[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2]
Название[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2]
страница1/8
Дата24.09.2012
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Прилог 5.2:

Књига предметаНазив предмета: Теоријске и експерименталне методе истраживања

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Маричић М. Алекса, Симеуновић Љ. Радојко

Статус предмета:Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Проучавање физичких основа на којима се заснива рад експерименталних метода значајних за истраживања вазаних за примену у електротехници.

Исход предмета: Оспособљавање студената за коришћење експерименталних метода у истаживачком раду, са посебним нагласком важност непрекидног праћења тога експеримента. Способност анализе експерименталних резултата.

Садржај предмета:

Увод у експериментална истраживања.Планирање експеримента. Корелација резултата истраживања две или више експерименталних метода. Термоелектричне истраживачке методе, термомагнетне истрживачке методе, рендгенострукрурне методе, термичке методе, метода мерења термоелектромоторне силе (ТЕМС), магнетометарска мерења Hc(t), Br(t), µ(t), Hc(f), Br(f), B(H).

Експериментални истраживачки рад у лабараторији применом свих поменутих експерименталних метода.

Препоручена литература:

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: A Scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17;

[2] A.M.Maričić, M.M.Ristić, Sinteza i karakterizacija materijala, CMS Beograd, Tehnički fakultet Čačak, Beograd-Čačak 1997.

[3] P.Grivet, Electron, part 2, Oxford, Pergamon Press, 1972, 762-765

[4] Научне публикације

Број часова активне наставе: 3

предавања: 3

Студијски истраживачки рад: -Методе извођења наставе: Теоријска настава, експериментални студијски истраживачки рад у лабараторији


Оцена знања (максимални број поена 100)

Семинарски рад- 20

Експериментални истраживачки рад са презентацијом- 30

Усмени испит- 50
Назив предмета: Математика- одабрана поглавља

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Ђурчић Ж. Драган

Статус предмета: Изборни предмет

Број ЕСПБ: 10

Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти овладају напредним техникама математичке анализе у континуитету из претходног образовања.


Исход предмета

Студент је овладао довољним нивоом знања из реалне и функционалне анализе, које је потребно за опште образовање на докторским студијама и за конкретна разумевања математичких модела у инжењерским проблемима електротехнике.


Садржај предмета

 1. Метрички простор

Примери метричких простора. Дескриптивне особине скупова. Сепарабилни простори. База простора. Низови. Банахов став у фиксној тачки. Непрекидност. Тополошки простор. Монотене функције и функције ограничене варијацијом.

 1. Интеграција

Риман-Стилтјесов интеграл. Мера на прстену. Спољна мера. Лебегова мера. m-мерљиве функције. Лебегов интеграл позитивне функције. Апстрактна мера и интеграл. Непрекидност и диференцијабилност. Простор Lp(a,b).

 1. Банахов простор

Линеаран векторски простор. Банахов простор. Линеарни оператор. Линеарна функционела. Принцип конвергенције и принцип униформне ограничености. Слаба конвергенција. Принцип отвореног пресликавања. Потпуно непрекидни оператори. Хилбертов простор.


Препоручена литература

[1] S. Aljančić, Uvod u realnu i funkcionalnu analizu, Građevinska knjiga, Beograd, 1979.

[2] M. Tasković, D. Aranđelović, Teorija funkcija i funkcionalna analiza, (teoreme, zadaci i problemi), Književne novine, Beograd, 1981.


Број часова активне наставе: 7

предавања: 4

Студијски истраживачки рад: 3

Методе извођења наставе

Настава се изводи аудиторно и консултативно.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Писмени: 50 поена

Усмени: 50 поена
Назив предмета: Специјалне функције

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Стевановић Р. Милорад

Статус предмета: Изборни предмет

Број ЕСПБ: 10

Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање обухватног знања, на технички високом нивоу, из подручја специјалних функција

Исход предмета

Стварање математичке основе за даља истраживања у различитим подручјима технике.

Садржај предмета

1. Ојлерова гама функција. Дефиниција. Основне особине. Ојлерова, Гаусова и Вајерштра-сова формула. Комплементна формула. Дупликациона и мултипликациона формула. Стир-лингова асимптотска формула. Аналитичко продужење гама функције и њен приказ преко контурног интеграла. Дигама и полигама функције. Редови којима је одређена гама функција. Бета функција. Валисови интеграли.

2. Лежандрови полиноми. Изводна функција за Лежандрове полиноме. Рекурентне релације за Лежандрове полиноме. Родригова формула. Ортогоналност Лежандрових полинома. Разлагање функције у ред преко Лежандрових полинома. Лапласова формула.

3. Хипергеометријска функција. Хипергеометријске функције. Приказ Лежандрових поли-нома преко хипергеометријских функција. Ојлерова интегрална репрезентација. Гаусова формула за хипергеометријски ред. Хипергеометријска диференцијална једначина. Барне-сова интегрална формула за хипергеометријску функцију. Беселове функције. Дилогари-там. Аритметичкоѓеометријска средина и елиптички интеграли. Риманова квадратна трансформација.

4. Ортогонални полиноми. Чебишевљеви полиноми. Хермитови полиноми. Лагерови полиноми. Јакобијеви полиноми. Хармонијски полиноми. q-редови и интеграли.
q-биномна теорема. q-Гама функција. Идентитети за бесконачне производе. Рамануџанова сумациона формула.

5. Ојлер-Риманова зета функција. Ојлеров приказ зета функције преко бесконачног производа. Веза зета функције са основним мултипликативним функцијама из теорије бројева. Функционална једначина. Нуле зета функције. Де ла Вале-Пусенов резултат о области без нула. Коначне апроксимационе формуле. Веза између зета функције и гама функције и непотпуне гама функције. Асимптотски закон о расподјели простих бројева. Риманове хипотезе о зета функцији. Хардијева теорема о бесконачно много простих нула зета функције на критичној правој. Доказ да је ирационалан број. Примјена зета функције. Полилогаритми.

Препоручена литература

[1] W. W. Bell, Special functions for scientists and engineers.

[2] G. Andrews, R. Askey, R. Roy, Special functions.

[3] Д. С. Кузнецов, Специальные функции.

Број часова активне наставе: 7

предавања: 4

Студијски истраживачки рад: 3

Методе извођења наставе Класична предавања и видео презентација уз помоћ рачунара

Оцена знања (максимални број поена 100)

Писмени: 50 поена

Усмени: 50 поена
Назив предмета: Примена метода оптимизације и вештачке интелигенције у електроенергетици

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Швенда С. Горан

Статус предмета: Изборни предмет

Број ЕСПБ: 10

Услов: Нема

Циљ предмета:

Овај курс има за циљ упознавање студената са основним методама и техникама оптимизације и вештачке интелигенције које имају примену у електроенергетским системима. Поред математичких основа метода, посебна пажња посвећује се примени за решавање роблема из области анализе, планирања, експлоатације и управљања ЕЕС-има.

Исход предмета:

 • Овладати методама и техникама оптимизације.

 • Овладати алгоритмима и техникама вештачке интелигенције.

 • Коришћење готових програмских пакета појединих метода.

 • Практичне предности примене у електроенергетским системима.

Садржај предмета

Појам оптимизације и поставка проблема оптималности. Третман ограничења типа једнакости и неједнакости. Класична оптимизација. Примене у електроенергетици. Градијентне методе. Линеарно програмирање. Алгоритми нумеричког решавања. Мрежно програмирање. Примене у електроенергетици. Проблем нелинеарног програмирања са и без ограничења. Примене у електроенергетици. Формирање простора стања за обичан и мултиваријабилни систем. Нумеричко решавање система обичних диференцијалних једначина. Примене у електроенергетици. Метода гранања и ограничавања. Динамичко програмирање. Примене у електроенергетици. Модерне оптимизационе методе.

Експертни системи. Вештачке неуралне мреже. Теорија fuzzy логике. Примена метода вештачке интелигенције у производном и преносном електроенергетском систему. Примена метода вештачке интелигенције у анализи и управљању дистрибутивним мрежама

Препоручена литература

 1. K. Warwick etc., Artificial Intelligence Tеchniques in Power Systems, IEE, 1997.

 2. M. E. El-Hawary, Electric Power Applications of Fuzzy Systems, IEEE Press, 1998.

 3. Y. H. Song, Modern Optimization Techniques in Power Systems, Kluwer, 1999.

 4. J. A. Momoh and M. E. El-Hawary, Electric Systems, Dynamics, and Stability with Artificial Intelligence Applications, Marcel Dekker, 2000.

 5. K. Deb, Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms, Wiley, 2001.

 6. M. Sakawa, Genetic Algorithms and Fuzzy Objective Optimization, Kluwer, 2001.

 7. J. H. Chow, F. F. Wu and J. A. Momoh, Applied Mathematics for Restructured Electric Power Systems: Optimization, Control, and Computational Intelligence, Springer, 2005.

 8. C. Weber, Uncertainty in the Electric Power Industry: Methods and Models for Decision Support, Springer, 2005.

 9. K. Y. Lee and M. A. El-Sharkawi, Modern Heuristic Optimization Techniques: Theory and Applications to Power Systems, Wiley, 2008.

Број часова активне наставе: 7

предавања: 4

Студијски истраживачки рад: 3

Методе извођења наставе Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација и решавање нумеричких примера на табли.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Активност у току предавања: 10

Урађен и одбрањен семинарски рад: 50

Усмени испит: 40
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] icon104(10): 2351-2359. Buchler, M., S. C. Kelley and W. H. Smyrl (2000). “Scanning electrochemical microscopy with shear force feedback. Investigation of the lateral resolution of different experimental configurations.” Electrochem Solid-State Lett 3

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] icon5. Scanning Tunneling Microscopy Lab Suzanne Amador Kane 3/13/06 (parts of this manual were adapted from the Burleigh Instruments istm manual, and the Physics 407 Lab manual from University of Wisconsin) Introduction

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] icon2D-3D image registration using Lidar and aerial image in lunar surface

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconNew frontiers of optical microscopy in cell biology

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconChapter 5 Visualizing cells and the csk visible Light microscopy

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconStudies of different variations of optical tweezers with Digital video Microscopy

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconIpap conference Series 7, Proc. 8th Int. Conf on X-ray Microscopy

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconA video microscopy study of cytotoxic t lymphocyte-mediated cytotoxicity during different phases of the target cell cycle

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] iconAbercrombie, m and Dunn, ga. 1975. Adhesion of fibroblasts to substations during contact inhibition observed by interference reflection microscopy. Exp. Cell

[1] S. K. Chapman, The Surface Image: a scanning Electron Microscopy Revolution, European Microscopy and Analysis, May 1992, 15-17; [2] icon1. Surface Physics and Surface Analysis

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница