
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет На правах рукопису шамота галина михайлівна
Розділ теоретичні основи управління портфелем інноваційних проектів підприємства
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconЗміст вступ 2 Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
Розділ Теоретичні основи управління інвестиційним портфелем комерційного банку 4
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconЛюбченко павло миколайович
Розділ Громадянське суспільство: теоретичні основи становлення І розвитку
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconРозділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг

Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconРозділ Теоретичні основи формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах інноваційної конкуренції

Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconОдеська національна юридична академія на правах рукопису Барський Вадим Рудольфович
Розділ Теоретичні основи нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів icon12 Сутність та особливості агротуризму як форми економічної активності на селі
Розділ Теоретичні І методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку агротуристичних послуг
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconКодекс україни розділ І. Загальні положення розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Розділ 1 наф україни: теоретичні основи організації документів iconАкадемія адвокатури україни на правах рукопису українець віталій Васильович
Розділ І. Загальні засади кримінальної відповідальності за створення злочинної організації
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница