Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Скачать 349.01 Kb.
НазваниеАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
страница1/3
Дата30.08.2012
Размер349.01 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ


________________________________________________________________________________ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії, в.о. ректора


_______________В.В. Буяшенко


« » 2012р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань з дисципліни «історія України»

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра


Голова предметної екзаменаційної комісії


______________ Г.М.Казакевич


Київ – 2012

ЗМІСТ


  1. Вступ 3

  2. Опис основних розділів та їх короткий зміст 4

  3. Орієнтований перелік питань, що входять до вступного тесту 25

  4. Структура екзаменаційного тесту 29

  5. Критерії оцінювання відповідей 31

  6. Література 32ВСТУП

Вступне випробування з курсу «Історія України» в Академії праці та соціальних відносин проводиться на всіх факультетах. Майбутні спеціалісти будь-якого профілю повинні глибоко знати вітчизняну історію, вільно володіти історичними методами дослідження. Вивчення нормативного курсу «Історія України» в Академії проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення в Академії дисципліни «Історії України», абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми з курсу «Історія України».

Програма вступних іспитів з «Історії України» охоплює всі розділи шкільної програми з курсу «Історія України».

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник. Також наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до вступного іспиту з курсу «Історія України».

Основні розділи програми та їх короткий зміст


ТЕМА 1

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Від появи людського життя на території України до формування перших державних утворень

Предмет і завдання курсу історії України. Загальна характеристика стану історичної науки в державі. Основні джерела і література до курсу та методи роботи з ними.

Поява людини і первісних форм співжиття на території України (палео­літ). Неолітична революція. Формування структури людського суспільства.

Трипільська культура (ІV-ІІ тис. до н.е.). Формування племінних союзів Карпато-Дунайського регіону. Індоєвропейська проблема. Сучасна наука про етногенез. Залізний вік на території України (І тис. до н.е.).

Формування суспільно-державних утворень. Кіммерійська держава (VІІІ – VІІ ст. до н.е.). Скіфське царство (VІІ – ІІІ ст. до н.е.). Державний союз сарматів (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.). Грецька колонізація Північного Причорно­мор’я (VІІІ – VІ ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). Античні міста держави.

Прасловяни і слов’яни. Проукраїнські племена (ІІ ст. до н.е.). Племена зарубинецької культури. Черняхівська культура (ІІ – V ст. н.е.).

Концепція сучасної історичної науки про етногенез української народності.

Концепція М. Грушевського про походження українців.

Проукраїнські племена та їх сусіди в ІІ – V ст. Антське царство – перша Українська держава.

Населення сучасної території України в VІІ – ІХ ст. Племена черняхівсь­кої, київської, празької, колочинської, пеньківської та інших культур. Етнічна консолідація племен.

Античні арабські джерела про східнослов’янські племінні союзи. Державні об’єднання (князівства) полян, древлян, сіверян, угличів, волинян та ін. (ІV – VІІІ ст.). Культура та світосприймання давніх слов’ян.


ТЕМА 2

Утворення феодальної держави – Київська Русь. Княжа доба історії України (ІХ – ХІV ст.)

Русь – Україна. Утворення феодальної держави Київська Русь. Теорії походження держави. Етапи розвитку Київської держави.

Ранньофеодальне об’єднання “Руська земля”. Піднесення могутності Русі за князювання Діра і Аскольда. Спроби прийняття християнства.

Перетворення Русі на могутню країну середньовіччя. Прийняття християнства за часів князювання Володимира Великого (980 – 1015). Утвердження феодальних відносин, формування князівської системи управління та права. “Руська правда”. Ярослав Мудрий (1019 – 1054).

Зовнішня експансія Київської держави. Відносини з Візантією, європейськими державами та іншими країнами.

Побут і духовний світ русів - українців. Політична роздробленість на Русі (друга третина ХІІ ст.). Київ і Київська земля в системі руських князівств. Спроби збереження загальноруської державності.

Історія Галицького і Волинського князівств. Утворення Галицько-Волинської держави (1199 р.) Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич.

Боротьба з монголо-татарською навалою. Героїка і трагедія українського народу. Відродження Данилом Галицьким Галицько-Волинської держави. Західноукраїнська держава у ХІІІ – на початку ХІV ст. – продовження державності українського народу протягом сторіччя. Піднесення духовності українського народу, його національної самобутності.

ТЕМА 3

Литовсько-Польський період історії України. Виникнення козацтва. Запорізька Січ (ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

Спроби розчленування українських земель сусідніми державами. Посилення впливу Литви та Польщі.

Українські землі під владою Великого князівства Литовського. Збереження українських державотворчих традицій. Соціально-економічні зміни на українських землях. Литовські статути.

Перетворення Київського князівства на епіцентр державотворчого процесу. Кревська унія 1385 р. Україна за часів правління князя Вітовта.

Городельська унія 1413 р. Остаточна ліквідація залишків автономії України. Введення воєводницького адміністративного устрою. Господарство і населення. Останні спроби аристократії відновити українську державу. Відхід Чернігово-Сіверщина до Москви в 1503 р. Повстання Глинського.

Поширення влади Польщі та католицької церкви на більшість українських земель. Люблінська унія 1569р., Берестейська унія 1596р.

Соціальні та економічні зміни в Україні. Руйнування державних структур.

Формування шляхетства. Закріпачення селян. Духовенство. Боротьба проти католицизму.

Економічні зміни. Поширення фільваркової системи. “Уставу на волоки” 1557 р. та її значення.

Перетворення України на сировинний придаток Речі Посполитої. Окраїнні українські землі під владою зарубіжних держав.

Час і причини появи українського козацтва, його унікальність. Природно-географічні умови козацького краю.

Козацтво на Середньому Подніпров’ї. О. Дашкевич, Н. Лянцкоронський, Я. Білоус. Освоєння Запоріжжя.

Заснування Запорізької Січі. Д. Вишневецький, І. Підкова, С. Кішка.

Державний устрій козацтва. Організація. Влада. Територія. Чисельність. Міжнародні відносини.

Місце Запорізької Січі в політико-адміністративній системі шляхетської Польщі. Організація реєстрового війська.

Початок масової боротьби козацтва проти Речі Посполитої. Військо Запорізьке – головна сила національно-визвольної боротьби українців за державну незалежність. Повстання К. Косинського (1591 – 1593). С. Наливайка (1594 – 1596). Їх місце у національно-визвольному русі. Елементи державотворення.

Боротьба козацтва з турецько-татарського агресією. Морські та сухопут-ні походи, їх результативність. П. Сагайдачний.

Наступ польської шляхти на Середнє Подніпров’я і Лівобережжя.

Обмеження козацьких прав і привілеїв.

Козацько-селянські повстання М.Жмайла (1625), Тараса Федоровича (Трясила) (1630 – 1631), Павла Михновича Бута (Павлюка), Я. Острянина і К.Скидана (1638).

Ординація Війська Запорізького у 1638 р.

Початок культурно-національного відродження в Україні (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Поширення ідей Гуманізму та Реформації. Розвиток національної свідомості.

ТЕМА 4

Визвольна війна українського народу. Становлення козацько-гетьманської держави (1648р. – кінець ХVІІІ ст.)

Підготовка до збройного виступу. Рушійні сили повстання.

Б. Хмельницький, М. Кривонос, Д. Нечай, І, Богун, Ф. Джеджалій, С. Мужи-ловський та ін. Основні етапи війни (1648 – 1657 рр.).

Обрання Б.Хмельницького гетьманом.

Організація всенародного виступу проти польської шляхти.

Революційний вибух навесні 1648 р. Битва під Жовтими Водами і Корсунем. Успіхи повстанців на Лівобережній та Правобережній Україні.

Розгром польської армії під Пилявцями. Визвольний похід на Західну Україну й визволення етнічної української території.

Створення загальноукраїнської держави за роки війни.

Революційні зміни в суспільстві. Нові влада й адміністративно-територіальний устрій. Республіканська форма управління. Селянське і міщанське самоврядування.

Створення національної армії. Міжнародні зв’язки. Революційні зміни у формах власності та їх вплив на економіку.

Зборівський договір (серпень 1649 р.) та реакція на нього революційних мас. Ліквідація польського панування.

Воєнні дії в 1651 р. Битва під Берестечком. Піднесення народної боротьби проти загарбників.

Білоцерківський договір 1651 р.

Активізація пошуків козацькою дипломатією союзників.

Зближення України з Росією.

Переяславська рада 8 січня 1654 р. Представництво. Рішення про об’єднання України з Росією. Умови союзу, його юридична природа.

Непорозуміння між Україною та Росією.

Переорієнтація зовнішньої політики російського уряду. Відхід від зобов’язань, взятих на Переяславській раді. Віленське перемир’я 1656 р.

Продовження Україною війни з Польщею. Пошуки нових союзників і загострення відносин з Росією.

Смерть Б.Хмельницького. Початок боротьби старшини за владу.

Гетьманування І.Виговського. Спроба козацької старшини добитися незалежності від Росії. Переорієнтація на Польщу.

Гадяцька угода 1658 р. та її наслідки.

Розгром російської армії під Конотопом (квітень 1659 р.).

Виступ поборників незалежності України проти спроби І.Виговського підпорядкувати її Польщі. Падіння уряду І.Виговського.

Обрання гетьманом Ю.Хмельницького (1659 – 1663). Переяславські статті 1659 р. Обмеження автономних прав України та реакція на нього козацької старшини.

Слободищенський трактат 1660 р. Рішення старшини про припинення війни з Польщею і початок воєнних дій проти Росії.

Відхід Правобережної України до Польщі і останні спроби силою відірвати Лівобережну Україну від Росії в 1660 – 1663 рр.

Міжстаршинська боротьба і обрання гетьманом І.Брюховецького (1663 – 1668). Московські статті 1665р. і дальше обмеження автономних прав України.

Гетьманування П.Тетері (1663 – 1665) на Правобережжі і перехід до влади П.Дорошенка (1665 – 1676). Остаточний відхід Росії від зобов’язань (1654) і укладання Андрусівського перемир’я з Польщею у 1667р.

Реакція українського населення на розчленування України між Росією та Польщею.

Повстання 1667 р. і повалення проросійського уряду І. Брюхо-вецького.

Гетьманування М.Многогрішного (1668 – 1672). Глухівські статті 1669р. і уступки України. Намагання гетьмана відновити автономні права України.

Гетьманування І.Самойловича (1672 – 1687).

Спроби російського уряду встановити владу на правобережній Україні. Падіння уряду гетьмана П.Дорошенка.

Територіальні втрати України за умовами Бахчисарайського мирного договору Росії з Туреччиною 1681 р. і трактату про “Вічний мир” між Росією та Польщею 1687 р.

Опір патріотичних сил України розчленування українських земель.

Спроби відродження незалежності України. Гетьманування І.Мазе-пи (1687 – 1709). Ідея незалежності за роки Північної війни (1700 – 1721).

Використання Росією воєнного потенціалу України у відвоюванні прибалтійських земель у перші роки Північної війни (1700 – 1703).

Розгортання національно-визвольного руху на Правобережній Україні (1702 – 1704). С.Палій, С.Самусь, З.Іскра. Його відгук по Україні. Двоїсте становлення Лівобережного гетьмана і російського царя до боротьби правобережного козацтва проти польсько-шляхетського панування.

Реакція старшини на політику російського уряду стосовно України.

Вторгнення шведських військ на Лівобережну Україну. Позиція Петра І та І.Мазепи.

Перехід І.Мазепи з однодумцями на бік Карла ХІІ. Укладання договору зі Швецією. Реакція на це російського уряду, української громадськості та Запорозької Січі.

Обрання І.Скоропадського гетьманом. Подальше обмеження автономних прав України. Решетилівські статті.

Репресивні дії Петра І. Зруйнування Батурина та Запорізької Січі.

Просування шведських військ по Україні. Опір місцевого населення. Стратегічні плани воюючих сторін.

Полтавська баталія. Крах останніх надій мазепинців. Причини невдачі акції І.Мазепи.

Смерть І.Мазепи. Його роль в історії України. Обрання гетьманом України П.Орлика (1710 – 1742). Спроби українського уряду за кордоном визволити Україну від влади Росії. Воєнні дії у 1711 р.

Намагання української еміграції створити антиросійську коаліцію держав. Законотворча діяльність українського уряду за кордоном. Конституція П.Орлика. Обмеження влади гетьмана.

Початок введення російського адміністративного устрою у 1708 – 1709 рр. Зміни в адміністративному устрої Слобожанщини.

Особливості полково-сотенного адміністративно-територіального устрою України у складі Росії. Тимчасова ліквідація гетьманства в 1722 р.

Перша малоросійська колегія (1722 – 1727). Експлуатація людських ресурсів України. Участь козаків у воєнних діях російської армії. Спроба козацької старшини легально відновити втрачені автономні права на початку 20-х років. П.Полуботок. Причини відновлення гетьманства. Д.Апостол (1727 – 1734). Наступне обмеження прав гетьманства, введення інституту намісництва. Друга ліквідація гетьманства. “Правління гетьманського уряду” (1734 – 1750). Посилення русифікації українського населення.

Проект кодексу законів “Права, за якими судиться малоросійський народ (1744). Доля запорожців після зруйнування Січі.

Повернення козаків на Середнє Подніпров’я і створення Нової Січі (1734 – 1775). Територія Запоріжжя. Паланковий устрій. Управлінський апарат. Експлуатація людських і природних ресурсів України в ході російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр. Зміни в сільському господарстві та промисловості. Неоднозначний вплив російських реформ на економіку і суспільство України. Роздача земель. Зменшення кількості вільного селянства. Обезземелення селян. Види сільського господарства. Збільшення мануфактурних підприємств. Народні рухи в першій половині ХVІІІ ст.

Пожвавлення автономістичних прав козацької старшини в середині ХVІІІ ст. Обрання гетьманом України К.Розумовського (1750 – 1764).

Політика гетьмана К.Розумовського. Розподіл території України між Російського та Австрійською імперіями внаслідок трьох поділів Польщі (1772, 1793, 1795).Селянсько-козацькі повстання другої половини ХУІІІ ст. Гайдамаччина. Коліївщина. Остаточна відміна гетьманства. Створення другої Малоросійської колегії (1764 – 1786). Ліквідація полково-сотенного устрою Слобожанщини і введення губернсько-провінційного адміністративно-територіального поділу. Посилення влади царизму на Запоріжжі. Ліквідація Запорізької Січі в 1775р. Роль України у відвоюванні Росією північно-чорноморських земель. Підкорення Кримського ханства (1783). Розвиток промисловості. Мануфактурні підприємства. Еволюція соціальної структури суспільства. Козацька старшина. Зрівняння козацької старшини у правах з російським дворянством. Духовенство. Завершення повторного закріпачення селянства. Занепад козацтва і міщанства.

  1   2   3

Похожие:

Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Математичні дисципліни в академії викладаються протягом п’яти семестрів. Для їх успішного вивчення абітурієнт повинен мати ґрунтовні...
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України Економічний факультет Кафедра економіки підприємства
Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення...
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconАкадемія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Академії: економіст, соціолог, соціальний працівник повинен глибоко знати географію, вільно володіти географічними методами дослідження....
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconАкадемія праці І соціальних відносин
Ящук Т.І. – доктор філос наук, професор кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconЛактіонова Г. М., Лютий В. П., Парахнич Л. О., Петрочко Ж. В., Пилипас Ю. В., Постолюк Г.І.; за заг ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В
Карагодіна О. Г., доктор медичних наук, професор, Академія праці та соціальних відносин фп
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconП. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний місцеве самоврядування в україні муніципальне
Рекомендовано до друку Вченою радою юридичного факультету Академії праці І соціальних відносин
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconМіністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці
Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (нндіоп) Держнаглядохоронпраці
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Експертиза з охорони праці”(для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки...
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconУкраїнської держави (квітень грудень 1918 р.) Видавництво Університету внутрішніх справ Харків 2000
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни iconМіністерство промислової політики україни примірна інструкція з охорони праці для випробувача електричних машин, апаратів та приладів
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття №44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница