Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
НазваниеЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
страница1/37
Дата30.08.2012
Размер4.1 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ в.г. Короленка

ЗБІРНИК НауковИХ ПРАЦЬ


викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету


о 95-річчя заснування Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка)


Полтава – 2009

Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка). – Полтава: АСМІ, 2009. – 287 с.


Цей збірник присвячено 95-річчю заснування Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. У ньому представлені основні результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету за 2008 рік.

Дана добірка корисна для науковців, учителів і студентів фізико-математичних факультетів.

Редакційна колегія

Москаленко Ю.Д.декан фізико-математичного факультету, завідувач кафедри математики, доцент (головний редактор);

Лагно В.І.проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, професор;

Руденко О.П.завідувач кафедри загальної фізики, професор;

Яковенко Л.І.завідувач кафедри політекономії, професор;

Барболіна Т.М.доцент кафедри математичного аналізу та інформатики (заступник головного редактора);

Москаленко О.А.доцент кафедри математики;

Овчаров С.М.доцент кафедри математичного аналізу та інформатики;

Саєнко О.В.доцент кафедри загальної фізики.


Відповідальність за аутентичність цитат, правильність фактів і посилань несуть автори статей.


Друкується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 12 від 5.05.2009 р.).

© Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2009

Фізико-математичний факультет:

підсумки наукової роботи за 2008 рік


Юрій Москаленко


Для нормального життя нашої держави абсолютно необхідна високоефективна і динамічна система освіти, бо це забезпечення майбутнього для всього суспільства. У цій структурі надзвичайно важливе місце посідає підготовка вчителів для шкіл різного типу, зокрема, вчителів математики, фізики, інформатики, економіки. Система фізико-математичної освіти має стратегічне значення для держави, оскільки процес упровадження математичних методів дослідження відбувається практично в усіх науках, у техніці, у тім числі і в області суспільних наук.

Забезпечити відповідну до соціального замовлення підготовку вчителів можуть лише педагогічні ВНЗ, у яких навчально-виховний процес побудований в напрямі демократизації, гуманізації і диференціації, де створені умови для інтелектуального розвитку майбутнього вчителя, формування в нього творчої активності, пізнавальної самостійності, високих моральних якостей. Виховання майбутнього вчителя повинно здійснюватися в умовах активного оволодіння студентами фундаментальними знаннями з математики, фізики, інформатики, економіки, основ психолого-педагогічної науки і методики викладання предмета, передовим педагогічним досвідом.

Полтавському державному педагогічному університету імені В.Г. Короленка, який друге століття поспіль готує вчителів різних спеціальностей, 1 липня 2009 року виповниться 95 років. У цей же рік фізико-математичному факультету, заснованому в далекому 1919 році, – 90 років. Факультет має багаторічну славну історію, створену невтомною працею викладачів, студентів, випускників. Фундаторами традицій по праву вважаються відомі вчені-педагоги: В.С. Воропай, О.А. Побєдоносцев, Д.М. Мазуренко, М.С. Ярошенко, В.П. Березовський, М.Ф. Гур’єв. Основу професорсько-викладацького складу кафедр фізико-математичного факультету складають випускники, які бережуть і продовжують все краще, що було створене попередніми поколіннями. Рівень роботи висококваліфікованих викладачів, професорів В.І. Лагна, О.П. Руденка, Л.І. Яковенко, В.С. Жученка, Б.Я. Кузняка, О.С. Мельниченка, у 2008 році в цілому був орієнтиром для колективу факультету в навчально-виховному процесі і науково-дослідницькій діяльності.

Підготовку фахівців у галузях знань “Фізико-математичні науки”, “Системні науки і кібернетика” за напрямами підготовки “Математика”, “Фізика”, “Інформатика” поряд з університетськими кафедрами здійснюють чотири кафедри факультету: математики, математичного аналізу та інформатики, загальної фізики і політекономії.

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 46 осіб, які працюють на постійній основі. Із яких: докторів наук, професорів – 6, кандидатів наук, доцентів – 23. Отже, викладачі, які мають науковий ступінь чи вчене звання складають 63 %, із них докторів наук, професорів – 13 % . У 2004 році ці показники відповідно складали 57 % і 14,3 %, а у 2007 році – 66 % і 14,9 %. Як бачимо, маємо певний набуток і деякий спад показників порівняно з минулими роками. Ріст якісного показника викладацького складу – це наполеглива робота з підготовки і захисту дисертацій викладачами факультету, здебільшого нашими випускниками. Але, на жаль, в останні роки спостерігається значний відтік висококваліфікованих кадрів у інші ВНЗ, і це проблема більше університету, ніж факультету.

Маємо такий рейтинг кафедр фізико-математичного факультету за кількістю викладачів із науковими ступенями і вченими званнями станом на 1 грудня 2008 року:
з/п

Кафедри

Всього

викладачів

З науковими ступенями

і вченими званнями

кількість

%

1

Загальної фізики

12

8

67

2

Математичного аналізу та інформатики

14

9

64

3

Політекономії

10

6

60

4

Математики

10

6

60


У 2008 році була захищена лише одна дисертація (кафедра політекономії). Це дисертація Степаненка Сергія Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2009 році ми можемо сподіватися на успішний захист кандидатських дисертацій асистентом кафедри математики Черкаською Л.П. і асистентом кафедри політекономії Пащенком О.В. Слід прискорити роботу над завершенням кандидатських наукових досліджень Красницькому М.П. (кафедра математики), Геталу А.М., Кузьменку Г.М., Прокопенку В.В., Стеценку С.А. (кафедра загальної фізики).

Потрібно активніше використовувати можливості власної аспірантури. Адже в нас, як відомо, працюють аспірантури зі спеціальностей 01.04.14 Теплофізика і молекулярна фізика, 08.00.01 Економічна теорія та історія економічних учень, 13.00.02 Теорія і методика навчання (математика).


У 2008 році серед тем, які фінансуються за кошти Міністерства освіти і науки, досліджувалися дві фундаментальні теми.

1. Акустичні дослідження молекулярних процесів у сироватці крові, які моделюють процеси життя людини, хворої на онкологічні захворювання (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Руденко О.П.).

Проведено обстеження ста хворих і виміри реологічних і акустичних параметрів крові. Ультразвукова методика дозволяє діагностувати розвиток ранніх післяопераційних ускладнень за одну-дві доби до і після клінічних проявів. Акустичні дослідження сироватки крові хворих на рак засвідчили, що коефіцієнт поглинання ультразвуку і швидкість надзвичайно чутливі до змін рівня інтоксикації.

Практичне значення одержаних результатів визначається фундаментальністю дослідження реологічних та акустичних властивостей сироватки крові. Одержані результати щодо поглинання ультразвуку в крові хворого дають лікарю право на призначення протиракової терапії.

Застосування нового ультразвукового методу може дати досить ефективний спосіб визначення стадії захворювання. Соціальний ефект – це боротьба за збереження людського життя.

2. Формування економіки знань та соціально-економічні трансформації, що його супроводжують (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Яковенко Л.І.).

Суть дослідження полягає в аналізі й узагальненні основних теоретичних концепцій розвитку економіки знань у постіндустріальну епоху, світового досвіду формування економіки знань та практики реалізації моделей її розвитку.

У межах робочого часу викладачів наукові дослідження виконувались за такими темами:

 1. Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач.

 2. Теоретико-алгебраїчні методи дослідження й розв’язування диференціальних рівнянь математичної і теоретичної фізики.

 3. Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем у конденсованому стані.

 4. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

 5. Структурно-інформаційні характеристики діяльності вчителя математики.

 6. Конструювання технологій навчання фізики.

 7. Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного українського суспільства.

Результати діяльності науково-педагогічного колективу факультету відображено в чисельних публікаціях, представлено на наукових і науково-методичних конференціях.

Кафедри факультету були організаторами таких конференцій, проведених у 2008 р. в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка:

 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи” (8-9 квітня).

 2. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету (15 травня).

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція „Кондратюківські читання, присвячені українському вченому-винахіднику, піонеру теоретичної космонавтики Юрію Кондратюку (Олександру Шаргею)” (21–22 червня).

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи” (30-31 жовтня).

За межами університету науковці факультету брали участь у численних наукових конференціях, семінарах, колоквіумах різних рівнів.

За минулий рік кафедрами факультету опубліковано 247 одиниць друкованої продукції загальним обсягом 295,7 друкованих аркушів. Для порівняння, у попередньому році мали 202 праці загальним обсягом 191 друкованих аркушів. Із них слід відмітити 5 підручників, 1 посібник з грифом МОН України, 16 навчальних посібників, 24 статей у фахових виданнях, 4 статті в центральних журналах, 4 публікації в зарубіжних виданнях. Детальніше: кафедра математичного аналізу та інформатики – 85 публікацій (118,15 друк. арк.), з них у зарубіжних виданнях – 4 (1,5 друк. арк.); кафедра математики – 33 публікації (33,6 друк. арк.), кафедра загальної фізики – 65 публікацій (64,8 друк. арк.), кафедра політекономії – 64 публікації (79,15 друк. арк.).

Заслуговують на увагу такі підручники і посібники:

 1. Математика. Тести. 5–12 класи: Посібник / Автори-укладачі: Лагно В.І., Москаленко О.А., Марченко В.О. та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 320 с. (20 др. арк.) (Схвалено комісією з математики НМР з питань освіти МОН України (лист № 1.4/18 – 2519 від 21.11.2007 р.)).

 2. Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г. Фізика: Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навч. закл. з навчанням молдовською (кримсько-татарською, угорською, румунською, польською) мовою. – Львів: Світ, 2007. – 160 с.: іл.

 3. Смирнов В.А., Руденко О.П., Касьяненко М.М. Фізика-7: Практичний курс: Посібник для самостійної роботи та самоконтролю учнів 7 класу. – Полтава, 2008. – 255с.

 4. Губачов О.П., Губачова О.А. Розв’язування задач з математичного аналізу: Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2008. – 210 с.

 5. Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння: Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2008. – 276 с.

 6. Матвієнко Ю.С., Кононович Т.О. Архітектура ЕОМ: Навчально-методичний комплекс. – Полтава: Астрая, 2008. – 620 с.

 7. Кузняк Б.Я. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Полтава: АСМІ, 2008 – 400 с.

 8. Рендюк П.Г., Годзь О.О. Основи соціології: Навчально-методичний посібник з урахуванням вимог КМСОНП. – Полтава: Техсервіс, 2008. – 96 с.

Також непересічною подією на факультеті є вихід у світ монографії: Емець О.А., Барболина Т.Н. Комбинаторная оптимизация на размещениях: Монография. – К.: Наук. Думка, 2008. – 159 с.

На фізико-математичному факультеті за звітний період також надруковано чотири збірники матеріалів конференції. Університетом визначається рейтинг кожного викладача. У минулому році 24 викладачі набрали не менше 100 балів. Серед них двохсотбальну межу подолали такі науковці: проф. Руденко О.П. (365 балів), проф. Лагно В.І. (270 балів), доц. Барболіна Т.М. (248 балів), доц. Марченко В.О. (245 балів), доц. Куликовський С.Г. (237 балів), проф. Яковенко Л.І. (227 балів), доц. Москаленко О.А. (214 балів), доц. Москаленко Ю.Д. (200 балів).

Кафедри за результатами наукової діяльності за 2008 рік мають такий рейтинг: загальної фізики – 263,1; математики – 212; політекономії – 179,29; математичного аналізу та інформатики – 152,8.

На фізико-математичному факультеті приділяється особлива увага науково-дослідницькій діяльності студентів. Усі факультетські кафедри залучені до її організації. Також покращенню цієї важливої ланки діяльності студентів сприяє студентське наукове товариство.

На кафедрах факультету функціонує більше тридцяти гуртків і проблемних груп. Під керівництвом викладачів підготовлено 91 наукову публікацію студентів, із яких 58 одноосібно. У 2007 році цей показник складав 72 і 40 відповідно.

Важливим напрямом науково-дослідницької діяльності студентів є їх участь у олімпіадах із фахових дисциплін і конкурсах студентських наукових робіт. Студентська наукова робота Лисенко Н. на тему “Симетрійний аналіз рівняння Монжа-Ампера” (науковий керівник доц. Марченко В.О.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Математичні науки” у 2007-2008 навчальному році відзначена дипломом ІІІ ступеня.

Студенти Демідовський К. і Сіряк О. відповідно зайняли перше і друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики серед студентів педагогічних ВНЗ, причому Демідовський К. має у загальному заліку третє місце серед студентів класичних і педагогічних ВНЗ. Студентка Соловчук К. зайняла п’яте місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики для студентів педагогічних ВНЗ.

Маючи певні здобутки в науковій роботі, слід не забувати і про проблеми, вирішення яких сприятиме її ефективності. Це насамперед:

 • покращення якісного складу викладачів кафедр через підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури;

 • покращення якості наукової та науково-методичної продукції, зокрема, підготовка публікацій у фахових виданнях, навчальних і навчально-методичних підручників і посібників з грифом МОН України;

 • залучення студентів до наукової роботи, починаючи з перших курсів, вироблення у них навичок самостійності у проведенні наукових досліджень;

 • підвищення ефективності студентської науки (робота на результат на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах з математики, фізики, інформатики, економічних наук тощо).

Математика

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconЕнергетичного комплексу збірник наукових праць студентів І аспірантів Донецьк 25 26 квітня 2012 р 2
Закрытия шахт
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 204...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 220...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2009. – 272...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 224...
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2011. – № – 356...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница