Автореферат розісланий «27»
НазваниеАвтореферат розісланий «27»
страница1/4
Дата25.09.2012
Размер0.54 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4
Харківська національна академія міського господарства


Давідіч Юрій Олександрович


УДК 656.13 + 612.821


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ергономічного забезпечення АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


05.22.01 – Транспортні системи

05.01.04 – Ергономіка


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук


Харків – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти і науки України


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор

Доля Віктор Костянтинович,

Харківська національна академія міського господарства, кафедра “Транспортні системи і логістика”, завідувач кафедри

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Самсонкін Валерій Миколайович,

Національний науково-дослідний центр залізничного транспорту України, директор, м. Київ

доктор технічних наук, професор

Поліщук Володимир Петрович,

Національний транспортний університет,

кафедра “Транспортні системи та маркетинг”,

професор, м. Київ

доктор технічних наук, професор

Шибаєв Олександр Григорович,

Одеський національний морський університет,

кафедра “Морські перевезення”, завідувач кафедри, м. Одеса


Провідна установа: Національний авіаційний університет, кафедра “Організація авіаційних перевезень”, Міністерство освіти і науки України, м. Київ

Захист відбудеться « 1 » червня 2007 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Автореферат розісланий « 27 » квітня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Линник І.Е.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Актуальність теми. Ефективність функціонування економіки країни залежить від технологічного узгодження роботи транспорту, виробничих підприємств і споживачів продукції галузей матеріального виробництва. Автомобільний транспорт є сполучною ланкою між відправниками, іншими видами транспорту і споживачами продукції. Параметри функціонування міського пасажирського транспорту значною мірою обумовлюють своєчасність доставки населення до місць прикладання праці і його продуктивність на основному виробництві. Крім того, з використанням автомобільного транспорту вирішуються спеціальні завдання для суспільства – зниження тяжкості наслідків надзвичайних ситуацій: стихійних лих, пожеж, подій з людьми та ін.

Транспортні засоби виконують перевезення вантажів і пасажирів під керуванням водія, утворюючи систему “людина-техніка-середовище”. Його стан визначає можливість виконання завдання на перевезення і безпеку руху при цьому. Крім того, параметри функціонування автомобільного транспорту впливають на стан водія. Обрана технологія перевезень визначає витрати праці водія. Таким чином, спостерігається взаємозв'язок між параметрами транспортної системи й станом водія. Оптимізація трудової діяльності, створюючи необхідні передумови для збереження здоров'я і розвитку особистості працівника, дозволяє домагатися значного підвищення ефективності й надійності діяльності людини. Відсутність даних про психофізіологічні можливості водія не дозволяє повною мірою враховувати його стан при проектуванні автотранспортних технологічних процесів у системі “людина-техніка-середовище”. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи можна досягти тільки з урахуванням всіх ланок автотранспортного технологічного процесу, включаючи водія. Сучасний стан організації перевізного процесу характеризується наявністю розриву між загальними вимогами до автотранспортних технологічних процесів і психофізіологічними можливостями водія виконувати елементи даного процесу. Як результат цього однією з головних сучасних проблем є визначення закономірностей взаємозв'язку параметрів автотранспортних технологічних процесів і стану водія. Вирішення завдання організації автотранспортних технологічних процесів з урахуванням стану водія є актуальною проблемою для транспортної системи України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконували згідно з “Цільовою комплексною програмою розвитку транспортного комплексу України “Транспорт” (1992-2010 рр.); “Державною програмою забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003-2007 роки”, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 56-р; завданням Міністерства транспорту України про створення методики логістичного управління перевезеннями згідно з наказом міністра транспорту України №275 від 29.05.2000 р.; “Державною програмою забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №238 від 03.04.1995 р.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування теоретичних основ ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів.

Досягнення даної мети вимагає постановки і вирішення таких основних завдань: аналіз методів організації автотранспортних технологічних процесів; формування наукової концепції моделювання технології міських автомобільних перевезень з урахуванням стану організму водія на різних рівнях їхньої організації; розробка рекомендацій з організації технологічного процесу перевезення вантажів і пасажирів з урахуванням стану організму водія; формування наукової концепції моделювання параметрів руху транспортних засобів спеціального призначення до місць виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням стану організму водія; розробка концепції вибору раціональних маршрутів руху і режимів виїзду спеціальних транспортних засобів до місць виникнення надзвичайних ситуацій в автоматизованій системі оперативного управління службами спеціального призначення; виявлення експериментальним шляхом критеріїв розподілу транспортних потоків у містах; формування наукової концепції моделювання параметрів руху транспортних засобів по шляху прямування з урахуванням стану організму водія; розробка рекомендацій з розподілу транспортних потоків у містах.

Об'єкт дослідження – автотранспортні технологічні процеси в системі “людина-техніка-середовище”.

Предмет дослідження – організація і технологія перевезень вантажів і пасажирів на автомобільному транспорті.

Методи дослідження. Проведені дослідження засновані на використанні принципів системного аналізу і процедури моніторингу перевізного процесу з наступним застосуванням теорії імовірності, математичної статистики і методів множинної кореляції.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації розроблено наукові основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів, що запропоновані автором особисто, які на відміну від відомих раніше враховують взаємозв'язок стану організму водія і параметрів цих процесів у системі “людина-техніка-середовище”.

Вперше:

– формалізовано моделі технології міських автомобільних перевезень на різних рівнях їхньої організації, що враховують як змінну показник стану

організму водія;

– розроблено рекомендації з організації технологічного процесу перевезення вантажів і пасажирів з урахуванням стану організму водія;

– формалізовано моделі параметрів руху транспортних засобів по шляху прямування, що враховують як змінну показник стану організму водія;

– доведено залежність розподілу транспортних кореспонденцій за альтернативними шляхами прямування від величини навантаження на організм водія за період руху по маршруту.

Удосконалені й одержали подальший розвиток:

– стратегія організації перевізного процесу водіями різних вікових і кваліфікаційних категорій;

– комплекс математичних моделей, що забезпечують виявлення маршруту руху і режимів виїзду транспортних засобів спеціального призначення з урахуванням впливу безлічі технологічних і конструктивних факторів;

– закономірності вибору шляху прямування водіями немаршрутизованих транспортних засобів залежно від типу їх нервової системи;

– підхід до розподілу транспортних потоків по вулично-дорожній мережі, який відрізняється від існуючих тим, що враховує взаємозв'язок між параметрами руху транспортних засобів і станом організму водія.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений комплекс моделей технології автомобільних перевезень дозволяє вдосконалювати організацію транспортного процесу з урахуванням стану організму водія.

Запропонований метод розробки графіка здійснення процесу перевезення вантажів і пасажирів дає можливість проектувати раціональні режими роботи водіїв, при яких стан їхнього організму не переходить за рівень надмірного стомлення.

Розроблена імітаційна модель руху транспортних засобів спеціального призначення дозволяє визначити вплив умов руху, параметрів транспортного засобу і підрозділу спеціального призначення на час руху. Вона може бути використана в автоматизованій системі оперативного управління службами спеціального призначення для встановлення оптимального за реагуванням шляху руху.

Запропонована імітаційна модель руху транспортних засобів по вулично-дорожній мережі міста дає змогу визначити параметри руху автомобілів під час здійснення поїздки з урахуванням впливу факторів, що характеризують водія, автомобіль і середовище руху; вибрати з множини маршрутів той, що забезпечить найменший час здійснення поїздки або мінімальне навантаження на організм водія за період руху по маршруту. Таку модель можна застосовувати як складову частину автоматизованої системи управління дорожнім рухом.

Виявлені закономірності розподілу транспортних потоків можуть бути використані при організації дорожнього руху і проектуванні вулично-дорожньої мережі міста.

Результати дослідження було використано в ХНАМГ при організації навчального процесу студентів за напрямком 6.1004 – “Транспортні технології”.

Особистий внесок здобувача. Особисто автором опубліковано 9 робіт [2, 9, 10, 16, 18, 19, 21-23]. У наукових працях, опублікованих із співавторами, особистий внесок полягає в такому: в [1] – обґрунтовано використання для оцінки стану водія значення показника активності регуляторних систем його організму; у [3, 4, 29-31] – проведено аналіз факторів, що впливають на закономірності руху спеціальних транспортних засобів, розроблено алгоритм їхнього визначення; у [5, 12, 20, 25, 28] – проаналізовано вплив параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів на стан організму водія; у [6-8, 16, 17, 32-34] – розроблено основні етапи створення та аналізу моделей планування вантажних автомобільних перевезень з урахуванням стану організму водія; у [11, 13, 14, 24, 26, 27] – проаналізовано фактори, що впливають на параметри руху транспортних засобів по вулично-дорожній мережі міста, виявлено закономірності вибору шляху прямування водіями немаршрутизованих транспортних засобів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювалися і були схвалені на: міжнародній науковій конференції “Сучасні транспортні проблеми” (Харків, 1996 р.); міжнародних науково-технічних конференціях “Проблеми створення нових машин і технологій” (Кременчук, 2001 – 2003 рр.); міжнародних конференціях “Теорія і техніка передачі й обробки інформації” (Харків, 2001 – 2003 рр.); всеукраїнській науково-методичній конференції “Логістика-2002. Проблеми наукових досліджень і підготовки фахівців логістичного управління транспортними системами” (Харків, 2002 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Транспорт + логістика' 2002” (Москва, Росія, 2002 р.); міжнародній науково-технічній конференції “Інформаційні технології і моделювання” (Кременчук, 2003 р.); міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми реалізації реформування галузі житлово-комунального господарства” (Харків, 2003 р.); міжнародній науково-технічній конференції ”Проблеми розвитку ринку міжрегіональних і міжнародних транспортно-експедиційних послуг” (Харків, 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Сталий розвиток міст. Міські й регіональні проблеми транспортних систем і логістики” (Харків, 2004 р.); VI міжнародній науково – технічній конференції “Проблеми механіки гірничо-металургійного комплексу” (Дніпропетровськ, 2004 р.); міжнародній науково-практичній конференції “microCAD-2004” (Харків, 2004 р.); міжнародних науково-технічних конференціях “Проблеми і перспективи розвитку транспорту промислових регіонів” (Дніпропетровськ, 2005, 2006 рр.); міжнародній науково-технічній конференції “Технічні й економічні перспективи розвитку автотранспортного комплексу і дорожнього будівництва” (Харків, 2005 р.); всеукраїнській науково-технічній конференції “Транспорт. Дорожні й будівельні машини” (Кременчук, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Сталий розвиток міст. Сучасні технології керування міським і регіональним розвитком” (Харків, 2006 р.); міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми ресурсозбереження на транспорті” (Харків, 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 2 монографії, 28 статей, у тому числі 26 у виданнях, затверджених ВАК України, і 4 тези доповідей на наукових конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 550 найменувань, 6 додатків. Повний обсяг роботи складає 477 сторінок, з яких 326 сторінок основного тексту, 48 сторінок переліку використаних джерел і 100 сторінок додатків. Робота ілюстрована 129 рисунками, наведено 162 таблиці.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми для транспортної системи України. Сформульовано мету і завдання дослідження, відображено зв'язок роботи з науковими програмами, планами, наукову новизну і практичну цінність дисертаційної роботи, наведено її загальну характеристику.

У першому розділі, виходячи з мети дисертації, автотранспортні технологічні процеси проаналізовані як система “людина–техніка– середовище”. Ефективність функціонування транспортної системи визначається формою якісно-кількісного вираження мети транспортного обслуговування, в якій виявляється вся сукупність взаємозв'язків і взаємодій системи. Для підвищення ефективності й системної стійкості під час перевезення повинні бути забезпечені максимальна координація та інтеграція всіх ланок транспортного процесу, які беруть участь у формуванні й управлінні основними і допоміжними матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і транспортними потоками. В остаточному підсумку, будь-яке рішення щодо управління технологічним процесом перевезення реалізує водій. Найбільш важливими документами при організації автомобільних перевезень є графіки праці й відпочинку водіїв і графіки роботи автомобілів на маршрутах. Розробка і впровадження раціональних режимів праці й відпочинку мають велике соціально-економічне значення, тому що дозволяють на основі науково обґрунтованих чергувань роботи і перерв протягом робочої зміни підтримувати високу працездатність, зберігаючи при цьому здоров'я водіїв. Крім того, раціональний режим роботи водіїв забезпечує високу продуктивність праці й безпеку руху при перевезеннях.

У різноманітті широкого спектру транспортних систем можна виділити систему, що вирішує спеціальні завдання для суспільства, – зниження тяжкості наслідків надзвичайних ситуацій: стихійних лих, пожеж, подій з людьми та ін. До цієї системи можна віднести транспортні засоби служби порятунку, пожежної охорони, медичної допомоги, аварійних газових і водопровідних служб, міліції. Відмітною їх особливістю є мета функціонування – доставка спеціальних підрозділів до місць виникнення надзвичайних ситуацій. У цьому випадку фактор часу набуває особливої значущості. Менш важливими є соціальні, економічні та інші параметри. В усіх ситуаціях, які пов’язані з надзвичайними подіями, час руху спеціальних підрозділів до місць виклику є основним параметром ефективності транспортної системи.

Швидкість руху автомобілів залежить від великої кількості факторів. Психофізіологічні якості людини значно впливають на закономірності руху транспортних засобів. При певній щільності руху водій практично не може діяти відповідно до своїх бажань і змушений підкорятися режиму руху, визначеному дорожніми умовами і характеристиками транспортного потоку в цілому. Включаючись у транспортний потік, водії переслідують різні цілі. Дії окремого водія в транспортному потоці обумовлені бажанням мінімізувати час руху і пробіг транспортного засобу, прагненням до безпеки і комфортабельності при здійсненні поїздки. Показник комфорту можна виміряти рівнем психологічного і фізичного стомлення. У свою чергу, на стан водія впливає тривалість роботи. Проведені раніше дослідження визначили рекомендації з планування режимів праці й відпочинку водіїв. Однак ці рекомендації не враховують умови роботи водія на маршрутах. Необхідний диференційований підхід до режиму праці й відпочинку залежно від змісту й умов праці. За відсутності можливості в людини пристосуватися до умов праці необхідно їх пристосувати до людини. Оптимальними є такі умови, при яких окремі органи й організм людини в цілому працюють в оптимальному режимі. Одним з важливих заходів, спрямованих на зниження нервово-емоційного напруження водія, є правильна організація його праці, покликана не допускати надмірного стомлення, а тим більше перевтоми. Про зміну стану організму водія протягом певного періоду часу можна судити за зміною стомлення. Останнє, у свою чергу, дозволяє оцінити працездатність і продуктивність водія.

Дослідження у галузі вивчення питань підвищення ефективності функціонування транспортних систем та психофізіологічних особливостей водіїв при виконанні транспортного процесу ведуться як в Україні, так і за кордоном. Істотний внесок у розвиток досліджень з цих напрямків зробили такі вчені, як М.Б. Афанасьєв, В.Ф. Бабков, Г.Ф. Бабушкін, А.Й. Вайсман, А.І. Воркут, Е.В. Гаврилов, М.І. Данько, В.К. Доля, Д. Клебельсберг, Г.І. Клінковштейн, В.І. Коноплянко, Є.М. Лобанов, В.П. Поліщук, В.В. Сільянов, Я.В. Хом'як, Б.М. Четверухін, О.Г. Шибаєв та інші вчені.

Стан організму людини формується під впливом показників тих систем, що безпосередньо впливають на ефективність діяльності. За даними раніше виконаних досліджень, водіння автомобіля має найбільш сильний вплив на стан серцево-судинної системи водіїв. Інформація про ритм серця дозволяє досить точно визначити стадії розвитку стомлення і напруження при роботі. Інтегральним критерієм оцінки функціонального стану людини є показник активності регуляторних систем, запропонований Р.М. Баєвським, що відображає загальну реакцію організму на вплив зовнішніх факторів середовища. Даний показник характеризує напруження інформаційних каналів регуляції в організмі людини, реакцію цих каналів на вплив факторів навколишнього середовища. Показник активності регуляторних систем представляється у вигляді суми умовних балів, залежно від його величини визначається, в якому стані знаходиться людина: до 3 балів – нормальний стан; з 3 до 6 балів – стан напруження; з 6 до 8 балів – стан перенапруження; з 8 до 10 балів – виснаження.

Організація праці водія повинна не допускати надмірного стомлення, а тим більше перевтоми водіїв. Певний рівень напруження необхідний для підтримки стану середньої нормальної життєдіяльності як в умовах відносного спокою, так і при звичайній діяльності. Однак перенапруження систем регуляції може призвести до зриву адаптації з неадекватною зміною рівня функціонування основних систем організму і появи патологічних синдромів і захворювань. При будь-якій діяльності людини стан регуляторних механізмів її організму не повинен виходити на рівень надмірного стомлення, перенапруження і зриву адаптації.

  1   2   3   4

Похожие:

Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат розісланий «19»
Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза
Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат вета ипнг ран. Отзывы на автореферат можно присылать по адресу: диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 119333, г. Москва, ул. Губкина, 3, ипнг ран автореферат разослан
И н с ти т у т п р о б л ем н е ф ти и г а з а р ан (и п н г р а н )
Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат / абрамова оксана Викторовна. Москва, 2004. 16 с
Нейтринные процессы в сильном магнитном поле : автореферат / Кузнецов Александр Васильевич. Протвино
Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат разослан " " 2003 г
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами промышлен
Автореферат розісланий «27» iconСатьи, перводы
Пахомов С. В. Индуистская тантрическая философия. (Автореферат кандидатской диссертации). 94
Автореферат розісланий «27» iconСписок литературы авдеева, Т. К. Оптимизация процесса повторения учебного материала на уроках алгебры в восьмилетней школе: автореферат дис. … канд пед наук: 13. 00. 02
Авдеева, Т. К. Оптимизация процесса повторения учебного материала на уроках алгебры в восьмилетней школе: автореферат дис. … канд...
Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат дисертації
Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та смерті в українській думці XI xv століть
Автореферат розісланий «27» iconАвтореферат «17»
Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалған диссертацияның
Автореферат розісланий «27» iconМаркетинг инновационно-ориентированных регионов
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница