Faculteit
НазваниеFaculteit
страница1/30
Дата25.09.2012
Размер2.14 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Faculteit


Wiskunde en Informatica
Lotgevallen


Facultair Verslag


1992

Voorwoord


De regels en richtlijnen voor de verslaglegging over het jaar 1992 zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren: de faculteiten hebben slechts een beperkte bijdrage aan het Wetenschappelijk Verslag TUE 1992 geleverd; het Onderwijsverslag TUE 1992 is geheel op centraal niveau samengesteld. Wel hebben de faculteiten een Facultair Verslag geschreven volgens een aangegeven hoofdstukindeling.

Voorheen heeft de faculteit Wiskunde en Informatica de bijdragen aan de TUE Verslagen opgenomen in de lotgevallen van dat jaar.

Aangezien voor het jaar 1992 reeds een Facultair Verslag is vastgesteld, is er bij de samenstelling van de Lotgevallen 1992 voor gekozen aan te sluiten bij dit Verslag.

Dit heeft tot gevolg dat de vertrouwde indeling de Lotgevallen is gewijzigd.

Alle gebruikelijke onderwerpen komen echter ook in de Lotgevallen 1992 aan bod.


Eindhoven, 12 juli 1993


INHOUDSOPGAVE


1 Algemeen/missie 1

1.1 Verkenning Wiskunde, onderzoek 1

1.2 Onderwijs 2

1.3 Public relations 3

1.4 Tweede geldstroom 3


2 Onderwijs 4

2.1 Inleiding 4


2.I De sector Informatica 4

2.I.2 Eerste fase onderwijs 4

2.I.3 Het tweede fase onderwijs sector Informatica 6

2.I.4 PAO-cursussen 7


2.W De sector Wiskunde 7

2.W.2 Eerste fase onderwijs 7

2.W.3 Tweede fase opleidingen 9

2.W.4 Cursussen in de derde geldstroom 9


2.5 Bespreking van punten uit het Hoofdlijnenakkoord 1990-1993 10

2.6 De Kernpunten van het ontwikkelingsplan 1993-1996 10


3 Onderzoek 16

3.1 Algemeen 16

3.2 Relatie van het facultaire onderzoekbeleid met het instellingsbeleid

en met het maatschappelijk gebeuren 16

3.3 Beleid ten aanzien van tweede en derde geldstroom 16

3.4 Onderzoeksinspanning en resultaten 17


4.1 Ondersteuning en beheer 21

4.2 Personeelsbeleid 21

4.3 Apparatuurbeleid 22

4.4 Huisvesting 22


5 Inleiding exploitatierekening 23


Bijlage A voortgang onderzoek 26


1.1 Toepassingsgerichte Analyse 3 27

1.2 VF-programma: Besliskunde en Stochastiek 3 29

1.3 VF-programma: Discrete Structuren 32

1.4 VF-programma: Programmeren 35

1.5 VF-programma: Parallellisme 38

1.6 VF-programma: Informatiesystemen 2 41


2 Overige programma's en of thema's (niet-VF) 46

2.1 Project: Computers In Mathematical Education 46

2.2 Onderzoekinstituten 47

2.2.1 Instituut Wiskundige Dienstverlening 48

2.3 Vakgroepenoverzicht 48

2.3.1 Vakgroep Discrete Wiskunde (DW) 48

2.3.2 Vakgroep Analyse (A) 48

2.3.3 Vakgroep Besliskunde en Stochastiek (B&S) 49

2.3.4 Vakgroep Informatica (I) 50


3. Kwantitatieve overzichten op faculteitsniveau 51


Bijlage B onderzoekresultaten 55


1 VF-programma's 56

1.1 Toepassingsgerichte Analyse 3 56

1.2 Besliskunde en Stochastiek 61

1.3 Discrete Structuren 64

1.4 Programmeren 68

1.5 Parallellisme 71

1.6 Informatiesystemen 2 75


2 Vakgroep Discrete Wiskunde 81

3 Vakgroep Analyse 88

4 Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 95

5 Vakgroep Informatica 106


Bijlage C Sociaal Verslag 117


1 Personeelslasten 118

1.1 Specificatie personeelslasten over 1e 2n 2e/3e geldstroom 118

1.2 Specificatie personele lasten over de vak- en onderwijsgroepen en bureau 119

1.3 Specificatie salariskosten 119

1.4 Specificatie overige personele lasten 120

Uitgaven personele lasten 1e geldstroom 1991 en 1992 121


2 Cijfermatige gegevens 122

2.1.1 Bezetting naar leeftijdscategorie 122

2.1.2 Bezetting naar functiecategorie 122

2.1.3 Verdeling deeltijdfunties in fte's 123

2.1.4 Bezetting naar funtiecategorie 124

2.2 Instroom naar funtiecategorie 125

2.3 Vacatures en sollicitaties 125

2.4 Interne mobiliteit 126

2.5 Wijzigingen in salarisschaal 126

2.6 Bijzondere beloningen 127

2.7 Bindingspremies 127

2.8 Studiefaciliteiten 128

2.9 Ziekteverzuim 129

2.10 Verloop 129

2.11 Reden verloop 129


Bijlage D Overige onderwijs- en onderzoekactiviteiten 130


1 Symposia, cursussen, gastdocentschappen 131

2 Promoties 134

3 Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 136

4 Ontvangen gasten 146

5 Onderscheidingen 149


Bijlage E Organisatorische en/of commissiewerkzaamheden buiten de faculteit 150

1 Vakgroep Analyse 151

2 Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 153

3 Vakgroep Discrete Wiskunde 157

4 Vakgroep Informatica 159


Bijlage F Colloquia 164


1 Zuidelijk Interuniversitair Colloquium over Logica en Theoretische Informatica 165

2 Werkseminarium Numerieke Analyse 165

3 Colloquium Numerieke Stromingsleer 167

4 Colloquium Kansrekening en Statistiek 167

5 Seminar Computer en Mathematics 169

6 Wiskunde- en Informatica colloquium 169


Bijlage G IWDE 171


Bijlage H Ontwerpersopleidingen 178


1 Wiskunde voor de Industrie 179

2 Technische Informatica 183


Bijlage I Verenigingen van (oud-)studenten 186


1 Gemeenschap van Wiskunde- en Informatica Studenten (GEWIS) 187

2 Vereniging van Informatica-ingenieurs Eindhoven (VIE) 189

3 Vereniging voor Wiskundig Ingenieurs Eindhoven (WIRE) 195


Bijlage J Personalia 196


1 Bestuur 197

2 Samenstelling vakgroepen 198

3 Ontwerpersopleidingen 205

4 Bureau van de faculteit 207

5 Faculteitscommissies 208


1. Algemeen/missie


Dit hoofdstuk bevat in hoofdlijnen een beschrijving van wat de faculteit in 1992 heeft gepresteerd. Tevens bevat dit hoofdstuk andere relevante ontwikkelingen.

In het Ontwikkelingsplan 1993-1996 wordt de facultaire missie in de volgende 4 statements kort samengevat:

- De faculteit streeft naar een harmonieuze verwevenheid van onderwijs en onderzoek.

- De faculteit geeft technisch-wetenschappelijk onderwijs van hoge kwaliteit en met een goede zorg voor de deelnemers. Dit geldt voor zowel de initiële als voor de post-initiële opleidin­gen.

- Het wetenschappelijk onderzoek in de faculteit kan zich meten met dat van binnen- en buitenlandse instellingen. Het is gericht op industriële en maatschappelijke toepassingen van de wiskunde en de informatica.

- De faculteit streeft naar goede contacten met zusterinstellingen en het bedrijfsleven.


1.1 Verkenning Wiskunde, onderzoek


In februari van het verslagjaar verscheen het rapport van de Verkenningscommissie Wiskunde, getiteld 'Wiskunde in beweging. De commissie had als taak een beeld te schetsen van de huidige, verwachte en gewenste ontwikkeling van het wiskundig onderzoek en het hoger onderwijs in de wiskunde, van de Nederlandse positie op dat terrein tegen de internationale achtergrond en de betekenis van die ontwikkeling voor de maatschappij. Immers, de wiskunde maakt wereldwijd belangrijke ontwikkelingen door zowel in de wiskundige theorievorming als in het groeiend aantal toepassingen op meer en meer uiteenlopende terreinen.

Met betrekking tot onderzoek constateert de Verkenningscommissie dat dit voornamelijk praktisch gericht is, hoewel er ook meer theoretische onderdelen aan te wijzen zijn. De groep Systeemtheorie wordt gekwalificeerd als uitstekend, geniet internationale erkenning en werkt uitstekend samen binnen het landelijke netwerk Systeemtheorie. De versterking van de groep Numerieke Wiskunde wordt toegejuicht. De besliskundigen vormen een sterke groep en worden gewaardeerd vanwege het toepassingsgerichte werk in samenwerking met informatici en bedrijfskundigen. Volgens het rapport heeft de groep Discrete Wiskunde een wereldnaam en is naast het CWI de enige universi­taire groep met expertise op het gebied van coderingstheorie. De samenwerking met de faculteit Elektrotechniek is vruchtbaar gebleken.

De commissie constateert dat het wiskundig onderzoek aan de universiteiten van groot belang en van goede kwaliteit is, maar te kleinschalig. Derhalve wordt voorgesteld het onderzoek te clusteren in 5 regionale samenwerkingsverbanden, met als in te brengen Eindhovense zwaarte­punten Discrete Wiskunde, Systeemtheorie, Numerieke Wiskunde, Mathematische Fysica en Besliskunde. Voor de TUE betekent dit samenwerking met de universiteiten van Tilburg en Maastricht. Daarnaast beveelt de commissie aan 2 of 3 brede regionale onderzoekscholen op te richten. De faculteit beschouwt het als een gemiste kans dat in het rapport geen concrete aanbevelingen worden gedaan omtrent het oprichten van onderzoekscholen. Daarnaast stelt de commissie voor het totaal aan jaarlijkse budgetten van de wiskundefaculteiten te verhogen met 15 miljoen gulden. De faculteit acht dit voorstel niet haalbaar en weinig reëel.

De sector Wiskunde is actief betrokken bij de oprichting van de onderzoekscholen 'Discrete wiskunde en haar toepassingen', 'Stevin Centrum' en 'Systeemtheorie en Regeltechniek'.

De onderzoekschool i.o. 'Discrete Wiskunde' heeft als voornaamste doelstelling het hoogwaardi­ge onderzoek in de discrete wiskunde en haar toepassingen verder uit te bouwen. Daarnaast beoogt de school richting te geven aan de onderzoeksinspanningen van de deelnemers en de onderlinge wetenschappelijke samenwerking te bevorderen.

De drie Nederlandse technische universiteiten brengen de grootste relevante onderzoeksgroepen in en treden derhalve op als oprichters. De TUE is de grootste participant en treedt op als penvoerder. Met het CWI, EUR en KUB zullen direct na oprichting samenwerkingsovereenkom­sten worden uitgewerkt. De universiteiten van Brussel, Gent en Leuven (België) en van Essen en Reinland Westfalen (Duitsland) zijn voornemens te participeren in deze school.

De onderzoekschool i.o. 'Stevin Centrum' heeft als onderzoeksgebied de grondslagen van de ingenieurswetenschappen en stelt zich ten doel de verdere integratie van disciplines zoals mechanica, stromingsleer, meet- en regeltechniek en numerieke analyse. Deze onderzoekschool bouwt voort op reeds bestaande samenwerking tussen W, N, T en Wsk&I. De faculteit W treedt als penvoerder op. De faculteitsraad heeft ingestemd met de voorgenomen oprichting van het Stevin Centrum als WWO-instituut.

De oprichting van een onderzoekschool 'Systeemtheorie en Regeltechniek' is in voorbereiding. Deze onderzoekschool zal omvatten wetenschappelijke stafleden van onderzoeksgroepen in de wiskunde, meet- en regeltechniek, landbouwwetenschappen en econometrie van negen universitei­ten en het CWI. Het Netwerk Systeem- en Regeltheorie en het samenwerkingsverband Delft Control nemen deel in dit initiatief. Waarschijnlijk zal de TUD als penvoerder het voorstel voordragen voor erkenning als onderzoekschool.


Met de vakgroep Informatica van de Rijksuniversiteit Utrecht bestaan sinds een aantal jaren intensieve contacten op onderzoekgebied. Het initiatief om samen de onderzoekschool EURICS op te richten bleek in de loop van het verslagjaar onverenigbaar te zijn met de inmiddels landelijk ontwikkelde visie op Informatica-onderzoekscholen. Eind 1992 is daarom besloten dit initiatief om te vormen en een landelijk georiënteerde onderzoekschool op het terrein van algoritmen en programmatuur na te streven. Vanuit de vakgroep Informatica zal naar verwach­ting tevens deelgenomen worden aan andere onderzoekscholen.


1.2 Onderwijs


De aanwezigheid van twee studierichtingen binnen de faculteit biedt goede mogelijkheden voor een speciale profilering. De faculteit heeft in september 1990 de mogelijkheid geschapen voor studenten met meer dan gewone aanleg om met betrekkelijk weinig extra inspanning een gecombineerd programma wiskunde en informatica te volgen zodat de student na de P-fase kan beslissen om de studie in de Technische Wiskunde dan wel in de Technische Informatica voort te zetten.

Per september van het verslagjaar wordt een gezamenlijk P-curriculum wiskunde en natuurkunde aangeboden. Wiskunde en natuurkunde zijn nauw met elkaar verweven, ook historisch gezien. Enerzijds is een groot deel van de wiskunde duidelijk geïnspireerd door behoeften uit de natuur­kunde. Anderzijds blijkt soms de wiskunde op verrassende wijze te anticiperen op de Natuur­kunde. Zowel bij de wiskundestudie als de natuurkundestudie ontbreekt complementaire kennis. Door een uitgebalanceerde keuze uit zowel het wiskunde- als het natuurkundeprogram­ma is een apart P-programma samengesteld, dat voor degenen die het aankunnen leidt tot een P-examen in zowel de natuurkunde als de wiskunde. Studenten zijn hierdoor in de gelegenheid hun definitie­ve studiekeu­ze na het eerste studiejaar te maken.

Binnen de sector Informatica wordt een verkorte 2-jarige opleiding voor HIO-afgestudeerden en m.i.v. september 1992 een verkorte 3-jarige opleiding voor HTO-afgestudeerden aangeboden.

Vele verzoeken van HTO-ingenieurs Technische Computerkunde om deel te mogen nemen aan de verkorte opleiding zijn aanleiding geweest de aansluiting van Technische Computerkunde op de studierichting Technische Informatica nog eens te bezien, in concreto bovengenoemde 3-jarige verkorte opleiding. Deze exercitie heeft geleid tot een vrijstellingsregeling. Het behalen van een voldoende resultaat voor een drietal vakken resulteert in toelating tot de doctoraalfase door middel van het verlenen van vrijstelling voor alle vakken uit het propedeutisch jaar en van enkele vakken uit het tweede jaar. Na afloop van het eerste trimester volgen de studenten het volledige normale curriculum vanaf trimester 2.2.

In het ontwikkelingsplan 1993-1996 wordt overwogen om in samenwerking met de faculteit Technische Bedrijfskunde over te gaan tot instelling van een opleiding Informatiesystemen. In het verslagjaar is door beide faculteiten hard gewerkt om een voorstel voor een dergelijke vrije studierichting te formuleren met de volgende achtergronden.

Informatietechnologie speelt een belangrijke rol in de hedendaagse bedrijfsvoering binnen organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om industriële organisaties in de primaire sector (produktie) en de secundaire sector (dienstverlening), maar ook om organisaties in de tertiaire en quartaire sector. Voorbeelden van de laatste twee zijn banken, verzekeringsmaatschappijen en

overheid, die alle zeer grote geautomatiseerde systemen ontwikkelen en beheren.

Er is in dat kader een grote behoefte aan hoogwaardig geschoolde informatica-ingenieurs die in staat zijn een brug te slaan tussen het grote aanbod van informatie-technologische middelen en de vraag naar efficiënte en effectieve toepassingen van deze middelen. Dit is ook gebleken bij de bespreking van het onderhavige plan met personen uit het bedrijfsleven.

De bestaande universitaire opleidingen sluiten onvoldoende aan op deze behoefte. Dit wordt ook binnen de universitaire wereld ingezien, zoals blijkt uit het ontstaan van diverse nieuwe opleidin­gen aan andere universiteiten.

Een lacune waarin met name de Technische Universiteit Eindhoven kan voorzien, lettend op de aanwezigheid van diverse faculteiten, is een opleiding Informatiesystemen. Afgestudeerden met een dergelijke opleiding moeten in staat zijn om technische informatiesystemen voor de automatisering van de primaire processen, zowel in de continue als in de discrete produktie, vanuit een bedrijfs­kundig perspectief te ontwikkelen. Tevens moeten zij in staat zijn de nu nog gescheiden werelden van de technische automatisering en de registratieve, administratieve automatisering met elkaar te verbinden. Zij moeten een sterk praktische oriëntatie hebben met behoud van voldoende theoreti­sche diepgang.

Aangezien deze opleiding in belangrijke mate afwijkt van de huidige informatica-opleiding, is gekozen voor een eigen studierichting op basis van een voor informatica en informatiesystemen gemeenschappelijke propedeuse.

Helaas is het voorstel tot instelling van deze vrije studierichting verworpen door de Universi­teitsraad. De besturen van beide betrokken faculteiten hebben in vervolg hierop het College van Bestuur verzocht een bemiddelende rol te spelen om voor deze studierichting te komen tot een vorm en uitvoering die mogen rekenen op een breed draagvlak in de universiteit.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconUniversiteit Gent Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Vakgroep plantaardige productie

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница