Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem
Скачать 157.93 Kb.
НазваниеInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem
страница3/3
Дата23.09.2012
Размер157.93 Kb.
ТипДокументы
1   2   3
IEVADS ZOOLOĢIJĀ

Dzīvnieku uzbūve un funkcijas

saturu izstrādājuši Dr.habil.biol., prof. Juris Aivars, M.biol., lektore Kamita Eglīte, Dr.biol., doc. Līga Ozoliņa

Dzīvnieku organismu fizioloģiskās pamatfunkcijas. Nepārtraukta vielu un enerģijas apmaiņa ar vidi, informatīva mijiedarbība ar vidi, organisma fizioloģisko funkciju saskaņota regulācija. Homeostāze: ģenētiskā (savas ģenētiskās individualitātes), struktūr-funkcionālā, organisma iekšējās vides.

Daudzšūnu organismu šūnu vispārējā fizioloģija. Šūnu fenotipiskā daudzveidība, kopējais un atšķirīgais. Vielu apmaiņa starp šūnu un vidi, un tās regulācija daudzšūnu organismā. Ārēju informatīvu signālu recepcija un intracelulārā signalizācija. Uzbudināmas un neuzbudināmas šūnas. Šūnas raksturojums fizioloģiskajā miera stāvoklī. Šūnu specifisko funkciju pamatveidi.

Dzīvnieku organismu audu struktūr-funkcionāls raksturojums. Epitēlijs, saistaudi, muskuļaudi, nervaudi.

Fizioloģisko funkciju regulācija. Humorālā regulācija (metaboliskā, hormonālā). Neirālā regulācija. Pašregulācija.

Veģetatīvās funkcijas. Organisma iekšējā vide. Organisma šķidrumi, to cirkulācija un tilpuma proporcijas. Vaļējā un slēgtā asinsrites sistēma. Mehānismi, kas nodrošina šķidrumu cirkulāciju (sūkņi). Asinsrade, tās regulācija. Limfatiskā sistēma.

Barošanās. Gremošanas sistēmas morfo-funkcionāls raksturojums. Gremošanas tipi. Fizioloģiskās norises gremošanas traktā. Barības vielu asimilācija.

Elpošana. Sistēmas morfo-funkcionāls raksturojums. Ārējās elpošanas biomehānika. Elpošanas regulācija.

Izvadprocesi. Organismu izvadorgānu daudzveidība. Nieres funkcionālā uzbūve un asinsapgādes īpatnības. Urīna veidošanās. Nieru funkciju regulācija.

Somatiskās funkcijas. Skeleta un balsta struktūras. Kustības un lokomocija. Somatisko funkciju biomehānika un enerģētika.

Sensorās funkcijas. Sensorās sistēmas, to vispārēja uzbūve un funkcijas. Sensoro sistēmu daudzveidība.

Himiorecepcija (garša, oža), fotorecepcija (redze), mehanorecepcija (dzirde, tauste), elektrorecepcija, magnetorecepcija.

Psihiskās funkcijas. Smadzeņu vispārēja uzbūve. Augstākā neirālā darbība, tās izpausmes un fizioloģiskā nozīme. Refleksi un apmācība. Atmiņa un tās veidi. Motivācijas. Emocijas. Miegs un fizioloģiskās norises tajā.

Dzīvnieku reprodukcija un ontoģenēze. Bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās. Vīrieša dzimumsistēma. Sievietes dzimumsistēma. Dzimumfunkcijas regulācija.

Fizioloģiskie pētījumi Latvijā.

Laboratorijas darbi:

18 stundas

Fizioloģisko, veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko funkciju regulācija.

Dzīvnieku iekšējo orgānu un audu izpēte.

Papildliteratūra:

Cilvēka fizioloģija, A. Valtnera red., Zvaigzne, Rīga, 1986.

F. Martini Fundamentals of Anatomy and Physiology, 2 nd ed., Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersy, 1992.

J. F. Bone Animal Anatomy and Physiology, Reston Pub Co, 1988.

V. Kenneth, Ph. D. Kardong Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution, William C Brown Pub, 1994.

K. Schmidt-Nielsen Animal Physiology, 5 th ed., Cambridge University Press, 1997.

Dzīvnieku bioloģiskā daudzveidība

saturu izstrādājuši Dr.biol., asoc.prof. Jānis Priednieks, Dr.biol., asoc.prof. Voldemārs Spuņģis, Dr.habil.biol., asoc.prof. Tatjana Zorenko, M.biol. Žanete Andersone

Ievads. Zooloģijas vieta bioloģisko zinātņu sistēmā. Zooloģijas vēsture. Sistemātikas pamati. Pārskats par dzīvnieku daudzveidību pasaulē. Dzīvnieku uzbūves plāns, simetrija. Acelomiskie, celomiskie dzīvnieki. Embrionālā attīstība. Blastula, gastrula, dīgļlapu veidošanās. Pirmmutnieki, otrmutnieki. Priekšstats par embrionālās attīstības ģenētisko regulāciju. Postembrionālā attīstība. Metamorfoze.

Vienšūņi (Protozoa). Sistemātika, uzbūve, vairošanās, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji, parazītiskās sugas, to dzīves cikli. Parazitoloģija, definitīvā un starpsaimnieka jēdzieni.

Daudzšūņi (Metazoa). Daudzšūnu dzīvnieku izcelšanās. Sūkļi (Spongia), zarndobumaiņi (Coelenterata). Sistemātika, uzbūve, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā.

Plakantārpi (Plathelminthes). Sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā, parazītiskās sugas, to dzīves cikli.

Veltņtārpi (Nemathelminthes). Sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā, parazītiskās sugas, to dzīves cikli.

Gliemji (Mollusca). Sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā.

Posmtārpi (Annelida). Sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā.

Posmkāji (Arthropoda). Tipa sistemātika. Vēžveidīgie (Crustacea), to sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā.

Helicerāti (Chelicerata), to sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā, parazītiskās sugas, to dzīves cikli.

Kukaiņi (Insecta), to sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā. Posmkāji – slimību pārnesēji.

Adatādaiņi (Echinodermata). Sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules faunā. Citi bezmugurkaulnieku tipi.

Hordaiņi (Chordata). Hordaiņu vispārīgs raksturojums un vieta dzīvnieku valsts sistēmā. Kāpurhordaiņi, hipotēzes par to izcelšanos un evolūciju. Bezgalvaskausaiņi. Zemāko hordaiņu pētījumu vispārbioloģiskā nozīme. Apaļmutnieki, zivis, rāpuļi, abinieki, to sistemātika, anatomija, morfofizioloģija, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā.

Putni, to sistemātika, vairošanās, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā. Putnu nozīme dabā un tautsaimniecībā.

Zīdītāji, to sistemātika, vairošanās, ontoģenēze, filoģenēze, ekoloģija, izplatība, pārstāvji pasaules un Latvijas faunā. Etoloģijas pamati. Zīdītāju nozīme dabā un tautsaimniecībā.

Laboratorijas darbi:

24 stundas

Iepazīšanās ar svarīgākajem bezmugurkaulnieku un mugurkaulnieku pārstāvjiem.

Papildliteratūra:

V. Dogels Bezmugurkaulnieku zooloģija, Zvaigzne, Rīga, 1986

R. S. K. Barnes, P. Calow, P. J. W. Olive The Invertebrates, a New Synthesis, Oxford, Blackwell Science Ltd., 2nd ed. 1993.

Latvijas dzīvnieku pasaule, Z. Spura red., Liesma, Rīga, 1974

Э. Хадорн, Р. Вепер Общая зоология,. Москва, Мир, 1989

IEVADS EKOLOĢIJĀ

saturu izstrādājis Dr.biol., asoc.prof. Guntis Brūmelis

Priekšstati par ekoloģiju. Ievads un vēsture. Ekoloģijas pamatnozares un pētījumu metodes. Ekosistēmas koncepcija (komponenti, procesi).

Tolerance un limitējošie faktori. Galvenie abiotiskie faktori: klimats, mitrums, temperatūra, gaisma, barība. Galveno biotisko faktoru koakciju tipi un to raksturojums: nomācošās koakcijas – plēsonība, parazītisms, fitofāgija; labvēlīgās koakcijas – simbioze, mutuālisms, protokooperācija; nomācoši neitrālās koakcijas – amensālisms; abpusēji nomācošās koakcijas – konkurence. Augsnes komponenti, īpašības (fiziskās, ķīmiskās, mitrums, flora un fauna) un procesi (podzolēšanās, glejošanās u.c.). Latvijas augšņu tipoloģija. Pazemes ūdeņi.

Enerģijas plūsma ekosistēmās un bioģeoķīmiskie cikli. Biomasa un produktivitāte. Barības ķēdes un tīkli. Ekoloģiskās piramīdas. C, N, H2O, un S cikli. Antropogēnie faktori (bioloģiskā magnifikācija – smagie metāli, pesticīdi; siltumnīcas efekts; ozona slāņa noārdīšana; skābais lietus).

Populāciju ekoloģija. Populāciju augšana: dzimstība, mirstība, migrācija, k un r tipi. Etoloģiskā struktūra: vientuļnieki, komunāļi. Teritoriālā struktūra: nometnieki, klejotāji. Dzīvnieku un augu populāciju stratēģijas. Nišu teorija.

Biocenožu ekoloģija. Biocenožu fiziskā struktūra un funkcijas. Biocenožu bioloģiskā struktūra (dominances, diversitātes un izlīdzinātības indeksi). Bioloģiskā daudzveidība. Sukcesija: procesi, modeļi, ekosistēmu stabilitāte. Salu bioģeogrāfija.

Ekosistēmas. Hidroekosistēmas, to struktūra, funkcionēšana. Lentiskās sistēmas, lotiskās sistēmas, Baltijas jūra. Sauszemes biomi un ekosistēmas, mežu ekosistēmas. Latvijas tipoloģija.

Papildliteratūra:

M. B. Harper, J. L. Townsend Ecology. Individuals, Populations and Communities, CR Blackwell Sci, 1996

J. L. Krebs Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, Harper Collins College Publ., 1994

I. Liepa, A. Mauriņš, E. Vimba Ekoloģija un dabas aizsardzība, Zvaigzne, Rīga, 1991

STUDIJU KURSA „VISPĀRĪGĀ BIOLOĢIJA” MĀCĪBSPĒKI

Docētājs

Tālruņi

E-mail

prof. Juris Aivars

7322719

ligaozol@latnet.lv

asist. Žanete Andersone

7323214
prof. Valdis Balodis

7325656

vbalodis@lanet.lv

asoc.prof. Guntis Brūmelis

7325656

moss@latnet.lv

asist. Kamita Eglīte

7322864

ligaozol@latnet.lv

Dr.biol. Dace Grauda

7323064, 2945435

izaks@genet.edu.lv

prof. Elmārs Grēns

2427117, 9226029

grens@biomed.lu.lv

asoc.prof. Uldis Kalnenieks

7322916

kalnen@latnet.lv

asoc.prof. Uldis Kondratovičs

7322912

ulkoro@latnet.lv

lekt. Brigita Laime

7323307

laime@lanet.lv

doc. Juris Lainis

7323064
asist. Māris Lazdiņš

7322916

lazda@latnet.lv

prof. Indriķis Muižnieks

7325657

indrikis@latnet.lv

doc. Līga Ozoliņa-Moll

7322864

ligaozol@latnet.lv

doc. Alfons Piterāns

7325645

apiteran@lanet.lv

asoc.prof. Jānis Priednieks

7325593

jpriedn@lanet.lv

prof. Paulis Pumpēns

7424741

paul@biomed.lu.lv

asoc.prof. Īzaks Rašals

7323064, 2945435, 9516935

izaks@genet.edu.lv

Dr.biol. Tūrs Selga

7323023

turs@lanet.lv

asoc. prof. Voldemārs Spuņģis

7323214

adalia@lanet.lv

doc. Edgars Vimba

7325645

evimba@lanet.lv

doc. Līvija Vulfa

7322912
asoc.prof. Tatjana Zorenko

73255931   2   3

Похожие:

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem icon3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Doc. Aleksejs avots

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconProgrammas akreditācijas materiālu sagatavošanu atbild studiju programmas direktors Dr sc ing., asoc prof. Andris martinovs

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Informatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem icon8. Studiju programmas studējošie. 1

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница